Génesis 14:1-24

  • Ta̱ Abrán chíndeétáʼanra xíʼin ta̱ Lot (1-16)

  • Ta̱ Melquisedec táxira bendición ndaʼa̱ ta̱ Abrán (17-24)

14  Tá ni̱xi̱yo ta̱ rey Amrafel ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Sinar, ta̱ rey Arioc ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Elasar, ta̱ rey Kedorlaomer ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Elam xíʼin ta̱ rey Tidal ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Goyim,  ki̱xáʼana kánitáʼanna xíʼin ta̱ rey Bera ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Sodoma, ta̱ rey Birsá ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Gomorra, ta̱ rey Sinab ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Admá, ta̱ rey Seméber ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Zeboyim xíʼin ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Bela á ña̱ naní Zóar.  Ta u̱ʼu̱n saá na̱ rey yóʼo, nda̱kutáʼanna chí yoso̱ ña̱ Sidim á ña̱ naní mar Salado.*  Xa̱a̱ 12 ku̱i̱ya̱ xi̱kachíñu na̱yóʼo nu̱ú ta̱ Kedorlaomer, soo tá ni̱ya̱ʼa inka ku̱i̱ya̱ kǒo níxiinkana ña̱ kaʼndachíñura nu̱úna.  Tá ni̱ya̱ʼa inka ku̱i̱ya̱, ta̱ Kedorlaomer xíʼin na̱ rey na̱ kítáʼan xíʼinra ni̱xa̱ʼa̱nna ta ku̱chiñuna ka̱nitáʼanna xíʼin na̱ refaím chí Asterot-Carnaim, na̱ zuzim chí Cam, na̱ emim chí Savé-Quiryataim  ta saátu xíʼin na̱ horeo chí yuku̱ ña̱ Seír iinsaá nda̱a̱ El-Parán, ña̱ kíndo̱o yatin chí ñuʼú yi̱chí.  Tándi̱ʼi, ndi̱kóna ta ni̱xa̱a̱na chí En-Mispat á ña̱ naní Cadés. Ta ki̱ndaana ndiʼi ñuʼú na̱ amalequita ta ku̱chiñutuna ka̱nitáʼanna xíʼin na̱ amorreo na̱ xi̱ndoo chí Hazazón-Tamar.  Tasaá ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Sodoma ku̱a̱ʼa̱nra chí yoso̱ ña̱ Sidim ta saátu ku̱a̱ʼa̱n ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Gomorra, ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Admá, ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Zeboyim, xíʼin ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Bela á Zóar. Ta kán nda̱kutáʼanna ña̱ kanitáʼanna xíʼin na̱yóʼo:  ta̱ rey Kedorlaomer ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Elam, ta̱ rey Tidal ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Goyim, ta̱ rey Amrafel ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Sinar xíʼin ta̱ rey Arioc ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Elasar. Ku̱mí xi̱kuu na̱yóʼo ta xi̱xiniñúʼu kanitáʼanna xíʼin u̱ʼu̱n na̱ rey. 10  Chí yoso̱ ña̱ Sidim ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼání ya̱vi̱ nu̱ú xi̱ñuʼu alquitrán.* Xa̱ʼa̱ ña̱kán tá xi̱nu na̱ rey na̱ ñuu Sodoma xíʼin Gomorra, ni̱ko̱yona ini ya̱vi̱ yóʼo. Ta inkakana xi̱nuna ku̱a̱ʼa̱nna chí yuku̱. 11  Tasaá, na̱ ku̱chiñu ka̱nitáʼan xíʼinna, nda̱kiʼinna ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱kuumií na̱ ñuu Sodoma xíʼin Gomorra, saátu ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xíxina ta nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna. 12  Soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱yo ta̱ Lot xa̱xi̱n* ta̱ Abrán chí Sodoma, nda̱a̱ ta̱yóʼo ti̱inna ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna ta ku̱a̱ʼa̱n ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱kuumiíra xíʼinna, ta nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna. 13  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, iin ta̱a ta̱ ku̱chiñu xi̱nu nu̱ú kánitáʼanna ni̱xa̱a̱ra nda̱a̱ nu̱ú íyo ta̱ Abrán ta̱ hebreo, ta na̱túʼunra xíʼinra xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ ku̱u. Tá ku̱u ña̱yóʼo, ta̱ Abrán ni̱xi̱yora* nu̱ú íyo yitu̱n náʼnu tú xi̱kuu kuenta ta̱ Mamré ta̱ amorreo, ta̱ xi̱kuu ñani ta̱ Escol xíʼin ta̱ Aner. Ta na̱yóʼo xi̱kitáʼanna xíʼin ta̱ Abrán. 