Génesis 9:1-29

  • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin na̱ yiví (1-7)

    • Ley ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ni̱i̱ (4-6)

  • Ndióxi̱ xi̱niñúʼura arcoíris ña̱ ke̱ʼéra iin trato (8-17)

  • Ña̱ kuu xíʼin na̱ se̱ʼe ta̱ Noé (18-29)

9  Ndióxi̱ ta̱xira bendición ndaʼa̱ ta̱ Noé xíʼin se̱ʼera, ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ná koo ku̱a̱ʼání se̱ʼendó, ku̱a̱ʼání ná xa̱a̱ndó koondó, ta ná kutú se̱ʼendó nu̱ú ñuʼú.  Ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú, kití tí ndáchí xíʼin ti̱a̱ká tí ñúʼu ini mar, yi̱ʼvíníkarí kunirí ndóʼó. Vitin ndóʼó kuisochíñu xíʼinrí.  Kivi kaʼníndó nda̱a̱ ndáaka kití tí íyo nu̱ú ñuʼú ña̱ va̱ʼa kuxundó. Nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó ña̱ kivi kuxundó ndiʼi nu̱ú yiva, saátu kivi kuxundó kití.  Soo va̱ása xíniñúʼu kuxundó ku̱ñurí ña̱ kúúmií ni̱i̱, saáchi ni̱i̱ kúú ña̱ táxi ña̱ tákurí.  Nda̱a̱ ndáaka na̱ yiví á kití ná kaʼní inkana,* ndukúi̱ kuenta nu̱úna xa̱ʼa̱ ni̱i̱ yóʼo. Tá iin kití kúú tí ke̱ʼé ña̱yóʼo xíniñúʼu kuvirí. Saátu tá iin na̱ yiví kúú na̱ ke̱ʼé ña̱yóʼo xíniñúʼu kuvina, saáchi ñanina kúú na̱ xa̱ʼnína.*  Tá iin na̱ yiví ná kaʼní inkana,* inka na̱ yiví kaʼní na̱yóʼo.* Saáchi Ndióxi̱ i̱xava̱ʼara ta̱ ta̱a táki̱ʼva káa miíra.  Saátu ndóʼó, ná koo ku̱a̱ʼání se̱ʼendó, ku̱a̱ʼání ná xa̱a̱ndó koondó, ta ná kutú se̱ʼendó nu̱ú ñuʼú”.  Tándi̱ʼi, Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼin ta̱ Noé ta saátu xíʼin se̱ʼera:  “Vitin chíka̱i̱ iin trato xíʼinndó, xíʼin ndiʼi se̱ʼendó 10  ta saátu xíʼin ndiʼi kití tí ke̱e xíʼinndó ini arca, tá kúú: ndiʼi nu̱ú kití tí íyo tu̱mi, kití tí máso* xíʼin ndiʼi kití yukú. Ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú. 11  Ña̱yóʼo kúú trato ña̱ chíka̱i̱ xíʼinndó: nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása sakúunkai̱ sa̱vi̱ ña̱ sandíʼi-xa̱ʼíi̱ ndiʼi na̱ yiví ta saátu ndiʼi kití, ni va̱ása ndeéní sakúi̱n sa̱vi̱ ña̱ sandíʼi-xa̱ʼíi̱ ñuʼú”. 12  Ta ni̱ka̱ʼa̱nka Ndióxi̱ ña̱yóʼo xíʼinra: “Ña̱yóʼo kúú seña xa̱ʼa̱ trato ña̱ kíndo̱i̱ xíʼinndó xíʼin ndiʼi kití tí íyo xíʼinndó, ta saátu xíʼin ndiʼika na̱ koo chí nu̱únínu: 13  chínúi̱ iin arcoíris nu̱ú vi̱kó. Ta tíyóʼo koorí iin seña xa̱ʼa̱ trato ña̱ chíka̱i̱ xíʼin na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú.* 14  Tá ná chindaʼíi̱ vi̱kó ta kuun sa̱vi̱, saá kita tí arcoíris. 