Génesis 39:1-23

  • Ta̱ José káchíñura nu̱ú ta̱ Potifar (1-6)

  • Kǒo níxiinra ku̱su̱nra xíʼin ñá síʼi ta̱ Potifar (7-20)

  • Chi̱kaa̱na ta̱ José veʼeka̱a (21-23)

39  Na̱ ismaelita ni̱xa̱ʼa̱nna xíʼin ta̱ José chí Egipto. Ta kán ni̱xi̱íkonara* nu̱ú iin ta̱a ta̱ ñuu Egipto ta̱ xi̱naní Potifar, ta̱yóʼo kúú ta̱ xi̱niʼi yichi̱ nu̱ú na̱ xi̱ndaa ta̱ faraón ta saátu xi̱kuumiíra iin chiñu ña̱ ndáyáʼvi nu̱ú ni̱xi̱yo ta̱ faraón.  Soo, Jehová xi̱chindeétáʼanra xíʼin ta̱ José. Ña̱kán, va̱ʼa xi̱kana ndiʼi ña̱ xi̱keʼéra, ta ta̱ egipcio ta̱ xi̱kachíñura nu̱ú, ta̱xira chiñu ndaʼa̱ra ña̱ kiʼinra kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ ni̱xi̱yo ti̱xin veʼera.  Ta̱ xi̱kachíñura nu̱ú, ki̱ʼinra kuenta ña̱ xi̱chindeétáʼanva Jehová xíʼin ta̱ José, ta viíkaví xi̱kana ndiʼi ña̱ xi̱keʼéra saáchi mií Jehová xi̱chindeétáʼan xíʼinra.  Ta̱ Potifar ki̱xáʼara kúsi̱íka-inira xíʼin ta̱ José, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ni̱xa̱a̱ ta̱ José ndu̱ura ta̱ xi̱chindeétáʼan xíʼinra ta xi̱ndaaní-inirara. Ña̱kán, ta̱ Potifar ta̱xira chiñu ndaʼa̱ra ña̱ kundaara veʼera ta kiʼinra kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ xi̱kuumiíra.  Nani tá ki̱xáʼa ta̱ José kíʼinra kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ ni̱xi̱yo ti̱xin veʼe ta̱ Potifar, Jehová ki̱xáʼara táxira bendición ndaʼa̱ ta̱ Potifar xa̱ʼa̱ ta̱ José. Jehová chi̱kaa̱ra bendición sa̱tá ndiʼi ña̱ xi̱kuumiíra ti̱xin veʼera ta saátu ña̱ xi̱chiʼira.  Tándi̱ʼi, ta̱ Potifar ta̱xira chiñu ndaʼa̱ ta̱ José ña̱ kiʼinra kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ xi̱kuumiíra. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, va̱ása níxi̱ndiʼika-ini ta̱ Potifar xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa, saáchi iinlá xa̱ʼa̱ ña̱ kuxura xi̱ndiʼi-inira. Ta̱ José ni̱xa̱a̱ra ndu̱ura iin ta̱ loʼo ta̱ ndakúní, ta liviní xi̱naʼa̱ra.  Tasaá, ñá síʼi ta̱ Potifar ki̱xáʼañá kútóoñá ta̱ José ta xi̱kaʼa̱nñá xíʼinra: “Ku̱su̱n xíʼi̱n”.  Soo va̱ása níxiinra ta xi̱kaʼa̱nra xíʼinñá: “Ta̱ káchíñui̱ nu̱ú, va̱ása ndíʼi̱-inira xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ kúúmiíra ti̱xin veʼe yóʼo, saáchi yi̱ʼi̱ kúú ta̱ káchíñu nu̱úra ta ta̱xira ndiʼi ña̱ kúúmiíra ndaʼíi̱ ña̱ kundai̱ña.  Iinlá yi̱ʼi̱ kúú ta̱ ta̱xira nda̱yí* ndaʼa̱, ña̱ kaʼndai̱ chiñu ti̱xin veʼera yóʼo. Ndiʼi ña̱ʼa ña̱ íyo veʼera ta̱xira ndaʼíi̱, soo iinlá yóʼó kúú ñá va̱ása nítaxira ndaʼíi̱, saáchi ñá síʼira kúún. Ña̱kán, ¿nda̱chunví keʼíi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa yóʼo ta ki̱ʼvii̱ ku̱a̱chi nu̱ú Ndióxi̱?”