Segunda ña̱ Corintios 6:1-18

  • Kǒo nandósó-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ni̱xi̱yo ini Ndióxi̱ xíʼinndó (1, 2)

  • Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ chiñu ña̱ ke̱ʼé ta̱ Pablo (3-13)

  • “Va̱ása kutáʼanndó xíʼin na̱ va̱ása kándíxa Ndióxi̱” (14-18)

6  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndi̱ na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ xákundáʼvindi̱ nu̱úndó: tá xa̱a̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinndó kǒo nandósó-inindó ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ke̱ʼéra ña̱yóʼo.  Ndióxi̱ káchira: “Mií tiempo ña̱ va̱ʼaní ña̱ ndakiʼinndó bendición kúú ña̱ xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nndó, ta tiempo ña̱ va̱ʼa sáka̱kui̱ ndóʼó kúú ña̱ chi̱ndeétáʼi̱n xíʼinndó”. Vitin kúú tiempo ña̱ táxi Ndióxi̱ bendición ndaʼa̱yó ta vitin kúú tiempo ña̱ sáka̱kura miíyó.  Va̱ása kéʼéndi̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ kivi sandákava-ini inkana, ña̱ va̱ʼa ná kuni ndiʼina ña̱ viíní íyo chiñu ña̱ kéʼéndi̱.  Saáchi xíʼin ndiʼi ña̱ kéʼéndi̱ náʼa̱ndi̱ ña̱ kúúndi̱ na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱: ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kúndeé-inindi̱ nu̱ú, xóʼvi̱níndi̱, kúma̱ní ña̱ʼa nu̱úndi̱, yáʼandi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo,  kánina ndi̱ʼi̱, táanna ndi̱ʼi̱ veʼeka̱a, ndúuna contrandi̱,* táxina chiñu ve̱e ndaʼa̱ndi̱, sava yichi̱ va̱ása kívi ku̱su̱nndi̱, ta sava yichi̱ kǒo ña̱ kuxundi̱;  kǒo ña̱ kini kéʼéndi̱, kéʼéndi̱ ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱, kúee-inindi̱ ta va̱ʼaní-inindi̱, táxindi̱ ña̱ níʼi ña̱ espíritu santo yichi̱ nu̱úndi̱, ta ndixaní kúʼvi̱-inindi̱ xínindi̱ inkana,  káʼa̱nndi̱ ña̱ nda̱a̱, ndáaní-inindi̱ ndee̱ ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱ndi̱, chí ndaʼa̱ yítinndi̱ níʼindi̱ iin escudo ta chí ndaʼa̱ kúaʼandi̱ níʼindi̱ iin espada ña̱ va̱ʼa keʼéndi̱ ña̱ kúni̱ Ndióxi̱;  tá íxato̱ʼóna ndi̱ʼi̱ á tá kǒo íxato̱ʼóna ndi̱ʼi̱, tá káʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱ndi̱ á tá káʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ndi̱. Káʼa̱nna ña̱ kúúndi̱ na̱ vatá* ni káʼa̱nvandi̱ ña̱ nda̱a̱;  káʼa̱nna ña̱ va̱ása xíni̱na ndi̱ʼi̱ ni xíni̱vana ndi̱ʼi̱; nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ xíniñúʼu kuvi saá íyondi̱ nu̱úna soo ndi̱ʼi̱ tákuvandi̱; káʼa̱nna ña̱ nda̱kiʼinndi̱ castigo ni ta̱ʼán ndakiʼinvíndi̱ castigo ña̱ kuvindi̱; 10  nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ kúsuchí-ini saá íyondi̱ nu̱úna ni ndiʼiva tiempo kúsi̱í-inindi̱; nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ndáʼvi íyondi̱ nu̱úna ni ku̱a̱ʼánívana ndúkúiká íxaandi̱; nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ kǒo ni iin ña̱ʼa kúúmií íyondi̱ nu̱úna ni íyo ndiʼivaña nu̱úndi̱. 11  Vitin kúú ña̱ xíʼin ndinuʼu-inindi̱ káʼa̱nndi̱ xíʼin ndóʼó na̱ ñuu Corinto ta kúʼvi̱ní-inindi̱ xínindi̱ ndóʼó. 12  Ndi̱ʼi̱ su̱ví loʼo náʼa̱ndi̱ ña̱ kúʼvi̱-inindi̱ xínindi̱ ndóʼó soo ndóʼó loʼoní náʼa̱ndó ña̱ kúʼvi̱-inindó xínindó ndi̱ʼi̱. 13  Ña̱kán, káʼi̱n xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n iin ta̱a xíʼin se̱ʼera, nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-inindi̱ xínindi̱ ndóʼó saá keʼéndó xíʼinndi̱, kuʼvi̱níka-inindó kunindó ndi̱ʼi̱. 14  Va̱ása kutáʼanndó xíʼin na̱ va̱ása kándíxa Ndióxi̱.* Saáchi, ¿ndáa ki̱ʼva kítáʼan ña̱ va̱ʼa* xíʼin ña̱ va̱ása va̱ʼa?* ¿Á ndáa ki̱ʼva kítáʼan ña̱ luz xíʼin ña̱ naá? 15  Ta saátu ¿á inkáchi íyo ta̱ Cristo xíʼin ta̱ Belial?* ¿Á inkáchi íyo na̱ kándíxa Ndióxi̱* xíʼin na̱ va̱ása kándíxa-ñaʼá? 16  ¿Á kítáʼan veʼe Ndióxi̱ xíʼin ndióxi̱ vatá? Saáchi miíyó kúúyó veʼe Ndióxi̱ ta̱ táku. Nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱: “Yi̱ʼi̱ koi̱ nu̱ú íyona ta kakai̱ nu̱ú íyona, ta yi̱ʼi̱ koi̱ Ndióxi̱na ta na̱kán koona na̱ ñui̱”. 17  “Ña̱kán keendó nu̱ú íyona ta kǒo kutáʼankandó xíʼinna, káchi Jehová,* ta kǒo tiinkandó ña̱ yaku̱a̱”, “ta yi̱ʼi̱ ndakiʼi̱n ndóʼó”. 18  “‘Ta yi̱ʼi̱ xa̱i̱ koi̱ yivándó ta ndóʼó xa̱a̱ndó koondó se̱ʼi̱’,* káchi Jehová,* ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱”.

Nota

Á “sáa̱na xíʼinndi̱”.
Inka variante “na̱ to̱ʼón”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, tá ná keʼéna ña̱yóʼo koona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin si̱ndi̱ki̱ tí kánuu iin yitu̱n xi̱ní ña̱ táʼvírí soo va̱ása inkáchi íyo tí kítáʼan xíʼinrí.
Á “ña̱ nda̱kú”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “na̱ yáʼandosó ley”, ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ kúndasí ley Ndióxi̱.
Ti̱xin tu̱ʼun hebreo ka̱na ña̱yóʼo ta káʼa̱nña xa̱ʼa̱ iin na̱ kǒo ndáyáʼvi. Ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúú ta̱ káʼa̱nña xa̱ʼa̱ yóʼo.
Á “na̱ nda̱kú íyo ini xíʼin Ndióxi̱”.
Á “se̱ʼe ta̱i̱ xíʼin se̱ʼe síʼi̱”.