Génesis 3:1-24

  • Na̱ yiví ni̱ki̱ʼvina ku̱a̱chi (1-13)

    • Ta̱ siʼna ni̱ka̱ʼa̱n ña̱ vatá (4, 5)

  • Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra ndáaña kundoʼo na̱ i̱xaso̱ʼo (14-24)

    • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ na̱ se̱ʼe ñá ñaʼá (15)

    • Ndióxi̱ ta̱várana ti̱xin jardín ña̱ Edén (23, 24)

3  Ta nu̱ú ndiʼi kití yukú tí i̱xava̱ʼa Jehová Ndióxi̱, tí ko̱o̱ kúú tí máñaníka. Ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrí ñá ñaʼá: “¿Á mií ña̱ nda̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinndó ña̱ va̱ása kivi kaxíndó ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ ndiʼi yitu̱n tú íyo jardín yóʼo?”.  Ta ñá ñaʼá nda̱kuiinñá: “Kiviva kaxíndi̱ ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n tú íyo jardín yóʼo.  Soo Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n tú níndichi ma̱ʼñú jardín. Ka̱chira: ‘Va̱ása kaxíndóña ni va̱ása xíniñúʼu tiinndóña chi tá ná keʼéndó ña̱yóʼo, kuvivandó’”.  Soo tí ko̱o̱ ni̱ka̱ʼa̱nrí xíʼin ñá ñaʼá: “Va̱ása kuvivíndó.  Saáchi Ndióxi̱ xíni̱ra, mií ki̱vi̱ ña̱ ná kaxíndó ku̱i̱ʼi yóʼo, ndanu̱ná nu̱úndó ta koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií Ndióxi̱: kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa xíʼin ña̱ va̱ása va̱ʼa”.  Tasaá, ñá ñaʼá xi̱niñá ña̱ va̱ʼaníva ku̱i̱ʼi yóʼo kaxíñá ta va̱ʼakaví náʼa̱ña. Livikaví náʼa̱ tú yitu̱n yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ki̱ʼinñá ku̱i̱ʼi yóʼo ta ki̱xáʼañá xáxiñáña. Tándi̱ʼi, tá xa̱a̱ íyoñá xíʼin yii̱ñá, ta̱xiñá ku̱i̱ʼi yóʼo ndaʼa̱ra, ta xa̱xítu ta̱yóʼovaña.  Tasaá iin nda̱nuná nu̱úna ta ki̱ʼinna kuenta ña̱ íyo chálávana. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱ku̱kuna yu̱ku̱ tú higo ña̱ va̱ʼa kusa̱ʼvina.  Tasaá, tá hora ña̱ va̱ʼaní káni ta̱chí,* ta̱ ta̱a xíʼin ñá síʼira xi̱niso̱ʼona ña̱ kána Jehová tá xíkara chí jardín. Tasaá xi̱koose̱ʼéna* tañu tú yitu̱n tú íyo jardín kán ña̱ va̱ʼa ná kǒo kuni Jehová miína.  Ta tuku ta tuku xi̱kana Jehová Ndióxi̱ ta̱ ta̱a ta xi̱kachira: “¿Ndáa míí ndíka̱ún?”. 10  Tasaáví nda̱kuiin ta̱ ta̱a ta ka̱chira: “Xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ kánaún yi̱ʼi̱ chí jardín soo xa̱ʼa̱ ña̱ íyo chálái̱, ni̱yi̱ʼvíi̱ ta xi̱koose̱ʼíi̱”. 11  Tasaá Ndióxi̱ ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ta̱ ta̱a: “¿Ndáana ni̱ka̱ʼa̱n xíʼún ña̱ íyo cháláún? ¿Á xa̱xívaún ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼún ña̱ va̱ása kaxíún?”. 12  Tasaá nda̱kuiin ta̱ ta̱a: “Ñá ñaʼá ñá ta̱xiún koo xíʼi̱n kúú ñá ta̱xi ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n ndaʼíi̱, ta xa̱xívai̱ña”. 13  Tasaá Jehová Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ñá ñaʼá: “¿Nda̱chun ke̱ʼún ña̱yóʼo?”. Ñáyóʼo nda̱kuiinñá: “Tí ko̱o̱ sa̱ndáʼvi yi̱ʼi̱. Ña̱kán xa̱xívai̱ña”. 