Génesis 26:1-35

  • Ta̱ Isaac xíʼin ñá Rebeca ni̱xa̱ʼa̱nna xi̱ndoona chí Guerar (1-11)

    • Ndióxi̱ káʼa̱ntura xíʼin ta̱ Isaac xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼin yivára (3-5)

  • Ni̱na̱ána xa̱ʼa̱ pozo (12-25)

  • Trato ña̱ ke̱ʼé ta̱ Isaac xíʼin ta̱ Abimélec (26-33)

  • Ta̱ Esaú ti̱ndaʼa̱ra xíʼin u̱vi̱ ná hitita (34, 35)

26  Ta ndeéní ki̱xáʼa íyo so̱ko ñuu kán, nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo so̱ko tá ni̱xi̱yo ta̱ Abrahán. Tasaá ku̱a̱ʼa̱n ta̱ Isaac chí Guerar, nu̱ú ni̱xi̱yo ta̱ Abimélec ta̱ xi̱xaʼndachíñu nu̱ú na̱ filisteo.  Tasaá ki̱ta Jehová nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Va̱ása ku̱ʼún chí Egipto. Kindo̱o ñuu ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼún koún.  Ñuu na̱yóʼo koún ta yi̱ʼi̱ koi̱ xíʼún, ta taxii̱ bendición ndaʼún. Taxii̱ ndiʼi ñuu yóʼo ndaʼún ta saátu ndaʼa̱ na̱ se̱ʼún. Saxínui̱ ña̱ ki̱ndoi̱ xíʼin yiváún ta̱ Abrahán, tá ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinra:  ‘Yi̱ʼi̱ taxi bendición ndaʼún ña̱ va̱ʼa ku̱a̱ʼání xa̱a̱ na̱ se̱ʼún koona, nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱a̱ʼání kúú tí ki̱mi tí íyo chí ndiví, ta ndaʼa̱ na̱ se̱ʼún taxii̱ ndiʼi ñuʼú yóʼo. Ta ndiʼi na̱ yiví ndakiʼinna bendición xa̱ʼa̱ na̱ se̱ʼún’.  Keʼíi̱ ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní xi̱niso̱ʼo ta̱ Abrahán ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinra, sa̱xínura ndiʼi chiñu ña̱ xa̱ʼndai̱ nu̱úra ta xi̱ndiku̱nra ley ña̱ ta̱xii̱ ndaʼa̱ra”.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ni̱xi̱yokava ta̱ Isaac chí Guerar.  Tá xi̱nda̱ka̱tu̱ʼun na̱ ta̱a na̱ ni̱xi̱yo kán xa̱ʼa̱ ñá Rebeca, ña̱yóʼo xi̱kaʼa̱nra xíʼinna “Ku̱ʼvavai̱ kúúñá”. Saáchi xi̱yiʼvíra ka̱ʼa̱nra ña̱ kúúñá ñá síʼira. Xa̱ʼa̱ ña̱ liviní ni̱xi̱yoñá, xi̱ndakanixi̱níra ña̱yóʼo: “Na̱ ta̱a na̱ ndóo yóʼo, kivi kaʼnína yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ñá Rebeca”.  Tá ni̱ya̱ʼa tiempo, ta̱ Abimélec ta̱ xi̱xaʼndachíñu nu̱ú na̱ filisteo, xi̱tora chí ventana ta xi̱nira ña̱ númi ta̱ Isaac ñá síʼira ñá Rebeca.  Tasaá ta̱ Abimélec, kamaní ka̱nara ta̱ Isaac, ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ñá síʼún kúú ñáyóʼo. ¿Nda̱chun ni̱ka̱ʼún xíʼi̱n ña̱ ku̱ʼvaún kúúñá?”. Ta̱ Isaac nda̱kuiinra ta ka̱chira: “Ni̱ka̱ʼi̱n ña̱yóʼo saáchi xi̱yiʼvíi̱ ña̱ kaʼnína yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ñá”. 10  Tasaá, ta̱ Abimélec ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “¿Nda̱chun ke̱ʼún ña̱yóʼo xíʼinndi̱? Nda̱a̱ ndáaka ta̱a ta̱ íyo ñuu yóʼo kivi kiʼinra ñá síʼún ta ku̱su̱nra xíʼinñá, ta miíndi̱ kuiso ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo”. 