Segunda ña̱ Corintios 4:1-18

  • Kúnda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa (1-6)

    • Na̱ kǒo kándíxa Ndióxi̱ ndási nu̱úna (4)

  • Iin ña̱ ndáyáʼviní ndíka̱a̱ña ini iin ki̱si ñuʼú (7-18)

4  Xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinndi̱ ta̱xira chiñu yóʼo ndaʼa̱ndi̱, ta va̱ása sandákoondi̱ keʼéndi̱ña.  Kǒo kéʼéndi̱ ña̱ʼa ña̱ kaʼan nu̱ú ña̱ kéʼé se̱ʼé na̱ yiví, ni va̱ása máñandi̱ ta ni va̱ása násamandi̱ tu̱ʼun Ndióxi̱. Chi mií Ndióxi̱ kíʼinra kuenta ña̱ nátúʼunndi̱ mií ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ tu̱ʼunra ta xíʼin ña̱yóʼo náʼa̱ndi̱ nu̱ú na̱ yiví ña̱ kéʼéndi̱ ña̱ va̱ʼa.  Tá tu̱ʼun va̱ʼa* ña̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ íyo se̱ʼéña, íyo se̱ʼéña nu̱ú na̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱,  na̱ kǒo kándíxa Ndióxi̱, chi ndióxi̱ ñuyǐví* yóʼo nda̱kasira nu̱úna, ña̱ va̱ʼa ná kǒo kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo, ta̱ kúú na̱ʼná Ndióxi̱.*  Saáchi va̱ása nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ miíndi̱, chi nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ ta̱ Jesucristo ña̱ kúúra tátayó, ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kaxinra ndi̱ʼi̱ ña̱ kúúndi̱ na̱ káchíñu nu̱úndó.  Saáchi Ndióxi̱ kúú ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n: “Ná ndaye̱ʼe̱ ñuʼu̱* nu̱ú ña̱ naá”. Ta ta̱ Cristo ndáye̱ʼe̱ nu̱úra xíʼin ña̱ ndíchi ña̱ kúúmií Ndióxi̱ ta ña̱yóʼo xáa̱ña nda̱a̱ níma̱ndi̱ ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inindi̱ xa̱ʼa̱ Ndióxi̱.  Ta ña̱ ndáyáʼviní ña̱ kúúmiíndi̱ ndíka̱a̱ña ini iin ki̱si ñuʼú, ña̱ va̱ʼa ná kǒo kuniñúʼundi̱ ndee̱ miíndi̱, ta va̱ʼaka ná kuniñúʼundi̱ ndee̱ Ndióxi̱ ña̱ ndakúníka nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa.  Ni ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo ndíka̱a̱ndi̱ ndaʼa̱, soo kǒo ndíka̱a̱ kútu̱ndi̱ ndaʼa̱ña; ni xíkaní-inindi̱ soo ndáni̱ʼívandi̱ ña̱ chíndeétáʼan xíʼinndi̱;*  ni íxandi̱va̱ʼana xíʼinndi̱ soo va̱ása kíndo̱o ndaʼa̱ndi̱;* ni sánduvana miíndi̱ soo va̱ása ndíʼi-xa̱ʼa̱ndi̱ íxaana. 10  Nda̱a̱ ndáaka nu̱ú ku̱a̱ʼa̱nndi̱ nda̱a̱ yatin kaʼnína miíndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ndo̱ʼo ta̱ Jesús, ta ña̱yóʼo náʼa̱ña nu̱ú na̱ yiví ña̱ xóʼvi̱ndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xo̱ʼvi̱ ta̱ Jesús. 11  Ni tákundi̱, ku̱a̱ʼání yichi̱ nda̱a̱ yatin kuvindi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nndi̱ ta̱ Jesús, ta ña̱yóʼo náʼa̱ña nu̱ú na̱ yiví ña̱ xóʼvi̱ndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xo̱ʼvi̱ ta̱ Jesús. 12  Ni xa̱a̱ yatin kuvindi̱ soo xa̱ʼa̱ ndóʼóva kúúña, ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ndó kutakundó. 13  Ña̱kán kándíxandi̱ Ndióxi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼyi̱: “Ka̱ndíxai̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱ka̱ʼi̱n”. Ta saátu miíndi̱ káʼa̱nndi̱ chi kándíxandi̱ Ndióxi̱, 14  saáchi kúnda̱a̱-inindi̱ ña̱ mií ta̱ sa̱ndátaku ta̱ Jesús kúútu ta̱ sandátaku miíndi̱ ña̱ va̱ʼa koondi̱ xíʼin ta̱ Jesús, ta inkáchi na̱ʼa̱ra miíyó nu̱úra. 15  Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa miíndó kúú ña̱ kéʼéndi̱ ña̱yóʼo, ña̱ va̱ʼa ná koo ini Ndióxi̱ xíʼin ku̱a̱ʼání na̱ yiví chi ku̱a̱ʼání ku̱a̱ʼa̱n ndúu na̱ yiví na̱ táxi tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ ta xíʼin ña̱yóʼo ndásakáʼnunara. 16  Xa̱ʼa̱ ña̱kán va̱ása sandákooyó keʼéyó chiñu Ndióxi̱. Ni xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kúchéeyó, soo iniyó ki̱vi̱ tá ki̱vi̱ ku̱a̱ʼa̱n ndúxa̱áña. 17  Saáchi ni loʼova tiempo kúú ña̱ xóʼvi̱yó ta va̱ása káʼnuní ña̱ yáʼayó nu̱ú, chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ ndakiʼinyó iin ña̱ káʼnuníka chí nu̱únínu, ta ña̱yóʼo ndiʼi tiempo kooña, 18  nani xíto káxiyó nu̱ú ña̱ʼa ña̱ va̱ása túvi íyo, ta su̱ví nu̱ú ña̱ʼa ña̱ túvi íyo. Chi ña̱ʼa ña̱ túvi íyo* loʼova tiempo kooña, soo ña̱ va̱ása túvi íyo ndiʼi tiempo kooña.

Nota

Á “ta̱ íyo táki̱ʼva íyo Ndióxi̱”.
Á “luz”.
Á sana “va̱ása ndíʼi̱ní-inindi̱”.
Inka variante “kíndo̱o miíndi̱”.
Á “xítoyó”.