Ir al contenido

Ir al índice

Tu̱ʼun ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia

A

ABBA

 Ro 8:​15 ka̱ʼa̱nyó: “A., Yivá”

ABEL

 Mt 23:​35 nda̱a̱ ni̱i̱ ta̱ A. iinsaá nda̱a̱

ABRAHÁN

 Mt 22:​32 Ndióxi̱ ta̱ A., Ndióxi̱ na̱ táku kúúra

Ro 4:3 Ta̱ A. ka̱ndíxara Jehová

ACEITE

 Mt 25:4 ná si̱ʼí ndíchi níʼikaná a. ku̱a̱ʼa̱nná

Mr 14:4 Nda̱chun sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ñá a.

ADÁN

 1Co 15:22 xa̱ʼa̱ ta̱ A. ndiʼina xíʼi̱

1Co 15:45 Ta̱ A. ta̱ ki̱xi nu̱ú ndíʼi

1Ti 2:14 ta̱ Ndi̱va̱ʼa va̱ása nísandáʼvira ta̱ A.

ALFA

 Ap 1:8 A. xíʼin Omega

ALTAR

 Hch 17:23 a. iin Ndióxi̱ ta̱ kǒo xíni̱na

ANA

 Lu 2:36, 37 ñá profeta ñá xi̱naní A.

ANANÍAS

 Hch 5:1 ta̱ A. xíʼin ñá Safira

ANCIANO

 Hch 20:28 espíritu santo nda̱kaxinña na̱ a.

1Ti 3:1 chíka̱a̱níra ndee̱ ña̱ koora a.

Tit 1:5 ndaka̱xiún na̱ koo a.

ÁNGEL

 Mt 13:41 chindaʼára na̱ á. kixina

Mt 22:30 koona táki̱ʼva íyo na̱ á.

Mt 24:31 na̱ á. sandátakana na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱

Hch 5:19 iin á. xu̱nára yéʼé ña̱ veʼeka̱a

Hch 12:11 chi̱ndaʼára iin á. ta sa̱kǎkura yi̱ʼi̱

1Co 4:9 ña̱ʼa ña̱ xítonde̱ʼé na̱ á.

1Co 6:3 ndatiinyó ku̱a̱chi xíʼin na̱ á.

Heb 13:2 nda̱a̱ na̱ á. nda̱kiʼinna xi̱ndoo veʼena

1Pe 1:12 na̱ á. kúni̱nína kunda̱a̱-inina

Jud 6 na̱ á. na̱ sa̱ndákoo nu̱ú ni̱xi̱yona

APOLOS

 Hch 18:24 ta̱ A., iin ta̱ va̱ʼaní xi̱natúʼun

APÓSTOL

 Mt 10:2 ki̱vi̱ na̱ 12 a.

Hch 15:6 na̱ a. xíʼin na̱ anciano nda̱takana

1Co 15:9 ta̱ loʼoka ndáyáʼvi nu̱ú ndiʼika na̱ a.

2Co 11:5 na̱ a. na̱ káʼa̱n ña̱ xíni̱nína

ÁQUILA

 Hch 18:2 iin ta̱ judío ta̱ xi̱naní Á.

ARCÁNGEL

 1Te 4:16 kuniso̱ʼoyó ta̱chíra ña̱ kúúra iin a.

Jud 9 na̱túʼun kúáchi ta̱ a. Miguel xíʼin

AREÓPAGO

 Hch 17:22 ta̱ Pablo xi̱kundichira ma̱ʼñú ña̱ A.

ARMAGEDÓN

 Ap 16:16 ña̱ naní A. tu̱ʼun hebreo

ÁRTEMIS

 Hch 19:34 ni̱ka̱ʼa̱nna: Káʼnuní ñá Á.

B

BABILONIA

 Ap 17:5 B. ña̱ káʼnu, siʼí ndiʼi

Ap 18:2 B. ña̱ káʼnu xa̱a̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña

BENDICIÓN

 Ef 4:8 ta̱xirana ña̱ koona iin b.

BERNABÉ

 Hch 9:27 ta̱ B. ni̱xa̱ʼa̱nra chi̱ndeérara

C

CAÍN

 1Jn 3:12 ta̱ C. xa̱ʼníra ñanira

CAMELLO

 Mt 19:24 ki̱ʼvi iin tí c. chí ya̱vi̱ xa̱ʼa̱ túku

CANÁ

 Jn 2:1 vikó ña̱ tíndaʼa̱na chí ñuu C.

CANASTA

 Mt 14:20 Nda̱kayana 12 c.

CARPINTERO

 Mr 6:3 Ta̱yóʼo kúú ta̱ c. se̱ʼe ñá María

CASCO

 Ef 6:17 nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin c. saá íyoña

CASTIGO

 Ro 12:19 yi̱ʼi̱ kúú ta̱ taxi c. ndaʼa̱na

2Te 1:6 taxira c. ndaʼa̱ na̱ sáxo̱ʼvi̱ ndóʼó

2Te 1:8 taxira c. ndaʼa̱ na̱ va̱ása xíni̱ Ndióxi̱

Heb 12:11 tá táxina iin c. ndaʼa̱yó

CEFAS

 1Co 15:5 ki̱tara nu̱ú ta̱ C. saátu na̱ 12 apóstol

Gál 2:11 tá ki̱xi ta̱ C. chí ñuu Antioquía

CERTIFICADO

 Mt 19:7 taxira iin c. ndaʼa̱ ñá síʼira

CÉSAR

 Mt 22:17 impuesto ndaʼa̱ ta̱ C.

Mr 12:17 taxindó ndaʼa̱ ta̱ C. ña̱ kúú kuentara

Jn 19:12 Tá ná sañáúnra su̱ví migo ta̱ C. kúún

Jn 19:15 iinlá ta̱ C. kúú rey nu̱úndi̱

Hch 25:11 ná tiin ta̱ C. ku̱a̱chi xíʼi̱n

CHA̱ʼVI

 Ro 8:23 xa̱a̱ c. ta̱ Cristo xa̱ʼa̱yó

1Co 7:23 Xa̱a̱ c. Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ndó

CHÁʼVIYÓ

  Ro 6:23 ña̱ c. xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi kúú ña̱ xíʼi̱yó

CHELE

 Mt 26:34 tá kúma̱níka kana iin c.

CHÍ NU̱Ú

 Mt 19:30 ku̱a̱ʼá na̱ íyo c. kindo̱ona chí sa̱tá

CHI̱ʼI

 1Co 3:6 Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ c.

CHIKA̱A̱NÍNDÓ NDEE̱

 2Pe 3:14 c. ña̱ viíní keʼéndó

CHIKA̱A̱NÍÚN NDEE̱

 2Ti 2:15 C. ña̱ kusi̱í-ini Ndióxi̱ xíʼin ña̱ kéʼún

CHIʼÑA

 Jn 7:49 na̱ nda̱kiʼin c. kúú na̱ va̱ása xíni̱ Ley

Ro 12:14 va̱ása chika̱a̱ndó c. sa̱tána

CHINDAYÁʼVINÍNDÓNA

 Flp 2:29 na̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱yóʼo c.

CHINDEÉNDÓNA

 2Jn 10 va̱ása ndakiʼinndóna ni va̱ása c.

CHINDEÉTÁʼAN

 Jn 14:16 ta̱kán taxira iin ña̱ c. xíʼinndó

Jn 14:26 ña̱ c. xíʼinndó kúú ña̱ espíritu santo

CHÍNDEÉTÁʼANÑA

 2Ti 3:16 tu̱ʼun Ndióxi̱ c. xíʼinyó

CHINDEÉTÁʼANNDÓ

 Gál 6:1 c. xíʼinna ña̱ ndikóna yichi̱ nda̱kú

CHIÑU

 Mt 28:18 Ndióxi̱ ta̱xi c. ndaʼíi̱

Jn 12:42 na̱ kúúmií c. náʼnu ka̱ndíxanara

Jn 14:12 na̱kán náʼnukava koo c. ña̱ keʼéna

Hch 1:20 C. ña̱ nda̱kiʼinra inkana ndakiʼinña

Hch 20:24 sandíʼi̱ c. ña̱ xíniñúʼu keʼíi̱

Ro 11:13 c. yóʼo ndáyáʼviníña nu̱úi̱

1Co 14:33 Saáchi Ndióxi̱ viíní kéʼéra c.

