Apocalipsis 1:1-20

  • Ndióxi̱ ni̱na̱ʼa̱ra nu̱ú ta̱ Jesucristo ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuu (1-3)

  • Chíndeéra u̱xa̱ saá congregación (4-8)

    • “Yi̱ʼi̱ kúú Alfa xíʼin Omega” (8)

  • Espíritu santo chi̱ndeétáʼan xíʼin ta̱ Juan ña̱ xi̱nira ña̱ kuu ki̱vi̱ ná kixaa̱ tátayó (9-11)

  • Xi̱nira ña̱ ndu̱káʼnu ta̱ Jesús (12-20)

1  Ña̱yóʼo kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesucristo xa̱ʼa̱. Ndióxi̱ ni̱na̱ʼa̱ra* nu̱ú ta̱ Jesús ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuu, ta ta̱yóʼo na̱ʼa̱raña nu̱ú na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱. Ta̱ Jesucristo chi̱ndaʼára iin ángel nu̱ú yi̱ʼi̱ ta̱ Juan ta̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱,* ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n ndáaña kúni̱ kachi ndiʼi ña̱ kuu chí nu̱únínu.  Ta yi̱ʼi̱ kúú ta̱ na̱túʼun xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ ña̱ na̱túʼun ta̱ Jesucristo xíʼi̱n. Saá íyoña, na̱túʼi̱n xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱nii̱.  Si̱íní íyo na̱ ndeé va̱ʼa káʼvi nu̱ú inkana tu̱ʼun ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kuu chí nu̱únínu, ta saátu si̱íní íyo na̱ xíniso̱ʼoña ta ndíku̱nna ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱úña saáchi tiempo ña̱ xa̱a̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ xa̱a̱ ku̱yatinníña.  Yi̱ʼi̱ ta̱ Juan, káʼyíi̱ ña̱yóʼo ku̱xa̱a̱ nu̱ú u̱xa̱ saá na̱ congregación na̱ íyo chí Asia: Ndióxi̱ “ta̱ íyo vitin ni̱xi̱yotura xi̱naʼáví ta va̱xitura”, ta̱kán ná na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinndó ta viíní ná kutáʼanndó xíʼinra ta saátu xíʼin na̱ u̱xa̱ espíritu na̱ ndíta nu̱ú tronora,  ta saátu va̱ʼaní ná koo ini ta̱ Jesucristo xíʼinndó, ta̱ kúú testigo ta̱ nda̱kúní-ini, ta̱ nu̱ú va̱ʼa nda̱taku, ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú na̱ chíñu na̱ íyo nu̱ú ñuʼú. Ta̱ Jesús kúʼvi̱ní-inira xínira miíyó, ta xi̱niñúʼura ni̱i̱ra ña̱ va̱ʼa nda̱tavára miíyó ndaʼa̱ ku̱a̱chi,  ta ta̱xira ña̱ kooyó rey xíʼin su̱tu̱ ña̱ kachíñuyó nu̱ú Ndióxi̱ra ta̱ kúú yivára, ta̱yóʼo kúú ta̱ kúúmií ndee̱, ta ndiʼi tiempo ná ndukáʼnura. Saá koo.  Kixira nu̱ú vi̱kó ta ndiʼina kuniñaʼá, nda̱a̱ na̱ ka̱anñaʼá xíʼin tú lanza; ta xa̱ʼa̱ ta̱yóʼo ndiʼi na̱ ñuu na̱ íyo nu̱ú ñuʼú kanina kándíkana xa̱ʼa̱ ña̱ kúsuchí-inina. Saá íyoña, ña̱yóʼo kúúva ña̱ kuu, saá koo.  “Yi̱ʼi̱ kúú Alfa xíʼin Omega,* káchi Jehová,* Ndióxi̱ ta̱ íyo vitin ni̱xi̱yotura xi̱naʼáví ta va̱xitura, ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱”.  