Primera ña̱ Juan 1:1-10

  • Tu̱ʼun ña̱ táxi ña̱ kutakuyó (1-4)

  • Kakayó nu̱ú luz (5-7)

  • Xíniñúʼu natúʼunyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó (8-10)

1  Káʼa̱nndi̱ xíʼinndó xa̱ʼa̱ ta̱ kúúmií tu̱ʼun ña̱ táxi ña̱ kutakuyó, ta̱ íyo nda̱a̱ tá xa̱ʼa̱, ta̱ xi̱niso̱ʼondi̱ ni̱ka̱ʼa̱n, ta̱ xi̱ni nu̱úndi̱ ta xi̱nindi̱ ña̱ ke̱ʼéra, ta̱ ti̱inndi̱ xíʼin ndaʼa̱ndi̱.  (Viíní ni̱xa̱a̱ndi̱ na̱kunda̱a̱-inindi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ táxi yiváyó ña̱ kutakuyó ndiʼi tiempo, ta ña̱yóʼo kúú ña̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ xíʼinndó).  Káʼa̱nndi̱ xíʼinndó xa̱ʼa̱ ta̱ xi̱niso̱ʼondi̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta xi̱nindi̱ nu̱úra. Kéʼéndi̱ ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa kutáʼanndó xíʼinndi̱ chi miíndi̱ kítáʼanndi̱ xíʼin yiváyó ta saátu xíʼin se̱ʼera ta̱ Jesucristo.  Káʼyíndi̱ ña̱yóʼo nu̱úndó ña̱ va̱ʼa ná kusi̱íní-iniyó.  Ña̱yóʼo kúú ña̱ xi̱niso̱ʼondi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra, ta nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ña xíʼinndó: Ndióxi̱ kúúra luz, ta ni loʼo ña̱ naá kǒo kúúmiíra.  Tá káʼa̱nyó “Kítáʼanndi̱ xíʼinra” soo ndákundeéyó xíkayó nu̱ú naá,* ña̱ vatáva* kúú ña̱ káʼa̱nyó ta va̱ása ndíku̱nyó ña̱ nda̱a̱.  Miíra íyora nu̱ú íyo luz, ta miíyó tá xíkayó nu̱ú íyo luz* va̱ʼaní kítáʼanyó ta ni̱i̱ se̱ʼera ta̱ Jesús kúú ña̱ ndákata ku̱a̱chiyó.  Tá káʼa̱nyó “Kǒo ku̱a̱chi kúúmiíndi̱”, sándaʼviyó miívayó ta kǒo ña̱ nda̱a̱ ndíka̱a̱ níma̱yó.  Ndióxi̱ nda̱kúní-inira ta va̱ʼaní-inira, tá ná natúʼunyó xíʼinra xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó* koo káʼnuva-inira xa̱ʼa̱ña ta saátu xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ke̱ʼéyó. 10  Tá káʼa̱nyó “Nda̱a̱ ni iin yichi̱ ta̱ʼán ki̱ʼvindi̱ ku̱a̱chi”, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúúra ta̱ vatá saá íyoyó ta va̱ása kándíxayó ña̱ káʼa̱nra.

Nota

Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ña̱ keʼéyó ña̱ va̱ása va̱ʼa.
Inka variante “ña̱ to̱ʼónva”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, tá ndíku̱nyó yichi̱ ña̱ táxi Ndióxi̱.
Á “tá náʼma̱yó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó”.