2Co 4:1 ta̱xira c. yóʼo ndaʼa̱ndi̱

2Co 5:20 nda̱kiʼinndi̱ c. nu̱ú ta̱ Cristo

2Co 6:3 viíní íyo c. ña̱ kéʼéndi̱

1Ti 1:12 ña̱kán ta̱xira c. yóʼo ndaʼíi̱

2Ti 4:5 viíní saxínún c. ña̱ kúúmiíún

1Jn 5:3 c. ña̱ xáʼndara va̱ása yo̱ʼvi̱nívíña

CHIÑU XA̱Á

 Jn 13:34 Xáʼndai̱ iin c. nu̱úndó

CHITÁʼANNA

 Gál 6:4 ná va̱ása c. miína xíʼin inkana

CHÍTÓÚN

 Lu 22:48 xíʼin ña̱ c. nu̱ú ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a

CONGREGACIÓN

 Mt 16:18 sa̱tá yu̱u̱ yóʼo ixava̱ʼi̱ c. miíi̱

Hch 20:​28 kundaandó na̱ c. Ndióxi̱

Ro 16:5 chindeéndó na̱ c.

CONSEJO

 Ap 3:19 na̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ táxii̱ c. ndaʼa̱na

CONTRA

 Mt 10:36 na̱ koo c. xíʼin iin tá iinna

COPA

 Mt 20:22 Á kuchiñundó koʼondó xíʼi̱n c.

Lu 22:20 c. yóʼo ndákiʼinña nu̱ú iin trato

Lu 22:42 tá kúni̱ún sáku̱taʼa c. yóʼo

1Co 11:25 saátu ke̱ʼéra xíʼin c. tá vino

CORÉ

 Jud 11 nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ C.

CORNELIO

 Hch 10:24 Ta̱ C. sa̱ndátakara na̱ táʼanra

CORONA

 Mt 27:29 i̱xava̱ʼana iin c. iñú

CORRA

 Lu 19:43 keʼéna c. xíʼin yitu̱n tú xi̱ín nu̱ú

Jn 10:16 ta kǒorí ñúʼu ti̱xin ña̱ c. yóʼo

COSTUMBRE

 Gál 1:14 ndeéníka xi̱ndiku̱i̱n c. na̱ yivái̱

COSTUMBRENDÓ

 Mt 15:3 yáʼandosóndó chiñu Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ c.

CRISTIANO

 Hch 11:26 na̱ discípulo ndakunanína c.

CRISTO

 Mt 16:16 Yóʼó kúú ta̱ C. se̱ʼe Ndióxi̱

Lu 24:26 ña̱ xíniñúʼu ndoʼo ta̱ C. ña̱ xo̱ʼvi̱ra

Hch 18:28 ta̱ Jesús kúú ta̱ C.

1Co 11:3 Ndióxi̱ kúú ta̱ níʼi yichi̱ nu̱ú ta̱ C.

CUMPLEAÑO

 Mt 14:6 tá ni̱xi̱yo c. ta̱ Herodes

D

DAVID

 Lu 1:32 táki̱ʼva ni̱xi̱yo yivára ta̱ D.

Hch 2:34 ta̱ D. kǒo níndaara chí ndiví

DENARIO

 Lu 7:41 iinra xi̱níkára 500 d.

DERECHO

 1Co 9:18 va̱ása ndukúi̱ ña̱ʼa, ni kúúmiívai̱ d.

DISCÍPULOI̱

 Mt 10:37 va̱ása kivi xa̱a̱na koona d.

Jn 8:31 mií ña̱ ndixa kúúndó d.

Jn 13:35 kunda̱a̱-inina ña̱ kúúndó d.

DISCURSO

 Hch 15:32 ku̱a̱ʼání d. ta̱xina

DOCTOR

 Lu 5:31 Na̱ íyo va̱ʼa kǒo xíniñúʼuna iin d.

DORCAS

 Hch 9:36 ñá discípula ñá xi̱naní Tabita, D.

DRACMA

 Lu 15:8 kúúmiíñá 10 xu̱ʼún ña̱ d.

DRAGÓN

 Ap 12:9 chí ni̱nu̱ sa̱kánana tí d.

E

ÉFESO

 1Co 15:32 ka̱nitáʼi̱n xíʼin kití yukú chí É.

EGIPTO

 Mt 2:15 Ka̱nai̱ se̱ʼi̱ ña̱ ná kitara ñuu E.

ELÍAS

 Snt 5:17 saá ni̱xi̱yo ta̱ E.

ESAÚ

 Heb 12:16 táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ E.

ESCLAVO

 Mt 24:45 ta̱ ndixa kúú e. ta̱ nda̱kúní-ini

1Co 7:23 va̱ása kuukandó e. na̱ yiví

Gál 5:13 nduundó e. nu̱ú táʼanndó

ESCUDO

 Ef 6:16 táki̱ʼva íyo iin e. káʼnuní saá íyoña

ESCUELA

 Jn 7:15 ta kǒo níxa̱ʼa̱nra e.

ESPADA

 Mt 26:52 ndiʼi na̱ xíniñúʼu e. kuvina xíʼin e.

Ef 6:17 e. yóʼo kúú tu̱ʼun Ndióxi̱

Heb 4:12 tu̱ʼun Ndióxi̱ xi̱ínkaña nu̱ú e.

ESPEJO

 1Co 13:12 Chi vitin xítoyó nu̱ú iin e.

2Co 3:18 íyoyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin e.

Snt 1:23 ta̱a ta̱ xíto mií nu̱ú iin e.

ESPÍRITU

 Mt 3:16 xi̱nira e. Ndióxi̱ ña̱ va̱xinuuña

Jn 4:24 Ndióxi̱ iin e. kúúra

Ro 8:16 e. Ndióxi̱ sáxi̱nu̱ña-iniyó

Ro 8:26 e. káʼa̱n-ndáʼvi xa̱ʼa̱yó xíʼin Ndióxi̱

1Co 15:44 tá ndátakuna ndúuna iin e.

2Co 3:17 Jehová iin e. kúúra

ESPÍRITUI̱

 Lu 23:46 Yivá, ndátaxii̱ e. ndaʼún

ESPÍRITU SANTO

 Mt 12:31 na̱ káʼa̱n-ndi̱va̱ʼa xa̱ʼa̱ e.

Lu 1:35 E. kixi sa̱táún

Lu 3:22 e. nu̱úña táki̱ʼva káa iin paloma

Lu 11:13 yivándó ta̱ íyo chí ndiví taxivara e.

Jn 14:26 e. sanáʼa̱ña ndóʼó ndiʼi ña̱ʼa

Jn 16:13 e. ña̱ kúúmií ña̱ nda̱a̱

Hch 1:8 ndakiʼinndó ndee̱ tá ná kixaa̱ e.

Hch 2:4 ndiʼina nda̱kiʼin ña̱ e.

Hch 5:32 e. Ndióxi̱ táxira ndaʼa̱ na̱ xíniso̱ʼo

1Co 2:15 na̱ yiví na̱ táxi ña̱ níʼi ña̱ e.

Gál 5:16 ná chindeétáʼan e. xíʼinndó

Gál 5:22 ña̱ e. Ndióxi̱ táxiña

Gál 6:8 keʼéyó ña̱ kúni̱ e. Ndióxi̱

Ef 4:30 kǒo sakúsuchíndó-ini e. Ndióxi̱

EVODIA

 Flp 4:2 Xákundáʼvii̱ nu̱ú ñá E.

F

FELIPE

 Hch 8:26 ángel Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ F.

Hch 21:8 ta̱ F. ta̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱

FILÓSOFO

 Hch 17:18 na̱ f. na̱ epicúreo xíʼin na̱ estoico

G

GABRIEL

 Lu 1:19 ta̱ G., ta̱ níndichi nu̱ú Ndióxi̱

GAMALIEL

 Hch 22:3 ka̱ʼvii̱ ña̱ sa̱náʼa̱ ta̱ G. yi̱ʼi̱

GEHENA

 Mt 10:28 ta̱ kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ ndóʼó nu̱ú ña̱ G.

GOBIERNO

 Mt 4:8 ni̱na̱ʼa̱ra ndiʼi na̱ g. ñuyǐví

GÓLGOTA

 Jn 19:17 nu̱ú naní Leke xi̱ní, G.

H

HERMANO

 1Co 5:11 na̱ káʼa̱n ña̱ kúúna h.

HIGO

 Mt 21:19 Ta ndi̱ku̱n ni̱yi̱chi̱ tú h.

Mr 13:28 Sákuaʼandó xa̱ʼa̱ tú h.

HORA

 Mt 24:36 Ni iinna va̱ása xíni̱ h. xíʼin ki̱vi̱

I

IINLÁ

 Jn 16:32 i. miíi̱ sandákoondó

IINLÁVA

 1Co 8:6 i. kúú Ndióxi̱ íyo ta i. kúú tátayó

ILUSTRACIÓN

 Mt 13:34 Ta̱ Jesús xi̱niñúʼura i.

Mr 4:2 ki̱xáʼara xíniñúʼura i.

IMPUESTO

 Mt 17:25 Ndáana kíʼin na̱ rey i. ndaʼa̱

Lu 20:22 Á va̱ʼa chaʼvindi̱ xu̱ʼún ña̱ i.

Lu 23:2 kǒo chaʼvina i. ndaʼa̱ ta̱ César

Ro 13:6 cháʼvitu ndóʼóva xu̱ʼún ña̱ i.

