Apocalipsis 10:1-11

  • Iin ta̱ ángel ta̱ ndakúní níʼira iin rollo loʼo (1-7)

    • “Va̱ása kundatuka Ndióxi̱” (6)

    • Ña̱ yi̱i̱ ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱ xi̱nuña (7)

  • Ta̱ Juan xáxira rollo loʼo (8-11)

10  Ta xi̱nii̱ inka ángel ta̱ kúúmiíní ndee̱ ta va̱xinuura chí ndiví ta ndíxira vi̱kó ta kánuu iin arcoíris xi̱níra. Ta nu̱úra náʼa̱ña nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ ñu̱ʼu,* ta xa̱ʼa̱ra* nda̱a̱ táki̱ʼva íyo nama̱ ña̱ ñuʼu̱ saá íyoña.  Ta níʼira iin rollo loʼo ña̱ xa̱a̱ nda̱kanina. Ta xa̱ʼa̱ kúaʼara ka̱nindichiraña nu̱ú tá mar ta xa̱ʼa̱ yítinra ka̱nindichiraña nu̱ú ñuʼú.  Tasaá ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra nda̱a̱ táki̱ʼva ndáʼyi̱ iin tí ndikaʼa.* Ta tá ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra, xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n u̱xa̱ trueno.*  Tá sa̱kán kixáʼíi̱ kaʼyíi̱ ni̱ka̱ʼa̱n u̱xa̱ saá trueno,* soo xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n iinna chí ndiví ta ka̱china: “Va̱ása ka̱ʼún xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n u̱xa̱ saá trueno ta va̱ása kaʼyíúnña”.  Ta̱ ángel ta̱ xi̱nii̱ níndichi xa̱ʼa̱ nu̱ú tá mar ta saátu nu̱ú ñuʼú nda̱niʼira ndaʼa̱ kúaʼara chí ndiví  ta chi̱naʼára xa̱ʼa̱ ta̱ íyo ndiʼi tiempo, ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví xíʼin ndiʼi ña̱ íyo nu̱úña, ta̱ i̱xava̱ʼa ñuʼú xíʼin ndiʼi ña̱ íyo nu̱úña, ta̱ i̱xava̱ʼa tá mar xíʼin ndiʼi ña̱ ñúʼu inirá ta ka̱chira: “Va̱ása kundatuka Ndióxi̱.  Tá xa̱a̱ ná kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ ku̱nu̱mí tivi ta̱ ángel ta̱ u̱xa̱ trompetara, saá kúú ña̱ xi̱nu ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱* ña̱ kúú tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin na̱ profetara na̱ káchíñu nu̱úra”.  Ta tuku xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n chí ndiví. Ta ka̱china: “Kúáʼan ta kiʼin rollo ña̱ núná ña̱ níʼi ta̱ ángel ta̱ níndichi nu̱ú tá mar ta saátu nu̱ú ñuʼú”.  Tá ni̱xa̱i̱ nu̱ú níndichi ta̱ ángel ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinra ña̱ ná taxira rollo loʼo ndaʼíi̱. Ta̱kán nda̱kuiinra: “Kiʼin ña̱ rollo ta kaxíña, tá ná kaxíúnña vi̱si̱ní kooña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñu̱ñú soo tá ná xa̱a̱ña ti̱xiún kuu o̱va̱ ti̱xiún xíʼinña”. 10  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ki̱ʼii̱n rollo loʼo ndaʼa̱ ta̱ ángel ta xa̱xíi̱ña. Tá xa̱xíi̱ña vi̱si̱níña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñu̱ñú, soo tá xa̱a̱ ndi̱ʼi xa̱xíi̱ña ku̱u o̱va̱ní-inii̱ xíʼinña. 11  Ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n: “Xíniñúʼu ka̱ʼa̱n tukún xa̱ʼa̱ ña̱ kundoʼo ñuu válí, ñuu náʼnu xíʼin na̱ káʼa̱n nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun ta ka̱ʼa̱ntún xa̱ʼa̱ ña̱ kundoʼo ku̱a̱ʼání na̱ chíñu”.

Nota

Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Á “xa̱ʼa̱ si̱ʼinra”.
Á “león”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ña̱ ndeéní níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ña̱ ndeéní níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱.