Segunda ña̱ Timoteo 3:1-17

  • Ki̱vi̱ nu̱ú ndíʼi koo tiempo ña̱ yo̱ʼvi̱ní (1-7)

  • Xíniñúʼu viíní kundiku̱nyó yichi̱ ña̱ sa̱ndákoo ta̱ Pablo (8-13)

  • “Kǒo sandákoún ña̱ sa̱náʼa̱na yóʼó” (14-17)

    • “Ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tutu yi̱i̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ kúúña” (16)

3  Soo xíniñúʼu kunda̱a̱-iniún ña̱ ki̱vi̱ nu̱ú ndíʼi, koo tiempo ña̱ yo̱ʼvi̱ní* ta kǒo kundeé-inina xíʼinña.  Saáchi na̱ yiví kuʼvi̱-inina kunina miína, kutóonína kuumiína xu̱ʼún, kuta̱a-inina, ni iinna kǒo kundayáʼvi nu̱úna, ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, va̱ása kandíxana ña̱ káʼa̱n na̱ yivána, va̱ása taxina tíxa̱ʼvi, va̱ása nda̱kú koo inina,  va̱ása kuʼvi̱-inina kunina na̱ veʼena, va̱ása kindo̱o-inina xíʼin ni iin ña̱ʼa, ka̱ʼa̱nna tu̱ʼun síkí, va̱ása ka̱ʼnu̱-inina, ndi̱va̱ʼaní koo inina,* va̱ása kuʼvi̱-inina kunina ña̱ va̱ʼa,  xi̱kótáʼanna, so̱ʼoní koona,* ni̱nuní kunina, kutóoníkana keʼéna ña̱ kúni̱ miína nu̱úka ña̱ kuʼvi̱-inina kunina Ndióxi̱,  na̱ʼa̱na ña̱ kúúna na̱ yiví na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱, soo xíʼin ña̱ kéʼéna na̱ʼa̱na ña̱ su̱ví ña̱ ndixa kúúña. Kǒo kutáʼún xíʼin na̱ kéʼé ña̱yóʼo.*  Ta ti̱xin na̱yóʼo kána sava na̱ ta̱a na̱ sándaʼvi, ta na̱yóʼo kíʼvina veʼe ná ñaʼá ná kándíxa ndiʼi ña̱ káʼa̱nna xíʼinná, ná kíʼvi ku̱a̱ʼání ku̱a̱chi, ta kéʼéná ña̱ kúni̱ miíná chi ña̱yóʼo kúú ña̱ xáʼndachíñu nu̱úná,  soo ni ndiʼi tiempo sákuaʼaná, kǒo kívi xa̱a̱ná kuxini̱ va̱ʼaná xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱.  Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva i̱xaa ta̱ Janes xíʼin ta̱ Jambres ña̱ ni̱xi̱yona contra ta̱ Moisés saátu kéʼé na̱ ta̱a yóʼo. Íyona contra ña̱ nda̱a̱, soo Ndióxi̱ va̱ása kíndo̱o-inira xíʼin ña̱ kéʼéna chi va̱ása kándíxanara.  Soo va̱ása va̱ʼa kana ña̱ kúni̱na keʼéna, saáchi ndiʼina kiʼin kuenta ña̱ kúúna na̱ kíʼvi, nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱u xíʼin u̱vi̱ saá na̱ ta̱a na̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱. 10  Soo yóʼó, va̱ʼaní ndíku̱ún ndiʼi ña̱ sánáʼi̱, ndiʼi ña̱ kéʼíi̱, ña̱ chi̱ka̱a̱-inii̱ saxínui̱, ña̱ kándíxai̱ Ndióxi̱, ña̱ kúee íyo inii̱, ña̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ ndiʼina ta saátu ña̱ íxandakú-inii̱, 11  ta kúnda̱a̱-iniún ña̱ i̱xandi̱va̱ʼanína xíʼi̱n, ta sa̱xóʼvi̱nína yi̱ʼi̱, tá kúú ña̱ ndo̱ʼi̱ chí ñuu Antioquía, Iconio xíʼin Listra. Ku̱ndeé-inii̱* xíʼin ndiʼi tu̱ndóʼo yóʼo ta mií tátayó kúú ta̱ sa̱kǎku yi̱ʼi̱ nu̱ú ndiʼiña. 12  Saáchi ndiʼi na̱ kúni̱ ndasakáʼnu Ndióxi̱ ta kúni̱na kutáʼanna xíʼin ta̱ Cristo Jesús, ixandi̱va̱ʼatuna xíʼin na̱yóʼova. 13  Soo na̱ ndi̱va̱ʼa-ini ta saátu na̱ sándaʼvi, kininíka xa̱a̱na keʼéna ta sandáʼvina na̱ yiví ta ki̱ʼva saátu keʼé inka na̱ yiví xíʼinna ña̱ sandáʼvinana. 14  Soo yóʼó kǒo sandákoún ña̱ sa̱náʼa̱na yóʼó ni ña̱ chi̱ndeétáʼanna xíʼún ni̱xa̱ún ka̱ndíxaún, chi xíni̱vaún ndáa na̱ yiví kúú na̱ sa̱náʼa̱ ña̱yóʼo yóʼó, 15  ta nani tá ka̱kuvíún* xa̱a̱ xíni̱ún xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tutu yi̱i̱,* ta ña̱yóʼo kúú ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼún ña̱ va̱ʼa ndíchi koún ta kivi ka̱kún xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxaún ta̱ Cristo Jesús. 16  Ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tutu yi̱i̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ kúúña, ta chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ va̱ʼa sanáʼa̱yó na̱ yiví, ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ña nu̱úyó ndáaña kúú ña̱ va̱ása va̱ʼa, ndásanda̱kúña ndiʼi ña̱ʼa, ta kivi nasamaña ña̱ ndákanixi̱ní na̱ yiví ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ña kooña nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Ndióxi̱, 17  tasaá na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ vií va̱ʼa sakúaʼana ta kuxini̱ va̱ʼana keʼéna nda̱a̱ ndáaka chiñu ña̱ va̱ʼa.

Nota

Á “i̱yoní koo”.
Á “kue̱ʼe̱ní koona”, “kitíní koona”.
Inka variante “tuunní koona”.
Á “Kuxíká nu̱úna”.
Á “I̱xandakú-inii̱”.
Á “nani tá loʼovíún”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, tu̱ʼun Ndióxi̱.