Apocalipsis 14:1-20

  • Tí ndikachi xíʼin na̱ 144,000 (1-5)

  • Ña̱ káʼa̱n u̱ni̱ na̱ ángel (6-12)

    • Iin ta̱ ángel ndáchíra chí ma̱ʼñú ndiví ta káʼa̱nra tu̱ʼun va̱ʼa (6, 7)

  • Na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo si̱íní koona tá ná kuvina (13)

  • U̱vi̱ ña̱ sákeena nu̱ú ñuʼú (14-20)

14  Tasaá xi̱nii̱ tí ndikachi* ña̱ níndichirí chí yuku̱* Sion, ta 144,000 kúú na̱ ndíta xíʼinrí, ta chí te̱ʼéna* ni̱ka̱ʼyi̱ ki̱vi̱ miírí xíʼin ki̱vi̱ yivárí.  Ta íyo iin ña̱ xi̱niso̱ʼi̱ chí ndiví, nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa* tá kóyo ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í* saá káʼa,* ta saátu ndeéní ni̱ni̱ʼi nda̱a̱ táki̱ʼva ndeéní níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱. Ta ña̱ xi̱niso̱ʼi̱ yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva táku̱ tá xítana ta sákaʼana arpa tú kúúmiína saá táku̱.  Ta na̱kán, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yaa xa̱á saá íyo ña̱ xítana nu̱ú trono ta xítatunaña nu̱ú ku̱mí saá na̱ querubín* ta saátu nu̱ú na̱ anciano.* Ta nda̱a̱ ni iinna kǒo níkivi sakúaʼa yaa yóʼo, saáchi kuití na̱ 144,000 na̱ nda̱satá* Ndióxi̱ nu̱ú ñuʼú yóʼo kúú na̱ ku̱chiñu sa̱kuaʼaña.  Ta kǒo ní ixayaku̱a̱na miína chi kǒo níki̱si̱na xíʼin ni iin ñaʼá. Na̱yóʼo kúú na̱ ndíku̱n tí ndikachi nda̱a̱ ndáaka mií nu̱ú ku̱a̱ʼa̱nrí. Ta ti̱xin ñuyǐví yóʼo nda̱satá Ndióxi̱ na̱yóʼo ña̱ koona ña̱ʼa ña̱ nu̱ú* ña̱ koo kuenta miíra, ta saátu ña̱ koona kuenta tí ndikachi,  na̱yóʼo kǒo níka̱ʼa̱nna ni iin ña̱ vatá,* ta kǒo ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa kúúmiína.  Ta xi̱nii̱ inka ángel ta̱ ndáchí chí ma̱ʼñú ndiví.* Ta kúúmiíra tu̱ʼun va̱ʼa* ña̱ koo ndiʼi tiempo, ta ña̱yóʼo nátúʼunraña xíʼin na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú, ni kúúna ñuu náʼnu á ñuu válí, ni nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun káʼa̱nna á nda̱a̱ ndáaka tribu kúúna.  Ta ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo: “Ixato̱ʼóndó Ndióxi̱ ta ndasakáʼnundóra saáchi xa̱a̱ ki̱xaa̱ hora ña̱ ndatiinra ku̱a̱chi, xa̱ʼa̱ ña̱kán ndasakáʼnundó ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví xíʼin ñuʼú, tá mar xíʼin ndiʼi nu̱ú kána ti̱kui̱í”.  Ta ki̱xi inka ángel ta̱ u̱vi̱, ta káchira: “Xa̱a̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña, Babilonia ña̱ káʼnu xa̱a̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña, ña̱yóʼo kúú ña̱ táxi vino xíʼi ndiʼi na̱ ñuu na̱ íyo iníísaá ñuyǐví, táyóʼo kúú ndiʼi ku̱a̱chi kini* ña̱ kútóoníña keʼéña”.  Ta inka ángel ta̱ u̱ni̱ ta̱ ndíku̱n sa̱tá na̱yóʼo, ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo: “Tá iinna ndásakáʼnuna tí kití yukú ta saátu na̱ʼnárí, ta ka̱nina tuni̱ chí te̱ʼéna á chí ndaʼa̱na, 10  na̱yóʼo koʼona vino Ndióxi̱, táyóʼo kúú ña̱ sáa̱níra, tá vino yóʼo kǒo ña̱ níndasaka̱ xíʼinrá, ta Ndióxi̱ ta̱ánra táyóʼo ini copara nu̱ú ñúʼu ña̱ sáa̱níra, ta kokona* xíʼin ñuʼu̱ ta saátu xíʼin azufre,* ta kuni na̱ ángel na̱ yi̱i̱ní ña̱yóʼo ta saátu tí ndikachi kunirí ña̱yóʼo. 11  Ta yi̱ʼma̱ ña̱ kana ña̱ kokona kooña ndiʼi tiempo. Ta na̱ ndásakáʼnu tí kití yukú ta saátu na̱ʼnárí, ta saátu na̱ nda̱kiʼin tuni̱ ki̱vi̱rí va̱ása ndakindee̱na ni ñuú ni káʼñu.