Primera ña̱ Pedro 5:1-14

  • Kundaandó na̱ kúú ndikachi sa̱na̱ Ndióxi̱ (1-4)

  • Vitání ná koo iniyó ta ná koo tu̱ʼvaníyó (5-11)

    • Ná sandákooyó ndiʼi ña̱ sándi̱ʼi̱-iniyó ndaʼa̱ Ndióxi̱ (7)

    • Ta̱ Ndi̱va̱ʼa íyora nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin tí ndikaʼa tí ndúkue̱ʼe̱ní (8)

  • Ni̱nda̱yírana (12-14)

5  Ña̱kán, xa̱ʼa̱ ña̱ kúútu yi̱ʼi̱va anciano ta xi̱nii̱ ndiʼi ña̱ ni̱xo̱ʼvi̱ ta̱ Cristo, ta saátu yi̱ʼi̱ ndakiʼi̱n ña̱ va̱ʼa ña̱ ndakiʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ tá ná ndukáʼnuna. Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼi̱n xíʼin na̱ anciano na̱ ñúʼu xíʼinndó:  kundaandó na̱ congregación na̱ kúú ndikachi* sa̱na̱ Ndióxi̱ na̱ ta̱xira ndaʼa̱ndó ta kiʼinníndó kuenta xíʼinna. Va̱ása keʼéndóña xíʼin ña̱ ndúxa, va̱ʼaka xíʼin ndinuʼu-inindó keʼéndóña nu̱ú Ndióxi̱ ta ni va̱ása keʼéndóña xa̱ʼa̱ ña̱ kútóoníndó kuumiíndó ku̱a̱ʼání ña̱ʼa, va̱ʼaka xíʼin ña̱ si̱í-ini keʼéndóña,  ta ni va̱ása kuni̱ndó kaʼndachíñundó nu̱ú na̱ ta̱xira ndaʼa̱ndó kundaandó,* chi ña̱ xíniñúʼu keʼéndó kúú ña̱ chinúundó yichi̱ nu̱ú na̱ kúú ndikachi sa̱na̱ Ndióxi̱.  Ta tá ná kixi ta̱ pastor káʼnu, ndóʼó ndakiʼinndó iin ña̱ va̱ʼaní* ña̱ va̱ása ndíʼi-xa̱ʼa̱.  Ta saátu ndóʼó na̱ ta̱a na̱ válíka, kundiku̱nndó ña̱ káʼa̱n na̱ ta̱a na̱ xa̱a̱ chéeka nu̱úndó.* Ndiʼi ndóʼó vitání koo inindó xíʼin táʼanndó chi Ndióxi̱ kúndasíra xínira ña̱ kéʼé na̱ ni̱nuní kúni* soo va̱ʼa-inira xíʼin na̱ vitá-ini.  Ña̱kán, vitání koo inindó nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ íyoní ndee̱* ña̱ va̱ʼa taxira ña̱ ndukáʼnundó tá ná kixaa̱ mií tiempo,  ta sandákoondó ndiʼi ña̱ sándi̱ʼi̱-inindó ndaʼa̱ Ndióxi̱, chi ta̱yóʼo ndíʼi̱ní-inira xa̱ʼa̱ndó.  Ndíchiní koondó ta kiʼinníndó kuenta chi ta̱ Ndi̱va̱ʼa sáa̱ní-inira xínira ndóʼó, ta nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé tí ndikaʼa* tí ndúkue̱ʼe̱ní ta ndúkúrí ña̱ʼa ña̱ kaxírí saá kéʼéra, ta káva̱ndura xíkara nu̱ú íyondó.  Soo ndakúní koo inindó kandíxandó Ndióxi̱ ta kǒo keʼéndó ña̱ kúni̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa, chi kúnda̱a̱va-inindó ña̱ ndiʼi na̱ inkáchi kítáʼan ndásakáʼnu Ndióxi̱ xíʼinyó yáʼana nu̱ú táʼan tu̱ndóʼo ña̱ yáʼa miíndó nu̱ú. 10  Tá xa̱a̱ ni̱xo̱ʼvi̱ndó loʼo tiempo, mií Ndióxi̱ ta̱ va̱ʼaní-ini, ta̱ ka̱na ndóʼó ña̱ kutáʼanndó xíʼin ta̱ Cristo ta saátu ña̱ ndukáʼnundó ndiʼi tiempo, miíra sanáʼa̱ ndóʼó nda̱a̱ ná xa̱a̱ndó koo tu̱ʼvandó, miíra taxi ndee̱ ndaʼa̱ndó, miíra chindeétáʼan xíʼinndó ña̱ nda̱kú koo inindó ta chindeétáʼanra xíʼinndó ña̱ kútu̱ní* kunditandó. 11  Miíra kúú ta̱ kúúmií ndee̱ ndiʼi tiempo. Saá koo. 12  Ñaniyó ta̱ Silvano,* iin ta̱ nda̱kúní-ini kúú ta̱yóʼo ta chi̱ndeétáʼanra xíʼi̱n ña̱ ka̱ʼyíi̱ carta yóʼo nu̱úndó. Loʼo kuitíva kúú ña̱ ka̱ʼyíi̱ nu̱úndó, soo ka̱ʼyíi̱ña ku̱xa̱a̱ nu̱úndó ña̱ va̱ʼa chika̱a̱ña ndee̱ xíʼinndó, ta saátu ña̱ kunda̱a̱-inindó ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ xíʼinndó ta kǒo nandósó-inindó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 13  Ñá* íyo chí Babilonia chíndeéñá ndóʼó,* ñá nda̱kaxin Ndióxi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndóʼó, ta saátu ta̱ Marcos ta̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo se̱ʼe miíi̱. 14  Viíní ndakiʼinndó inkana ta numindóna.* Va̱ʼaní ná kundoo ndiʼi ndóʼó na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo.

Nota

Inka variante “levo”.
Á “na̱ kúú herencia miíra”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “corona”.
Á “na̱ anciano”.
Á “na̱ kúta̱a-ini”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúúmiíní ndee̱”.
Á “león”.
Inka variante “tuun va̱ʼa”.
Nanítura Silas.
Tá káʼa̱nña xa̱ʼa̱ iin ñá ñaʼá, sana káʼa̱nña xa̱ʼa̱ iin congregación.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼóñá xíʼinndó”, “káʼa̱n ndióxi̱ñá xíʼinndó”.
Á “chitóndó nu̱úna ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ndó ña̱ kúʼvi̱-inindó xínindóna”.