Ro 13:7 na̱ káʼa̱n xíʼinndó chaʼvindó i.

INIYÓ

 2Co 4:16 xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kúchéeyó, soo i.

INKÁCHI

 Ef 4:3 chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ i. kutáʼanndó

Ef 4:13 ndiʼiyó i. koo ña̱ kándíxayó

INKAKA NDIKACHI

 Jn 10:16 Íyo i. sa̱na̱i̱

IÑÚ

 Mr 15:17 iin corona i. chi̱núuna xi̱níra

Hch 7:30 ki̱ta iin ángel tañu iin tú i. tú xíxi̱

2Co 12:7 ni̱ki̱ʼvi iin i. ku̱ñui̱

ISRAEL

 Gál 6:16 na̱ ñuu I. na̱ kúú kuenta Ndióxi̱

ÍXAKÁʼNU-ININDÓ

 Mt 6:14í. xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi inkana

I̱XAKÁʼNU-INIRA

 Col 3:13 Jehová i̱. xa̱ʼa̱ndó

ÍXAKUÍʼNÁ

 Ef 4:28 Na̱ í. ná kǒo ixakuíʼnákana

ÍXANDAKÚ-ININDI̱

 1Co 4:12 tá ndíku̱nna sa̱tándi̱, í.

ÍXANDI̱VA̱ʼA

 Ro 12:14 Ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ na̱ í. xíʼinndó

ÍXANDI̱VA̱ʼANA

 Mt 5:10 Si̱íní íyo ini na̱ í. xíʼin

Mt 13:21 í. xíʼinna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱

Mr 4:17 í. xíʼinna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱

2Co 4:9 ni í. xíʼinndi̱, va̱ása kíndo̱o ndaʼa̱ndi̱

I̱XANDI̱VA̱ʼANA

 Jn 15:20 i̱. xíʼi̱n saátu keʼéna xíʼin ndóʼó

IXATO̱ʼÓ TÁʼANNDÓ

 Ro 12:10 Siʼnaka miíndó keʼé ña̱yóʼo ña̱ i.

IXATO̱ʼÓNÍKANA

 1Ti 5:17 xíniñúʼu i. na̱yóʼo

IXATO̱ʼÓNÍNÁ

 Ef 5:33 ná xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ xíniñúʼu i. yiíná

ÍXATO̱ʼÓNÍNDI̱

 Hch 24:3 Táta Félix ta̱ í.

IXATO̱ʼÓNÍNDÓ

 1Te 5:12 i. na̱ ñúʼu xíʼinndó

ÍXATO̱ʼÓNÍNDÓRA

 1Pe 3:2 ta saátu ña̱ í.

I̱XAVA̱ʼA

 Ro 8:20 ña̱ i̱. Ndióxi̱ ndu̱uña iin ña̱ kǒo chiñu

Ap 3:14 ta̱ nu̱ú va̱ʼa i̱. Ndióxi̱

Ap 4:11 miíún kúú ta̱ i̱. ndiʼi ña̱ʼa

I̱XAVA̱ʼARA

 Ro 1:20 sakúaʼayó ndáa ki̱ʼva i̱. ñuyǐví

IXAYAKU̱A̱YÓ

 2Co 7:1 ná kǒo i. ku̱ñuyó

ÍXI̱KÓ

 Ap 18:3 na̱ í. ña̱ʼa ndu̱kúikána

ÍXI̱KÓNDI̱

 2Co 2:17 saáchi va̱ása í. tu̱ʼun Ndióxi̱

I̱YONÍ

 2Ti 1:7 chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ va̱ása i̱.

Heb 10:31 i̱. ña̱ taxi Ndióxi̱ castigo ndaʼa̱yó

ÍYOÚN XÍʼINNDI̱

 Mt 24:3 ndáa señal na̱ʼa̱ nu̱úndi̱ ña̱ xa̱a̱ í.

J

JEHOVÁ

 Mr 12:29 J. Ndióxi̱yó iinlá J. kúúra

JERUSALÉN

 Mt 23:37 J., J., ña̱ xáʼní na̱ profeta

Lu 2:41 xi̱xa̱ʼa̱nna vikó ña̱ Pascua chí J.

Lu 21:20 kunindó ñuu J. ña̱ kasi na̱ soldado

Lu 21:24 ñuu J. ku̱a̱ñi̱ndosó inka ñuuña

Hch 5:28 ñuu J. xíni̱na xa̱ʼa̱ ña̱ sánáʼa̱ndó

Hch 15:2 na̱ apóstol, na̱ anciano na̱ ñuu J.

Gál 4:26 J. ña̱ íyo chí ndiví kúú siʼíyó

Heb 12:22 ku̱yatinndó nu̱ú J. ña̱ íyo chí ndiví

Ap 3:12 ki̱vi̱ ñuura ña̱ kúú J. ña̱ xa̱á

Ap 21:2 ñuu ña̱ yi̱i̱ ña̱ kúú J. ña̱ xa̱á

JESUCRISTO

 Jn 17:3 xíniñúʼu kuxini̱ va̱ʼana ta̱ chi̱ndaʼún, ta̱ J.

JESÚS

 Mt 1:21 chinúún ki̱vi̱ra ña̱ kunaníra J.

JEZABEL

 Ap 2:20 táxiún sánáʼa̱ ñá J. ña̱ vatá

JOB

 Snt 5:11 ndakúní ni̱xi̱yo ini ta̱ J.

JOSÉ

 Lu 4:22 ¿Á su̱ví se̱ʼe ta̱ J. kúú ta̱yóʼo?

JUAN 1

 Mt 21:25 Ndáana xa̱ʼnda chiñu nu̱ú ta̱ J.

Mr 1:9 ta̱ J. sa̱ndákuchirara yu̱ta Jordán

JUAN 2

 Jn 1:42 Yóʼó kúú ta̱ Simón se̱ʼe ta̱ J.

JUAN 3

 Mt 4:21 se̱ʼe ta̱ Zebedeo xíʼin ta̱ J. ñanira

JUDAS

 Mt 27:3 ta̱ J. nda̱taxira 30 xu̱ʼún

JUDÍO

 Ro 3:29 ¿Á iinlá Ndióxi̱ na̱ j. kúúra?

1Co 9:20 nda̱sai̱ miíi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ j.

JUEZ

 Lu 18:2 iin j. ta̱ kǒo ní ixato̱ʼó Ndióxi̱

K

KA̱A

 Heb 6:19 iin k. ña̱ tíin iin barco

KA̱ʼA̱N KÚÁCHINDÓ

 Flp 2:14 keʼéndó ndiʼi ña̱ʼa ta kǒo k.

KA̱ʼA̱N KÚÁCHIYÓ

 1Co 10:10 ná kǒo k. táki̱ʼva ke̱ʼé na̱kán

KÁʼA̱N SÁNA

 1Co 14:9 Koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ k. mií

KÁʼA̱NNA XÍʼIN NDIÓXI̱

 Hch 12:5 na̱ congregación k. xa̱ʼa̱ra

KÁʼA̱NNA XÍʼINRA

 Snt 5:15 xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxanína Ndióxi̱ tá k.

KÁʼA̱N-NDÁʼVII̱

 Ro 12:1 xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ k. xíʼinndó

KÁʼA̱N-NDÁʼVIRA

 Ro 8:34 ta̱ Cristo Jesús k. xa̱ʼa̱yó

KÁʼA̱N-NDI̱VA̱ʼA

 Mr 3:29 na̱ k. xa̱ʼa̱ espíritu santo

Lu 6:28 ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ na̱ k.

KÁʼA̱N-NDI̱VA̱ʼANA

 Mt 5:11 Si̱íní íyo ini ndóʼó tá k. xíʼinndó

KA̱ʼA̱NNDÓ

 Mt 6:9 Siaʼa xíniñúʼu k. xíʼinra

1Co 11:26 ndakundeékandó k. xíʼin na̱ yiví

Ef 5:3 va̱ása kutóondó k. xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi kini

KA̱ʼA̱NNDÓ XÍʼIN NDIÓXI̱

 Mt 5:44 kǒo sandákoondó k.

2Te 3:1 ndakundeéndó k. xa̱ʼa̱ndi̱

KA̱ʼA̱NNDÓ XÍʼINRA

 Mt 6:8 xíni̱ra ña̱ xíniñúʼundó tá kúma̱níka k.

1Pe 3:7 va̱ása kuniso̱ʼo Ndióxi̱ ña̱ k.

KA̱ʼA̱NNÍNDÓ XÍʼIN NDIÓXI̱

 Ro 12:12 tá yáʼandó nu̱ú tu̱ndóʼo. K.

1Te 5:17 K.

KÁʼA̱NRA XÍʼIN NDIÓXI̱

 Mr 1:35 tá kúma̱níka tu̱vi ki̱xáʼara k.

KA̱ʼA̱NRA XÍʼIN NDIÓXI̱

 Lu 5:16 xi̱xa̱ʼa̱n xíkára ña̱ k.

