Primera ña̱ Corintios 12:1-31

  • Ku̱a̱ʼá ña̱ʼa kéʼéna íxaa ña̱ espíritu santo (1-11)

  • Iinlá kúú ku̱ñuyó ta ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kúúmiíña (12-31)

12  Ñaniyó, kúni̱i̱ ña̱ ná kunda̱a̱ va̱ʼa inindó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndó íxaa ña̱ espíritu santo.  Ndóʼó xíni̱ndó tá xi̱kuundó na̱ yiví na̱ kǒo níxikandíxa, xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼinndó ña̱ ndasakáʼnundó ndióxi̱ vatá ña̱ kǒo tu̱ʼun, ta ndóʼó xi̱xa̱ʼa̱nndó nda̱a̱ nu̱ú xi̱kuni̱ mií ña̱yóʼo.  Kúni̱i̱ ná kunda̱a̱-inindó, nda̱a̱ ni iin na̱ kúúmií espíritu Ndióxi̱ kǒo kivi chika̱a̱na chiʼña ta̱ Jesús ta ni iinna kǒo kivi ka̱ʼa̱n “Ta̱ Jesús kúú táta” tá kǒo espíritu santo kúúmiína.  Xa̱a̱ síín kúú iin iin ña̱ ndákiʼinyó íxaa ña̱ espíritu santo;  íyo ku̱a̱ʼáníva chiñu kéʼéyó, soo ndiʼi ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ta̱ táta Jesús kéʼéyóña,  ku̱a̱ʼání nu̱ú ña̱ʼa kúú ña̱ kéʼé ña̱ espíritu santo, soo iinláva kúú Ndióxi̱ ta̱ chíndeétáʼan xíʼin na̱ yiví ña̱ kéʼéna ndiʼi ña̱yóʼo.  Soo náʼa̱ káxiva ña̱ chíndeétáʼan ña̱ espíritu santo xíʼin ndiʼina, soo Ndióxi̱ táxira ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ndiʼina.  Ña̱ espíritu santo yóʼo chíndeétáʼanña xíʼin iinna ña̱ ndíchi ka̱ʼa̱nna; ta chíndeétáʼanña xíʼin inkana ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása xíni̱na;  ta ña̱ espíritu santo yóʼo kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼin iinna ña̱ va̱ʼa kandíxana Ndióxi̱; ta ña̱yóʼo kúútu ña̱ chíndeétáʼan xíʼin inkana ña̱ va̱ʼa sándaʼana na̱ kúúmií kue̱ʼe̱; 10  ta inkatuna mií ña̱ espíritu santo kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼinna ña̱ keʼéna milagro, inkatuna ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱, ta chíndeétáʼanña xíʼin inkana ña̱ va̱ʼa ndakunina tá ña̱ káʼa̱n iinna kuenta Ndióxi̱ kúúña á va̱ása, ta inkatuna chíndeétáʼanña xíʼinna ña̱ ka̱ʼa̱nna ku̱a̱ʼá nu̱ú tu̱ʼun, ta inkatuna ña̱ xikóniʼina inka nu̱ú tu̱ʼun. 11  Soo ndiʼi ña̱yóʼo mií ña̱ espíritu santo kúú ña̱ kéʼéña, ta ndátaʼvíña ña̱yóʼo ndaʼa̱ iin iinna nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ miíña. 12  Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iníísaá ku̱ñuyó iinlá kúúña soo ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kúúmiíña, ta ndiʼi ña̱yóʼo, ni ku̱a̱ʼání táʼví kúúmiíña, iinláva ku̱ñu kúúña, saátu íyo ta̱ Cristo. 