Génesis 35:1-29

  • Ta̱ Jacob sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ra ndióxi̱ na̱ inka ñuu (1-4)

  • Ta̱ Jacob nda̱ndikóra chí Betel (5-15)

  • Ka̱ku ta̱ Benjamín ta ni̱xi̱ʼi̱ ñá Raquel (16-20)

  • Na̱ 12 se̱ʼe ta̱ Israel (21-26)

  • Ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Isaac (27-29)

35  Tándi̱ʼi, Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Jacob: “Kúáʼan chí Betel ta kán kindo̱ún koún. Kán ixava̱ʼún iin altar nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱, ta̱ ki̱ta nu̱ún tá xi̱nún nu̱ú ñaniún ta̱ Esaú”.  Tasaá, ta̱ Jacob ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ veʼera ta saátu xíʼin ndiʼi na̱ yiví na̱ íyo xíʼinra: “Katandó ndióxi̱ vatá ña̱ kúúmiíndó, ndaya̱kúnndó miíndó ta nasamandó ti̱ko̱to̱ndó.  Ná ku̱ʼu̱nyó chí Betel ta kán keʼíi̱ iin altar nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱, ta̱ nda̱kuiin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼinra ki̱vi̱ ni̱ndi̱ʼiní-inii̱, ta ta̱yóʼo kúú ta̱ chíndeétáʼan xíʼi̱n nda̱a̱ ndáaka nu̱ú ku̱a̱ʼi̱n”.  Ta na̱yóʼo ta̱xina ndiʼi ndióxi̱ vatá ña̱ xi̱kuumiína ndaʼa̱ ta̱ Jacob ta saátu ta̱xina siki̱ so̱ʼona. Ta ta̱ Jacob sa̱ndúxu̱nra* ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ yitu̱n káʼnu tú ni̱xi̱yo yatin chí Siquem.  Tá nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna, ndiʼi na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo ñuu ña̱ íyo yatin kán, ni̱yi̱ʼvínína i̱xaa Ndióxi̱. Ña̱kán, nda̱a̱ ni iinna va̱ása níxindiku̱nna sa̱tá na̱ se̱ʼe ta̱ Jacob ña̱ kanitáʼanna xíʼinna.  Tá ni̱ya̱ʼa tiempo, ta̱ Jacob ni̱xa̱a̱ra xíʼin ndiʼi na̱ ku̱a̱ʼa̱n xíʼinra chí Luz (á ña̱ nanítu Betel), ña̱ ndíkaa̱ chí Canaán.  Ta kán i̱xava̱ʼara iin altar ta chi̱naníraña El-Betel,* saáchi tá xi̱nura nu̱ú ñanira, kán kúú nu̱ú ki̱ta Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱ nu̱úra.*  Tá ni̱ya̱ʼa ku̱i̱ya̱, ni̱xi̱ʼi̱ ñá Débora, ñá xi̱sachíchín ñá Rebeca tá ni̱xi̱yo loʼoñá, ta sa̱ndúxu̱nnañá xa̱ʼa̱ iin yitu̱n tú naní roble, tú xi̱ndichi chí xi̱kí nu̱ú ndíkaa̱ Betel. Ta xa̱ʼa̱ ña̱kán chi̱naníra tú yitu̱n kán Alón-Bacut.*  Tá ki̱ta ta̱ Jacob chí Padán-Aram, ki̱ta tuku Ndióxi̱ nu̱úra ta ta̱xira bendición ndaʼa̱ra. 10  Tasaá, Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ki̱vi̱ún kúú Jacob, soo va̱ása kunaníkaún Jacob, chi Israel ndakunaníún vitin”. Ña̱kán ki̱xáʼara káʼa̱nra Israel xíʼinra. 11  Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinra: “Yi̱ʼi̱ kúú Ndióxi̱ ta̱ kúúmiíní ndee̱. Ná koo ku̱a̱ʼání se̱ʼún, ku̱a̱ʼání ná xa̱a̱na koona. Ku̱a̱ʼání ñuu xa̱a̱ na̱ se̱ʼún koona, ta ti̱xin na̱yóʼo kana sava na̱ koo rey. 12  Ñuʼú ña̱ ta̱xii̱ ndaʼa̱ ta̱ Abrahán ta saátu ndaʼa̱ ta̱ Isaac taxii̱ña ndaʼún, ta saátu taxii̱ña ndaʼa̱ na̱ se̱ʼún”. 