15  Tasaá ndakaʼíi̱n xa̱ʼa̱ trato ña̱ chi̱kai̱ xíʼinndó, ta saátu xíʼin ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú. Nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása kuniñúʼukai̱ sa̱vi̱ ña̱ sandíʼi-xa̱ʼíi̱ ndiʼi na̱ yiví ni ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú. 16  Tá ná kita tí arcoíris chí nu̱ú vi̱kó, yi̱ʼi̱ kunivai̱rí ta ndakaʼíi̱n xa̱ʼa̱ trato ña̱ ke̱ʼíi̱ xíʼin ndiʼi na̱ yiví ta saátu xíʼin ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú, ta trato yóʼo kooña ndiʼi tiempo”. 17  Ta tuku ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Noé: “Ña̱yóʼo kúú seña xa̱ʼa̱ trato ña̱ ke̱ʼíi̱ xíʼin ndiʼi na̱ yiví, ta saátu xíʼin ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú”. 18  Na̱yóʼo xi̱kuu se̱ʼe ta̱ Noé, na̱ ke̱e ini arca xíʼinra: ta̱ Sem, ta̱ Cam xíʼin ta̱ Jafet. Tá ni̱ya̱ʼa tiempo, ni̱xi̱yo iin se̱ʼe ta̱ Cam, ta Canaán xi̱naníra. 19  U̱ni̱ na̱yóʼo xi̱kuu se̱ʼe ta̱ Noé, ta na̱yóʼo kúú na̱ sa̱kúina̱ ndiʼi na̱ yiví na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú. 20  Tasaá ki̱xáʼa ta̱ Noé chíʼira nu̱ú ñuʼú, ta chi̱ʼira tú uva. 21  Tá xi̱ʼira vino ni̱xi̱nira ta ta̱vára ndiʼi ti̱ko̱to̱ra tá ndíkaa̱ra ini veʼe loʼo nu̱ú ni̱xi̱yora. 22  Ta̱ Cam yivá ta̱ Canaán xi̱nira ña̱ íyo chálá yivára, ta na̱túʼunra ña̱yóʼo xíʼin u̱vi̱ saá na̱ ñanira na̱ ndóo chí ke̱ʼe.* 23  Tasaá, ta̱ Sem xíʼin ta̱ Jafet ki̱ʼinna iin ti̱ko̱to̱ ta chi̱núunaña so̱ko̱na ta ni̱ndi̱ʼvi símana* nda̱a̱ nu̱ú íyo yivána. Tasaá nda̱kasina yivána xíʼin ti̱ko̱to̱ yóʼo, ta chí inka táʼví xítona ña̱ va̱ása kotona ña̱ íyo chálá yivána. 24  Tá xa̱a̱ nda̱káxi-ini* ta̱ Noé, ku̱ndaa̱-inira xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé se̱ʼera ta̱ loʼo, 25  ta ka̱chira: “Ná ndakiʼin ta̱ Canaán chiʼña. Ná kachíñundáʼvira nu̱ú na̱ ñanira”. 26  Ta ka̱chikara: “Ná ndukáʼnu Jehová, Ndióxi̱ ta̱ Sem.Ta ná kachíñundáʼvi ta̱ Canaán nu̱úra.* 27  Ku̱a̱ʼání ñuʼú ná taxi Ndióxi̱ ndaʼa̱ ta̱ Jafetta ná koo ta̱ Jafet veʼe válí ta̱ Sem. Ta ná kachíñundáʼvitu ta̱ Canaán nu̱ú ta̱yóʼo”. 28  Tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa ña̱ ndeéní ku̱un sa̱vi̱, 350 ku̱i̱ya̱ka xi̱taku ta̱ Noé. 29  Ña̱kán 950 ku̱i̱ya̱ xi̱taku ta̱ Noé. Tasaá ni̱xi̱ʼi̱ra.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ná kata ni̱i̱ inkana”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “saáchi ni̱i̱ ñanina kúú ña̱ xa̱tana”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ná kata ni̱i̱ inkana”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “kata ni̱i̱ na̱yóʼo”.
Á “kití tí va̱ása kue̱ʼe̱”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyiña káchiña “ña̱ chíka̱i̱ xíʼin ñuʼú”.
Inka variante “ya̱ta̱”.
Inka variante “sómana”, “sátána”, “súmana”.
Inka variante “ndo̱to”.
Á “nu̱ú ta̱ Sem”.