11  Tasaá, ta̱ Abimélec xa̱ʼndara chiñu yóʼo nu̱ú ndiʼi na̱ ñuu. Ta ka̱chira: “Nda̱a̱ ndáaka na̱ ná ixandi̱va̱ʼa xíʼin ta̱ ta̱a yóʼo ta saátu xíʼin ñá síʼira, kuvivana”. 12  Tasaá, ta̱ Isaac ki̱xáʼara chíʼira nu̱ú ñuʼú kán, ta ña̱ chi̱ʼira ku̱i̱ya̱ kán 100 yichi̱ka ndu̱ku̱a̱ʼáña, saáchi Jehová kúú ta̱ ta̱xi bendición ndaʼa̱ra. 13  Tasaá, ndu̱ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ña̱ xi̱kuumií ta̱ Isaac, ta ni̱xa̱a̱ra ndu̱kúikáníra. 14  Ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼání ndikachi* xíʼin si̱ndi̱ki̱ sa̱na̱ra, ta saátu ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼání na̱ xi̱kachíñu nu̱úra. Soo na̱ filisteo ki̱xáʼana kúkúini̱-inina* xíninara. 15  Ña̱kán, na̱ filisteo nda̱taánna ñuʼú ini pozo ña̱ xa̱ta na̱ xi̱kachíñu nu̱ú yivára ta̱ Abrahán tá xi̱takura. 16  Tasaá, ta̱ Abimélec ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Isaac: “Kúáʼan ta xíká koún nu̱úndi̱ saáchi ku̱a̱ʼáníka kúúndó vitin”. 17  Tasaá, ta̱ Isaac ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra ta ni̱xa̱a̱ra chí yoso̱ ña̱ Guerar, ta kán ki̱ndoora koora. 18  Ta̱ Isaac tuku nda̱kunára pozo ña̱ xa̱tana tá xi̱takuka yivára ta̱ Abrahán, chi na̱ filisteo kúú na̱ nda̱kasi ña̱yóʼo tá ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Abrahán. Ta nda̱a̱ táki̱ʼva chi̱naní yivára pozo yóʼo saá chi̱naníraña. 19  Ta tá xáta na̱ xi̱kachíñu nu̱ú ta̱ Isaac iin pozo chí yoso̱ kán, nda̱ni̱ʼína ti̱kui̱í vi̱si̱. 20  Soo na̱ ñuu Guerar na̱ xi̱ndaa ndikachi, ki̱xáʼana náana* xíʼin na̱ xi̱ndaa ndikachi sa̱na̱ ta̱ Isaac, ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinna: “Ti̱kui̱í ndi̱ʼi̱va kúú táyóʼo”. Tasaá, ta̱ Isaac chi̱naníra pozo yóʼo Ésec,* chi ni̱na̱ána xíʼinra xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 21  Ta ki̱xáʼana xátana inka pozo ta saátu ni̱na̱ána xa̱ʼa̱ pozo yóʼo. Ña̱kán chi̱naníra ña̱yóʼo Sitná.* 22  Tándi̱ʼi, ku̱a̱ʼa̱nra inka lugar ta xa̱tara inka pozo soo va̱ása nína̱ákana* xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Ña̱kán chi̱naníraña Rehobot,* ta ka̱chira: “Mií Jehová kúú ta̱ chíndeétáʼan xíʼinyó chi miíra kúú ta̱ ta̱xi ku̱a̱ʼání nu̱ú kundooyó, ta miíra kúú ta̱ chi̱ndeétáʼan xíʼinyó ña̱ ku̱a̱ʼání kúúyó ñuu yóʼo vitin”. 23  Tándi̱ʼi ku̱a̱ʼa̱nra chí Beer-Seba. 24  Ñuú saá ki̱ta Jehová nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Yi̱ʼi̱ kúú Ndióxi̱ yiváún ta̱ Abrahán. Va̱ása yi̱ʼvíún chi yi̱ʼi̱ íyoi̱ xíʼún. Xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoi̱ xíʼin ta̱ Abrahán, taxii̱ bendición ndaʼún ta chindeétáʼi̱n xíʼún ña̱ ku̱a̱ʼání xa̱a̱ na̱ se̱ʼún koona”. 