Apocalipsis 11:1-19

 • U̱vi̱ na̱ testigo (1-13)

  • Ndíxina ti̱ko̱to̱ ndayí ta káʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ kuu, ta kéʼéna ña̱yóʼo 1,260 ki̱vi̱ (3)

  • Xa̱ʼnínana ta va̱ása níndu̱xu̱nna (7-10)

  • Nda̱takuna tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa u̱ni̱ ki̱vi̱ sava (11, 12)

 • Tu̱ndóʼo ña̱ u̱vi̱ xa̱a̱ ni̱ya̱ʼaña; va̱xi tu̱ndóʼo ña̱ u̱ni̱ (14)

 • Trompeta tú u̱xa̱ (15-19)

  • “Reino Ndióxi̱yó xíʼin Cristora” (15)

  • Na̱ sándiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú ndiʼi-xa̱ʼa̱na (18)

11  Ta ta̱xira iin tú ndo̱o̱ ndaʼíi̱, tú káa nda̱a̱ táki̱ʼva káa iin yitu̱n tú chúʼunna* ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Ndakundichi ta chuʼun templo Ndióxi̱, saátu altar ta ndakaʼvi nda̱saa kúú na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ ini ña̱kán.  Soo va̱ása chuʼún chí yéʼé ña̱ templo, chi Ndióxi̱ nda̱taxira ña̱yóʼo ndaʼa̱ ndiʼi na̱ ñuu, ta 42 yo̱o̱ ku̱a̱ñi̱ndosóna* ñuu yi̱i̱.  Ta chindaʼíi̱ u̱vi̱ na̱ testigoi̱ ña̱ ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ kuu, ta keʼéna ña̱yóʼo ki̱ʼva 1,260 ki̱vi̱ ta kundixina ti̱ko̱to̱ ndayí”.*  Ta na̱ testigo yóʼo kúú u̱vi̱ tú olivo saátu u̱vi̱ ña̱ candelabro, ta ndítana nu̱ú ta̱ kúú táta nu̱ú iníísaá ñuʼú.  Tá iinna kúni̱na kundi̱va̱ʼana xíʼinna, yuʼú na̱yóʼo kée ñuʼu̱ ña̱ sándiʼi-xa̱ʼa̱ ndiʼi na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá, saá kúú ña̱ xíniñúʼu kuvi ndiʼi na̱ kúni̱ kundi̱va̱ʼa xíʼin na̱yóʼo.  Na̱yóʼo kúúmiína ndee̱ ña̱ ndakasina ndiví ta va̱ása kuunka sa̱vi̱ ndiʼi ki̱vi̱ ña̱ ná ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ kuu, kúúmiítuna ndee̱ ña̱ ndasana ti̱kui̱í ni̱i̱, ta saátu ña̱ chika̱a̱na tu̱ndóʼo nu̱ú ñuʼú yóʼo ndiʼi yichi̱ ña̱ kúni̱ miína.  Tá ná ndiʼi ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ kuu, tí kití yukú tí kíta ini ya̱vi̱ naá kanitáʼanrí xíʼinna, kuchiñurí kanitáʼanrí xíʼinna ta kaʼnírína.  Ku̱ñu na̱yóʼo kindo̱oña calle ña̱ káʼnuka ña̱ kúúmií ñuu káʼnu kán, nu̱ú xa̱ʼnítuna ta̱ kúú tátana ndaʼa̱ iin yitu̱n, ta ñuu yóʼo ndákiʼinña nu̱ú ñuu Sodoma xíʼin Egipto.  Ta na̱ yiví na̱ ki̱xi ti̱xin ndiʼi ñuu náʼnu xíʼin ñuu válí, káʼa̱nna ndiʼi nu̱ú tu̱ʼun ta ki̱xina ti̱xin ndiʼi tribu, kunina ku̱ñu na̱yóʼo ki̱ʼva u̱ni̱ ki̱vi̱ sava, ta kǒo taxina ña̱ ndu̱xu̱n na̱yóʼo. 10  Ta na̱ íyo nu̱ú ñuʼú kusi̱íní-inina ta keʼéna vikó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ na̱yóʼo, ta chindaʼána regalo ndaʼa̱ táʼanna chi u̱vi̱ saá na̱ profeta yóʼo sa̱xóʼvi̱nína na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú. 11  Tá ni̱ya̱ʼa u̱ni̱ ki̱vi̱ sava, Ndióxi̱ sa̱ndátakurana ta na̱yóʼo nda̱kunditana, ta na̱ xi̱ni na̱yóʼo ni̱yi̱ʼvínína. 