Segunda ña̱ Pedro 1:1-21

  • Chíndeérana (1)

  • Viíní keʼéndó xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱nara ndóʼó (2-15)

    • Inkaka ña̱ xíniñúʼu keʼéyó ni xa̱a̱ kándíxayó Ndióxi̱ (5-9)

  • “Kándíxaníndi̱ ña̱ ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xi̱nuvaña” (16-21)

1  Yi̱ʼi̱ ta̱ Simón Pedro, kúi̱ apóstol ta̱ Jesucristo ta káchíñui̱ nu̱úra, ta káʼyíi̱ ña̱yóʼo ku̱xa̱a̱ nu̱úndó, chi xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kúní-ini Ndióxi̱ ta saátu ta̱ sáka̱ku miíyó ta̱ Jesucristo, ndóʼó ni̱xa̱a̱ndó ka̱ndíxandó ña̱ nda̱a̱, nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé miíndi̱:  Va̱ʼaní ná koo ini Ndióxi̱ xíʼinndó ta viíní ná kutáʼanndó xíʼinra xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xa̱a̱ndó na̱kunda̱a̱ va̱ʼa inindó xa̱ʼa̱ra ta saátu xa̱ʼa̱ tátayó Jesús,  saáchi mií ndee̱ Ndióxi̱ chi̱ndeétáʼan xíʼinyó ña̱ va̱ʼa nda̱kiʼinyó* ndiʼi ña̱ xíniñúʼuyó ta kuniñúʼuyó ña̱ tákuyó ña̱ ndasakáʼnuyóra. Nda̱kiʼinyó ndiʼi ña̱yóʼo saáchi sa̱kuaʼa va̱ʼayó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Miíra kúú ta̱ ka̱na miíyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúúra Ndióxi̱ káʼnu ta va̱ʼaní-inira.  Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ ki̱ndoora taxira* ña̱ ndáyáʼviní ndaʼa̱yó, ña̱ va̱ʼaní íyo, ta xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoo Ndióxi̱ kivi xa̱a̱ndó koondó iin espíritu nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíra, saáchi xa̱a̱ sa̱ndákoondó ña̱ kini ña̱ kútóoní na̱ ñuyǐví yóʼo keʼéna.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ kandíxandó Ndióxi̱ ta keʼéndó ña̱ va̱ʼa; chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ sakúaʼa va̱ʼandó;  ta saátu ña̱ ka̱ʼnu̱-inindó; chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ kundeé-inindó; ta saátu ña̱ nda̱kú koo inindó xíʼin Ndióxi̱;  chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ kuʼvi̱-inindó kunindó ndiʼi na̱ hermano; ta saátu ña̱ kuʼvi̱-inindó kunindó ndiʼi na̱ yiví.  Tá ndákundeéndó kéʼéndó ña̱yóʼo, ña̱ sa̱kuaʼa va̱ʼandó xa̱ʼa̱ tátayó Jesucristo chindeétáʼanña xíʼinndó ña̱ ndakundeéndó kuaʼnundó ta va̱ása koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yitu̱n tú kǒo ku̱i̱ʼi táxi.  Ndiʼi na̱ kǒo kéʼé ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ kúáa* saá íyona ta ndákasina nu̱úna ña̱ va̱ása kotona nu̱ú íyo luz, ta nándósó-inina ña̱ xa̱a̱ ndo̱o ku̱a̱china ña̱ ni̱ki̱ʼvina tá ya̱chi̱. 10  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ñaniyó, chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ nda̱kú koo inindó xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndó na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ ta ka̱nara ndóʼó, saáchi tá ná ndakundeéndó keʼéndó ña̱yóʼo nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása sandákoondó kandíxandó Ndióxi̱. 11  Tá kéʼéndó ña̱yóʼo ndakiʼinndó iin bendición ña̱ va̱ʼaní, ña̱ koondó ti̱xin Reino ña̱ íyo ndiʼi tiempo ña̱ kúú kuenta tátayó Jesucristo ta̱ sáka̱ku miíyó. 12  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ndiʼi tiempo kúni̱i̱ sandákaʼíi̱n ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ni xa̱a̱ kúnda̱a̱va-inindó xa̱ʼa̱ña ta kándíxaníndó ña̱ nda̱a̱ ña̱ sa̱kuaʼandó. 13  Soo ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ sándakaʼán tukui̱ ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nanika tákui̱ ini ku̱ñu* yóʼo, 14  saáchi kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ ndáa si̱lóʼova tiempo kutakui̱ ti̱xin ku̱ñu* yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva na̱kunda̱a̱-inii̱ i̱xaa tátayó Jesucristo. 15  Chika̱a̱níi̱ ndee̱ ña̱ va̱ʼa tá xa̱a̱ ná kǒokai̱ koo xíʼinndó kuchiñu miívandó ndakaʼánndó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱yóʼo. 16  Tá na̱túʼunndi̱ xíʼinndó xa̱ʼa̱ ndee̱ ña̱ kúúmií tátayó Jesucristo ta saátu xa̱ʼa̱ tiempo tá xa̱a̱ ná koora* xíʼinyó, su̱ví cuento vatá ña̱ káʼa̱n na̱ yiví kúú ña̱ níxiniñúʼundi̱ ña̱ ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, chi xi̱ni nu̱ú miívandi̱ ña̱ kúúmiíníra ña̱ káʼnu. 17  Saáchi ndu̱káʼnuní ta̱yóʼo i̱xaa yiváyó Ndióxi̱, tá ni̱ka̱ʼa̱n mií Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ña̱ káʼnu tu̱ʼun yóʼo: “Ta̱yóʼo kúú se̱ʼi̱ ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱; ta̱ sákusi̱í-inii̱”. 18  Saá íyoña, ndi̱ʼi̱ kúú na̱ xi̱niso̱ʼo tu̱ʼun ña̱ ki̱xi chí ndiví tá ñúʼundi̱ xíʼinra chí yuku̱* ña̱ yi̱i̱. 19  Ña̱kán kándíxaníndi̱ ña̱ ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xi̱nuvaña. Ndóʼó va̱ʼaní kuniso̱ʼondó ña̱yóʼo. Ndiʼi tu̱ʼun yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin lámpara ña̱ túun nu̱ú naá saá xíniñúʼu kooña níma̱ndó. Ndakundeéndó keʼéndó ndiʼi ña̱yóʼo nda̱a̱ tá ná tu̱vi ta kana tí ki̱mi. 20  Saáchi ndóʼó kúnda̱a̱va-inindó, ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n na̱ profeta ña̱ va̱xi nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ su̱ví xi̱ní na̱ yiví níkanaña. 21  Saáchi ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n na̱ profeta ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ va̱ása níka̱ʼyi̱ña xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuni̱ mií na̱ yiví, saáchi Ndióxi̱ kúú ta̱ xi̱niñúʼu espíritu santora ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanra xíʼin na̱ yiví ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ña.

Nota

Á “ña̱ va̱ʼa ni̱ni̱ʼíyó”.
Á “sa̱níʼi̱ra”.
Inka variante “kóʼo no̱o̱”.
Á “tabernáculo”.
Á “tabernáculo”.
Tu̱ʼun griego, parousía. Koto glosario, tá xa̱a̱ íyora.
Inka variante “xi̱kí”.