* 12  Xa̱ʼa̱ ña̱kán na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱,* na̱ xíniso̱ʼo chiñu ña̱ xáʼndara, ta saátu na̱ kǒo sándakoo ña̱ kandíxana ta̱ Jesús, xíniñúʼu ndakúní koo inina”. 13  Ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ndiví, ta ka̱china: “Kaʼyí tu̱ʼun yóʼo: ‘Nani vitin ta nda̱a̱ chí nu̱únínu na̱ ndíku̱n ta̱ kúú tátayó* ta ná kuvina si̱íní koona, saá íyoña káchi espíritu santo, ná ndakindee̱na nu̱ú chiñu ña̱ ndeéní sa̱kúnaá miína, chi ña̱ʼa ña̱ ke̱ʼéna ku̱a̱ʼa̱nña xíʼinna’”. 14  Tasaá xi̱nii̱ vi̱kó yaa, ta ta̱ kánuu sa̱tá ña̱yóʼo náʼa̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ se̱ʼe ta̱a, ta kánuu iin corona ña̱ oro xi̱níra, ta níʼira iin ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú.* 15  Ta inka ángel ki̱tara ini templo ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ íyo nu̱ú vi̱kó, ta ka̱chira: “Kuniñúʼu ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú ña̱ níʼún ta sákee, chi xa̱a̱ ki̱xaa̱ hora ña̱ sákeún saáchi ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú xa̱a̱ va̱ʼaní xu̱xaña”. 16  Ta ta̱ íyo nu̱ú vi̱kó, chi̱ka̱a̱ra ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú ña̱ níʼira nu̱ú ñuʼú, ta sa̱kéera ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú. 17  Inka ángel ki̱tara ini templo ña̱ íyo chí ndiví, ta níʼitu ta̱yóʼo iin ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú. 18  Ta chí nu̱ú íyo altar ki̱ta inka ángel, ta ta̱yóʼo xáʼndachíñura nu̱ú ñuʼu̱. Ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼin ta̱ níʼi ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú: “Kuniñúʼu ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú ña̱ níʼún ta ndakaya tí uva tí íyo nu̱ú ñuʼú, chi tíyóʼo xa̱a̱ ni̱chi̱chinírí”. 19  Ta ta̱ ángel chi̱ka̱a̱ra ka̱a ña̱ xi̱ín yuʼú nu̱ú ñuʼú, ta xa̱ʼndara uva tí íyo nu̱ú ñuʼú ta chi̱ka̱a̱rarí nu̱ú xáñi̱ndosóna* tí uva, nu̱ú ñúʼu ña̱ sáa̱ní Ndióxi̱. 20  Tí kuáyi̱ yóʼo ni̱xa̱ñi̱ndosórí uva chí sa̱tá ñuu, ta nda̱a̱ xi̱nírí ni̱xi̱nukoo ni̱i̱ yóʼo ta ni̱ka̱a̱ña ku̱a̱ʼa̱nña ki̱ʼva 300 kilómetro.

Nota

Inka variante “levo”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “ta̱ʼya̱na”.
Á “xáa̱”.
Á “namí káʼnu”.
Á “xáa̱”.
Na̱ querubín kúú na̱ ángel na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu.
Á “na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱”.
Inka variante “na̱ xe̱en”.
Á “ku̱i̱ʼi ña̱ nu̱ú”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Á “chí nu̱ú ta̱chí”, “chí nu̱ú súkun”.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario.
Inka variante “ka̱yu̱na”.
Ña̱yóʼo kúú iin ya̱a̱ ña̱ kamaní xíxi̱ ta kininí xáʼa̱nña tá xíxi̱ña.
Inka variante “ni ndiví”.
Á “na̱ santo”.
Á “na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ kúú tátayó”.
Á “hoz”.
Inka variante “xíniʼnina”.