12  Ta na̱kán xi̱niso̱ʼona ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ndiví ta ka̱china: “Yóʼo ndaandó”. Ta nda̱ana sa̱tá iin vi̱kó ta ku̱a̱ʼa̱nna chí ndiví ta na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá xi̱ninana. 13  Ta ndi̱ku̱n saá* ndeéní ni̱ta̱an ta iin táʼví* ñuu ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña, ta 7,000 kúú na̱ yiví na̱ ni̱xi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ta̱an, ta ndiʼika na̱ sava ni̱yi̱ʼvínína ta nda̱sakáʼnuna Ndióxi̱ ta̱ íyo chí ndiví. 14  Tu̱ndóʼo ña̱ u̱vi̱ xa̱a̱ ni̱ya̱ʼaña. Kiʼin va̱ʼandó kuenta chi tu̱ndóʼo ña̱ u̱ni̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kixaa̱ña. 15  Ta̱ ángel ta̱ u̱xa̱ ti̱vira trompetara. Ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ndiví ta ka̱china: “Reino Ndióxi̱yó xíʼin Cristora, xa̱a̱ xáʼndachíñuña nu̱ú na̱ yiví, ta ta̱kán koora rey ndiʼi tiempo”. 16  Ta 24 na̱ anciano na̱ íyo nu̱ú trono tú ndíta nu̱ú Ndióxi̱ xi̱kuxítína ta nda̱sakáʼnuna Ndióxi̱. 17  Ta ni̱ka̱ʼa̱nna: “Táxindi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼún Jehová* Ndióxi̱, yóʼó ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱, xa̱a̱ íyoún tá xi̱naʼáví ta íyotún vitinva, saáchi ki̱xáʼún náʼún ña̱ ku̱a̱ʼání ndee̱ kúúmiíún ta ki̱xáʼún xáʼndachíñún. 18  Ta ndiʼi na̱ ñuu ni̱sa̱a̱nína, ta saátu yóʼó ni̱sa̱ún xíʼinna, ta ki̱xaa̱ tiempo ña̱ nda̱kaxiún ña̱ ndatiún ku̱a̱chi xíʼin na̱ ni̱xi̱ʼi̱, ta ndataxiún ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ na̱ profeta na̱ káchíñu nu̱ún, ta saátu na̱ nda̱kaxiún* xíʼin na̱ íxato̱ʼó ki̱vi̱ún ni kúúna na̱ va̱lí á na̱ náʼnu, ta sandíʼi-xa̱ʼún na̱ sándiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú”. 19  Tasaá nda̱kuná templo Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví, ta ini ña̱ templo yóʼo ndíka̱a̱ arca ña̱ trato. Ta ki̱xáʼa xíndu̱ta̱,* xi̱niso̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼa̱nna, ndeéní ni̱ni̱ʼi nda̱a̱ táki̱ʼva níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱, ni̱ta̱an ta ndeéní ku̱un ñíí.*

Nota

Inka variante “tú kíʼin ku̱úʼvana”.
Inka variante “ku̱niʼnina”.
Inka variante “ti̱ko̱to̱ ndeé”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Mií hora saá”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/10”. (Ti̱xin u̱xu̱ na̱ yiví iinna ni̱xi̱ʼi̱).
Á “na̱ santo”.
Inka variante “ndáye̱ʼe̱”.
Inka variante “íʼin”, “ñíʼi”.