KÁʼA̱NYÓ XÍʼINRA

 Ro 8:26 kǒo xíni̱yó ndáaña ndukúyó tá k.

KACHÍÑU

 Mt 6:24 Kǒo ni iinna kivi k. nu̱ú u̱vi̱na

KÁCHÍÑU

 Lu 10:7 na̱ k. ndakiʼinna ya̱ʼvina

2Co 6:4 kúúndi̱ na̱ k. nu̱ú Ndióxi̱

KÁCHÍÑU NDÁʼVI

 Lu 17:10 Na̱ k. kúúndi̱ ta kǒo ndáyáʼvindi̱

KÁCHÍÑUKARA

 Jn 5:17 Yivái̱ nda̱a̱ vitin k.

KACHÍÑUNA

 Mr 10:43k. nu̱ú inkana

Ef 4:28 va̱ʼaka ndeéní ná k.

2Te 3:10 Tá kǒo xíínna k. ná va̱ása kuxuna

KÁCHÍÑUNDI̱

 1Co 3:9 ndi̱ʼi̱ inkáchi k. xíʼin Ndióxi̱

KA̱CHÍÑUNDI̱

 1Te 2:9 ñuú xíʼin káʼñu ndeéní k.

KACHÍÑUNDÓ

 Jn 6:27 Va̱ása k. xa̱ʼa̱ ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱

Ro 12:11 Ndeéní k., va̱ása koondó na̱ xúxán

1Pe 1:13 koo tu̱ʼvandó ña̱ ndeéní k.

KÁCHÍÑUNDÓ

 Col 4:1 íyotu iin ta̱ k. nu̱ú chí ndiví

KACHÍÑURA

 Mt 20:28 se̱ʼe ta̱a ki̱xira ña̱ k. nu̱ú inkana

KACHÍÑUYÓ

 Snt 4:13 k. ta ku̱a̱ʼání xu̱ʼún taváyó

KÁʼI̱N

 Jn 7:7 sáa̱-inina xínina yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ k. xíʼinna

Jn 10:27 ndikachi sa̱na̱i̱ xíniso̱ʼovarí ña̱ k.

KAKA-ININDÓ

 Snt 1:6 tá ndúkúndó ña̱ ndíchi va̱ása k.

KAKU

 1Pe 1:3 k. tukuyó ña̱ koo iin ña̱ kundatuyó

KA̱KU

 Mt 24:22 ni iin na̱ yiví va̱ása k.

KAKU SE̱ʼE

 1Te 5:3 iin ñaʼá ñá xa̱a̱ ku̱nu̱mí k.

KA̱KUNA

 Ro 10:13 na̱ xíniñúʼu ki̱vi̱ Jehová k.

KA̱KUNDÓ

 Lu 21:28 saáchi xa̱a̱ ku̱yatin k.

Flp 2:12 chika̱a̱níkandó ndee̱ ña̱ va̱ʼa k.

KA̱KUVÍÚN

 2Ti 3:15 nani tá k. xa̱a̱ xíni̱ún

KA̱KUYÓ

 Ro 13:11 xa̱a̱ ku̱yatinníka k. vitin

KAMANÍ

 Lu 21:34 chi ki̱vi̱ kán k. kixaa̱ña nu̱úndó

KA̱NA

 Lu 6:48 ta nda̱a̱ sa̱tá yu̱u̱ k. xa̱ʼa̱ña i̱xaara

KÁNANA

 Mt 22:14 Saáchi ku̱a̱ʼá kúú na̱ k.

KAʼNDACHÍÑU

 Ro 6:12 va̱ása taxindó k. ku̱a̱chi nu̱úndó

Ro 6:14 Va̱ása xíniñúʼu k. ku̱a̱chi nu̱úndó

1Co 6:12 va̱ása taxii̱ k. ni iin ña̱ʼa nu̱úi

Ap 5:10 xa̱a̱na koona na̱ k. ta koona su̱tu̱

KAʼNDACHÍÑÚN

 Mt 6:10 Ná kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ k.

Lu 4:6 Taxii̱ ña̱ k. nu̱ú ndiʼi na̱yóʼo

KAʼNDACHÍÑUNDÓ

 Lu 22:29 Kéʼíi̱ iin trato xíʼinndó ña̱ va̱ʼa k.

KAʼNDACHÍÑURA

 1Co 15:25 ta̱yóʼo xíniñúʼu k.

KÁNDÍXA

 Ef 4:5 iin kuití kúú ña̱ k. ndiʼiyó

2Te 3:2 su̱ví ndiʼi na̱ yiví k. Ndióxi̱

KA̱NDÍXA

 Ro 5:19 xa̱ʼa̱ ña̱ k. iin kuití ta̱a

KANDÍXANA

 1Te 4:8 chi Ndióxi̱ kúú ta̱ va̱ása xíínna k.

KÁNDÍXANA

 Heb 11:6 tá iinna kǒo k. Ndióxi̱

KANDÍXANARA

 Ro 16:26k. ta ná kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱nra

KÁNDÍXANARA

 Ro 1:17 kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ k.

KÁNDÍXANDI̱

 2Co 4:13 káʼa̱nndi̱ chi k. Ndióxi̱

KANDÍXANDÓ

 1Pe 2:13 k. ña̱ káʼa̱n na̱ kúúmií iin chiñu

KÁNDÍXANDÓ

 Lu 17:6 ña̱ k. ná kooña táki̱ʼva íyo ndikín

Ro 6:17 xíʼin ndiʼi níma̱ndó k. ña̱ sa̱náʼa̱na

1Pe 1:7 ndáa ki̱ʼva íyo ña̱ k. Ndióxi̱

KÁNDÍXANÍ

 Lu 18:8 na̱ k. Ndióxi̱ nu̱ú ñuʼú yóʼo

Jn 3:16 ndiʼi na̱ k. miíra kǒo ndiʼi-xa̱ʼa̱na

KANDÍXARA

 Heb 5:8 sa̱kuaʼara ña̱ viíní k.

KA̱NDÍXARA

 Flp 2:8 nda̱a̱ k. kuvira ndaʼa̱ iin yitu̱n

KA̱NDÍXARARA

 Ro 4:20 ndu̱ndakúka ña̱ k.

KÁNDÍXAÚN

 2Ti 1:5 ndinuʼuní-iniún k. Ndióxi̱

KÁNDÍXAYÓ

 2Co 5:7 kéʼéyóña xa̱ʼa̱ ña̱ k. Ndióxi̱

Heb 11:1 Ña̱ k. Ndióxi̱ chíndeétáʼanña xíʼinyó

KÁNDÍXAYÓRA

 Snt 2:26 va̱ása ndáyáʼvi ña̱ k.

KAʼNÍ

 Mt 10:28 Va̱ása yi̱ʼvíndó nu̱ú na̱ kivi k. miíndó

Jn 16:2 ndiʼi na̱ k. ndóʼó ndakanixi̱nína

KANI NDAʼA̱NDÓ

 Mt 7:7 ndakundeéndó k. yéʼé

KÁNINA

 2Co 6:5 k. ndi̱ʼi̱, táanna ndi̱ʼi̱ veʼeka̱a

KANITÁʼAN

 Ro 8:31 ¿ndáana kivi k. xíʼinyó?

1Ti 6:12 K. ña̱ ndakiʼún tu̱ʼun ña̱ kándíxaún

KANITÁʼANNA

 2Ti 2:24 va̱ása xíniñúʼu k.

Ap 16:14 na̱ rey na̱ íyo nu̱ú ñuʼú k. xíʼin Ndióxi̱

KÁNITÁʼANNA

 Ap 12:7 ki̱xáʼa k. chí ndiví

KANITÁʼANNDÓ

 Hch 5:39 nda̱a̱ sana k. xíʼin mií Ndióxi̱

KANITÁʼANRÍ

 Ap 12:17 ta ku̱a̱ʼa̱nrí k. xíʼin na̱ se̱ʼeñá

KÁNITÁʼANYÓ

 Ef 6:12 su̱ví xíʼin na̱ yiví kúú ña̱ k.

KÁʼNU-INII̱

 Mt 18:21 nda̱saa yichi̱ koo k. xa̱ʼa̱na

KA̱ʼNU̱-ININDÓ

 1Co 7:5 xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo kívi k.

KA̱ʼNU̱-INIYÓ

 Gál 5:22, 23 espíritu santo Ndióxi̱ táxiña ña̱ k.

KÁʼNUKA

 Mr 9:35 Tá iinna kúni̱na kuuna na̱ k.

KÁʼNUKAVA

 Jn 14:28 saáchi k. yivái̱ nu̱ú yi̱ʼi̱

1Jn 3:20 k. Ndióxi̱ nu̱ú níma̱yó

KA̱ʼNU̱NDÓ-ININDÓ

 1Te 4:4 xíniñúʼu sakúaʼandó k.