13  Tasaá, Ndióxi̱ sa̱ndákoora ta̱ Jacob nu̱ú ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra, ta nda̱kiʼin Ndióxi̱ ku̱a̱ʼa̱nra. 14  Ta ta̱ Jacob ka̱nindichira iin yu̱u̱ nu̱ú ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinra ta ni̱ko̱so̱ra vino xíʼin aceite sa̱táña. 15  Betel xi̱kaʼa̱nka ta̱ Jacob xíʼin lugar nu̱ú ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinra. 16  Tasaá sa̱ndákoona Betel soo tá kúma̱níka xa̱a̱na chí Efrat, ki̱xáʼa káku se̱ʼe ñá Raquel soo ni̱xo̱ʼvi̱níñá* xíʼin ña̱yóʼo. 17  Ta, tá ki̱xáʼa íxayo̱ʼvi̱kaña* xíʼinñá ña̱ kaku se̱ʼeñá, ñá chíndeétáʼan xíʼinñá ña̱ kaku se̱ʼeñá, ka̱chiñá: “Va̱ása yi̱ʼvíún, saáchi sakákutún ta̱ loʼo yóʼova”. 18  Soo xa̱a̱ ku̱vitání ñá Raquel, ña̱kán tá xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuviñá chi̱naníñára Ben-Oní.* Soo yivára chi̱nanírara Benjamín.* 19  Tasaá ni̱xi̱ʼi̱va ñá Raquel, ta sa̱ndúxu̱nnañá chí yichi̱ ña̱ ku̱a̱ʼa̱n chí Efrat (á ña̱ nanítu Belén). 20  Ta ta̱ Jacob ka̱nindichira iin yu̱u̱ káʼnu nu̱ú ni̱ndu̱xu̱nñá. Ña̱yóʼo kúú yu̱u̱ ña̱ níndichi nu̱ú ni̱ndu̱xu̱n ñá Raquel nda̱a̱ vitin. 21  Tándi̱ʼi, ta̱ Israel nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra. Tá ni̱xa̱a̱ra nu̱ú níndichi veʼe súkun ña̱ naní Éder, xíkáva̱ʼa ka̱nindichira veʼe loʼora. 22  Tá ni̱xi̱yoka ta̱ Israel nu̱ú ñuʼú kán, iin ki̱vi̱, ta̱ Rubén ni̱ki̱si̱ra xíʼin ñá Bilhá ñá ni̱xi̱yo xíʼin yivára.* Ta ta̱ Israel ku̱ndaa̱-inira xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Ndiʼi se̱ʼeta̱a ta̱ Jacob, 12 xi̱kuuna. 23  Ñá Lea kúú ñá sa̱káku ta̱ Rubén se̱ʼera ta̱ nu̱ú ta saátu sa̱kákuñá ta̱ Simeón, ta̱ Leví, ta̱ Judá, ta̱ Isacar xíʼin ta̱ Zabulón. 24  Ñá Raquel sa̱kákuñá ta̱ José xíʼin ta̱ Benjamín. 25  Ñá Bilhá, ñá xi̱kachíñu nu̱ú ñá Raquel sa̱kákuñá ta̱ Dan xíʼin ta̱ Neftalí. 26  Ta ñá Zilpá, ñá xi̱kachíñu nu̱ú ñá Lea sa̱kákuñá ta̱ Gad xíʼin ta̱ Aser. Na̱yóʼo xi̱kuu na̱ se̱ʼe ta̱ Jacob, na̱ ka̱ku tá ni̱xi̱yora chí Padán-Aram. 27  Tá ni̱ya̱ʼa tiempo, ta̱ Jacob ni̱xa̱a̱ra chí nu̱ú íyo yivára ta̱ Isaac. Ni̱xa̱a̱ra chí Mamré, ña̱ kíndo̱o chí Quiryat-Arbá (á ña̱ nanítu Hebrón), nu̱ú ni̱xi̱yo ta̱ Abrahán ta saátu ta̱ Isaac tá sa̱ndákoona ñuuna. 28  Ta̱ Isaac xi̱takura 180 ku̱i̱ya̱. 29  Ku̱si̱íní-inira xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ xi̱takura, ta ni̱xi̱ʼi̱ra tá xa̱a̱ ku̱chéeníra ta sa̱ndúxu̱nnara. Ta̱ Esaú xíʼin ta̱ Jacob sa̱ndúxu̱nnara.

Nota

Á “chi̱se̱ʼéra”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘Ndióxi̱ íyora chí Betel’.
Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña “ña̱ ki̱tara nu̱úra ti̱xin iin xa̱ni”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘yitu̱n káʼnu nu̱ú xa̱kuna’.
Inka variante “ndo̱ʼo-iniñá”.
Inka variante “kísaxuxaña”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘se̱ʼi̱ ta̱ ka̱ku tá xóʼvi̱níi̱’.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘se̱ʼi̱ ta̱ kúú ndaʼa̱ kúaʼi̱’.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “concubina”. Koto glosario, concubina.