Primera ña̱ Pedro 3:1-22

  • Na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ (1-7)

  • Ná na̱ʼa̱yó ña̱ kúnda̱a̱-iniyó xíʼin ña̱ ndóʼo inkana ta viíní ná kutáʼanyó xíʼinna (8-12)

  • Xo̱ʼvi̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéyó ña̱ nda̱kú (13-22)

    • Ná koo tu̱ʼvaníyó ña̱ ndakuiinyó yuʼú na̱ ndáka̱tu̱ʼun miíyó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó (15)

    • Ña̱ ndakuchiyó ta saátu ña̱ va̱ʼaní koo ña̱ xínitúni̱yó (21)

3  Ta saátu ndóʼó ná xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱, kundiku̱nndó ña̱ káʼa̱n yiíndó xíʼinndó. Chi tá va̱ása kándíxara ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱, kiviva xa̱a̱ra kandíxaraña xa̱ʼa̱ ña̱ viíní íyo ña̱ kéʼéndó ta va̱ása xíniñúʼuví ka̱ʼa̱nndó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa xíʼinra,  chi miíra kuni nu̱úra ña̱ viíní íyo ña̱ kéʼéndó ta saátu ña̱ íxato̱ʼóníndóra.  Ña̱ va̱ʼa livi kuna̱ʼa̱ ndóʼó ná ñaʼá, kǒo kundi̱ʼi̱ní-inindó xa̱ʼa̱ ndáa ki̱ʼva koo lazo ña̱ katúnndó xi̱níndó ni ña̱ kuniñúʼundó oro á ña̱ kundixindó ti̱ko̱to̱ ña̱ yaʼviní,  va̱ʼaka ña̱ ná ndasalivi ndóʼó ná koo ña̱ ndíka̱a̱ níma̱ndó, ña̱ kúee íyo inindó xíʼin ña̱ vitá íyo inindó, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ ndáyáʼviníka nu̱ú Ndióxi̱ ta va̱ása ndíʼi-xa̱ʼa̱ña.  Saáchi ña̱yóʼo kúú ña̱ xi̱ndasalivi ná ñaʼá ná xi̱ndoo tiempo xi̱naʼá, nákán va̱ʼaní xi̱ndasakáʼnu Ndióxi̱ ta xi̱ndaa-ininára ta saátu va̱ʼaní xi̱ndiku̱nná ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n yiíná,  nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱kandíxa ñá Sara ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n ta̱ Abrahán xíʼinñá ta xi̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinra táta.* Ndóʼó kúúndó se̱ʼe ñákán tá ndákundeéndó kéʼéndó ña̱ va̱ʼa ta va̱ása yíʼvindó.  Saátu xíniñúʼu keʼé ndóʼó na̱ ta̱a na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱, viíní xíniñúʼu keʼéndó xíʼin ñá síʼindó.* Ixato̱ʼóníndóñá ta kiʼinníndó kuenta xíʼinñá nda̱a̱ táki̱ʼva keʼéndó xíʼin iin ña̱ʼa ña̱ yi̱i̱ní saáchi ni̱ʼítu ñáyóʼo ña̱ kutakuñá xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱, tá ná kǒo keʼéndó ña̱yóʼo va̱ása kuniso̱ʼo Ndióxi̱ ña̱ ka̱ʼa̱nndó xíʼinra.  Inkáchi ná koo ki̱ʼva ña̱ ndákanixi̱níndó ta na̱ʼa̱ndó ña̱ kúnda̱a̱-inindó xíʼin ña̱ ndóʼo inkana, kuʼvi̱-inindó kunindóna nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-inindó xínindó na̱ veʼendó, kundáʼvi-inindó kunindóna ta vitá koo inindó.  Tá kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼinndó va̱ása keʼéndó saá xíʼinna, tá káʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xíʼinndó va̱ása ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼandó xíʼinna, nu̱úka ña̱yóʼo keʼéndó ña̱ va̱ʼa xíʼinna. Saáchi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ ndóʼó ña̱ ndakiʼinndó iin ña̱ va̱ʼaní.* 10  Saáchi “na̱ chíndayáʼviní ña̱ tákuna ta kúni̱na si̱í koona, xíniñúʼu kiʼinnína kuenta xíʼin yuʼúna ña̱ va̱ʼa kǒo ka̱ʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa ta kǒo sandáʼvina inkana. 