Génesis 13:1-18

  • Ta̱ Abrán ndi̱kóra chí Canaán (1-4)

  • Ta̱ Abrán xíʼin ta̱ Lot ta̱ʼví-táʼanna (5-13)

  • Tuku káʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼinra (14-18)

13  Tá ki̱ta ta̱ Abrán ñuu Egipto ku̱a̱ʼa̱nra chí Négueb. Ku̱a̱ʼa̱n ñá síʼira xíʼinra ta saátu ta̱ Lot xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱kuumiína.  Ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼání kití sa̱na̱ ta̱ Abrán ta saátu xi̱kuumiíra ku̱a̱ʼání plata xíʼin oro.  Tá sa̱ndákoora Négueb xa̱a̱ síín síín nu̱ú ni̱xi̱yora nda̱a̱ tá ni̱xa̱a̱ra chí Betel. Ta ni̱xa̱a̱ra nu̱ú ni̱xi̱yo veʼe loʼora tá ya̱chi̱ ña̱ kíndo̱o ma̱ʼñú Betel xíʼin Hai,  ta kán kúútu nu̱ú i̱xava̱ʼa ta̱ Abrán iin altar. Kán xi̱niñúʼu ta̱ Abrán ki̱vi̱ Jehová ña̱ va̱ʼa ndasakáʼnurara.  Ta nu̱ú xi̱xaʼa̱n ta̱ Abrán, kán xi̱xaʼa̱ntu ta̱ Lot, saátu ta̱yóʼo ni̱xi̱yo ndikachi* xíʼin si̱ndi̱ki̱ sa̱na̱ra ta xi̱kuumiítura veʼe válí.  Soo xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuumiína ku̱a̱ʼání ña̱ʼa, va̱ása níxi̱nani ñuʼú nu̱ú xi̱ndoona ña̱ kundoo kití sa̱na̱na ña̱kán va̱ása níkivika inkáchi kundoo ndiʼina.  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo na̱ xi̱ndaa kití sa̱na̱ ta̱ Abrán ki̱xáʼana kánitáʼanna xíʼin na̱ xi̱ndaa kití sa̱na̱ ta̱ Lot. (Ta xa̱a̱ saáví ndóo na̱ cananeo xíʼin na̱ perizita nu̱ú ñuʼú kán).  Tasaá ta̱ Abrán to̱ʼóní ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Lot ta ka̱chira: “Táʼanvayó, va̱ása xíniñúʼu kanitáʼanvíyó ni na̱ ndáa kití sa̱na̱yó va̱ása xíniñúʼu kanitáʼanna.  Kiviva ndaka̱xiún nda̱a̱ ndáaka nu̱ú kúni̱ miíún koún nu̱ú ñuʼú yóʼo. Ná ndata̱ʼvíyó, tá ná ku̱ʼún chí ndaʼa̱ yitin, yi̱ʼi̱ ku̱ʼu̱n chí ndaʼa̱ kúaʼa. Soo tá ná ku̱ʼún chí ndaʼa̱ kúaʼa yi̱ʼi̱ ku̱ʼi̱n chí ndaʼa̱ yitin”. 10  Tasaá xi̱ni ta̱ Lot ñuʼú ña̱ ndíkaa̱ chí Jordán iinsaá nda̱a̱ Zóar ta xi̱nira ña̱ íyoní ti̱kui̱í kán nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo jardín ña̱ i̱xava̱ʼa Jehová ta saátu nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ñuu Egipto. Saá ni̱xi̱yoña tá kúma̱níka sandíʼi-xa̱ʼa̱ Jehová ñuu Sodoma xíʼin Gomorra. 11  Ta̱ Lot nda̱kaxinra ndiʼi ñuʼú ña̱ kíndo̱o chí Jordán ta ku̱a̱ʼa̱nra koora chí este.* Tasaá ta̱ʼví-táʼanvana. 12  Ta̱ Abrán ku̱a̱ʼa̱nra koora chí Canaán. Soo ta̱ Lot ku̱a̱ʼa̱nra koora nu̱ú ñuʼú ña̱ kíndo̱o yatin chí Jordán. Tándi̱ʼi, ka̱nindichira veʼe loʼora yatin chí Sodoma. 13  Soo ndi̱va̱ʼaní ni̱xi̱yo ini na̱ yiví na̱ xi̱ndoo chí Sodoma, ta kininí ni̱xi̱yo ku̱a̱chi ña̱ xi̱keʼéna nu̱ú Jehová. 14  Tá xa̱a̱ ta̱ʼví-táʼan ta̱ Lot xíʼin ta̱ Abrán, Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼin ta̱ Abrán: “Ixaún ña̱ ma̱ní, koto chí norte, chí sur, chí este xíʼin oeste.* 15  Ndiʼi ñuʼú ña̱ xítoún ndaʼa̱ miíún taxii̱ña ta saátu ndaʼa̱ na̱ se̱ʼún, ta kuenta miíndó kooña ndiʼi tiempo. 16  Taxii̱ ña̱ ku̱a̱ʼání xa̱a̱ na̱ se̱ʼún koona, ta ku̱a̱ʼání koona nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱a̱ʼání kúú yáká* ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú. Nda̱a̱ táki̱ʼva va̱ása kívi ndakaʼvina ya̱a̱ ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú, saá va̱ása kivi ndakaʼvina se̱ʼún. 17  Ta vitin kúáʼan iníísaá nu̱ú ñuʼú yóʼo chi yi̱ʼi̱ taxiña ndaʼún”. 18  Ña̱kán ku̱a̱ʼa̱n ta̱ Abrán ta ni̱xi̱yokavara ini veʼe válí. Tasaá ni̱xa̱a̱ra chí Mamré, nu̱ú íyo yitu̱n náʼnu ña̱ kíndo̱o chí Hebrón. Ta kán ki̱ndoora koora ta i̱xava̱ʼara iin altar ña̱ va̱ʼa so̱kóra ña̱ʼa nu̱ú* Jehová.

Nota

Inka variante “levo”.
Á “nu̱ú kíta ñu̱ʼu”.
Á “nu̱ú kíʼvi ñu̱ʼu”.
Inka variante “ya̱a̱”.
Inka variante “taxira ña̱ʼa ndaʼa̱”.