Génesis 20:1-18

  • Ki̱ndaana ñá Sara ndaʼa̱ ta̱ Abimélec (1-18)

20  Tasaá, ta̱ Abrahán ku̱a̱ʼa̱nra koora chí Négueb ta ki̱xáʼara íyora ma̱ʼñú Cadés xíʼin Sur. Tá ni̱xi̱yora chí Guerar,  xi̱kaʼa̱nra xa̱ʼa̱ ñá síʼira ñá Sara: “Ku̱ʼvavai̱ kúúñá”. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ta̱ Abimélec ta̱ rey ñuu Guerar, ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ ná ku̱ʼu̱nna nandukúna ñá Sara ta ná ku̱ʼu̱nna ndakanañá nu̱úra.  Tándi̱ʼi, tá kísi̱ ta̱ Abimélec, Ndióxi̱ ki̱tara nu̱úra ti̱xin iin xa̱ni ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Vitin kuviún, xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼún xíʼin na̱ káchíñu nu̱ún ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nna ki̱ʼinna ñá ñaʼá yóʼo, saáchi ñáyóʼo ñá xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱va kúúñá ta kuenta inka ta̱a kúúñá”.  Soo ta̱ Abimélec ta̱ʼán ku̱su̱nra xíʼin ñá Sara. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra Ndióxi̱ ta ka̱chira: “Jehová, ¿á sandíʼi-xa̱ʼún iin ñuu ña̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií?  Ta̱ Abrahán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n ña̱ ku̱ʼvavara kúúñá, ta saátu miíñá ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼi̱n ña̱ ku̱ʼvañá kúúra. Ña̱kán, ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ xi̱kuni̱i̱ keʼíi̱, kǒo ku̱a̱chi kúúmiíi̱”.  Tasaá, Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱, ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra ti̱xin xa̱ni: “Yi̱ʼi̱ kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ kǒo níxi̱kuni̱ún keʼún ña̱ va̱ása va̱ʼa. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása nítaxii̱ ña̱ ki̱ʼviún ku̱a̱chi nu̱úi̱ ta va̱ása nítaxii̱ ña̱ ku̱su̱ún xíʼin ñá Sara.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ndataxiñá ndaʼa̱ yii̱ñá, saáchi ta̱yóʼo iin profeta kúúra. Ta̱yóʼo ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n xa̱ʼún tasaá va̱ása kuviún. Soo tá ná va̱ása ndataxiúnñá ndaʼa̱ yii̱ñá, miíún xíʼin ndiʼi na̱ ndóo veʼún kuvina”.  Ta̱ Abimélec, ya̱chi̱ní nda̱koora ta ka̱nara na̱ káchíñu nu̱úra ta na̱túʼunra xíʼinna xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ ku̱u, ta na̱yóʼo ni̱yi̱ʼvínína.  Tándi̱ʼi, ta̱ Abimélec ka̱nara ta̱ Abrahán ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “¿Nda̱chun ke̱ʼún ña̱yóʼo? ¿Ndáaña ke̱ʼíi̱ xíʼún, ña̱kán chi̱kaún yi̱ʼi̱ xíʼin ndiʼi na̱ ñui̱ nu̱ú tu̱ndóʼo yóʼo? Va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ ke̱ʼún”. 10  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Abimélec xíʼin ta̱ Abrahán: “¿Ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ke̱ʼún ña̱yóʼo?”. 11  Ta̱ Abrahán nda̱kuiinra: “Saáchi nda̱kanixi̱níi̱: ‘Na̱ yiví na̱ íyo yóʼo, va̱ása íxato̱ʼóna Ndióxi̱, xa̱ʼa̱ ña̱kán kaʼnívana yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ñá síʼi̱’. 12  Soo mií ña̱ nda̱a̱, ku̱ʼvavai̱ kúúñá. Saáchi iin kúúva yivándi̱ soo xa̱a̱ síín síínva siʼíndi̱. Ta vitin ñá síʼivai̱ kúúñá. 13  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, tá ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼi̱n ña̱ sandákoi̱ veʼe yivái̱ ta xa̱a̱ síín síín nu̱ú ku̱ʼi̱n koi̱, yi̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinñá: ‘Ixaún ña̱ ma̱ní, ña̱ va̱ʼa na̱ʼún ña̱ ndixaní kúʼvi̱-iniún* xíniún yi̱ʼi̱, nda̱a̱ ndáaka nu̱ú ná ku̱ʼu̱nyó xíniñúʼu ka̱ʼún ña̱ ku̱ʼvai̱ kúún’”. 14  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Abimélec ña̱ ná taxina ndikachi* xíʼin si̱ndi̱ki̱ ndaʼa̱ ta̱ Abrahán ta saátu ná taxina na̱ ta̱a xíʼin ná ñaʼá na̱ kachíñu nu̱úra. Ta nda̱taxira ñá Sara ndaʼa̱ ta̱ Abrahán. 15  Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Abimélec xíʼinra: “Nu̱ú ñuʼú ña̱ kúú kuentai̱, kivi ndaka̱xiún nda̱a̱ ndáaka nu̱ú kúni̱ún koún”. 16  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ñá Sara: “Yóʼo táxii̱ 1,000 xu̱ʼún ña̱ plata ndaʼa̱ ku̱ʼvaún. Ña̱ va̱ʼa na̱ʼi̱ ña̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmiíún nu̱ú ndiʼi na̱ íyo xíʼún ta saátu nu̱ú inkakana. Tasaá nda̱a̱ ni iin na̱ yiví kǒo ka̱ʼa̱n ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼún”. 17  Tasaá ta̱ Abrahán ki̱xáʼara xákundáʼvira nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱, xa̱ʼa̱ ta̱ Abimélec, ta Ndióxi̱ sa̱ndáʼara ta̱yóʼo saátu ñá síʼira xíʼin ná káchíñu nu̱úra ta nda̱a̱ saáví ki̱xáʼa káku se̱ʼená. 18  Saáchi Jehová va̱ása nítaxira ña̱ kaku se̱ʼe nda̱a̱ ni iin ná ñaʼá ná ni̱xi̱yo veʼe ta̱ Abimélec, xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ʼinra ñá Sara ñá síʼi ta̱ Abrahán.

Nota

Inka variante “levo”.