Génesis 15:1-21

  • Trato ña̱ ke̱ʼé Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán (1-21)

    • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ xo̱ʼvi̱na 400 ku̱i̱ya̱ (13)

    • Tuku káʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼinra (18-21)

15  Tándi̱ʼi ku̱u ndiʼi ña̱yóʼo, Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼin ta̱ Abrán ti̱xin iin visión ta ka̱chira: “Abrán, va̱ása yi̱ʼvíún. Saáchi yi̱ʼi̱ kúú ta̱ ndáa yóʼó, ta ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa ndakiʼún”.  Soo ta̱ Abrán nda̱kuiinra: “Táta káʼnu Jehová, ¿ndáaña taxiún ndaʼíi̱, saáchi kǒo nda̱a̱ ni iin se̱ʼi̱? Ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíi̱, ta̱ Eliezer kúú ta̱ ndakiʼinña, iin ta̱a ta̱ ke̱e chí Damasco”.  Ta ka̱chikara: “Ta̱ʼán taxiún iin se̱ʼi̱ ndaʼíi̱, ta iin ta̱ káchíñu veʼi̱ kúú ta̱ ndakiʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kúúmiíi̱”.  Tasaá Jehová nda̱kuiinra yuʼúra: “Va̱ása, su̱ví ta̱ ta̱a yóʼo kúú ta̱ ndakiʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kúúmiíún. Saáchi iin se̱ʼe miíún kúú ta̱ ndakiʼinña”.  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra ña̱ ná kitara chí ke̱ʼe* ta ka̱chira: “Ixaún ña̱ ma̱ní, koto chí ndiví ta ndakaʼvi tí ki̱mi... tá kuchiñuvíún ndakaʼviúnrí”. Tasaá ka̱chikara: “Ki̱ʼva saá ku̱a̱ʼání xa̱a̱ na̱ se̱ʼún koona”.  Ta̱ Abrán ka̱ndíxara ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra, xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱xa̱a̱ra ku̱ura iin ta̱a ta̱ nda̱kúní-ini nu̱ú Jehová.  Ta ka̱chikara: “Yi̱ʼi̱ kúú Jehová, ta̱ ta̱vá yóʼó ñuu Ur, ña̱ kúú ñuu na̱ caldeo ña̱ va̱ʼa taxii̱ ñuʼú yóʼo ndaʼún ña̱ kooña kuentaún”.  Soo ta̱ Abrán ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “Táta káʼnu Jehová, ¿ndáa ki̱ʼva kunda̱a̱-inii̱ ña̱ ndixa ndakiʼi̱n ñuʼú yóʼo ña̱ xa̱a̱ña kooña kuentai̱?”.  Ta Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ndaka̱xin tí kití yóʼo taxiún ndaʼíi̱, iin si̱ndi̱ki̱ tí u̱ni̱ ku̱i̱ya̱, iin ti̱xúʼú* tí u̱ni̱ ku̱i̱ya̱, iin ndikachi* che̱e tí u̱ni̱ ku̱i̱ya̱, iin paloma káʼnu ta saátu iin paloma loʼo”.* 10  Tasaá ki̱ʼinra kití yóʼo ta xa̱ʼnda savararí, ta va̱ása níkeʼéra ña̱yóʼo xíʼin tí saa. Tándi̱ʼi, chi̱núura iin tá iin táʼvírí xíʼin inka táʼvírí. 11  Ta tí pilo* ki̱xáʼa kúni̱ kaxírí kití yóʼo, soo ta̱ Abrán xi̱taxínrarí. 12  Ta tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n sáʼvi ñu̱ʼu* ndeéní ku̱naa, tasaá ka̱ni ma̱ʼná* ta̱ Abrán ta ni̱ki̱si̱ra. 13  Ta ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán: “Xíniñúʼu kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, na̱ se̱ʼún xa̱a̱na koona inka ñuu ta xa̱a̱na kachíñundáʼvina nu̱ú na̱ yiví na̱ ñuu kán, ta na̱kán ixandi̱va̱ʼana xíʼinna 400 ku̱i̱ya̱. 14  Soo yi̱ʼi̱ ndatii̱n ku̱a̱chi xíʼin na̱ ñuu na̱ ixandi̱va̱ʼa xíʼinna, ta tá ná ndiʼi keʼíi̱ ña̱yóʼo, na̱ se̱ʼún keena ñuu kán ta ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa ku̱ʼu̱n xíʼinna. 15  Ta yóʼó va̱ʼaní koún, ta kuviún tá xa̱a̱ ná kuchée va̱ʼún, ta sandúxu̱nna yóʼó xíʼin na̱ táʼún na̱ ni̱xi̱yo tá ya̱chi̱. 16  Ta na̱ se̱ʼe na̱ se̱ʼexíkúáún* kúú na̱ ndikó yóʼo, saáchi ta̱ʼán kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ ndakiʼin na̱ amorreo castigo”. 17  Ta tá xa̱a̱ ni̱ki̱ʼvi ñu̱ʼu ta xa̱a̱ ku̱naaní, ki̱ta iin horno* nu̱ú kána yi̱ʼma̱, tasaá ni̱ya̱ʼa ñuʼu̱ ma̱ʼñú ku̱ñu kití tí ni̱ta̱ʼnda̱ yóʼo. 18  Ki̱vi̱ kán, Jehová ke̱ʼéra iin trato xíʼin ta̱ Abrán ta ka̱chira: “Ndaʼa̱ na̱ se̱ʼún taxii̱ ñuʼú yóʼo, ña̱yóʼo kixáʼaña chí yu̱ta Egipto ta xa̱a̱ña nda̱a̱ yu̱ta káʼnu tá naní Éufrates. 19  Ñuʼú ña̱ taxii̱ ndaʼa̱na kúú ñuʼú na̱ quenita, na̱ quenizita, na̱ cadmonita, 20  na̱ hitita, na̱ perizita, na̱ refaím, 21  na̱ amorreo, na̱ cananeo, na̱ guirgaseo ta saátu na̱ jebuseo”.

Nota

Inka variante “ya̱ta̱”.
Inka variante “ti̱súʼu̱”.
Inka variante “levo”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “iin tórtola xíʼin iin pichón”.
Inka variante “pelo”, “ti̱ko̱mbóxi̱”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “ki̱xáʼa ñúma̱ʼná nu̱ú”.
Inka variante “se̱ʼeñáni síkoún”.
Á “xi̱tu̱n”.