Apocalipsis 12:1-17

  • Ñá ñaʼá, ta̱ loʼo se̱ʼeñá ta saátu tí dragón (1-6)

  • Ta̱ Miguel kánitáʼanra xíʼin tí dragón (7-12)

    • Sa̱kánana tí dragón va̱xirí nu̱ú ñuʼú (9)

    • Ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúnda̱a̱-inira ña̱ ndáa si̱lóʼo kuití tiempo kíndo̱o ndaʼa̱ra (12)

  • Tí dragón ndíku̱nrí sa̱tá ñá ñaʼá (13-17)

12  Ta xi̱nii̱ iin ña̱ ndáyáʼviní chí ndiví: xi̱nii̱ iin ñaʼá ta ti̱ko̱to̱ñá ndáye̱ʼe̱ña nda̱a̱ táki̱ʼva ndáye̱ʼe̱ ñu̱ʼu,* ta ti̱xin xa̱ʼa̱ñá ndíka̱a̱ yo̱o̱, ta xi̱níñá kánuu iin corona ña̱ kúúmií 12 ki̱mi.  Ta ñá ñúʼu se̱ʼe kúúñá, ta xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kaku se̱ʼeñá xákuñá, chi ndeéní xóʼvi̱ñá xa̱ʼa̱ ña̱ kaku se̱ʼeñá.  Ta xi̱nii̱ inka ña̱ ndáyáʼvi chí ndiví: ki̱ta iin dragón tí káʼnuní, tí color kúáʼa ñuʼu̱, ta 7 kúú xi̱nírí, ta 10 kúú ndiki̱rí, ta ndósó 7 corona xi̱nírí,  ta xíʼin si̱ʼma̱rí* ka̱ñuurí iin táʼví* ki̱mi tí íyo chí ndiví, ta sa̱kánarírí nu̱ú ñuʼú, ta tí dragón xi̱kundichirí nu̱ú ñá ñaʼá ñá kaku se̱ʼe, ta íyo tu̱ʼvarí ña̱ kaxírí se̱ʼeñá tá ná kakuña.  Ñáyóʼo ka̱ku iin ta̱a loʼo se̱ʼeñá, ta ta̱yóʼo kaʼndachíñura nu̱ú na̱ ñuu xíʼin iin yitu̱n tú ka̱a. Ta ki̱ndaana ta̱ loʼo se̱ʼeñá ta ku̱a̱ʼa̱nra chí nu̱ú Ndióxi̱, ta saátu nu̱ú íyo tronora.  Ta ñá ñaʼá yóʼo xi̱nuñá ku̱a̱ʼa̱nñá chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí, nu̱ú nda̱savií Ndióxi̱ iin lugar nu̱ú kooñá ta taxina ña̱ kuxuñá 1,260 ki̱vi̱.  Ta ki̱xáʼa kánitáʼanna chí ndiví, ta̱ Miguel* xíʼin na̱ ángel na̱ kítáʼan xíʼinra ka̱nitáʼanna xíʼin tí dragón, ta tí dragón xíʼin na̱ ángel na̱ kítáʼan xíʼinrí ka̱nitáʼantu na̱yóʼova xíʼinra,  soo va̱ása níkuchiñuna,* ta va̱ása níkivika koo na̱yóʼo chí ndiví.  Ta chí ni̱nu̱ sa̱kánana tí dragón tí kúú ko̱o̱ tí nu̱ú va̱ʼa,* tí káʼa̱nna xíʼin ña̱ nanírí ta̱ Ndi̱va̱ʼa,* tí sándaʼvi ndiʼi na̱ yiví, ta sa̱kánanarí nu̱ú ñuʼú ta saátu na̱ ángel na̱ kítáʼan xíʼinrí. 10  Ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ndiví, ta ka̱china: “Ndióxi̱yó sa̱kǎkura na̱ yiví ta ni̱na̱ʼa̱ra ndee̱ra, xa̱a̱ ki̱xáʼa xáʼndachíñu Reinora, ta xa̱a̱ ki̱xáʼa náʼa̱ Cristora ndee̱ ña̱ nda̱kiʼinra, chi ku̱chiñura xíʼin ta̱ chíka̱a̱ ku̱a̱chi na̱ ñaniyó nu̱ú Ndióxi̱, ta kéʼéra ña̱yóʼo ñuú xíʼin káʼñu.* 11  Ta na̱kán ku̱chiñuna xa̱ʼa̱ ndee̱ ña̱ kúúmií ni̱i̱ tí ndikachi,* ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ na̱túʼunna ta va̱ása níyi̱ʼvína kuvina.* 12  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ndiví xíʼin na̱ íyo nu̱úña kusi̱í-inindó. Soo ndáʼviní ñuʼú xíʼin mar, saáchi ta̱ Ndi̱va̱ʼa ku̱xa̱a̱ra nu̱úndó ta sáa̱níra chi xíni̱ra ña̱ ndáa si̱lóʼo kuití tiempo kíndo̱o ndaʼa̱ra”. 13  Tá sa̱kánana tí dragón nu̱ú ñuʼú, ki̱xáʼarí ndíku̱nrí sa̱tá ñá ñaʼá ñá sa̱káku ta̱a loʼo. 14  Ta ta̱xina u̱vi̱ ndi̱xi̱n tí águila tí káʼnu ndaʼa̱ ñá ñaʼá yóʼo ña̱ va̱ʼa ndachíñá ku̱ʼu̱nñá chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí, ta kán taxina kuxuñá nu̱ú kǒo tí ko̱o̱ íyo, ta ña̱yóʼo kooña iin tiempo, u̱vi̱ tiempo xíʼin sava tiempo.* 15  Ta chí yuʼú tí ko̱o̱ yóʼo ke̱e ti̱kui̱í ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yu̱ta saá íyorá, ta ku̱a̱ʼa̱nrá sa̱tá ñá ñaʼá ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱ñá* xíʼinrá. 16  Ta ñuʼú chi̱ndeétáʼanña xíʼin ñá ñaʼá yóʼo, ta ñuʼú nda̱kunáña yuʼúña ta ko̱kóña yu̱ta tá ke̱e chí yuʼú tí dragón. 17  Ta ni̱sa̱a̱ní tí dragón xíʼin ñá ñaʼá yóʼo, ta ku̱a̱ʼa̱nrí kanitáʼanrí xíʼin na̱ se̱ʼeñá na̱ kíndo̱o, na̱yóʼo kúú na̱ ndíku̱n chiñu ña̱ xáʼnda Ndióxi̱, ta saátu nda̱kiʼinna chiñu ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús.

Nota

Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “ndoʼórí”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví ndiʼi ki̱mi, iin táʼví tíyóʼo ka̱ñuurí).
Ña̱ kúni̱ kachi ‘¿ndáana íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo Ndióxi̱?’.
Á sana “soo tíyóʼo [ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, tí dragón] va̱ása níkuchiñurí”.
Á “ko̱o̱ tí íyo xi̱naʼáví”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Diablo xíʼin Satanás”. Tu̱ʼun “Satanás” kúni̱ kachiña “ta̱ kúú contra Ndióxi̱”, ta tá kítáʼan u̱vi̱ saá tu̱ʼun yóʼo “Diablo xíʼin Satanás” káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱ sáa̱-ini xíni Ndióxi̱.
Inka variante “ndiví ñuú”.
Inka variante “levo”.
Koto glosario, alma.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, u̱ni̱ tiempo sava.
Inka variante “ka̱ndiañá”.