Génesis 23:1-20

  • Ni̱xi̱ʼi̱ ñá Sara ta sa̱ndúxu̱nnañá (1-20)

23  Ndiʼi ku̱i̱ya̱ ña̱ xi̱taku ñá Sara xi̱kuuña 127 ku̱i̱ya̱.  Ta ñá Sara ni̱xi̱ʼi̱ñá ñuu Quiryat-Arbá, ña̱yóʼo kúú Hebrón, ña̱ kíndo̱o chí Canaán. Ta ta̱ Abrahán ndeéní xa̱kura ta ku̱suchíní-inira xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ñá Sara.  Tasaá ta̱ Abrahán ki̱tara nu̱ú kánduʼú* ñá síʼira ni̱xi̱ʼi̱ñá, ta ku̱a̱ʼa̱nra ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ se̱ʼe ta̱ Het, ta ka̱chira:  “Yi̱ʼi̱ ta̱ ke̱e inka ñuu kúi̱ ta ki̱xai̱ íyoi̱ xíʼinndó yóʼo. Ixandó ña̱ ma̱ní xi̱íkondó* iin ñuʼú kiʼi̱n ña̱ va̱ʼa sandúxu̱i̱n ñá síʼi̱”.  Ta na̱ se̱ʼe ta̱ Het ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ta̱ Abrahán:  “Táta, kuniso̱ʼo loʼo ña̱ ka̱ʼa̱nndi̱. Kúnda̱a̱-inindi̱ ña̱ kúún iin ta̱ nda̱kaxin Ndióxi̱. Mií nu̱ú va̱ʼaka kúúmiíndi̱ ña̱ sándúxu̱nndi̱ na̱ táʼanndi̱ kúú ña̱ táxindi̱ ndaʼún ña̱ sandúxu̱ún ñá síʼún. Ndiʼivandi̱ kivi taxindi̱ nu̱ú ndúxu̱n na̱ táʼanndi̱ ña̱ va̱ʼa ndu̱xu̱n ñá síʼún”.  Tasaá ta̱ Abrahán nda̱kundichira ta chi̱ndeera xi̱níra* ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ra ña̱ íxato̱ʼóra na̱ se̱ʼe ta̱ Het,  ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Tá va̱ʼa túvindó ña̱ sandúxu̱i̱n ñá síʼi̱, ndúkúi̱ ña̱ ma̱ní nu̱úndó: ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼíi̱ xíʼin ta̱ Efrón se̱ʼe ta̱ Zóhar,  ña̱ ná xi̱íkora kavá ña̱ kúúmiíra chí Macpelá, ña̱ kúú kuentara ta íyoña chí nu̱ú ndíʼi ñuʼúra. Ta nu̱úndó yóʼo ná chaʼvii̱ ndaʼa̱ra xu̱ʼún ña̱ plata ña̱ ya̱ʼvi ñuʼúra. Tasaá koo nu̱ú kivi sandúxu̱i̱n ñá síʼi̱”. 10  Soo ta̱ Efrón xa̱a̱ íyora xíʼin na̱ se̱ʼe ta̱ Het, xa̱ʼa̱ ña̱kán nu̱ú ndiʼi na̱ se̱ʼe ta̱ Het ta saátu nu̱ú ndiʼi na̱ xi̱kiʼvi chí ñuu kán, ta̱ Efrón ta̱ hitita ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Abrahán: 11  “Va̱ása táta. Kuniso̱ʼo loʼo ña̱ ka̱ʼi̱n. Su̱ví iinlá kavá taxii̱ ndaʼún chi saátu taxii̱ ñuʼú nu̱ú íyoña, nu̱ú ndiʼi na̱ ta̱a yóʼo táxii̱ña ndaʼún. Va̱ʼa sandúxu̱ún ñá síʼún”. 12  Tasaá ta̱ Abrahán chi̱ndeera xi̱níra ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ra ña̱ íxato̱ʼóra na̱ yiví kán, 13  ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Efrón nu̱ú ndiʼina: “Tá va̱ʼa túviún, kuniso̱ʼo loʼo ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼún. Chaʼvivai̱ xa̱ʼa̱ ndiʼi ñuʼú ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱. Kiʼin plata yóʼo, ña̱ va̱ʼa sandúxu̱i̱n ñá síʼi̱ kán”. 14  Tasaá ta̱ Efrón ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Abrahán: 15  “Táta, kuniso̱ʼo loʼo ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼún. Ñuʼú yóʼo ki̱ʼva 400 xu̱ʼún ña̱ platava* ya̱ʼviña, su̱ví ña̱ ku̱a̱ʼáví kúú ña̱yóʼo. Kúáʼan ta sandúxún ñá síʼún”. 16  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ta̱ Abrahán ka̱ndíxara chaʼvira ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Efrón, ta ka̱tara 400 xu̱ʼún ña̱ plata ña̱ taxira ndaʼa̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱nra nu̱ú na̱ se̱ʼe ta̱ Het. Ka̱tara ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱kata na̱ xi̱xi̱íko ña̱ʼa tiempo saá. 17  Saá ku̱u tá ki̱ndoona xa̱ʼa̱ ñuʼú ña̱ xi̱kuumií ta̱ Efrón chí Macpelá, ña̱ kíndo̱o yatin chí Mamré. Ñuʼú kán, kavá ña̱ íyo nu̱úña xíʼin ndiʼi yitu̱n tú íyo nu̱ú ñuʼú kán, ni̱xa̱a̱ña ku̱uña 18  kuenta ta̱ Abrahán, ña̱ sa̱tára* tá xi̱ni ndiʼi na̱ se̱ʼe ta̱ Het ta saátu ndiʼi na̱ xi̱kiʼvi chí ñuu kán. 19  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, ta̱ Abrahán sa̱ndúxu̱nra ñá síʼira ñá Sara chí kavá ña̱ Macpelá, ña̱ kíndo̱o chí nu̱ú Mamré, ña̱yóʼo kúú Hebrón, ña̱ íyo chí Canaán. 20  Tasaá, ñuʼú yóʼo xíʼin kavá yóʼo va̱ása níxi̱kuukaña kuenta na̱ se̱ʼe ta̱ Het, chi ni̱xa̱a̱ña ku̱uña kuenta ta̱ Abrahán ña̱ va̱ʼa kuniñúʼura ña̱yóʼo ta sandúxu̱nra ñá síʼira.

Nota

Inka variante “kúnduʼu”, “nándúʼú síi̱n”.
Inka variante “si̱kóndó”.
Inka variante “na̱kundayira”, “nda̱kandiera”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “400 siclo ña̱ plata”. Koto apéndice B14.
Inka variante “xe̱enra”.