KASI

 1Co 7:35 kachíñundó ta kǒo ña̱ k. nu̱úndó

KASII̱

 1Co 7:35 Va̱ása káʼi̱n xíʼinndó ña̱ k. nu̱úndó

KASINDÓ

 1Co 7:5 Va̱ása k. nu̱ú táʼanndó

1Co 10:32 kǒo k. nu̱ú na̱ judío

KATANDÓ

 Ef 5:19 k., ndasandakúndó-ini táʼanndó

KAVÁ

 Mt 21:13 nda̱sandóña k. nu̱ú ñúʼu na̱ kui̱ʼná

KÁʼVIÚN

 Hch 8:30 ¿Á ndixa kúnda̱a̱-iniún xíʼin ña̱ k.?

KEʼÉNA

 Mt 28:20 Sanáʼa̱ndóna ná k. ndiʼi ña̱ʼa

KEENDÓ

 Ap 18:4 K. ti̱xinña ndóʼó na̱ ñuu miíi̱

KEʼÉNDÓ

 Snt 1:22 k. ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱

KE̱ʼÉRA

 Col 1:16 ta̱ xi̱niñúʼu Ndióxi̱ ña̱ k. ndiʼi ña̱ʼa

KEETÁʼANYÓ

 Gál 5:26 va̱ása k. xíʼin inkana

KEʼÍI̱

 Ro 7:15 nu̱úka ña̱ k. ña̱ kúni̱i̱ k.

KIʼIN VA̱ʼANDÓ KUENTA

 Flp 1:10 k. ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ ndáyáʼvika

KIʼIN VA̱ʼÚN KUENTA

 1Ti 4:16 K. xíʼin ña̱ kéʼún saátu ña̱ sánáʼún

KIʼINNDÓ KUENTA

 2Co 13:5 K. xíʼin ña̱ kéʼéndó

KIʼINNÍNDÓ KUENTA

 Ef 5:15 K., kǒo keʼéndó táki̱ʼva kéʼé na̱ kíʼvi

KIʼINNÍÚN KUENTA

 1Ti 4:14 K. xíʼin ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ndaʼún

KI̱MI

 Mt 24:29 ko̱yo tí k. chí ndiví

Ap 2:1 ta̱ níʼi u̱xa̱ k. chí ndaʼa̱ kúaʼara

KI̱NDAA ÑA̱ʼA

 Heb 10:34 ta ni inkana k. ña̱ kúúmiíndó

KINDO̱O VA̱ʼANA

 Jn 12:43 xi̱kuni̱kana k. nu̱ú na̱ yiví

KINDO̱O VA̱ʼANDÓ

 Ef 6:6 kúni̱ndó k. nu̱ú na̱ yiví

KINDO̱O VA̱ʼI̱

 Gál 1:10 ¿Á na̱ yiví kúú na̱ kúni̱i̱ k. nu̱ú?

KI̱NDOO XÍʼIN TÁʼANNDÓ

 1Co 7:5k. ña̱ iin tiempo

KINDO̱ONDÓ

 Mt 5:34 ni iin yichi̱ kǒo k. xa̱ʼa̱ ni iin ña̱ʼa

KINI̱

 Lu 8:33 na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa ni̱ki̱ʼvina ti̱xin k.

Lu 15:15 chi̱ndaʼárara ña̱ kundaara k.

2Pe 2:22 k. tí xa̱a̱ chi̱chi ni̱ki̱tarí nu̱ú nda̱ʼyi̱

KI̱SI

 Ro 9:21 k. ña̱ va̱ʼa, k. ña̱ núuka

KÍTÁʼANNDÓ

 Flp 2:2 ña̱ inkáchi k.

KI̱ʼVA NÁʼA̱NA

 Mt 22:16 saáchi va̱ása xítoún ndáa k.

KI̱ʼVA ÑA̱ NÁʼA̱

 Gál 2:6 Ndióxi̱ va̱ása xítora k. na̱ yiví

KI̱ʼVANÍ

 2Co 8:14 k. ná koo ña̱ chindeétáʼanndó

KÍʼVI

 Lu 12:20 Ta̱ k. kúún chi ñuú vitin kuvivaún

Ef 4:17 nina ña̱ k. kúú ña̱ ndákanixi̱nína

KI̱VI̱ JEHOVÁ

 1Te 5:2 k. kixiña

2Te 2:2 ka̱ʼa̱nna ña̱ xa̱a̱ ki̱xaa̱ k.

2Pe 3:12 íyo tu̱ʼvaníndó ña̱ kixaa̱ k.

KI̱VI̱

 Mt 24:36 va̱ása xíni̱ hora xíʼin k.

Hch 4:12 saáchi kǒo inka k. nu̱ú ñuʼú yóʼo

Ro 10:13 ndiʼi na̱ xíniñúʼu k. Jehová

Flp 2:9 kuumiíra iin k. ña̱ ndáyáʼvika

2Pe 3:8 mil ku̱i̱ya̱ iin k. kúúña

KI̱VI̱ NU̱Ú NDÍʼI

 2Ti 3:1 k., koo tiempo ña̱ yo̱ʼvi̱ní

KI̱VÍI̱

 Jn 14:14 ndukúndó iin ña̱ʼa xa̱ʼa̱ k.

KÍʼVIKANA KU̱A̱CHI

 1Jn 3:6 na̱ kítáʼan xíʼinra va̱ása k.

KI̱VI̱RA

 Hch 15:14 iin ñuu ña̱ va̱ʼa kuniʼi k.

KI̱VI̱ÚN

 Mt 6:9 Yivándi̱ ta̱ íyo chí ndiví, ná nduyi̱i̱ k.

Jn 12:28 Yivá ndasakáʼnu k.

Jn 17:26 Na̱túʼi̱n xa̱ʼa̱ k. xíʼinna

KI̱XÁʼA XA̱ʼA̱

 Mt 25:34 ña̱ i̱xava̱ʼara tá k. ñuyǐví

KOKOVAÑA

 2Pe 3:7 ndiví xíʼin ñuʼú k.

KO̱NDAANA TÁSI̱ÍNA

 Mt 26:67 k. nu̱úra ta ka̱ninara

KO̱O̱

 Jn 3:14 chi̱núura k. nu̱ú iin yitu̱n

KǑO CHAʼVINA

 Ap 22:17 na̱ kúni̱ koʼo ti̱kui̱í k. xa̱ʼa̱rá

KǑO KÍVI KUNI

 Heb 11:27 ta̱ k. nda̱a̱ ni iinna

KǑO KÍVI KUNIYÓÑA

 Ro 1:20 Ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra k.

KǑO KÚKAʼAN NU̱ÚÑÁ

 Ap 18:7 ña̱ʼa ña̱ kúúmiíñá ña̱ k. xíʼin

KǑO KÚSI̱Í-ININA

 Jud 16 nátúʼun kúáchina ta k.

KǑO NDÁYÁʼVINDI̱

 Lu 17:10 Na̱ káchíñu ndáʼvi kúúndi̱ ta ni k.

KǑO NDÍKU̱NNA

 Hch 17:7 k. ña̱ káʼa̱n ta̱ César

KǑO NDÚKÁʼNU

 Lu 9:48 Saáchi na̱ k. nu̱ú inkana

KǑORA ÍYO

 2Pe 3:4 nda̱chun k. yóʼo vitin

KǑO SANDÁKOONDÓ

 Lu 22:19 K. keʼéndó ña̱yóʼo

1Pe 4:7 k. ña̱ ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱

KOO TU̱ʼVANDÓ

 Mt 24:44 Ña̱kán ndóʼó k.

Ef 6:15 k. ña̱ natúʼunndó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa

KǑO XÍNI̱I̱

 Flp 1:23 ni k. ndáaña ndaka̱xii̱n

KOTONA

 Gál 6:4k. ndáa ki̱ʼva kéʼéna

KOTONDÓ

 1Jn 4:1 va̱ʼaka k. á ndixa tu̱ʼun Ndióxi̱ kúúña

KOTONDOSÓYÓ

 1Co 10:9 ná va̱ása k. Jehová

KOTOYÓ

 Hch 15:36 ná ndikóyó k. na̱ hermano

KU̱A̱ʼÁ TU̱NDÓʼO

 2Te 1:4 kúndeé-inindó yáʼandó nu̱ú k.

KÚA̱AN

 Mt 25:1 ná si̱ʼí k. ná níʼi ñuʼu̱

KU̱A̱ʼÁNÍ

 Lu 12:15 ni k. kúú ña̱ kúúmií na̱ yiví

KU̱A̱ʼÁNÍ NA̱ YIVÍ

 Ap 7:9 k. ta ni iinna va̱ása kúchiñu kaʼvina

KU̱A̱ʼÁNÍKA

 Ef 3:20 keʼéra k. ña̱ʼa nu̱úka ña̱ ndúkúyó

KU̱A̱CHI

 Mt 5:28 ni̱ki̱ʼvina k. xíʼin ñáyóʼo xíʼin níma̱na

Mt 6:13 kǒo taxiún ndakavandi̱ ndaʼa̱ k.