25  Tasaá, ta̱ Isaac i̱xava̱ʼara iin altar nu̱ú ndasakáʼnura Jehová, ta ki̱xáʼara xíniñúʼura ki̱vi̱ra. Kán ka̱tara veʼe válíra, ta kán xa̱ta na̱ xi̱kachíñu nu̱úra iin pozo. 26  Tándi̱ʼi, ta̱ Abimélec ki̱tara chí Guerar ta ku̱a̱ʼa̱nra kotora ta̱ Isaac. Ta ni̱xa̱ʼa̱n ta̱ Ahuzat xíʼinra ta̱ xi̱taxi consejo ndaʼa̱ra, ta saátu ni̱xa̱ʼa̱n ta̱ Ficol xíʼinra ta̱ xi̱niʼi yichi̱ nu̱ú na̱ soldado. 27  Ta̱ Isaac ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrana: “¿Nda̱chun va̱xindó kotondó yi̱ʼi̱? ¿Á su̱ví ndóʼó kúú na̱ ni̱ka̱ʼa̱n xíʼi̱n ña̱ ku̱ʼi̱n koo xíkái̱ nu̱úndó, chi ni̱sa̱a̱-inindó xi̱nindó yi̱ʼi̱?”. 28  Ta na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Vitin kúnda̱a̱ káxi inindi̱ ña̱ chíndeétáʼan Jehová xíʼún. Xa̱ʼa̱ ña̱kán káʼa̱nndi̱ ña̱yóʼo xíʼún: ‘Ixaún ña̱ ma̱ní ná keʼéyó iin trato. Taxi ná keʼéndi̱ trato yóʼo xíʼún: 29  yóʼó kǒo keʼún ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼinndi̱ saáchi ndi̱ʼi̱ kǒo níkeʼéndi̱ ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼún. Ndakaʼán chi viíníva ke̱ʼéndi̱ xíʼún, ta tá chi̱ndaʼándi̱ yóʼó ña̱ ku̱ʼu̱n xíkáún, kǒo níkanitáʼanndi̱ xíʼún. Ta vitin, yóʼó kúú ta̱ ta̱xi Jehová bendición ndaʼa̱’”. 30  Tasaá, ta̱ Isaac ke̱ʼéra iin vikó xa̱ʼa̱na, ta xi̱xina ta xi̱ʼina. 31  Tá inka ki̱vi̱, ya̱chi̱ní nda̱koona ta chi̱naʼána* xa̱ʼa̱ trato ña̱ ki̱ndoona. Tándi̱ʼi, ta̱ Isaac viíní ni̱nda̱yíra na̱yóʼo ta nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna. 32  Mií ki̱vi̱ kán, na̱ xi̱kachíñu nu̱ú ta̱ Isaac ni̱xa̱ʼa̱nna nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra xa̱ʼa̱ pozo ña̱ xa̱tana. Ta ka̱china: “Nda̱ni̱ʼíndi̱ ti̱kui̱í”. 33  Tasaá chinaníra pozo yóʼo Sibá. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ñuu yóʼo naníña Beer-Seba nda̱a̱ vitin. 34  Tá xi̱kuumií ta̱ Esaú 40 ku̱i̱ya̱, ti̱ndaʼa̱ra xíʼin ñá Judit se̱ʼe ta̱ Beerí ta̱ hitita, ta saátu ti̱ndaʼa̱ra xíʼin ñá Basemat se̱ʼe ta̱ Elón ta̱ hitita. 35  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ti̱ndaʼa̱ra xíʼin náyóʼo, ni̱xo̱ʼvi̱ní-ini ta̱ Isaac xíʼin ñá Rebeca.

Nota

Inka variante “levo”.
Inka variante “kúkúní-inina”, “kísa i̱ni̱-inina”.
Inka variante “káʼa̱nkúáchina”, “ínaána”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘ni̱na̱ána’.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘chikaa̱ ku̱a̱chi’.
Á “nísa̱a̱kana”.
Ña̱ kúni̱ kachi ‘lugar ña̱ ndíka̱’.
Koto glosario, chinaʼá.