13  Saáchi ndiʼiyó, ni kúúyó na̱ judío, na̱ griego, na̱ esclavo á na̱ libre, ndiʼiyó xíʼin iinlá espíritu nda̱kuchiyó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó nduuyó iin ku̱ñu, ta ndiʼiyó nda̱kiʼinyó ña̱ espíritu yóʼo. 14  Mií ña̱ nda̱a̱, ku̱ñuyó su̱ví iinlá ña̱ʼa kúúmiíña, chi ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kúúmiíña. 15  Tá xa̱ʼa̱yó ná kachiña “Xa̱ʼa̱ ña̱ su̱ví ndaʼa̱ kúi̱, kǒo kúi̱ táʼví ku̱ñu”, su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása kuukaña táʼví ku̱ñu. 16  Ta tá so̱ʼoyó ná kachiña “Xa̱ʼa̱ ña̱ su̱ví nduchúnu̱ú kúi̱, kǒo kúi̱ táʼví ku̱ñu”, su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása kuukaña táʼví ku̱ñu. 17  Tá ndiʼi ku̱ñuyó níxi̱kuuña nduchúnu̱úyó, ¿ndáaña keʼéyó ña̱ va̱ʼa kuniso̱ʼoyó? Ta tá ndiʼi ku̱ñuyó níxi̱kuuña so̱ʼoyó, ¿ndáaña keʼéyó ña̱ va̱ʼa kixaa̱ xiko̱ si̱ti̱nyó? 18  Soo Ndióxi̱ ke̱ʼéra iin iin táʼví ku̱ñuyó nu̱ú kúni̱ miíra. 19  ¿Ndáa ki̱ʼva koo iníísaá ku̱ñuyó tá inkáchi níxi̱yo ndiʼi táʼví ña̱ kúúmiíña? 20  Ku̱a̱ʼáníva táʼví kúúmií ku̱ñuyó, soo iinláva ku̱ñu kúúña. 21  Nduchúnu̱úyó kǒo kivi ka̱ʼa̱nña xíʼin ndaʼa̱yó “Va̱ása xíniñúʼi̱ yóʼó” ta ni xi̱níyó kǒo kivi ka̱ʼa̱nña xíʼin xa̱ʼa̱yó “Va̱ása xíniñúʼi̱ ndóʼó”. 22  Chi nu̱úka ña̱yóʼo, táʼví ku̱ñuyó ña̱ va̱ása ndáyáʼvi túviyó, ña̱yóʼo kúú ña̱ xíniñúʼukayó, 23  ta táʼví ku̱ñuyó ña̱ ndákanixi̱níyó ña̱ va̱ása liviní, viíní ndákasiyóña. Ta táʼví ku̱ñuyó ña̱ kúkaʼan nu̱úyó xíʼin, viíní kíʼinyó kuenta xíʼinña, 24  ta táʼví ku̱ñuyó ña̱ livi náʼa̱ kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa xíniñúʼuña. Saá kúú ña̱ ke̱ʼé Ndióxi̱ ku̱ñuyó, ta̱xira ña̱ ná kiʼinníyó kuenta xíʼin táʼví ku̱ñuyó ña̱ va̱ása livi náʼa̱, 25  ña̱kán va̱ʼa inkáchi ná kutáʼan ndiʼi táʼví ku̱ñuyó ta ná kundi̱ʼi̱-iniña xa̱ʼa̱ táʼanña. 26  Tá iin táʼví ña̱yóʼo xóʼvi̱, ndiʼiña xóʼvi̱ xíʼinña. Ta tá iinña viíní íxaana xíʼinña, ndiʼiña kúsi̱í-ini. 27  Ndóʼó kúúndó ku̱ñu ta̱ Cristo, ta iin iinndó kúúndó iin táʼví ku̱ñura. 28  Siaʼa kúú ña̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ na̱ ñúʼu ti̱xin congregación: siʼna na̱ apóstol; tasaá na̱ profeta; tasaá na̱ maestro; tándi̱ʼi, na̱ kéʼé milagro; na̱ sándaʼa; na̱ chíndeétáʼan xíʼin inkana; na̱ xíni̱ va̱ʼa kuniʼi yichi̱ nu̱ú inkana; saátu na̱ káʼa̱n ku̱a̱ʼá nu̱ú tu̱ʼun. 29  Ni su̱ví ndiʼina kúú apóstol, ni su̱ví ndiʼina kúú profeta, ni su̱ví ndiʼina kúú maestro, ni su̱ví ndiʼina kéʼé milagro, 30  ni su̱ví ndiʼina sándaʼa, ni su̱ví ndiʼina káʼa̱n ku̱a̱ʼá nu̱ú tu̱ʼun ta ni su̱ví ndiʼina xíkóniʼi inka nu̱ú tu̱ʼun, ¿á su̱ví saá? 31  Chika̱a̱ndó ndee̱ ña̱ ndakiʼinndó bendición ña̱ va̱ʼaníka. Soo na̱ʼa̱kai̱ nu̱úndó iin yichi̱ ña̱ va̱ʼaníka nu̱ú savakaña.

Nota