Mt 19:9 tá ná tindaʼa̱ra xíʼin inkañá ki̱ʼvira k.

Mt 26:41 kǒo ndakavandó ndaʼa̱ k.

Lu 15:7 na̱ ni̱ki̱ʼvi k. ta ndíkó-inina

Jn 1:29 ta̱ sándiʼi-xa̱ʼa̱ k. ñuyǐví yóʼo

Jn 9:31 kǒo xíniso̱ʼo Ndióxi̱ na̱ yiví k.

Hch 20:26 va̱ása ndísoi̱ k. xa̱ʼa̱ ni̱i̱ na̱ yiví

Ro 3:23 Saáchi ndiʼina ni̱ki̱ʼvina k.

Ro 3:25 i̱xakáʼnu-inira xa̱ʼa̱ k. ña̱ ni̱ki̱ʼvina

Ro 5:8 tá kúúkayó na̱ yiví k.

Ro 5:12 xa̱ʼa̱ iin ta̱a ni̱ki̱ʼvi k. ñuyǐví yóʼo

Ro 6:14 Va̱ása kaʼndachíñu k. nu̱úndó

Ro 6:23 ña̱ cháʼviyó xa̱ʼa̱ k. kúú ña̱ xíʼi̱yó

Ro 8:33 Ndáana taxi k. xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱

1Co 14:8 ¿ndáana koo tu̱ʼva ña̱ ku̱ʼu̱nna nu̱ú k.?

1Ti 5:19 Kǒo ndatiún k. xíʼin iin ta̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱

1Ti 5:24 K. ña̱ kéʼé sava na̱ yiví

Snt 4:17 na̱ xa̱a̱ ni̱ki̱ʼvi k. kúúna

Snt 5:15 tá ni̱ki̱ʼvina k.

1Jn 2:1 tá íyo iin ndóʼó ni̱ki̱ʼvi k.

1Jn 5:17 ña̱ va̱ása va̱ʼa iin k. kúú ña̱yóʼo

Ap 12:10 ta̱ chíka̱a̱ k. na̱ ñaniyó

KU̱A̱CHI KINI

 Mt 15:19 níma̱na kána ña̱ kéʼéna k.

Hch 15:20 ni ná kǒo keʼéna k.

1Co 5:9 na̱ yiví na̱ kéʼé k.

1Co 6:9 na̱ kéʼé k. kǒo ki̱ʼvina Reino Ndióxi̱

1Co 6:18 Kuxíkándó nu̱ú k.

1Co 10:8 ná kǒo keʼéyó k.

Gál 5:19 kíʼvina k., kéʼéna ña̱ yaku̱a̱

Ef 5:3 va̱ása kutóondó ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ k.

1Te 4:3 ná kǒo ki̱ʼvindó k.

KU̱A̱CHI SÍKÍ

 1Co 4:13 tá chíka̱a̱na k. sa̱tándi̱

KU̱A̱CHINDI̱

 Mt 6:12 koo káʼnu-iniún xa̱ʼa̱ k.

KU̱A̱CHINDÓ

 Hch 3:19 ndikó-inindó ña̱ va̱ʼa ndoo k.

KÚÁCHI̱NÍ

 2Pe 3:9 ndákanixi̱nína ña̱ k. Jehová

KÚÁCHI̱NÍRA

 Lu 12:45 Ta̱ káchíñui̱ nu̱ú k.

KU̱A̱CHIVA

 Lu 18:13 Ndióxi̱ miíi̱, iin ta̱ k. kúi̱

KU̱A̱CHIYÓ

 1Jn 1:7 ni̱i̱ ta̱ Jesús kúú ña̱ ndákata k.

KUAKUNDÁʼVINDÓ

 1Ti 2:1 káʼi̱n xíʼinndó ña̱ ná k. nu̱ú Ndióxi̱

KUAKUNDÓ

 Ro 12:15 k. xíʼin na̱ xáku

KU̱A̱ÑI̱NDOSÓNDÓ

 Ro 16:20 k. ta̱ Ndi̱va̱ʼa

KUÁYI̱

 Ap 6:2 xi̱nii̱ iin k. yaa

Ap 19:11 ta ki̱ta iin k. yaa

KÚCHÉEYÓ

 2Co 4:16 Ni xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n k., iniyó ndúxa̱áña

KU̱CHIÑUVAI̱

 Jn 16:33 k. xíʼin ñuyǐví yóʼo

KUCHIÑUYÓ

 Ro 8:37 k. ya̱ʼayó nu̱ú ndiʼi ña̱yóʼo

KÚEE

 1Te 5:14 ta k. koo inindó xíʼin ndiʼina

2Pe 3:9 Jehová k. íyo inira

2Pe 3:15 ña̱ k. íyo ini tátayó

KÚEE ÍYO ININDÓ

 1Pe 3:4 ña̱ k. xíʼin ña̱ vitá íyo inindó

KÚEE KOO ININDÓ

 Snt 1:19 k. ka̱ʼa̱nndó, va̱ása sa̱a̱ndó

KUE̱ʼE̱

 Mt 9:35 ta sándaʼara ndiʼi nu̱ú k.

KUE̱ʼE̱ ÑA̱ XÍKUN

 Lu 21:11 koo so̱ko ta kooní k.

KUE̱ʼE̱NÍ

 1Ti 5:1 Va̱ása k. ka̱ʼún xíʼin iin ta̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱

KÚEENÍ

 Ro 9:22 k. ni̱xi̱yo inira xíʼin na̱ sa̱sáa̱ miíra

Heb 5:11 ndóʼó ki̱xáʼa k. kúnda̱a̱-inindó

Snt 5:8 Saátu ndóʼó k. koo inindó

KÚEENÍ-INIRA

 Ro 9:22 Ndióxi̱ k. xíʼin na̱ sásáa̱ miíra

KUENTA

 Ro 14:8 ni ni̱xi̱ʼi̱yó k. Jehová kúúyó

1Co 6:19 su̱ví k. miíndó kúúndó

KUENTANÍ KOONDÓ

 Mt 10:16 k. nda̱a̱ táki̱ʼva íyo tí ko̱o̱

KU̱I̱ʼI

 Jn 15:2 ndásaviíraña ña̱ va̱ʼa taxiña k.

KU̱I̱KÁ

 Mt 6:24 kǒo kachíñundó nu̱ú ña̱ k.

Mt 13:22 ña̱ k. sásiña nu̱úna

Lu 14:12 ni na̱ k. na̱ ndóo yatin xíʼún

Lu 16:9 ña̱ k. ña̱ kúúmiíndó ñuyǐví yóʼo

1Ti 6:17 na̱ k. na̱ íyo tiempo vitin

KÚIKÁVAI̱

 Ap 3:17 k. ta kúúmiíi̱ ku̱a̱ʼání ña̱ ku̱i̱ká

KÚKAʼAN NU̱Ú

 2Ti 2:15 ta̱ va̱ʼaní káchíñu ta̱ kǒo k.

KÚKAʼAN NU̱ÚI̱

 Ro 1:16 Kǒo k. ña̱ ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa

KUKAʼAN NU̱ÚN

 2Ti 1:8 kǒo k. ña̱ natúʼún xa̱ʼa̱ tátayó

KÚKAʼAN NU̱ÚNA

 Mr 8:38 tá iinna k. xíʼi̱n

KUKAʼAN NU̱ÚNDÓ

 1Pe 4:16 tá xóʼvi̱ndó xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo kǒo k.

KÚKAʼAN NU̱ÚRA

 Heb 11:16 Ndióxi̱ va̱ása k. ña̱ ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱na

KÚMA̱NÍ KUXA-INI

 Ro 15:1 ná chindeétáʼanyó xíʼin na̱ k.

KÚMA̱NÍÑA

 Ro 12:13 na̱ ñuu Ndióxi̱ na̱ k. ndaʼa̱

KUNAÁNDÓ

 Heb 12:3 kǒo k. ta kǒo ndakava-inindó

KUNDA̱A̱ KÁXI ININA

 1Ti 2:4 xa̱a̱na k. mií ña̱ nda̱a̱

KÚNDA̱A̱ KÁXI ININDÓ

 Col 3:10 k. xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱

KUNDA̱A̱-ININA

 Mt 24:15 na̱ káʼvi tu̱ʼun yóʼo ná k.

Lu 11:52 ña̱ sakúaʼa na̱ yiví ña̱ va̱ʼa k.

1Pe 1:12 na̱ ángel kúni̱nína k. xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

KÚNDA̱A̱-ININA

 Ro 10:2 va̱ása k. ndáaña kúni̱ra

KUNDA̱A̱ VA̱ʼA ININA

 Hch 17:2 chi̱ndeétáʼanra xíʼinna ña̱ ná k.