14  Tá ku̱ndaa̱-ini ta̱ Abrán ña̱ ti̱inna xa̱xi̱nra ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna, sa̱ndátakara 318 na̱ ta̱a na̱ xíni̱va̱ʼa kanitáʼan, na̱ xi̱kachíñu nu̱úra ta veʼe miíra ka̱kuna. Tasaá ku̱a̱ʼa̱nna sa̱tá na̱ ti̱in xa̱xi̱nra ta ni̱xa̱a̱na nda̱a̱ Dan. 15  Tá ñuú, ta̱ Abrán nda̱taʼvíra na̱ káchíñu nu̱úra, ta miíra xíʼin na̱ káchíñu nu̱úra ni̱xa̱ʼa̱nna ka̱nitáʼanna xíʼinna ta ku̱chiñuvana. Ta ndíku̱nna ni̱xa̱ʼa̱nna sa̱tá na̱ kánitáʼanna xíʼin nda̱a̱ Hobá, ña̱ kíndo̱o chí norte ña̱ Damasco. 16  Tasaá, ta̱ Abrán ki̱ndaara ndiʼi ña̱ʼa ña̱ nda̱kiʼinna. Ta saátu nda̱kiʼinra xa̱xi̱nra ta̱ Lot xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱kuumií ta̱yóʼo, saátu nda̱kiʼinra ná ñaʼá xíʼin ndiʼika na̱ ki̱ʼinna ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna. 17  Tá xa̱a̱ ndi̱kó ta̱ Abrán ña̱ ku̱chiñura ka̱nitáʼanra xíʼin ta̱ Kedorlaomer xíʼin ndiʼi na̱ rey na̱ kítáʼan xíʼinra. Ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu ñuu Sodoma ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra ña̱ ndakutáʼanra xíʼin ta̱ Abrán chí yoso̱ ña̱ Savé á yoso̱ ta̱ Rey. 18  Ta, ta̱ rey Melquisedec ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Salem, ta̱xira si̱ta̱váʼa xíʼin vino ndaʼa̱ ta̱ Abrán. Ta̱ Melquisedec xi̱kuura su̱tu̱ Ndióxi̱ ta̱ káʼnuní. 19  Tasaá ta̱xira bendición ndaʼa̱ ta̱ Abrán ta ka̱chira: “Ndióxi̱ ta̱ káʼnuní, ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví xíʼin ñuʼú,ná taxira bendición ndaʼa̱ ta̱ Abrán. 20  Ná ndukáʼnu Ndióxi̱ ta̱ káʼnuní,chi nda̱taxira na̱ sáa̱-ini xíni yóʼó ndaʼún”. Tasaá ta̱ Abrán ki̱ʼinra iin táʼví loʼo ña̱ nda̱kiʼinra, ta ta̱xiraña ndaʼa̱ ta̱yóʼo. 21  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu chí Sodoma ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Abrán: “Ndataxi ndiʼi na̱ yiví ndaʼíi̱, soo kindo̱o xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ nda̱kiʼún”. 22  Ta ta̱ Abrán ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼin ta̱ rey ta̱ xi̱xaʼndachíñu ñuu Sodoma: “Ndániʼii̱ ndaʼíi̱ ta chínaʼíi̱* nu̱ú Jehová, Ndióxi̱ ta̱ káʼnuní ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví xíʼin ñuʼú, 23  va̱ása kiʼi̱n ni iin ña̱ʼa ña̱ kúú kuenta yóʼó, ni iin yi̱ʼva̱, ni iin ña̱ núʼni sa̱tá ndu̱xa̱ún, chi va̱ása kúnii̱ ka̱ʼún ña̱yóʼo: ‘Yi̱ʼi̱va nda̱sakúiká ta̱ Abrán’. 24  Ña̱ xa̱a̱ xi̱xi kuití na̱ káchíñu nu̱úi̱ kúú ña̱ kindo̱i̱ xíʼin. Soo taxi ná ndakiʼin ta̱ Aner, ta̱ Escol xíʼin ta̱ Mamré ña̱ xíniñúʼu ndakiʼinna”.

Nota

Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, mar Muerto.
Ña̱yóʼo kúú iin ña̱ʼa kisín ña̱ ndáá.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “se̱ʼe ñanira”.
Á “ni̱xi̱yora ini veʼe válí”.
Koto glosario, chinaʼá.