Apocalipsis 13:1-18

  • Kití yukú tí íyo u̱xa̱ xi̱ní kítarí ini mar (1-10)

  • Kití tí u̱vi̱ ndiki̱ kítarí nu̱ú ñuʼú (11-13)

  • Na̱ʼná tí kití yukú tí íyo u̱xa̱ xi̱ní (14, 15)

  • Tuni̱ tí kití yukú xíʼin númerorí (16-18)

13  Ta tí dragón ki̱ndoorí níndichirí nu̱ú yu̱ti ña̱ íyo yuʼú tá mar. Tasaá xi̱nii̱ iin kití yukú tí ki̱ta ini mar, 10 xi̱kuu ndiki̱rí ta 7 xi̱kuu xi̱nírí. Ta ndiki̱rí ndósó 10 corona ta xi̱nírí ni̱ka̱ʼyi̱ ki̱vi̱ ña̱ káʼa̱n-ndi̱va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱.  Ta kití yukú tí xi̱nii̱, nda̱a̱ táki̱ʼva káa tí leopardo saá káarí, ta xa̱ʼa̱rí nda̱a̱ táki̱ʼva káa xa̱ʼa̱ tí oso saá káaña, ta yuʼúrí nda̱a̱ táki̱ʼva káa yuʼú tí ndikaʼa* saá káaña. Ta tí dragón ta̱xirí ndee̱ ña̱ kúúmiírí ndaʼa̱ tí kití yukú ta saátu tronorí ta saátu nda̱yí ña̱ kúúmiírí.  Ta xi̱nii̱ ña̱ ndeéní tu̱kue̱ʼe̱ iin xi̱ní tíyóʼo ta nda̱a̱ yatin kuvirí, soo ni ndeéní tu̱kue̱ʼe̱ña, nda̱ʼavaña. Ta ndiʼi na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú nda̱kanda̱ní-inina* ta nda̱kundiku̱nna kití yukú yóʼo.  Ta nda̱sakáʼnuna tí dragón saáchi tíyóʼo ta̱xirí nda̱yí* ña̱ kúúmiírí ndaʼa̱ kití yukú ta nda̱sakáʼnuna kití yukú ta ka̱china: “¿Ndáana íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo kití yukú? ¿Ndáana kivi kanitáʼan xíʼinrí?”.  Ta tí kití yukú nda̱kiʼinrí nda̱yí ña̱ ni̱nu kunirí ta ka̱ʼa̱nrí ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, ta saátu nda̱kiʼinrí ndee̱ ña̱ keʼérí nda̱a̱ ndáaka ña̱ kúni̱ miírí 42 yo̱o̱.  Tándi̱ʼi ki̱xáʼarí káʼa̱nrí ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ra, xa̱ʼa̱ lugar nu̱ú íyora ta saátu xa̱ʼa̱ na̱ ndóo chí ndiví.  Ta ta̱xina ña̱ kanitáʼanrí xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* ta ku̱chiñurí xíʼinna, ta saátu nda̱kiʼinrí nda̱yí ña̱ kaʼndachíñurí nu̱ú na̱ yiví ni nda̱a̱ ndáaka tribu kúúna, nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun káʼa̱nna ni kúúna na̱ ñuu válí á kúúna na̱ ñuu náʼnu.  Ta ndiʼi na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú ndasakáʼnunarí. Ta nani tá ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ ñuyǐví, kǒo ki̱vi̱ nda̱a̱ ni iin na̱yóʼo va̱xi nu̱ú libro nu̱ú va̱xi ki̱vi̱ na̱ kutaku. Libro yóʼo kúú kuenta tí ndikachi* tí ni̱xi̱ʼi̱.  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó.* 10  Tá íyo iin na̱ xíniñúʼu tiinna, tiinvanana.* Tá íyo iin na̱ xáʼní xíʼin espada,* xíʼin espada kuvivana. Xa̱ʼa̱ ña̱kán na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* xíniñúʼu ndakú koo inina ta kandíxanínara. 11  Ta xi̱nii̱ ña̱ ki̱ta inka kití yukú chí nu̱ú ñuʼú. Ta íyo u̱vi̱ ndiki̱rí ta ña̱yóʼo íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndiki̱ tí ndikachi ta ki̱xáʼarí káʼa̱nrí nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n iin tí dragón. 12  Ta nu̱ú mií kití yukú tí nu̱ú, náʼa̱rí ña̱ inkáchi ndee̱ kúúmiírí xíʼin tíyóʼo. Ta íxandúxarí xíʼin ñuʼú ta saátu xíʼin na̱ yiví na̱ ndóo nu̱úña ña̱ ná ndasakáʼnuna kití yukú tí nu̱ú, tí ndeéní tu̱kue̱ʼe̱ soo nda̱ʼavarí. 13  Ta ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kéʼérí; nda̱a̱ kée ñuʼu̱ chí ndiví ta kóyoña nu̱ú ñuʼú íxaarí ta xíni ndiʼi na̱ yiví ña̱yóʼo. 14  Ta sándaʼvirí na̱ yiví na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú yóʼo xíʼin nda̱yí ña̱ nda̱kiʼinrí, ta kéʼérí ña̱yóʼo nu̱ú kití yukú tí nu̱ú. Ta saátu káʼa̱nrí xíʼin na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú ña̱ ná keʼéna iin na̱ʼná tí kití yukú tí nu̱ú, tí ndeéní tu̱kue̱ʼe̱ xíʼin espada soo nda̱takuvarí. 15  Ta kití yukú tí u̱vi̱, nda̱kiʼinrí nda̱yí ña̱ taxirí kutaku na̱ʼná kití yukú tí nu̱ú. Tasaá na̱ʼná tí kití yukú tí nu̱ú ki̱xáʼaña káʼa̱nña ta xa̱ʼndaña chiñu ña̱ ná kaʼnína ndiʼi na̱ kǒo ndásakáʼnu-ñaʼá. 16  Ta íxandúxarí xíʼin ndiʼina ña̱ ná kanina tuni̱ ndaʼa̱ kúaʼana á chí te̱ʼéna* ni kúúna na̱ va̱lí á na̱ náʼnu, ni kúúna na̱ ku̱i̱ká á na̱ ndáʼvi ni kúúna na̱ yiví libre á esclavo, 17  ta nda̱a̱ ni iinna kǒo kívi satána* á xi̱kóna tá kǒo tuni̱ yóʼo kúúmiína á ki̱vi̱ tí kití yukú á número ki̱vi̱rí. 18  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíniñúʼu kuumiína ña̱ ndíchi: na̱ kúúmií ña̱ ndíchi ná tavána kuenta xíʼin número tí kití yukú, chi número ña̱ xíniñúʼu na̱ yiví kúúña, ta número tíyóʼo kúú 666.

Nota

Á “león”.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”, “nda̱kaʼndaní-inina”.
Inka variante “ndee̱”.
Á “na̱ santo”.
Inka variante “levo”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Na̱ íyo so̱ʼo ná kuniso̱ʼona”.
Inka variante “Tá íyo iin na̱ xíniñúʼu sakáku̱ʼunna, sakáku̱ʼunvanana”.
Á sana “Tá iinna xíniñúʼu kuvina xíʼin espada”.
Á “na̱ santo”.
Inka variante “ta̱ʼya̱na”.
Inka variante “kueenna”.