11  Ná kuxíkána nu̱ú ña̱ va̱ása va̱ʼa ta ná keʼéna ña̱ va̱ʼa, ná chika̱a̱na ndee̱ ña̱ viíní kutáʼanna xíʼin inkana. 12  Chi Jehová* xítora na̱ kéʼé ña̱ nda̱kú ta xíniso̱ʼora ña̱ káʼa̱nna, soo Jehová* kúndasíra xínira na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa”. 13  Saáchi, ¿ndáana ixandi̱va̱ʼa xíʼinndó tá kúni̱níndó keʼéndó ña̱ va̱ʼa? 14  Soo ni ná xo̱ʼvi̱vandó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndó ña̱ nda̱kú, kusi̱íva-inindó. Va̱ása yi̱ʼvíndó nu̱ú ña̱ yíʼvi na̱kán* ta ni kǒo kundi̱ʼi̱-inindó. 15  Nu̱úka ña̱yóʼo, xíʼin ndiʼi níma̱ndó xíniñúʼu ndakunindó ña̱ kúú ta̱ Cristo tátayó ta xíniñúʼu ixato̱ʼóyóra. Saátu koo tu̱ʼvaníndó ña̱ ndakuiinndó yuʼú na̱ ndáka̱tu̱ʼun ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó soo vitání koo inindó ndakuiinndó yuʼúna ta xíʼin ña̱ to̱ʼó keʼéndóña. 16  Va̱ʼaní ná koo ña̱ kéʼéndó tasaá viíní koo ña̱ xínitúni̱ndó nu̱ú Ndióxi̱, ta nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ndó, miína ná kukaʼan nu̱ú xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní kéʼéndó chi kúúndó na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo. 17  Saáchi va̱ʼaka kúú ña̱ xo̱ʼvi̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéyó ña̱ va̱ʼa tá ña̱yóʼo kúú ña̱ kúni̱ mií Ndióxi̱, nu̱úka ña̱ xo̱ʼvi̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéyó ña̱ va̱ása va̱ʼa. 18  Saáchi ta̱ Cristo iin kuití yichi̱ ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó ta va̱ása ndikókara keʼéra ña̱yóʼo, iin ta̱ nda̱kú-ini ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱ na̱ va̱ása nda̱kú-ini, ña̱ va̱ʼa ku̱ʼu̱nndó xíʼinra nu̱ú Ndióxi̱, iin na̱ yiví xi̱kuura tá xa̱ʼnínara soo nda̱takura ña̱ koora chí ndiví. 19  Saáchi iin espíritu kúúra tá ni̱xa̱ʼa̱nra ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ ángel na̱ ñúʼu veʼeka̱a ña̱ ndatiinna ku̱a̱chi xíʼinna, 20  chi na̱yóʼo va̱ása níxiinna kandíxana ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinna tá tiempo ta̱ Noé, tiempo saá kúeení ni̱xi̱yo ini Ndióxi̱ xi̱ndatura nani kúva̱ʼa tú arca ta loʼo kuití kúú na̱ yiví ni̱ka̱ku, u̱na̱ kuití xi̱kuuna* ta va̱ása níxi̱ʼi̱na xíʼin ti̱kui̱í. 21  Ta ña̱ ku̱u yóʼo kítáʼanña xíʼin ña̱ ndákuchindó chi ña̱yóʼo kúú ña̱ sakǎku ndóʼó vitin xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱taku ta̱ Jesucristo (ña̱ ndákuchindó kǒo kúni̱ kachiña ña̱ kíndaaña ña̱ yaku̱a̱ ña̱ kúúmií ku̱ñundó chi ña̱ xíniñúʼu keʼéndó kúú ña̱ ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ ña̱ viíní ná koo ña̱ xínitúni̱ndó). 22  Ta̱kán íyora chí ndaʼa̱ kúaʼa Ndióxi̱ saáchi ku̱a̱ʼa̱nra chí ndiví ta na̱ ángel xíʼin nda̱a̱ ndáaka na̱ kúúmií ndee̱ ndíku̱nna ña̱ káʼa̱nra.

Nota

Tá xi̱ka̱ʼa̱n ñá Sara táta xíʼin yiíñá xi̱na̱ʼa̱ñá ña̱ íxato̱ʼóníñára ta ndíku̱nñá ña̱ káʼa̱nra.
Á “kunda̱a̱-inindó xíʼin ña̱ ndóʼoñá”.
Á “bendición”.
Á sana “Va̱ása yi̱ʼvíndó xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nna xíʼinndó”.
Koto glosario, alma.