Primera ña̱ Timoteo 2:1-15

  • Ná ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ndiʼi na̱ yiví (1-7)

    • “Iinláva kúú Ndióxi̱ íyo ta iinláva kúú ta̱ chíndeétáʼan xíʼin na̱ yiví” (5)

    • Nda̱taxira miíra ña̱ va̱ʼa chaʼvira xa̱ʼa̱ ndiʼiyó (6)

  • Chiñu ña̱ xáʼndana nu̱ú ta̱a xíʼin ná ñaʼá (8-15)

    • Ná ñaʼá ná kiʼinná kuenta xíʼin ki̱ʼva ña̱ ndíxiná (9, 10)

2  Ña̱kán, ña̱ nu̱ú ña̱ káʼi̱n xíʼinndó kúú ña̱ ná kuakundáʼvindó nu̱ú Ndióxi̱, ka̱ʼa̱nndó xíʼinra, ka̱ʼa̱n-ndáʼvindó xa̱ʼa̱ inkana ta taxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ndiʼi na̱ yiví,  xa̱ʼa̱ na̱ rey ta saátu xa̱ʼa̱ ndiʼi na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu, ña̱ va̱ʼa kǒo kundi̱ʼi̱-iniyó ta xíʼin ndinuʼu-iniyó ndasakáʼnuyó Ndióxi̱ ta xíʼin ña̱ to̱ʼó keʼéyóña.  Va̱ʼaní ña̱yóʼo nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ sáka̱ku miíyó ta kúsi̱í-inira xíʼin ña̱yóʼo,  chi ña̱ kúni̱ra kúú ña̱ ná ka̱ku ndiʼi na̱ yiví, ta ná xa̱a̱na kunda̱a̱ káxi inina mií ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ra.  Saáchi iinláva kúú Ndióxi̱ íyo ta iinláva kúú ta̱ chíndeétáʼan xíʼin na̱ yiví ña̱ ndakutáʼan ma̱nína xíʼin Ndióxi̱: ta̱yóʼo kúú ta̱ Cristo Jesús,  ta̱ nda̱taxi mií ña̱ va̱ʼa chaʼvira* xa̱ʼa̱ ndiʼiyó. Ña̱yóʼo kúú ña̱ ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ tá xa̱a̱ ná kixaa̱ mií tiempo.  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ yi̱ʼi̱, ña̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ra ta koi̱ apóstol, ña̱ va̱ʼa sanáʼi̱ na̱ va̱ása kúú judío xa̱ʼa̱ ña̱ kandíxana Ndióxi̱ ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱. Va̱ása sándaʼvii̱ chi ña̱ nda̱a̱va kúú ña̱ káʼi̱n.  Ña̱ kúni̱i̱ kúúña, tá káʼa̱n na̱ ta̱a xíʼin Ndióxi̱ ni nda̱a̱ ndáaka nu̱ú xíkana, ná ndaniʼina ndaʼa̱na tá káʼa̱nna xíʼinra ta xíʼin ndinuʼu-inina ná keʼénaña, ná va̱ása sa̱a̱na, ta ni ná kǒo natúʼun kúáchina.  Saátu ná ñaʼá, ña̱ va̱ʼa livi kuna̱ʼa̱ná va̱ása xíniñúʼu kundi̱ʼi̱ní-ininá xa̱ʼa̱ ndáa ki̱ʼva koo lazo ña̱ katúnná xi̱níná,* ni ña̱ kuniñúʼuná oro á perla, ni ña̱ kundixiná ti̱ko̱to̱ ña̱ yaʼviní, chi va̱ʼaka ná kiʼinná kuenta xíʼin ki̱ʼva ña̱ ndásaviíná miíná ta viíní ná ndakanixi̱níná xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ta ná kooña xíʼin ña̱ to̱ʼó. 10  Saá íyoña, ña̱ va̱ʼa livi kuna̱ʼa̱ná xíniñúʼu keʼéná ña̱ va̱ʼa, nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé ná ñaʼá ná ndásakáʼnu Ndióxi̱ xíʼin ndinuʼu-ininá. 11  Tá sánáʼa̱na,* ná ñaʼá ná kǒo ka̱ʼa̱nná ta ná kundiku̱nná ña̱ káʼa̱nna xíʼinná. 12  Va̱ása táxii̱ ña̱ sanáʼa̱ ná ñaʼá ni ña̱ kaʼndaná chiñu nu̱ú na̱ ta̱a; nu̱úka ña̱yóʼo ná kǒo ka̱ʼa̱nná. 13  Saáchi siʼnaka ta̱ Adán na̱kuva̱ʼa, tándi̱ʼi na̱kuva̱ʼa ñá Eva. 14  Ta saátu, ta̱ Ndi̱va̱ʼa sa̱ndáʼvira ñá ñaʼá ta ni̱ki̱ʼviñá ku̱a̱chi ta su̱ví ta̱ Adán kúú ta̱ nísandáʼvira. 15  Ña̱ koo se̱ʼe ná ñaʼá kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinná ña̱ kǒo keʼéná ña̱ va̱ása va̱ʼa, soo xíniñúʼu ndakundeéná kandíxaná Ndióxi̱, kuʼvi̱-ininá kuniná inkana ta viíní koo ña̱ keʼéná nu̱ú Ndióxi̱ ta ndíchiní ná koo ña̱ ndákanixi̱níná.

Nota

Koto glosario, rescate.
Á “ña̱ katúnná trenza xi̱níná á lazo ña̱ yo̱ʼvi̱ní kúva̱ʼa”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, tá sánáʼa̱na ti̱xin congregación.