14  Tasaá Jehová Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin tí ko̱o̱: “Xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼún ña̱yóʼo sákuisochiʼñai̱* yóʼó nu̱ú ndiʼi kití tí kivi kumáso xíʼin ndiʼi kití yukú. Kuñuún* miíún nu̱ú ñuʼú, ta kaxíún yáká* ndiʼi ki̱vi̱ ña̱ kutakún. 15  Ta yóʼó xíʼin ñá ñaʼá sa̱a̱-inindó kunitáʼanndó, ta saátu se̱ʼe yóʼó xíʼin se̱ʼe ñá ñaʼá, sa̱a̱-inina kunitáʼanna. Ta̱kán ku̱a̱ʼnindosóra* xi̱níún,* ta yóʼó satúkue̱ʼún si̱ʼndi̱-xa̱ʼa̱ra”. 16  Ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ñá ñaʼá: “Ndeéní xo̱ʼvi̱ún* tá ná kuñuʼu se̱ʼún, ta saátu xo̱ʼvi̱níún tá ná kaku se̱ʼún. Iinlá xíʼin yii̱ún kuni̱níún koún ta ta̱kán kaʼndara chiñu nu̱ún”. 17  Ta ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Adán:* “Xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼún ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ñá síʼún xíʼún, ta xa̱xíún ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n tú ni̱ka̱ʼi̱n xíʼún: ‘Va̱ása xíniñúʼu kaxíún ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱nú’, ku̱a̱chi yóʼó, ñuʼú yóʼo ndakiʼinña chiʼña vitin. Ta ndeéní kachíñún nu̱úña ña̱ va̱ʼa kana ña̱ kuxún ndiʼi ku̱i̱ya̱ ña̱ kutakún. 18  Nina iñú kuaʼnu nu̱ú ñuʼú yóʼo, ta yiva ña̱ kána chí yuku̱ kaxíún. 19  Ta nda̱a̱ kana ta̱tíin nu̱ún kachíñún ña̱ va̱ʼa koo ña̱ kuxún nda̱a̱ ná ndikóún nu̱ú ñuʼú. Saáchi xíʼin ñuʼú ku̱vaʼún ta ñuʼú nduuvaún”. 20  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, ta̱ Adán chi̱núura ki̱vi̱ ñá síʼira ña̱ kunaníñá Eva,* chi ñáyóʼo xa̱a̱ñá kooñá siʼí ndiʼi na̱ yiví. 21  Jehová Ndióxi̱ xi̱niñúʼura ñii̱ tí kití ña̱ va̱ʼa ixava̱ʼara ti̱ko̱to̱ náni̱ ña̱ kundixi ta̱ Adán xíʼin ñá síʼira. 22  Tándi̱ʼi, Jehová Ndióxi̱ ka̱chira: “Ta̱ ta̱a íyora nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíyó vitin, chi kúnda̱a̱-inira ndáaña kúú ña̱ va̱ʼa ta ndáaña kúú ña̱ va̱ása va̱ʼa. Ña̱kán, ña̱ va̱ʼa ná kǒo kiʼinra ku̱i̱ʼi ña̱ kána ndaʼa̱ tú yitu̱n tú ndána̱ʼa̱ ña̱ táku ta kaxíraña ta kutakura ndiʼi tiempo...”. 23  Tasaá Jehová Ndióxi̱ ta̱várara ti̱xin jardín ña̱ Edén, ña̱ va̱ʼa chiʼira nu̱ú ñuʼú ña̱ ku̱vaʼara xíʼin. 24  Tá xa̱a̱ ta̱vára ta̱ ta̱a, chí nu̱ú kíta ñu̱ʼu* ka̱tara na̱ querubín ta ni̱xi̱yo iin espada ña̱ xíxi̱, ña̱ ndeéní káva̱ ta kǒo sándakooña ña̱ káva̱ña. Ta xíʼin ña̱yóʼo nda̱si yichi̱ ña̱ va̱ása ya̱ʼana ta xa̱a̱na nda̱a̱ nu̱ú níndichi yitu̱n tú ndána̱ʼa̱ ña̱ táku.

Nota

Á “tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kúaa”.
Inka variante “chi̱séʼena”.
Inka variante “chíkai̱ chiʼña”, “sáta̱vi̱chiʼñai̱”.
Inka variante “kañuʼún”.
Inka variante “ya̱a̱”.
Inka variante “ku̱niʼnira” “ku̱a̱ñi̱ra”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ va̱ʼararí.
Inka variante “ndoʼo-iniún”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘ta̱a ta̱ íyo nu̱ú ñuʼú’ á ‘na̱ yiví’.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘ñá táku’.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.