Génesis 7:1-24

  • Ni̱ki̱ʼvina ini arca (1-10)

  • Ndeéní ku̱un sa̱vi̱ (11-24)

7  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Noé: “Ki̱ʼvi xíʼin na̱ veʼún ini tú arca, saáchi nu̱ú ndiʼi na̱ yiví na̱ ndóo vitin, iinlá yóʼó kúú ta̱ nda̱kúní kéʼé.  Nu̱ú ndiʼi kití tí va̱ása yaku̱a̱,* u̱xa̱ tá u̱xa̱rí* xíniñúʼu ki̱ʼvi xíʼún, tí che̱e xíʼin tí síʼi. Soo nu̱ú ndiʼi kití tí yaku̱a̱, u̱vi̱ tá u̱vi̱rí xíniñúʼu ki̱ʼvi xíʼún, tí che̱e xíʼin tí síʼi.  Ta nu̱ú ndiʼi kití tí ndáchí, u̱xa̱ tá u̱xa̱rí* xíniñúʼu ki̱ʼvi xíʼún, tí che̱e xíʼin tí síʼi, ña̱ va̱ʼa ku̱i̱na̱rí nu̱ú ñuʼú.  Saáchi u̱xa̱ ki̱vi̱ kuití kúma̱ní ta sakúi̱n sa̱vi̱ nu̱ú ñuʼú, 40 ki̱vi̱ sakúi̱nrá, káʼñu xíʼin ñuú kuunrá.* Ta sandíʼi-xa̱ʼíi̱ ndiʼi na̱ yiví na̱ i̱xava̱ʼi̱, ta saátu ndiʼi kití tí i̱xava̱ʼi̱ nu̱ú ñuʼú”.  Ta̱ Noé ke̱ʼéra ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Jehová xíʼinra.  Ta 600 ku̱i̱ya̱ xi̱kuumií ta̱ Noé, tá ndeéní ku̱un sa̱vi̱ nu̱ú ñuʼú ta nda̱kutú ti̱kui̱í nu̱úña.  Tá kúma̱ní kixáʼa ndeéní kuun sa̱vi̱, ta̱ Noé ni̱ki̱ʼvira ini arca xíʼin se̱ʼera, ñá síʼira ta saátu ná xa̱nura.  Ta ndiʼi kití tí va̱ása yaku̱a̱, kití tí yaku̱a̱, kití tí ndáchí xíʼin ndiʼi kití tí íyo nu̱ú ñuʼú,  ni̱xa̱a̱rí nu̱ú ta̱ Noé ta ni̱ndi̱ʼvirí ini arca, u̱vi̱ tá u̱vi̱rí ni̱ndi̱ʼvi, tí che̱e xíʼin tí síʼi, nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Noé. 10  Tá ni̱ya̱ʼa u̱xa̱ ki̱vi̱ ndeéní ki̱xáʼa kúun sa̱vi̱ nu̱ú ñuʼú. 11  Tá xi̱kuumií ta̱ Noé 600 ku̱i̱ya̱, ki̱vi̱ 17 tí yo̱o̱ u̱vi̱, ni̱ko̱yo ndiʼi ti̱kui̱í tá íyo chí ndiví nu̱ú ñuʼú yóʼo, ta nda̱kuná yéʼé ndiví. 12  Ndeéní ku̱un sa̱vi̱ nu̱ú ñuʼú, 40 ki̱vi̱ ku̱unrá, káʼñu xíʼin ñuú ku̱unrá. 13  Mií ki̱vi̱ kán ta̱ Noé ni̱ki̱ʼvira ini arca xíʼin se̱ʼera ta̱ Sem, ta̱ Cam xíʼin ta̱ Jafet, ta saátu ni̱ki̱ʼvi ñá síʼira xíʼin u̱ni̱ saá ná xa̱nura. 14  Ni̱ndi̱ʼvina ini tú arca, ta saátu ni̱ndi̱ʼvi ndiʼi nu̱ú kití yukú, ndiʼi nu̱ú kití tí máso, ndiʼi nu̱ú kití tí ñúu* mií, ndiʼi nu̱ú kití tí ndáchí, ndiʼi nu̱ú tí saa xíʼin ndiʼi kití tí íyo ndi̱xi̱n. 15  Ta ndiʼi nu̱ú kití* ni̱xa̱a̱rí nu̱ú ta̱ Noé ta u̱vi̱ tá u̱vi̱rí ni̱ndi̱ʼvi ini arca. 16  Ni̱ndi̱ʼvi ndiʼi nu̱ú kití, tí che̱e xíʼin tí síʼi, nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Noé. Tá xa̱a̱ ni̱ki̱ʼvi ta̱ Noé ini tú arca, Jehová nda̱kasira yéʼé. 17  Ta ti̱xin 40 ki̱vi̱, kǒo nísandákoo sa̱vi̱ ña̱ kuunrá nu̱ú ñuʼú. Ki̱xáʼa nda̱kutúní ti̱kui̱í ta nda̱niʼirá tú arca, ta túyóʼo súkunní nda̱kunúunú nu̱ú ti̱kui̱í. 18  Ndu̱ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í, ta nda̱kutúrá nu̱ú ñuʼú. Ta tú arca nda̱kunúunú nu̱ú ti̱kui̱í. 19  Nda̱kutúní ti̱kui̱í yóʼo, ta nda̱kasirá ndiʼi yu̱ku̱ súkun ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú. 20  I̱ñu̱ metro sava* ni̱ya̱ʼará xi̱ní yu̱ku̱. 21  Tasaá ni̱xi̱ʼi̱ ndiʼi na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo nu̱ú ñuʼú xíʼin ndiʼi kití, kití tí ndáchí, kití tí máso, kití yukú xíʼin ndiʼi kití tí inkáchi kítáʼan xíka. 22  Ni̱xi̱ʼi̱ ndiʼi na̱ yiví ta saátu ndiʼi kití tí ni̱xi̱yo nu̱ú ñuʼú.* 23  Ndióxi̱* sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ra ndiʼi na̱ yiví xíʼin ndiʼi kití, kití tí ñúu mií, kití tí ndáchí, ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ ndiʼi tíyóʼo. Iinlá kuití ta̱ Noé xíʼin na̱ ni̱ndi̱ʼvi ini arca xíʼinra ni̱ka̱ku. 24  Ta 150 ki̱vi̱ xi̱ndikaa̱ka ti̱kui̱í nu̱ú ñuʼú.

Nota

Á “kití tí va̱ʼa so̱kóna nu̱ú Ndióxi̱”. Koto glosario, ña̱ va̱ása yaku̱a̱.
Á sana “u̱xa̱ che̱e xíʼin u̱xa̱ síʼi”.
Á sana “u̱xa̱ che̱e xíʼin u̱xa̱ síʼi”.
Inka variante “ndiví ñuú kuunrá”.
Inka variante “káñuʼu”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “kití tí táku”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “15 codo”. Koto apéndice B14.
Ña̱yóʼo va̱ása káʼa̱nña xa̱ʼa̱ kití tí ñúʼu ini ti̱kui̱í.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Ta̱kán”.