KUNDAA-ININANA

 Tit 2:10 ná na̱ʼa̱na xíʼin ña̱ kéʼéna ña̱ kivi k.

KUNDAA-ININDI̱

 2Co 1:9 ta̱ k. kúú Ndióxi̱

KUNDAANA

 Ef 4:11 savana ña̱ k. congregación

KUNDAANDÓ

 Hch 20:28 K. miíndó, k. ndikachi sa̱na̱ Ndióxi̱

Hch 20:28 k. na̱ congregación Ndióxi̱

1Pe 5:2 k. congregación na̱ kúú ndikachi

KUNDAANÍ-ININARA

 1Pe 4:19 k. chi ta̱kán nda̱kúní-inira

KÚNDA̱A̱VA-INIRA

 Heb 4:15 k. xíʼin ndiʼi ña̱ ndóʼoyó

KÚNDASÍNA

 Tit 1:16 xíʼin ña̱ kéʼéna k. xíninara

KUNDASÍNDÓ

 Ro 12:9 K. kunindó ña̱ va̱ása va̱ʼa

KU̱NDA̱TÍ

 Snt 1:17 va̱ása nása̱mara táki̱ʼva nása̱ma k.

KUNDATUYÓ

 Ro 15:4 k. ña̱ taxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó

KÚNDÁʼVI-INI

 Mt 5:7 Si̱íní íyo na̱ k. xíni inkana

Snt 2:13 na̱ k. xíni inkana kuchiñuvana

KUNDÁʼVI-ININDÓ

 Lu 6:36 k. kunindó inkana

Col 3:12 k. kunindó inkana

KU̱NDÁʼVI-INIRA

 Mr 10:21 Ta̱ Jesús xi̱tora nu̱úra ta k. xi̱nirara

KUNDÁʼVI-INIÚN

 Mt 16:22 Táta k. kuniún miíún

KU̱NDÁʼVIKAVÍ-INIRA

 Mt 9:36 k. xi̱nirana saáchi xi̱nira

KÚNDÁʼVINÍ-INI

 2Co 1:3 ta̱yóʼo kúú ta̱ k. xíni miíyó

KÚNDÁʼVINÍ-INIRA

 Snt 5:11 Jehová k. xínira miíyó

KU̱NDÁʼVINÍ-INIRA

 Mt 20:34 Ta̱ Jesús k. xi̱nirana

KUNDEÉ-INI

 Mt 24:13 na̱ ná k. nda̱a̱ nu̱ú ndíʼi

KUNDEÉ-ININDÓ

 Lu 21:19 Tá ná k. ka̱kundó

1Co 6:7 k. tá kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼinndó

Snt 1:4 k. ya̱ʼandó nu̱ú tu̱ndóʼo

KÚNDEÉ-ININDÓ

 1Pe 2:20 Soo tá k. xóʼvi̱ndó

KUNDI̱ʼI̱-INI

 Lu 21:25 nu̱ú ñuʼú yóʼo ndeéní k. na̱ yiví

KUNDI̱ʼI̱-INIÑA

 Lu 21:34 níma̱ndó ná kǒo k. xa̱ʼa̱ ña̱ kuxundó

KUNDI̱ʼI̱-ININDÓ

 Flp 2:4 ndakundeéndó k. xa̱ʼa̱ inkana

Flp 4:6 Kǒo k. xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa

1Te 4:11 ta xa̱ʼa̱ chiñu miíndó k.

KUNDI̱ʼI̱-INIYÓ

 Ro 15:1 ta ná kǒo k. xa̱ʼa̱ mií kuitíyó

KUNDI̱ʼI̱NÍ-ININA

 Lu 21:26 kuvi tóona xa̱ʼa̱ ña̱ k.

KUNDI̱ʼI̱NÍ-ININDÓ

 Mt 6:34 kǒo k. xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ taa̱n

Mt 10:19 va̱ása k. xa̱ʼa̱ tu̱ʼun ña̱ ka̱ʼa̱nndó

Lu 21:34 kǒo k. xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼundó

1Co 7:32 kúni̱i̱ ña̱ ná kǒo k.

KUNDI̱ʼI̱NÍ-INIÚN

 2Ti 4:2 k. keʼúnña ni kúúña tiempo va̱ʼa

KUNDIKU̱NNA

 Mt 28:19 sanáʼa̱ndóna ña̱ ná k. yi̱ʼi̱

KUNDIKU̱NNDÓ

 Ef 5:1 k. yichi̱ Ndióxi̱

Heb 13:7 k. ña̱ kéʼéna

Heb 13:17 k. ña̱ káʼa̱n na̱ níʼi yichi̱ nu̱úndó

KUNDIKU̱ÚN

 Mt 19:21 Tándi̱ʼi kixiún ta k. yi̱ʼi̱

KUNDITANDÓ

 1Pe 5:10 chindeétáʼanra xíʼinndó ña̱ kútu̱ní k.

KUNDITO VA̱ʼA NU̱ÚNDÓ

 Mt 26:41 K. ta ka̱ʼa̱nníndó xíʼin Ndióxi̱

Lu 21:36 k. ta ka̱ʼa̱n-ndáʼvindó xíʼin Ndióxi̱

1Co 16:13 K., kandíxandó Ndióxi̱

KUNI

 Mt 6:1 ña̱ va̱ʼa k. na̱ yiví ña̱ kéʼéndó

Jn 1:18 ni iin yichi̱ ta̱ʼán k. na̱ yiví miíra

KÚNI̱

 Mt 6:10 Ná koo ña̱ k. miíún nu̱ú ñuʼú yóʼo

Mt 7:21 Na̱ kéʼé ña̱ k. yivái̱ ta̱ íyo chí ndiví

Lu 22:42 ná kǒo koo ña̱ k. yi̱ʼi̱

Jn 6:38 kǒo níkeʼíi̱ ña̱ k. miíi̱

Hch 21:14 Ná koo ña̱ k. mií Jehová

Ro 12:2 kunda̱a̱-inindó ndáaña k. Ndióxi̱

Ro 16:18 na̱ kéʼé ña̱ k. miína

Gál 5:16 kǒo keʼéndó ña̱ k. ku̱ñundó

Ef 2:3 xi̱keʼéyó ña̱ k. ku̱ñuyó

1Te 4:3 ña̱ k. Ndióxi̱: ña̱ ná koondó na̱ yi̱i̱

1Pe 2:11 kǒo keʼéndó ña̱ k. ku̱ñundó

1Jn 2:17 na̱ kéʼé ña̱ k. Ndióxi̱ kutakuna

KÚNI̱I̱

 Ro 7:22 ndixa k. xínii̱ ley Ndióxi̱

KUNIʼINA YICHI̱

 Ef 4:12 Chiñu ña̱ nda̱kiʼinna kúú ña̱ k.

KUNÍKÁNDÓ

 Ro 13:8 Va̱ása k. nu̱ú ni iinna

KUNI̱NDÓ

 Flp 2:13 ña̱ va̱ʼa k. keʼéndó iin ña̱ʼa

KÚNI̱NÍ

 Snt 5:11 kúnda̱a̱-inindó ña̱ k. Jehová miíyó

KÚNI̱NÍI̱

 Ro 1:15 k. xa̱i̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa

KÚNI̱NÍNA

 Tit 2:14 na̱yóʼo k. keʼéna ña̱ va̱ʼa

1Pe 2:2 na̱ sa̱kán káku k. chichínna

KUNI̱NÍNDÓ

 Col 3:5 ña̱ k. ku̱su̱nndó xíʼin inkana

KÚNI̱RA

 1Jn 5:14 tá kítáʼan ña̱ ndúkúyó xíʼin ña̱ k.

KUNISO̱ʼO

 Mr 7:37 sándaʼara na̱ kǒo kívi k.

Jn 3:36 na̱ kǒo xíín k. ña̱ káʼa̱nra

KUNISO̱ʼONA

 Ro 10:14 ndáa ki̱ʼva k. xa̱ʼa̱ra

KUNISO̱ʼONDI̱

 Hch 4:19 ña̱ k. ña̱ káʼa̱n ndóʼó

Hch 5:29 Xíniñúʼu k. ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱

KUNISO̱ʼONDÓ

 Mt 17:5 Ta̱yóʼo kúú se̱ʼi̱. K. ña̱ káʼa̱nra

Ef 6:5 k. ña̱ káʼa̱n na̱ káchíñundó nu̱ú

Heb 13:17 K. ña̱ káʼa̱n na̱ níʼi yichi̱

Snt 1:19 k. ña̱ káʼa̱n inkana

KUNISO̱ʼOVANDÓ

 Jn 14:15 tá kúʼvi̱-inindó xínindó yi̱ʼi̱, k.

KUNISO̱ʼOYÓ

 Ro 13:1 Xíniñúʼu k. ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu

KÚNI̱ÚN

 Jn 21:17 Simón, ¿á k. xíniún yi̱ʼi̱?