. 10  Ndiʼi ki̱vi̱ xi̱kaʼa̱nñá xíʼinra ña̱ ku̱su̱nra xíʼinñá, soo va̱ása níxiin ta̱ José ku̱su̱nra xíʼinñá ni ña̱ kindo̱ora xíʼinñá. 11  Iin ki̱vi̱, tá ni̱ki̱ʼvira veʼe ta̱ Potifar ña̱ keʼéra chiñura, kǒo níxi̱yo nda̱a̱ ni iin na̱ xi̱kachíñu ini veʼe kán. 12  Tasaá ti̱inñá ti̱ko̱to̱ra ta ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinra: “Ku̱su̱n xíʼi̱n”. Soo xi̱nura ku̱a̱ʼa̱nra, ta sa̱ndákoora ti̱ko̱to̱ra ndaʼa̱ñá. 13  Tá xi̱niñá ña̱ xi̱nu ta̱ José ku̱a̱ʼa̱nra ta sa̱ndákoora ti̱ko̱to̱ra ndaʼa̱ñá, 14  ndeéní ki̱xáʼañá kánañá na̱ ta̱a na̱ ni̱xi̱yo veʼe kán, ta ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinna: “Kotondó, ta̱ hebreo ta̱ ki̱xaa̱ xíʼin yiíi̱, ku̱nira kusi̱kindaara miíyó. Xi̱kuni̱ra ku̱su̱nra xíʼi̱n ta ndeéní ki̱xáʼíi̱ ndáʼyii̱. 15  Soo tá xi̱nira ña̱ ki̱xáʼa kánai̱ ta ndeéní ndáʼyii̱, xi̱nura ku̱a̱ʼa̱nra ta sa̱ndákoora ti̱ko̱to̱ra ndaʼíi̱”. 16  Tándi̱ʼi, chi̱ndúʼúñá ti̱ko̱to̱ yóʼo síi̱nñá ta xi̱ndatuñá nda̱a̱ ná ndikó ta̱ Potifar veʼera, chi ta̱yóʼo kúú ta̱ xi̱kachíñu ta̱ José nu̱ú. 17  Ta na̱túʼuntuñá xíʼin ta̱ Potifar xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ ku̱u. Ta ka̱chiñá: “Ta̱ hebreo ta̱ ki̱xaa̱ xíʼún kachíñu nu̱úyó, xi̱kuni̱ra kusi̱kindaara yi̱ʼi̱. 18  Soo tá ki̱xáʼíi̱ kánai̱ ta ndeéní ndáʼyii̱, xi̱nura ku̱a̱ʼa̱nra ta sa̱ndákoora ti̱ko̱to̱ra ndaʼíi̱”. 19  Ni̱sa̱a̱ní ta̱ Potifar tá xi̱niso̱ʼora ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ñá síʼira ña̱yóʼo, “Ta̱ káchíñu nu̱ún ke̱ʼéra ña̱yóʼo xíʼi̱n”. 20  Tasaá, ta̱ xi̱kachíñu ta̱ José nu̱ú, ti̱inrara ta chi̱kaa̱rara nu̱ú xi̱ndakasina na̱ xi̱kachíñu nu̱ú ta̱ rey. Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, nda̱kasina ta̱ José. 21  Soo chi̱ndeétáʼankava Jehová xíʼin ta̱ José. Ta ni̱na̱ʼa̱kara ña̱ ndixaní kúʼvi̱-inira* xínirara ta chi̱ndeétáʼanra xíʼinra ña̱ kindo̱o va̱ʼara nu̱ú ta̱ xi̱kiʼin kuenta xíʼin veʼeka̱a. 22  Ña̱kán, ta̱ xi̱kiʼin kuenta xíʼin veʼeka̱a, ta̱xira chiñu ndaʼa̱ ta̱ José ña̱ kiʼinra kuenta xíʼin ndiʼi na̱ xi̱ndasi kán. Ta̱ José kúú ta̱ xi̱kiʼin kuenta xíʼin na̱yóʼo ña̱ va̱ʼa saxínuna chiñu ña̱ xi̱taxina ndaʼa̱na. 23  Ta̱ xi̱kiʼin kuenta xíʼin veʼeka̱a kán, va̱ása níxi̱ndiʼi-inira xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin chiñu ña̱ ta̱xira ndaʼa̱ ta̱ José, saáchi ni̱xi̱yo Jehová xíʼinra, ta mií Jehová xi̱chindeétáʼan xíʼin ta̱ José xa̱ʼa̱ ña̱kán va̱ʼaní xi̱kana ndiʼi ña̱ xi̱keʼéra.

Nota

Inka variante “ni̱si̱kónara”.
Inka variante “ndee̱”.