Gálatas 5:1-26

  • Na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo kúúna na̱ yiví libre (1-15)

  • “Taxindó ná chindeétáʼan ña̱ espíritu santo xíʼinndó” (16-26)

    • “Ña̱ kéʼé na̱ yiví ku̱a̱chi” (19-21)

    • Ña̱ chíndeétáʼan espíritu santo Ndióxi̱ xíʼinyó keʼéyó (22, 23)

5  Ta̱ Cristo nda̱tavára miíyó ña̱ va̱ʼa kooyó na̱ yiví libre. Ña̱kán chika̱a̱ndó ndee̱ ña̱ koondó na̱ yiví libre ta va̱ása ndikó tukundó koondó esclavo.  Yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo, káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó, tá ná kaʼndandó nu̱ú yi̱i̱ndó* va̱ása kundayáʼvi ña̱ ke̱ʼé ta̱ Cristo xa̱ʼa̱ndó.  Tuku káʼi̱n xíʼinndó, ndiʼi na̱ ná ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱* xíniñúʼu kundiku̱nna ndiʼi ña̱ káʼa̱n Ley.  Ndóʼó na̱ kéʼé ña̱ káʼa̱n ley xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ndó xa̱a̱ndó koondó na̱ yiví na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií, íyo xíkándó nu̱ú ta̱ Cristo. Ta kǒo kúni̱kandó ña̱ va̱ʼa koo inira xíʼinndó.  Soo ndi̱ʼi̱ ndátundi̱ ña̱ xa̱a̱ndi̱ koondi̱ na̱ yiví va̱ʼa nu̱ú Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ chíndeétáʼan espíritu santo xíʼinndi̱ ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandi̱ Ndióxi̱.  Saáchi na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Cristo Jesús, va̱ása ndáyáʼviví á ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱na* á va̱ása. Saáchi ña̱ ndáyáʼvika kúú ña̱ kándíxayó Ndióxi̱ ta kundaa-iniyóra chi ña̱yóʼo chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó.  Ndóʼó xa̱a̱ va̱ʼaníva ki̱xáʼa kéʼéndó. Soo, ¿ndáana sa̱si nu̱úndó ña̱ kǒo kandíxakandó ña̱ nda̱a̱?  Saáchi ña̱ káʼa̱n na̱yóʼo va̱ása kítáʼanña xíʼin ña̱ kúni̱ ta̱ nda̱kaxin ndóʼó.  Loʼo kuití ña̱ sáxi̱ya̱ yuxa̱n sáku̱i̱ya̱ña iníísaá yuxa̱n. 10  Kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ va̱ása nasamandó ña̱ ndákanixi̱níndó xa̱ʼa̱ ña̱ inkáchi kítáʼanndó xíʼin ta̱ kúú tátayó. Soo nda̱a̱ ndáaka na̱ sákaku ku̱a̱chi xíʼinndó, ndakiʼinvana castigo. 11  Ñaniyó xíʼin ku̱ʼvayó, tá ná natúʼunkai̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xíniñúʼu ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱* na̱ yiví va̱ása ixandi̱va̱ʼavína xíʼi̱n, ta ña̱ sánáʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús ndaʼa̱ iin yitu̱n* va̱ása sandákavaña nda̱a̱ ni iin na̱ yiví. 12  Ta na̱ ta̱a na̱ sáká xi̱níndó ta káʼa̱nna ña̱ xíniñúʼu kaʼndandó nu̱ú yi̱i̱ndó* va̱ʼaka ná kaʼndana miína.* 13  Ñaniyó xíʼin ku̱ʼvayó, nda̱kaxinna ndóʼó ña̱ koondó na̱ yiví libre. Soo xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndó na̱ yiví libre va̱ása kúni̱ kachiña ña̱ kivi keʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó, chi xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inindó xínitáʼanndó nduundó esclavo nu̱ú táʼanndó. 14  Saáchi ña̱ ndáyáʼvika nu̱ú ndiʼika Ley kúú ña̱yóʼo: “Kuʼvi̱-iniún kuniún inka na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-iniún xíniún miíún”. 