Apocalipsis 15:1-8

  • U̱xa̱ na̱ ángel xíʼin u̱xa̱ tu̱ndóʼo (1-8)

    • Yaa ta̱ Moisés xíʼin tí ndikachi (3, 4)

15  Ta xi̱nii̱ inka ña̱ʼa ña̱ ndáyáʼviní chí ndiví ña̱ ndákanda̱ní-iniyó* xíʼin: xi̱nii̱ u̱xa̱ na̱ ángel na̱ níʼi u̱xa̱ tu̱ndóʼo. Ndáa ña̱yóʼo kuití kúú tu̱ndóʼo ña̱ va̱xi, ta tá ná ndiʼi ña̱yóʼo va̱ása sa̱a̱ka Ndióxi̱.  Ta saátu xi̱nii̱ iin ña̱ náʼa̱ nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ mar tá vidrio tá nda̱saka̱ xíʼin ñuʼu̱, ta saátu xi̱nii̱ na̱ ku̱chiñu ka̱nitáʼan xíʼin tí kití yukú saátu xíʼin na̱ʼnárí ta saátu xíʼin número ki̱vi̱rí, na̱yóʼo ndítana yatin nu̱ú ndíka̱a̱ mar tá vidrio, ta níʼina arpa Ndióxi̱.  Ta xítana yaa ta̱ Moisés ta̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ ta saátu yaa tí ndikachi,* ta káchina: “Ndáyáʼviní ndiʼi ña̱ ke̱ʼún ta ndákanda̱ní-inindi̱ xíʼinña Jehová* Ndióxi̱, ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱. Nda̱kúní íyo ña̱ kéʼún ta nina ña̱ nda̱a̱ kúúña, yóʼó kúú Rey ta̱ íyo ndiʼi tiempo.  Jehová,* ¿ndáana va̱ása yi̱ʼví kuni yóʼó? ¿Ndáana va̱ása ndasakáʼnu ki̱vi̱ún? Saáchi iinlá yóʼó kúú ta̱ nda̱kúní-ini. Ndiʼi na̱ ñuu kixina nu̱ún ta ndasakáʼnuna yóʼó, saáchi xa̱a̱ ni̱na̱ʼún ña̱ nda̱kúní íyo chiñu ña̱ kéʼún”.  Tándi̱ʼi, xi̱nii̱ ni̱nu̱ná lugar ña̱ yi̱i̱ ña̱ ndíka̱a̱ ini tabernáculo ña̱ íyo chí ndiví, nu̱ú ñúʼu ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱,  ta ini lugar ña̱ yi̱i̱ yóʼo, ke̱e u̱xa̱ na̱ ángel ta níʼina u̱xa̱ tu̱ndóʼo. Ta ndíxina ti̱ko̱to̱ ña̱ lino ña̱ va̱ása yaku̱a̱ ña̱ yéʼe̱ní, ta kándíkana núʼni* ti̱ko̱to̱ ña̱ oro.  Ta íyo ku̱mí na̱ querubín. Ta iin ta̱ querubín* yóʼo ki̱ʼinra u̱xa̱ ko̱ʼo̱ ña̱ oro ña̱ chútú xíʼin ña̱ sáa̱ Ndióxi̱ ta̱ táku ndiʼi tiempo, ta ta̱xira ko̱ʼo̱ yóʼo ndaʼa̱ u̱xa̱ saá na̱ ángel.  Ta ini lugar ña̱ yi̱i̱ yóʼo, chu̱túña xíʼin yi̱ʼma̱ xa̱ʼa̱ ña̱ káʼnuní ña̱ kúúmií Ndióxi̱ ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ íyoní ndee̱ra, ta ni iinna va̱ása kivi ki̱ʼvi ini lugar ña̱ yi̱i̱ yóʼo nda̱a̱ ná ndiʼi u̱xa̱ tu̱ndóʼo ña̱ níʼi u̱xa̱ saá na̱ ángel.

Nota

Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-iniyó”, “ndákaʼndaní-iniyó”.
Inka variante “levo”.
Inka variante “ndíka̱a̱”.
Na̱ querubín kúú na̱ ángel na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu.