Primera ña̱ Juan 3:1-24

  • “Kúúyó se̱ʼe Ndióxi̱” (1-3)

  • Na̱ se̱ʼe Ndióxi̱ ta saátu na̱ se̱ʼe ta̱ Ndi̱va̱ʼa (4-12)

    • Ta̱ Jesús sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ña̱ʼa ña̱ kéʼé ta̱ Ndi̱va̱ʼa (8)

  • Ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó (13-18)

  • “Káʼnukava Ndióxi̱ nu̱ú níma̱yó” (19-24)

3  Kiʼin va̱ʼandó kuenta ña̱ kúʼvi̱ní-ini yiváyó Ndióxi̱ xínira miíyó, ña̱kán káʼa̱nra ña̱ kúúyó se̱ʼera ta ña̱ ndixa kúúva ña̱yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱kán na̱ ñuyǐví va̱ása xíni̱na miíyó saáchi ta̱ʼán xa̱a̱na kuxini̱nara.  Ndóʼó na̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱, vitin kúúyó se̱ʼe Ndióxi̱ soo kúma̱níva kunda̱a̱-iniyó ndáa ki̱ʼva kooyó chí nu̱únínu. Soo kúnda̱a̱-iniyó nda̱a̱ tá xa̱a̱ ná na̱ʼa̱ Ndióxi̱ miíra, saá kúú ña̱ xa̱a̱yó kooyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíra, saáchi kuni nu̱úyó ndáa ki̱ʼva íyora.  Ndiʼi na̱ xáa̱ kándíxa ta̱yóʼo va̱ása xíniñúʼu keʼékana ña̱ yaku̱a̱ chi ta̱yóʼo kǒo ña̱ yaku̱a̱ kúúmiíra.  Ndiʼi na̱ ndákundeé kíʼvi ku̱a̱chi yáʼandosóna ña̱ káʼa̱n ley, chi ku̱a̱chi yáʼandosóña ña̱ káʼa̱n ley.  Ndóʼó kúnda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ ta̱kán ña̱ ki̱xira ña̱ va̱ʼa ndoo ku̱a̱chiyó chi ta̱kán kǒo ku̱a̱chi kúúmiíra.  Ndiʼi na̱ kítáʼan xíʼinra va̱ása kíʼvikana ku̱a̱chi, ndiʼi na̱ ndákundeé kíʼvi ku̱a̱chi ta̱ʼán kuninara, ta ni ta̱ʼán xa̱a̱na kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ra.  Ndóʼó na̱ se̱ʼe miíi̱, kǒo taxindó ña̱ sandáʼvi nda̱a̱ ni iin na̱ yiví ndóʼó. Na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa* iin na̱ nda̱kú-ini kúúna, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱kán chi ta̱ nda̱kú-ini kúúra.  Ndiʼi na̱ ndákundeé kíʼvi ku̱a̱chi kéʼéna nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé ta̱ Ndi̱va̱ʼa, saáchi nani tá xa̱ʼa̱ví ki̱xáʼa ta̱ Ndi̱va̱ʼa kíʼvira ku̱a̱chi. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ ki̱xi se̱ʼe Ndióxi̱: ña̱ va̱ʼa sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ña̱ʼa ña̱ kéʼé ta̱ Ndi̱va̱ʼa.  Saáchi ndiʼi na̱ ni̱xa̱a̱ ku̱u se̱ʼe Ndióxi̱ va̱ása kíʼvikana ku̱a̱chi chi kúúmiína espíritu santo* Ndióxi̱, ta va̱ása kíʼvikana ku̱a̱chi chi xa̱a̱ se̱ʼe Ndióxi̱ kúúna. 10  Ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ va̱ʼa ndakuniyó ndáana kúú se̱ʼe Ndióxi̱ ta ndáana kúú se̱ʼe ta̱ Ndi̱va̱ʼa: na̱ kǒo kéʼé ña̱ nda̱kú* su̱ví se̱ʼe Ndióxi̱ kúúna ta saátu na̱ va̱ása kúʼvi̱-ini xíni ñanina. 11  Saáchi ña̱yóʼo kúú tu̱ʼun ña̱ xi̱niso̱ʼondó nani tá xa̱ʼa̱ví: ña̱ ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó, 12  ta va̱ása keʼéyó nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ Caín, chi se̱ʼe ta̱ Ndi̱va̱ʼa xi̱kuu ta̱yóʼo ta xa̱ʼníra ñanira. ¿Nda̱chun xa̱ʼnírara? Saáchi ta̱ Caín xi̱keʼéra ña̱ va̱ása va̱ʼa, soo ñanira ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ xi̱keʼé ta̱yóʼo. 13  Ñaniyó, va̱ása ndakanda̱-inindó* tá sáa̱-ini na̱ yiví xínina ndóʼó. 14  Saáchi miíyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ saá ni̱xi̱yoyó, soo vitin tákuvayó xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó na̱ ñaniyó. Na̱ va̱ása kúʼvi̱-ini xíni inkana nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ saá íyona. 15  Ndiʼi na̱ sáa̱-ini xíni ñanina iin na̱ xáʼní kúúna, ta ndóʼó kúnda̱a̱-inindó ña̱ ni iin na̱ xáʼní va̱ása ni̱ʼína ña̱ kutakuna ndiʼi tiempo. 16  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ni̱xa̱a̱yó na̱kunda̱a̱-iniyó ndáa ki̱ʼva xíniñúʼu kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó: saáchi ta̱kán ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱yó* ta saátu miíyó xíniñúʼu kuviyó xa̱ʼa̱ na̱ ñaniyó. 17  Soo tá iinna kúúmiína ku̱a̱ʼá ña̱ʼa, ta xítona ña̱ kúma̱ní ña̱ʼa nu̱ú na̱ ñanina soo va̱ása chíndeétáʼanna xíʼinna, ¿á kivi ka̱ʼa̱n na̱yóʼo ña̱ kúʼvi̱-inina xínina Ndióxi̱?  18  Ndóʼó na̱ se̱ʼe miíi̱, va̱ása xíniñúʼu ka̱ʼa̱n kuitíyó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó inkana, chi xíʼin ndinuʼu-iniyó xíniñúʼu kuʼvi̱-iniyó kuniyóna, ta na̱ʼa̱yóña xíʼin ña̱ kéʼéyó. 19  Saá kúú ña̱ xa̱a̱yó kunda̱a̱-iniyó ña̱ kúúmiíyó ña̱ nda̱a̱ ta va̱ása kaka-iniyó* ña̱ kúʼvi̱-ini Ndióxi̱ xínira miíyó, 20  ni sáxo̱ʼvi̱va níma̱yó miíyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼání ña̱ʼa, ná ndakaʼányó ña̱ káʼnukava Ndióxi̱ nu̱ú níma̱yó ta kúnda̱a̱-inira xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa. 21  Ndóʼó na̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱, tá va̱ása sáxo̱ʼvi̱ níma̱yó miíyó, va̱ása kakaví-iniyó* ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱; 22  ta ndiʼi ña̱ ndúkúyó nu̱úra táxivaraña ndaʼa̱yó, saáchi kándíxayó chiñu ña̱ xáʼndara ta kéʼéyó ña̱ kútóora. 23  Ta ña̱yóʼo kúú chiñu ña̱ xáʼndara nu̱úyó: ña̱ ná kandíxayó se̱ʼera* ta̱ Jesucristo ta saátu ña̱ ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinyó. 24  Ta na̱ kándíxa chiñu ña̱ xáʼndara kítáʼanna xíʼinra ta ta̱kán kítáʼanra xíʼin na̱yóʼo. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xira espíritu santo ndaʼa̱yó kúnda̱a̱-iniyó ña̱ kítáʼanra xíʼinyó.

Nota

Á “Na̱ kéʼé ña̱ nda̱kú”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “si̱ʼva̱”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, iin si̱ʼva̱ ña̱ va̱ʼa ndúta̱.
Á “na̱ va̱ása kéʼé ña̱ va̱ʼa”.
Inka variante “iin ku̱ʼu̱n va̱ʼa inindó”, “ndakaʼnda-inindó”.
Á “nda̱taxira ña̱ tákura xa̱ʼa̱yó”. Koto glosario, alma.
Á “saxínu̱yó-iniyó”.
Á “va̱ása yi̱ʼvívíyó”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ki̱vi̱ se̱ʼera”.