15  Soo ni saá tá kánitáʼanndó ta sáxo̱ʼvi̱-táʼanndó kiʼinndó kuenta xíʼin ña̱ kéʼéndó chi kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ táʼanndó. 16  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó: taxindó ná chindeétáʼan ña̱ espíritu santo xíʼinndó tasaá kǒo keʼéndó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ kúni̱ ku̱ñundó. 17  Saáchi ña̱ kúni̱ ku̱ñuyó va̱ása kítáʼanña xíʼin ña̱ kúni̱ espíritu Ndióxi̱, ta ña̱ kúni̱ espíritu Ndióxi̱ va̱ása kítáʼanña xíʼin ña̱ kúni̱ ku̱ñuyó. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása kítáʼan ña̱yóʼo, ndóʼó va̱ása kéʼéndó ña̱ʼa ña̱ kúni̱ndó. 18  Saáchi tá ña̱ espíritu Ndióxi̱ ná kuniʼi yichi̱ nu̱úndó, va̱ása xíniñúʼu keʼévíndó ña̱ káʼa̱n ley. 19  Va̱ása yo̱ʼvi̱ví* ndakuniyó ña̱ kéʼé na̱ yiví ku̱a̱chi, chi kíʼvina ku̱a̱chi kini,* kéʼéna ña̱ yaku̱a̱, kéʼéna ña̱ va̱ása kúkaʼan nu̱úna xíʼin,* 20  ndásakáʼnuna ndiʼi ña̱ʼa, nátúʼunna xíʼin na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa,* sáa̱-inina xínitáʼanna, kánitáʼanna, sáa̱-inina xínina inkana xa̱ʼa̱ ña̱ kúúmiína á xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna, kamaní sáa̱na, kútóonína ku̱a̱chi, ndátaʼví-táʼanna, ndátaʼví-táʼanna ña̱ kundiku̱nna ña̱ sánáʼa̱ na̱ yiví, 21  kúini̱-inina,* xíʼina nda̱a̱ xíniina, kéʼéna vikó nu̱ú kininí kéʼéna xíʼin ndiʼika ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱yóʼo. Káʼi̱n xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó, na̱ kéʼé ndiʼi ña̱yóʼo va̱ása koona ti̱xin Reino Ndióxi̱. 22  Soo ña̱ espíritu santo Ndióxi̱ táxiña ña̱ kuumiíyó ña̱yóʼo: ña̱ kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó, si̱í koo iniyó, táxi̱n koo iniyó, kúee koo iniyó, vií koo iniyó, va̱ʼa koo iniyó, kandíxayó Ndióxi̱, 23  vitá koo iniyó, ka̱ʼnu̱-iniyó. Ta kǒo nda̱a̱ ni iin ley ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ña̱ va̱ása va̱ʼa keʼéyóña. 24  Saáchi na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Cristo Jesús, ndiʼi ña̱ kútóo ku̱ñuna nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ xa̱ʼnína saá íyoña ta ka̱tikaanaña ndaʼa̱ yitu̱n tú xi̱tikaa ta̱ Jesús ndaʼa̱. 25  Tá tákuyó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ ña̱ espíritu santo Ndióxi̱, ná chika̱a̱kayó ndee̱ ña̱ keʼéyó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií ña̱yóʼo. 26  Ná va̱ása kuta̱aní-iniyó ta keetáʼanyó xíʼin inkana, ta saátu ná kǒo kukúini̱-iniyó* kunitáʼanyó.

Nota

Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, yitu̱n tú sáxo̱ʼvi̱.
Koto glosario, circuncisión.
Á “nduuna eunuco”. Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “kaʼndana kaʼána”. Koto glosario, eunuco. Tá ná keʼéna ña̱yóʼo va̱ása kivika saxínuna ley ña̱ ndeéní káʼa̱nna xa̱ʼa̱.
Inka variante “xuxa”.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario.
Tu̱ʼun griego, asélgueia. Koto glosario, ña̱ kéʼé na̱ kǒo kúkaʼan nu̱ú.
Á “kéʼéna ndiʼi ña̱ kúú kuenta na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa”, “kéʼéna ña̱ tási”, “xíniñúʼuna droga”. Koto glosario, espiritismo.
Inka variante “u̱ní-inina”, “i̱ni̱-inina”.
Inka variante “ná kǒo ku̱ní-iniyo”, “ná kǒo kóo i̱ni̱-iniyó”.