Génesis 8:1-22

  • Nu̱u ti̱kui̱í tá nda̱kutú nu̱ú ñuʼú (1-14)

    • Ta̱ Noé ta̱vára iin paloma (8-12)

  • Ke̱e ndiʼina ini arca (15-19)

  • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ñuʼú yóʼo (20-22)

8  Soo Ndióxi̱ kǒo nínandóso-inira* xa̱ʼa̱ ta̱ Noé, ta saátu kǒo nínandóso-inira xa̱ʼa̱ kití yukú tí ni̱ki̱ʼvi xíʼinra ini arca, ni xa̱ʼa̱ kití tí máso. Ña̱kán, ndeéní ni̱xi̱ka ta̱chí nu̱ú ñuʼú i̱xaa Ndióxi̱, tasaá ki̱xáʼa núu ti̱kui̱í.  Ta va̱ása níko̱yoka ti̱kui̱í tá íyo chí ndiví,* ta nda̱si yéʼé ndiví. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása níkuunka sa̱vi̱.  Loʼo tá loʼo nu̱u ti̱kui̱í tá xi̱ndikaa̱ nu̱ú ñuʼú. Ta tá ni̱ya̱ʼa 150 ki̱vi̱, xa̱a̱ ku̱a̱ʼáníva nu̱urá.  Tá ki̱vi̱ 17 xíka tí yo̱o̱ u̱xa̱, tú arca xi̱kunúunú xi̱ní yuku̱ ña̱ naní Ararat.  Nda̱a̱ yo̱o̱ u̱xu̱ nda̱kundeé ti̱kui̱í nu̱urá. Tá ki̱vi̱ nu̱ú ña̱ yo̱o̱ u̱xu̱, ki̱xáʼa nda̱tuvi xi̱ní yuku̱.  Tá ni̱ya̱ʼa 40 ki̱vi̱, ta̱ Noé nda̱kunára ventana ña̱ xi̱kuumií tú arca,  tasaá chi̱ndaʼára iin saa ndáá, tíyóʼo xi̱xaʼa̱nrí ta tuku ta tuku xi̱ndikórí nda̱a̱ tá ni̱yi̱chi̱ ti̱kui̱í nu̱ú ñuʼú.  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, ta̱ Noé chi̱ndaʼára iin paloma ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inira á ku̱a̱ʼáka ti̱kui̱í ndíkaa̱ nu̱ú ñuʼú.  Soo va̱ása níndani̱ʼí tí paloma nu̱ú kunúurí, saáchi ndíkaa̱kava ti̱kui̱í nu̱ú ñuʼú yóʼo, ña̱kán ndi̱kórí nu̱ú kánuu tú arca. Tasaá, ta̱ Noé ti̱inrarí ta nda̱chikaa̱rarí ininú. 10  Xi̱ndatura ni̱ya̱ʼa u̱xa̱ ki̱vi̱ tasaá chi̱ndaʼá tukurarí ku̱a̱ʼa̱nrí. 11  Nda̱a̱ xi̱kuaá ndi̱kó tí paloma yóʼo. Ta xi̱ni ta̱ Noé ña̱ ndíkaa̱ iin yu̱ku̱ ndaʼa̱ tú olivo yuʼúrí, ta ña̱ sa̱kán xa̱ʼndarí kúú ña̱yóʼo. Tasaá ku̱ndaa̱-inira ña̱ xa̱a̱ nu̱uva ti̱kui̱í nu̱ú ñuʼú. 12  Xi̱ndatura inka u̱xa̱ ki̱vi̱ tasaá chi̱ndaʼá tukura tí paloma ku̱a̱ʼa̱nrí soo va̱ása níndikókarí vitin. 13  Tá xi̱kuumií ta̱ Noé 601 ku̱i̱ya̱, tá ki̱vi̱ nu̱ú tí yo̱o̱ nu̱ú, xa̱a̱ ni̱yi̱chi̱va ti̱kui̱í nu̱ú ñuʼú. Ta̱ Noé xu̱nára iin táʼví xi̱ní tú arca ta xi̱nira ña̱ xa̱a̱ ni̱yi̱chi̱va nu̱ú ñuʼú. 14  Tá ki̱vi̱ 27 tí yo̱o̱ u̱vi̱, xa̱a̱ ni̱yi̱chi̱ va̱ʼava nu̱ú ñuʼú. 15  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Noé: 16  “Kita ini arca xíʼin ñá síʼún, ta saátu ná kee se̱ʼún xíʼin ná xa̱nuún. 17  Tavá ndiʼi kití tí ñúʼu ini arca, kití tí ndáchí, kití yukú, kití máso xíʼin kití tí ñúu* mií. Saá kivi ku̱i̱na̱rí nu̱ú ñuʼú ta ku̱a̱ʼání xa̱a̱rí koorí”. 18  Tasaá, ki̱ta ta̱ Noé ini tú arca xíʼin ñá síʼira, ta saátu ke̱e se̱ʼera xíʼin ná xa̱nura. 19  Ta ke̱e iin tá iin tiʼvi kití tí ñúʼu ini arca, kití tí ñúu mií, kití tí ndáchí xíʼin ndiʼika kití tí íyo nu̱ú ñuʼú. 20  Tándi̱ʼi, ta̱ Noé i̱xava̱ʼara iin altar, ta nu̱ú ña̱yóʼo ni̱so̱kóra* sava kití nu̱ú Jehová, ni̱so̱kóra kití tí va̱ása yaku̱a̱* xíʼin kití tí ndáchí tí va̱ása yaku̱a̱, ta xa̱ʼmirarí* nu̱ú Ndióxi̱. 21  Nda̱a̱ nu̱ú Jehová ni̱xa̱a̱ iin xiko̱ ña̱ xáʼa̱n táminí.* Ta ña̱yóʼo nda̱kani-ini Jehová: “Ni kininí kéʼé na̱ yiví, saáchi nda̱a̱ tá válívína nina ña̱ va̱ása va̱ʼa ndákani-inina xa̱ʼa̱, nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ndikókai̱ sakúisochiʼñai̱* ñuʼú ta saátu nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ndikókai̱ sandíʼi-xa̱ʼíi̱ na̱ yiví xíʼin kití nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼíi̱ vitin. 22  Nani vitin, nu̱ú ñuʼú kixáʼa koo tiempo ña̱ chíʼina xíʼin tiempo ña̱ sákeena, koo kaxin ta koo kaʼní, koo tiempo niʼní ta koo tiempo vi̱xin, ta saátu koo káʼñu* ta koo ñuú”.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Ndióxi̱ nda̱kaʼánra”.
Inka variante “ñuyǐví”.
Inka variante “káñuʼu”.
Inka variante “ta̱xira”.
Á “ña̱ sa̱ndíko-inira”.
Inka variante “chikai̱ chiʼña”, “satávi̱chiʼñai̱”.
Inka variante “ndiví”.