Génesis 47:1-31

  • Ta̱ Jacob xi̱nitáʼanra xíʼin ta̱ faraón (1-12)

  • Va̱ʼaní kéʼé ta̱ José chiñura (13-26)

  • Ta̱ Israel ni̱xa̱a̱ra xi̱koora chí Gosén (27-31)

47  Tasaá, ta̱ José ni̱xa̱ʼa̱nra ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ faraón: “Yivái̱ xíʼin na̱ ñanii̱ ke̱ena chí Canaán ta ki̱xaa̱na chí Gosén, ta ki̱xaa̱ ndikachi* sa̱na̱na, si̱ndi̱ki̱ sa̱na̱na xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kúúmiína”.  Tasaá, nda̱kaxin ta̱ José u̱ʼu̱n na̱ ñanira ta ni̱xa̱ʼa̱nra xíʼinna nu̱ú ta̱ faraón.  Ta, ta̱ faraón ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra na̱ ñani ta̱ José: “¿Ndáa chiñu kúú ña̱ kéʼéndó?”. Ta na̱yóʼo nda̱kuiinna: “Táta, na̱ ndáa ndikachi kúúndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱keʼé na̱ táʼanndi̱ na̱ xi̱ndoo xi̱naʼá”.  Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱nkana xíʼin ta̱ faraón: “Táta, xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní ndíkaa̱ so̱ko ñuu Canaán ta kǒo ña̱ kixáʼan* ndikachi sa̱na̱ndi̱, va̱xindi̱ koondi̱ ñuu yóʼo. Ixaún ña̱ ma̱ní táta, taxi loʼo ná koondi̱ chí Gosén”.  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ faraón xíʼin ta̱ José: “Xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱xaa̱ yiváún xíʼin na̱ ñaniún,  kivi taxiún nda̱a̱ ndáaka táʼví ña̱ ñuu Egipto ndaʼa̱na. Mií ñuʼú ña̱ va̱ʼaka taxiún koona, chí Gosén taxiún koona. Ta tá íyo iin na̱ xíni̱va̱ʼa kundaa kití, kivi ndaka̱xiúnna ña̱ kundaana si̱ndi̱ki̱ sa̱na̱i̱”.  Tasaá, ta̱ José ni̱xa̱ʼa̱nra xíʼin yivára nu̱ú ta̱ faraón. Ta ta̱ Jacob chi̱kaa̱ra bendición ta̱ faraón.  Ta̱ faraón ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ta̱ Jacob: “¿Nda̱saa ku̱i̱ya̱ kúúmiíún?”.  Ta̱ Jacob nda̱kuiinra yuʼú ta̱ faraón: “Xa̱a̱ 130 ku̱i̱ya̱ kúúmiíi̱, ta ndiʼi ku̱i̱ya̱ yóʼo xa̱a̱ síín síín nu̱ú ni̱xi̱kai̱. Yo̱ʼvi̱ní* ni̱xi̱yo ndiʼi ku̱i̱ya̱ yóʼo, soo loʼova kúúña chi ku̱a̱ʼáníka ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱ka na̱ táʼi̱n na̱ xi̱ndoo xi̱naʼá”. 10  Tándi̱ʼi, ta̱ Jacob chi̱kaa̱ra bendición ta̱ faraón ta ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra. 11  Tasaá, ta̱ José ta̱xira ña̱ koo yivára xíʼin na̱ ñanira chí Ramesés, mií ñuʼú ña̱ va̱ʼaka ña̱ kíndo̱o chí Egipto, nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ faraón xíʼinra. 12  Ta̱ José xi̱kiʼinra kuenta ña̱ ná koo ña̱ kuxu yivára, na̱ ñanira xíʼin ndiʼi na̱ veʼe yivára. Ta xi̱taxira ña̱ xi̱xiniñúʼu iin tá iin familia. 