Yi̱ʼi̱ ta̱ Juan, kúi̱ ñanindó ta kítáʼi̱n xíʼinndó ña̱ inkáchi kúndeé-iniyó* ña̱ íxandi̱va̱ʼana xíʼinyó ta inkáchi kaʼndachíñuyó xa̱ʼa̱ ña̱ kítáʼanyó xíʼin ta̱ Jesús, yi̱ʼi̱ xi̱ndika̱i̱ chí isla ña̱ Patmos xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ta saátu ña̱ na̱túʼi̱n xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús. 10  Espíritu santo chi̱ndeétáʼan xíʼi̱n ña̱ xi̱nii̱ ña̱ kuu ki̱vi̱ ná kixaa̱ tátayó, ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱n iinna chí sa̱tái̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ndeéní táku̱ tá tívina iin trompeta, 11  ta ka̱china: “Kaʼyí ndiʼi ña̱ xítoún nu̱ú iin rollo ta chindaʼáña ndaʼa̱ u̱xa̱ saá congregación ña̱ íyo chí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia xíʼin Laodicea”. 12  Tá ndi̱kóko̱oi̱ chí sa̱tá ña̱ va̱ʼa kotoi̱ ndáana káʼa̱n xíʼi̱n, xi̱nii̱ u̱xa̱ candelabro ña̱ oro. 13  Ta ma̱ʼñú candelabro xi̱nii̱ iin ta̱ náʼa̱ nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a, ta ndíxira iin ti̱ko̱to̱ káni̱ ña̱ xáa̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ra, ta kándíkara núʼni* iin ti̱ko̱to̱ ña̱ oro. 14  Ta saátu xi̱níra xíʼin yixí xi̱níra yaaníña, ndeéní yaa ña̱yóʼo ta nduchúnu̱úra íyorí nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñuʼu̱ ña̱ xíxi̱. 15  Ta xa̱ʼa̱ra íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo cobre ña̱ va̱ʼa, ña̱ ndeéní yéʼe̱ tá ndíka̱a̱ña ini horno, ta ta̱chíra nda̱a̱ táki̱ʼva níʼi ña̱ kóyo ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í* saá níʼiña. 16  Ta chí ndaʼa̱ kúaʼara níʼira u̱xa̱ ki̱mi, ta yuʼúra ki̱ta iin espada ña̱ u̱vi̱ yuʼú, káni̱ña ta xi̱ínníña ta nu̱úra nda̱a̱ táki̱ʼva káa ñu̱ʼu* ña̱ ndeéní yéʼe̱ saá káaña. 17  Tá xi̱nii̱ra nda̱kavai̱ xa̱ʼa̱ra ta ki̱ndoi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin na̱ ni̱xi̱ʼi̱. Ta chi̱núura ndaʼa̱ kúaʼara sa̱tái̱ ta ka̱chira: “Va̱ása yi̱ʼvíún. Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ nu̱ú ta kúútui̱ ta̱ so̱ndíʼi, 18  ta tákui̱. Ni̱xi̱ʼi̱vai̱ soo vitin tákui̱ ña̱ koi̱ ndiʼi tiempo, ta níʼi̱ llave ña̱ ndatavái̱ na̱ ni̱xi̱ʼi̱ na̱ ñúʼu ndaʼa̱ ña̱ xáʼní ta saátu na̱ ñúʼu ti̱xin Ya̱vi̱.* 19  Xa̱ʼa̱ ña̱kán kaʼyí ña̱ʼa ña̱ xi̱niún, ña̱ʼa ña̱ kúu vitin ta saátu ña̱ʼa ña̱ kuu tá ná ndiʼi ña̱yóʼo. 20  U̱xa̱ tí ki̱mi tí xi̱niún chí ndaʼa̱ kúaʼi̱ xíʼin u̱xa̱ candelabro ña̱ oro, ña̱yóʼo kúú ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱ña: u̱xa̱ tí ki̱mi yóʼo kúú na̱ ángel na̱ íyo ti̱xin u̱xa̱ congregación ta u̱xa̱ ña̱ candelabro kúú u̱xa̱ congregación.

Nota

Tu̱ʼun griego, apokálypsis. Tu̱ʼun yóʼo kúni̱ kachiña ‘ku̱taʼa ña̱ ndási’ á ‘kindaana ti̱ko̱to̱ ña̱ ndási’.
Á “ta̱ káchíñu nu̱ú miíra”.
Á “A xíʼin Z”. Alfa kúú ki̱vi̱ letra ña̱ nu̱ú va̱ʼa va̱xi ti̱xin tu̱ʼun griego ta omega kúú ki̱vi̱ letra ña̱ va̱xi nda̱a̱ so̱ndíʼi.
Á “íxandakú-iniyó”.
Inka variante “ndíka̱a̱”.
Á “namí káʼnu”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Á “Hades”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta iin ña̱ náʼa̱ kuitíva kúúña. Koto glosario, ya̱vi̱ nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱.