Primera ña̱ Pedro 1:1-25

  • Chíndeérana (1, 2)

  • “Ta̱xira ña̱ kaku tukuyó ña̱ va̱ʼa koo iin ña̱ kundatuyó” (3-12)

  • Koondó na̱ yi̱i̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndó se̱ʼera (13-25)

1  Yi̱ʼi̱ ta̱ Pedro, kúi̱ apóstol ta̱ Jesucristo, ta káʼyíi̱ ña̱yóʼo ku̱xa̱a̱ nu̱ú ndóʼó na̱ ke̱e ku̱a̱ʼa̱n* kundoo chí Ponto, Galacia, Capadocia, Asia xíʼin Bitinia. Ndióxi̱ kúú ta̱ nda̱kaxin ndóʼó  ta miíra kúú yiváyó ta̱ íyo chí ndiví ta nda̱kaxinra ndóʼó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ miíra. Ta̱yóʼo ta̱xira espíritu santo ndaʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa ndasayi̱i̱ra ndóʼó. Ke̱ʼéra ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nra ta xi̱niñúʼura ni̱i̱ ta̱ Jesucristo ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ndó koondó na̱ yiví na̱ kǒo ña̱ yaku̱a̱ kúúmií. Káʼa̱nníi̱ xíʼin Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní ná koo inira xíʼinndó ta ná chindeétáʼanra xíʼinndó ña̱ táxi̱n koo inindó.  Ná ndukáʼnu Ndióxi̱ ta̱ kúú yivá tátayó Jesucristo. Xa̱ʼa̱ ña̱ kúndáʼviní-inira xínira miíyó, ta̱xira ña̱ kaku tukuyó ña̱ va̱ʼa koo iin ña̱ kundatuyó ndakiʼinyó ta ña̱yóʼo va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ña. Ndátuyó ndakiʼinyó ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱taku ta̱ Jesucristo.  Ta̱xira ña̱ kaku tukuyó ña̱ va̱ʼa kundatuyó ndakiʼinyó iin ña̱ ki̱ndoora taxira ndaʼa̱yó. Ña̱ ndátuyó ndakiʼinyó va̱ása ndíʼi-xa̱ʼa̱ña, kǒo ña̱ yaku̱a̱ kúúmiíña ta ndiʼi tiempo kooña. Ta xa̱a̱ chí ndiví íyo tu̱ʼvaña xa̱ʼa̱ ndóʼó  na̱ ndáa Ndióxi̱ xíʼin ndee̱ ña̱ kúúmiíra xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandóra. Ndáara ndóʼó ña̱ va̱ʼa ndakiʼinndó bendición ña̱ sakǎkura ndóʼó ta na̱ʼa̱ káxira ña̱yóʼo tá ná kixaa̱ tiempo nu̱ú ndíʼi.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán kúú ña̱ kúsi̱íní-inindó, ni xóʼvi̱vandó loʼo kuití tiempo xa̱ʼa̱ ña̱ yáʼandó nu̱ú ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo, soo sana koova sava tu̱ndóʼo nu̱úndó  ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ndó ndáa ki̱ʼva íyo ña̱ kándíxandó Ndióxi̱. Chi saá kúú ña̱ ka̱ʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱ndó ta ndukáʼnundó tá ná na̱ʼa̱ ta̱ Jesucristo ndee̱ ña̱ kúúmiíra. Tá ná ya̱ʼandó nu̱ú tu̱ndóʼo ta na̱ʼa̱ndó ña̱ kándíxaníndó Ndióxi̱, ña̱yóʼo kúú ña̱ ndáyáʼviníka nu̱ú oro ña̱ xa̱a̱ xi̱tondosóna nu̱ú ñuʼu̱, ta ni saá ña̱ oro yóʼo ndíʼi-xa̱ʼa̱vaña.  Ni nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása níxinindóra, kúʼvi̱va-inindó xínindóra. Ni vitin va̱ása xítondóra, náʼa̱vandó ña̱ kándíxaníndóra ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ndeéní kúsi̱í-inindó,  ta xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandóra kusi̱íní-inindó: chi na̱ ka̱kuva kúúndó. 10  Na̱ profeta na̱ ni̱ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ xíʼinndó, ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunna ndáa ki̱ʼva koo ña̱ ka̱ku na̱ yiví ta na̱ndukúna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 11  Xa̱a̱ ya̱chi̱ka Ndióxi̱ xi̱niñúʼura espíritu santo ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ profeta ña̱ xo̱ʼvi̱ ta̱ Cristo ta tándi̱ʼi ndukáʼnura. Na̱ profeta ndeéní xi̱nandukúna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inina ndáaña kundoʼo ta̱ Cristo ta ama kúú ña̱ kundoʼora ña̱yóʼo. 12  Ndióxi̱ ni̱na̱ʼa̱ra nu̱ú na̱ profeta ña̱ va̱ása níkachíñuna xa̱ʼa̱ miína chi xa̱ʼa̱ ndóʼóva ka̱chíñuna. Na̱ profeta ka̱ʼyína xa̱ʼa̱ ña̱ na̱kunda̱a̱-inindó, ta espíritu santo ña̱ ki̱xi chí ndiví kúú ña̱ chi̱ndeétáʼan xíʼin na̱ na̱túʼun xíʼinndó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo. Ta nda̱a̱ na̱ ángel kúni̱nína kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 13  Ña̱kán koo tu̱ʼvandó ña̱ ndeéní kachíñundó, viíní ndakanixi̱níndó ta kandíxaníndó ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼa-inira xíʼinndó tá xa̱a̱ ná na̱ʼa̱ ta̱ Jesucristo ndee̱ ña̱ kúúmiíra. 14  Vitin kúúndó se̱ʼe Ndióxi̱ na̱ va̱ʼaní kándíxa ña̱ káʼa̱nra. Xa̱ʼa̱ ña̱kán sandákoondó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ xi̱kuni̱ndó keʼéndó tá ta̱ʼán kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ra; 15  nu̱úka ña̱yóʼo, nda̱a̱ ndáaka ña̱ kéʼéndó na̱ʼa̱ndó ña̱ kúúndó na̱ yi̱i̱, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií ta̱ nda̱kaxin ndóʼó chi ta̱ yi̱i̱ kúú ta̱kán, 16  chi tu̱ʼun Ndióxi̱ káchiña: “Xíniñúʼu koondó na̱ yi̱i̱, chi ta̱ yi̱i̱ kúú yi̱ʼi̱”. 17  Tá káʼa̱nndó xíʼin yiváyó ta̱ nda̱kúní ndátiin ku̱a̱chi xíʼin na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kéʼéna, to̱ʼóní keʼéndó tá káʼa̱nndó xíʼinra nani ndóo tóondó* nu̱ú ñuʼú yóʼo. 18  Saáchi ndóʼó kúnda̱a̱-inindó ña̱ mií Ndióxi̱ kúú ta̱ sa̱kǎku ndóʼó nu̱ú ndiʼi ña̱ xi̱keʼé na̱ táʼanndó na̱ xi̱ndoo xi̱naʼá, chi ndiʼi ña̱ xi̱keʼé na̱kán va̱ása ndáyáʼviña, ta su̱ví oro á plata kúú ña̱ níxiniñúʼura ña̱ sakǎkura ndóʼó chi ña̱ ndíʼi-xa̱ʼa̱va kúú ña̱yóʼo. 19  Nu̱úka ña̱yóʼo xi̱niñúʼura ni̱i̱ ta̱ Cristo ña̱ ndáyáʼviní, ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ni̱i̱ iin tí ndikachi* tí va̱ʼaní náʼa̱ ta kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa kúúmiírí. 20  Xa̱a̱ ya̱chi̱ví nda̱kaxinra ta̱yóʼo tá kúma̱ní kixáʼa xa̱ʼa̱ ñuyǐví, ta xa̱ʼa̱ ndóʼó kúú ña̱ ki̱xira* tá xa̱a̱ ndi̱ʼi ki̱vi̱ kán. 21  Xa̱ʼa̱ ta̱kán ndóʼó kándíxandó Ndióxi̱ ta̱ sa̱ndátakuñaʼá ta ta̱xira ña̱ káʼnuní xa̱a̱ra koora tasaá ndóʼó kandíxandó Ndióxi̱ ta kundaa-inindóra. 22  Ta vitin ndóʼó na̱samandó ki̱ʼva ña̱ íyondó ta kǒoka ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼéndó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó ña̱ nda̱a̱ ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱, ta ña̱yóʼo chíndeétáʼanña xíʼinndó ña̱ ndixaní kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-inindó xínindó na̱ veʼendó. Xa̱ʼa̱ ña̱kán xíʼin ndiʼi níma̱ndó kuʼvi̱ní-inindó kunitáʼanndó. 23  Ndóʼó ka̱ku tukundó, soo va̱ása níkakundó ti̱xin iin si̱ʼva̱* ña̱ ndíʼi-xa̱ʼa̱ chi ka̱kundó ti̱xin iin si̱ʼva̱ ña̱ táxi ña̱ táku, chi ka̱kundó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ ta̱ táku ta̱ íyo ndiʼi tiempo. 24  Saáchi “ndiʼi na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ku̱ʼu̱ saá íyona ta ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiína íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yita ña̱ íyo chí yuku̱;* ku̱ʼu̱ yíchi̱ña ta yita kóyoña, 25  soo tu̱ʼun Jehová* ndiʼi tiempo íyoña”. Ta “tu̱ʼun” yóʼo kúú tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ na̱túʼunna xíʼinndó.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “na̱ xíka tóo”, “na̱ ndóo naʼa”.
Inka variante “ndóo naʼandó”.
Inka variante “levo”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ni̱na̱ʼa̱ra miíra”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, iin si̱ʼva̱ ña̱ va̱ʼa ndúta̱.
Inka variante “xi̱kí”.