13  Ta kǒo níxi̱yo ña̱ kuxuna iníí ñuu kán, saáchi ndeéní xi̱ndikaa̱ so̱ko. Ta iníísaá ñuu Egipto xíʼin Canaán xi̱ndikaa̱ so̱ko. 14  Ta̱ José xi̱ndakayara ndiʼi xu̱ʼún ña̱ xi̱chaʼvi na̱ ñuu Egipto xíʼin na̱ ñuu Canaán xa̱ʼa̱ ña̱ kuxuna, ta xi̱xaʼa̱nra xíʼinña veʼe ta̱ faraón. 15  Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo, ndi̱ʼi xu̱ʼún na̱ ñuu Egipto xíʼin na̱ ñuu Canaán, tasaá ndiʼi na̱ egipcio ki̱xáʼana xáʼa̱nna nu̱ú ta̱ José, ta ki̱xáʼana káʼa̱nna xíʼinra: “Taxi loʼo ña̱ kuxundi̱. ¿Á taxiún kuvindi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kǒoka xu̱ʼún kúúmiíndi̱?”. 16  Ta̱ José ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Tá kǒoka xu̱ʼúnndó, taxindó kití sa̱na̱ndó ndaʼíi̱ ta taxii̱ ña̱ kuxundó”. 17  Tasaá ki̱xáʼana xáʼa̱nna xíʼin kití sa̱na̱na nu̱úra, ta ta̱ José xi̱taxira ña̱ kuxuna tá xi̱taxina kuáyi̱, ndikachi, ti̱xúʼú,* si̱ndi̱ki̱ á burro sa̱na̱na ndaʼa̱ra. Iníí ku̱i̱ya̱ kán ta̱xi ta̱ José ña̱ kuxuna xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xina kití sa̱na̱na ndaʼa̱ra. 18  Tándi̱ʼi ku̱i̱ya̱ kán ta ki̱xáʼa inka ku̱i̱ya̱, ki̱xáʼana xáʼa̱nna nu̱ú ta̱ José ta xi̱kaʼa̱nna xíʼinra: “Kúni̱ndi̱ ná kunda̱a̱-iniún táta, ña̱ xa̱a̱ ta̱xindi̱ ndiʼi xu̱ʼúnndi̱ ndaʼún xíʼin ndiʼi kití sa̱na̱ndi̱. Ña̱ kíndo̱o kuití ndaʼa̱ndi̱ ña̱ kivi taxindi̱ ndaʼún kúú ñuʼúndi̱ xíʼin miíndi̱. 19  Va̱ása taxiún kuvindi̱ ni va̱ása taxiún ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼúndi̱, satá* ndi̱ʼi̱ ta satá ñuʼúndi̱ ta taxi loʼún ña̱ kuxundi̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Saá xa̱a̱ndi̱ kachíñundáʼvindi̱ nu̱ú ta̱ faraón, ta kuenta miíra koo ñuʼúndi̱. Taxi si̱ʼva̱ ndaʼa̱ndi̱ ña̱ va̱ʼa chiʼindi̱, tasaá kutakundi̱ ta va̱ása ndo̱o mií ñuʼúndi̱”. 20  Ña̱kán, xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní xi̱ndikaa̱ so̱ko, na̱ egipcio ni̱xi̱íkona* ñuʼúna, ta ta̱ José sa̱tára ndiʼi ñuʼú yóʼo ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ña kooña kuenta ta̱ faraón. Tasaá, ndiʼi ñuʼú yóʼo ni̱xa̱a̱ña ku̱uña kuenta ta̱ faraón. 21  Ta̱ José ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ndiʼi na̱ egipcio na̱ ni̱xi̱yo ñuu ndáʼvi ña̱ ná ku̱ʼu̱nna koona ñuu náʼnu ña̱ ni̱xi̱yo chí Egipto. 22  Ñuʼú kuití na̱ su̱tu̱ kúú ña̱ kǒo nísatá ta̱ José, saáchi ta̱ faraón kúú ta̱ xi̱taxi ña̱ xi̱xixina, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ va̱ása níxi̱íkona ñuʼúna. 23  Tasaá, ta̱ José ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ yiví: “Vitin sa̱tái̱ ndóʼó ta saátu ñuʼúndó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ña kooña kuenta ta̱ faraón. Yóʼo íyo si̱ʼva̱ ña̱ va̱ʼa chiʼindó ñuʼúndó. 24  Tá ná kixáʼandó sakéendó,* u̱ʼu̱n táʼví ndataʼvíndó ña̱yóʼo. Iin táʼví taxindó ndaʼa̱ ta̱ faraón ta ku̱mí táʼví ña̱ kindo̱o, kuenta miíndó kooña ña̱ va̱ʼa chiʼi tukundó tasaá kivi kuxu miíndó xíʼin na̱ ndóo veʼendó ta saátu se̱ʼendó”. 25  Ña̱kán, na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Táta, sa̱kǎkún ndi̱ʼi̱. Tá va̱ʼa túviún, xa̱a̱ndi̱ kachíñundáʼvindi̱ nu̱ú ta̱ faraón”. 26  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ José ña̱ keʼéna ña̱yóʼo chí Egipto ta nda̱a̱ vitin kéʼénaña, ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ iin táʼví* ña̱ sákeena kuenta ta̱ faraón xa̱a̱ña kooña. Iinlá ñuʼú na̱ su̱tu̱ kúú ña̱ va̱ása níxa̱a̱ koo kuenta ta̱ faraón. 27  Ta̱ Israel ki̱ndoora koora chí Gosén ña̱ kíndo̱o chí Egipto. Miíra xíʼin na̱ veʼera ki̱ndoona kán, ta ni̱xi̱yo se̱ʼena ta ku̱a̱ʼání ni̱xa̱a̱na ndu̱una. 28  Ta̱ Jacob ni̱xi̱yora 17 ku̱i̱ya̱ chí Egipto. Ta 147 ku̱i̱ya̱ xi̱takura. 29  Tá xa̱a̱ ku̱yatin kuvi ta̱ Israel, ka̱nara se̱ʼera ta̱ José ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Tá ndixa kúʼvi̱-iniún xíniún yi̱ʼi̱, káʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼún ña̱ keʼún ña̱yóʼo: chinaʼá* ña̱ na̱ʼún ña̱ ndixaní kúʼvi̱-iniún* xíniún yi̱ʼi̱, ta saxínún ña̱ káʼi̱n xíʼún. Káʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼún ña̱ va̱ása sandúxu̱ún yi̱ʼi̱ ñuu Egipto yóʼo. 30  Tá ná kuvii̱,* tavá yi̱ʼi̱ ñuu Egipto ta sandúxu̱ún yi̱ʼi̱ nu̱ú ni̱ndu̱xu̱n na̱ táʼi̱n”. Tasaá, ta̱ José ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Keʼévai̱ ña̱ ndúkún nu̱úi̱”. 31  Soo ta̱ Israel ni̱ka̱ʼa̱nra: “Chinaʼáña”. Ta ta̱ José chi̱naʼávaraña. Tasaá, ta̱ Israel xi̱kuxítíra xi̱ní xi̱tora ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱.

Nota

Inka variante “levo”.
Inka variante “kuxu”.
Inka variante “Xuxa”.
Inka variante “ti̱súʼu̱”.
Inka variante “kueen”.
Inka variante “ni̱si̱kóna”.
Inka variante “sikéendó”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “iin quinto”. (Tá u̱ʼu̱n táʼví ná ndata̱ʼví ña̱ chi̱ʼina, iin táʼví ña̱yóʼo ndataxina ndaʼa̱ ta̱ faraón).
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “chinúu ndaʼún ti̱xin si̱ʼii̱n”. Ña̱yóʼo xi̱keʼéna tá xi̱chinaʼána xa̱ʼa̱ iin ña̱ʼa. Koto glosario, chinaʼá.
Á “Tá ná ndakindei̱ xíʼin na̱ yivái̱”.