Génesis 33:1-20

  • Ta̱ Jacob nda̱kutáʼanra xíʼin ta̱ Esaú (1-16)

  • Ta̱ Jacob ku̱a̱ʼa̱nra chí Siquem (17-20)

33  Tá nda̱koto ta̱ Jacob, xi̱nira ña̱ va̱xi ta̱ Esaú xíʼin 400 na̱ ta̱a. Tasaá nda̱taʼvíra na̱ va̱lí ta nda̱taxirana nda̱ʼa ñá Lea, ñá Raquel xíʼin u̱vi̱ saá ná xi̱kachíñu nu̱úra.  Siʼna ná xi̱kachíñu nu̱úra chi̱ndaʼára ku̱a̱ʼa̱n xíʼin se̱ʼená, tándi̱ʼi ku̱a̱ʼa̱n ñá Lea xíʼin se̱ʼeñá, ta nda̱a̱ chí sa̱tá ku̱a̱ʼa̱n ñá Raquel xíʼin ta̱ José.  Tasaá nda̱kunúu ta̱ Jacob ku̱a̱ʼa̱nra nu̱ú ndiʼina, ta nani kúyatinra nu̱ú ñanira, nda̱a̱ u̱xa̱ yichi̱ xi̱kuxítíra.  Soo ta̱ Esaú xínura ni̱xa̱ʼa̱nra nda̱kutáʼanra xíʼinra, nu̱mirara ta chi̱tóra* nu̱úra, ta u̱vi̱ saána ki̱xáʼana xákuna.  Tá nda̱koto ta̱ Esaú, xi̱nira ña̱ va̱xi ná ñaʼá xíʼin na̱ va̱lí xíʼin ta̱ Jacob, ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “¿Ndáana kúú na̱ va̱xi xíʼún yóʼo?”. Ta̱ Jacob nda̱kuiinra yuʼúra: “Na̱yóʼo kúú se̱ʼi̱, na̱ ta̱xi Ndióxi̱ ndaʼíi̱”.  Tasaá ku̱yatin ná xi̱kachíñu nu̱úra xíʼin se̱ʼená ta xi̱kuxítína nu̱ú ta̱ Esaú,  ta saátu ku̱yatin ñá Lea xíʼin se̱ʼeñá ta xi̱kuxítína nu̱úra. Tándi̱ʼi, ku̱yatin ta̱ José xíʼin ñá Raquel ta xi̱kuxítína nu̱úra.  Ta̱ Esaú ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ta̱ Jacob: “¿Nda̱chun chi̱ndaʼún ndiʼi kití tí ku̱a̱ʼa̱n xíʼin na̱ yiví na̱ nda̱kutáʼi̱n xíʼin kán?”. Ta nda̱kuiinra yuʼúra: “Ke̱ʼíi̱ ña̱yóʼo ña̱ va̱ása sa̱a̱kaún xíʼi̱n”.  Tasaá ta̱ Esaú ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Xa̱a̱ ku̱a̱ʼáníva ña̱ʼa kúúmiíi̱, kuenta miívaún kúú tíyóʼo, ná kindo̱orí xíʼún”. 10  Soo ta̱ Jacob ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Tá ndixa va̱ása sáa̱kaún xíʼi̱n, káʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼún ña̱ ná ndakiʼún ña̱ táxii̱ ndaʼún, saáchi va̱xiña xíʼi̱n ña̱ va̱ʼa kunii̱ nu̱ún. Ta vitin ña̱ xa̱a̱ xi̱nii̱ nu̱ún, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱ xi̱ni nu̱ú Ndióxi̱ saá íyoi̱, saáchi va̱ʼaní nda̱kiʼún yi̱ʼi̱. 11  Ixaún ña̱ ma̱ní ndakiʼún ña̱ ki̱xaa̱ xíʼi̱n taxii̱ ndaʼún, saáchi Ndióxi̱ ta̱xira bendición ndaʼíi̱ ta kúúmiíi̱ ndiʼi ña̱ xíniñúʼi̱”. Soo xa̱ʼa̱ ña̱ i̱xandúxaníra xíʼin ta̱ Esaú, nda̱kiʼinvaraña. 12  Tándi̱ʼi, ta̱ Esaú ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ná ku̱ʼu̱nyó, ta yi̱ʼi̱ kuniʼi yichi̱ nu̱ún”. 13  Soo ta̱ Jacob ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ñani, kúnda̱a̱va-iniún ña̱ yi̱i̱va na̱ va̱lí. Ta saátu íyo ndikachi* xíʼin si̱ndi̱ki̱ sa̱na̱i̱ tí íyo se̱ʼe. Tá kamaní ná ku̱ʼu̱nyó xíʼin tíyóʼo, kuvivarí. 14  Ixaún ña̱ ma̱ní ñani, siʼnaún kunúu ku̱ʼu̱n nu̱úi̱. Yi̱ʼi̱ kúeeva xa̱i̱ xíʼin kití sa̱na̱i̱ ta saátu xíʼin na̱ va̱lí, nda̱a̱ ná ndakutáʼi̱n xíʼún chí Seír”. 15  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Esaú xíʼinra: “Tá saá, sava na̱ yiví na̱ ki̱xaa̱ xíʼi̱n yóʼo ná kindo̱ona xíʼún”. Soo ta̱ Jacob ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Va̱ása xíniñúʼu keʼévíún ña̱yóʼo, xa̱a̱ va̱ʼaní kúnii̱ ña̱ va̱ása sáa̱kaún xíʼi̱n”. 16  Ña̱kán, mií ki̱vi̱ saá ndi̱kó ta̱ Esaú chí Seír. 17  Ta̱ Jacob ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra chí Sucot. Kán i̱xava̱ʼara iin veʼera, ta saátu nda̱saviíra nu̱ú kundoo kití sa̱na̱ra. Xa̱ʼa̱ ña̱kán, chi̱naníraña Sucot.* 18  Ta̱ Jacob ke̱era chí Padán-Aram ta kǒo ña̱ níndoʼora nda̱a̱ ni̱xa̱a̱ra ñuu Siquem, ña̱ íyo chí Canaán, ta ka̱tara veʼe válíra yatin ñuu kán. 19  Tándi̱ʼi, cha̱ʼvira 100 xu̱ʼún xa̱ʼa̱ ñuʼú nu̱ú ka̱nindichira veʼe loʼora. Sa̱tára* ñuʼú yóʼo nu̱ú na̱ se̱ʼe ta̱ Hamor ta̱ xi̱kuu yivá ta̱ Siquem. 20  Kán i̱xava̱ʼara iin altar, ta chi̱naníraña Ndióxi̱, Ndióxi̱ ta̱ Israel.

Nota

Á “ta̱xira beso”. Inka variante “tu̱viyuʼúra”.
Inka variante “levo”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘veʼe nu̱ú ndóo naʼana’.
Inka variante “Xe̱enra”.