KÚNI̱VAI̱

 Ro 7:18 ni k. keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa

KÚNU

 Lu 8:13 soo va̱ása k. ndíka̱a̱ña níma̱na

KÚNUÑA

 Ef 3:18 kunda̱a̱-inindó ndáa ki̱ʼva k.

KUNUNDÓ

 1Co 9:24 K. ña̱ va̱ʼa ndakiʼinndóña

KU̱ÑU

 1Co 15:50 k. kǒo kivi ki̱ʼviña Reino Ndióxi̱

KU̱ÑUI̱

 Mt 26:26 Ña̱yóʼo íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo k.

KU̱ÑUNA

 Ro 8:5 na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ k.

KU̱ÑURA

 1Co 7:4 su̱ví ta̱yóʼo kúú ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú k.

KU̱ÑUYÓ

 1Co 12:18 Ndióxi̱ ke̱ʼéra iin iin táʼví k.

Flp 3:21 k. ña̱ ni loʼo va̱ása ndáyáʼvi

KUSI̱Í-INI

 2Ti 2:15 ña̱ va̱ʼa k. Ndióxi̱ xíʼin ña̱ kéʼún

KUSI̱Í-INII̱

 Flp 4:11 sa̱kuaʼi̱ k.

KUSI̱Í-ININDÓ

 Jn 16:22 kǒo kindaana ña̱ k. ndaʼa̱ndó

Ro 12:12 K. xa̱ʼa̱ ña̱ ndakiʼinndó chí nu̱únínu

Ro 12:15 K. xíʼin na̱ kúsi̱í-ini

Ro 15:13 Ndióxi̱ ná taxira ña̱ k.

Flp 3:1 k. xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nndó tátayó

Flp 4:4 k. xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nndó Ndióxi̱

KUSI̱Í-INIYÓ

 Ro 5:3k. tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo

1Ti 6:8 nani íyo ña̱ kuxuyó ná k.

KÚSI̱ÍKA-INIYÓ

 Hch 20:35 K. tá táxiyó ña̱ʼa ndaʼa̱ inkana

KÚSI̱ÍKAVÍ-ININA

 Lu 8:13 ndákiʼinnaña ta k. xíʼinña

Hch 5:41 k. ku̱a̱ʼa̱nna

KÚSI̱ÍNÍ-INII̱

 3Jn 4 K. tá xíniso̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ na̱ va̱lí se̱ʼi̱

KÚSI̱ÍNÍ-ININA

 Lu 15:7 saátu k. chí ndiví

KUSI̱KINDAA

 2Pe 3:3 koo na̱ k. ña̱ va̱ʼa

KUSI̱KINDAANA

 Gál 6:7 nda̱a̱ ni iinna va̱ása kívi k. Ndióxi̱

KUSI̱KINDAANARA

 Lu 18:32 k. ta kondaana tási̱ína nu̱úra

KÚSI̱KINDAANARA

 Lu 22:63 ki̱xáʼana k. ta káninara

KÚSUCHÍ-INI

 Mt 5:4 Si̱íní íyo na̱ ndeéní k.

KÚSUCHÍ-INIÑA

 Ro 8:22 ndiʼi ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ ndeéní k.

KUSUCHÍ-ININDÓ

 1Te 4:13 ña̱ va̱ʼa ná kǒo k.

KU̱SUCHÍ-INIRA

 Mt 26:75 xa̱kuníra xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní k.

KÚSUCHÍ-INIYÓ

 Ro 8:26 espíritu Ndióxi̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱yó tá k.

KÚSUCHÍNÍ-INIRA

 2Co 2:7 kǒo kundi̱ʼi̱ní-inira xa̱ʼa̱ ña̱ k.

KU̱SU̱NNA

 Ro 1:27 saátu na̱ ta̱a kǒo níkutóokana k.

KU̱SU̱NNÁ

 Ro 1:26 ná ñaʼá sa̱ndákooná ña̱ k. xíʼin ta̱a

KU̱SU̱NNDI̱

 2Co 6:5 sava yichi̱ va̱ása kívi k.

KU̱SU̱NYÓ

 1Te 5:6 ná kǒo k. táki̱ʼva kéʼé inkana

KUTÁʼAN TU̱ʼUNNDÓ

 1Co 1:10 inkáchi ná k. xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nndó

KUTÁʼANNDÓ

 1Co 5:9 va̱ása k. xíʼin na̱ kéʼé ku̱a̱chi kini

2Co 6:14 Va̱ása k. xíʼin na̱ va̱ása kándíxa Ndióxi̱

2Te 3:14 va̱ása k. xíʼinna

KUTAKUKANA

 2Co 5:15 ná kǒo k. xa̱ʼa̱ miína

KUTAKUNA

 Jn 5:26 Ndióxi̱ íyo ndee̱ra ña̱ taxira k.

1Jn 2:17 na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ k.

KUTAKUNDÓ

 Mt 6:27 kivi k. ku̱a̱ʼáka tiempo

KU̱TÉʼÉÑA

 Mt 13:15 níma̱ na̱ yiví yóʼo xa̱a̱ k.

KÚTÓO

 Ef 5:10 ña̱ k. Ndióxi̱ kúú ña̱ kéʼéndó

1Jn 2:16 ña̱ k. ku̱ñuna, ña̱ k. nduchúnu̱úna

KÚTÓO KU̱A̱ʼÁ ÑA̱ʼA

 1Co 5:11 va̱ása kutáʼanndó xíʼin na̱ k.

1Co 6:10 na̱ k. va̱ása ki̱ʼvina Reino Ndióxi̱

KU̱TÓOKANA

 Ro 1:27 k. ku̱su̱nna xíʼin na̱ ta̱a táʼan miína

KÚTÓONA

 Snt 1:14 ña̱ k. kúú ña̱ sándaʼvi miína

KÚTÓONÍ

 2Ti 2:22 ña̱ k. na̱ va̱lí kúa̱an keʼéna

KUTÓONÍNDÓ ÑA̱ʼA

 Lu 12:15 Kiʼinndó kuenta ña̱ va̱ása k.

KÚTÓONÍRA

 1Ti 6:4 K. sakákura ku̱a̱chi

KÚTU̱NÍ

 2Co 10:4 sandíʼi-xa̱ʼa̱ndi̱ ña̱ʼa ña̱ k.

KU̱ʼU̱N

 Jn 3:13 Ni iin ta̱a ta̱ʼán k. chí ndiví

KUVI

 Lu 9:24 ta na̱ ná k. xa̱ʼíi̱ ka̱kuvana

Heb 2:15 na̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo yíʼvi k.

KÚʼVI̱-INI

 Jn 12:25 Na̱ k. xíni ña̱ tákuna ndiʼi-xa̱ʼa̱vana

Ro 8:39 nu̱ú ña̱ k. Ndióxi̱ xínira miíyó

Ro 13:10 na̱ k. xínitáʼan sáxi̱nuna ley

Col 3:14 na̱ k. xínitáʼan va̱ʼaní kítáʼanna

1Jn 4:8 chi Ndióxi̱ kúúra ña̱ k.

1Jn 4:20 na̱ va̱ása k. xíni na̱ ñanina

KÚʼVI̱-INII̱

 1Co 13:2 tá kǒo k. xínii̱ inkana

Ap 3:19 táxii̱ consejo ndaʼa̱ na̱ k. xínii̱

KÚʼVI̱-ININA

 Jn 15:13 na̱ ndixa náʼa̱ ña̱ k. xíninana

1Co 13:8 Ña̱ k. xínina inkana va̱ása ndíʼiña

KUʼVI̱-ININDÓ

 Jn 13:34 ña̱ ná k. kunitáʼanndó

Ro 12:9 xíniñúʼu k. kunindó ña̱ va̱ʼa

Ro 13:8 xíniñúʼu k. kunitáʼanndó

Col 3:19 k. kunindó ñá síʼindó

1Jn 2:15 Va̱ása k. kunindó ñuyǐví

KÚʼVI̱-ININDÓ

 Jn 14:15k. xínindó yi̱ʼi̱

1Co 16:14 xa̱ʼa̱ ña̱ k. xínindó inkana

2Co 2:8 na̱ʼa̱ndó ña̱ k. xínindóra

KUʼVI̱-ININDÓ KUNITÁʼANNDÓ

 Ro 12:10 k. táki̱ʼva kéʼéndó xíʼin na̱ veʼendó

KÚʼVI̱-INIRA

 1Jn 4:10 Ndióxi̱ k. xínira miíyó

KUʼVI̱-INIÚN

 Mt 22:37 K. kuniún Jehová xíʼin ndiʼi níma̱ún

KUʼVI̱-INIYÓ

 1Co 13:13 ña̱ k. kuniyó inkana

KÚʼVI̱-INIYÓ

 1Co 8:1 ña̱ k. ndásandakúña-iniyó

1Jn 3:18 va̱ása ka̱ʼa̱n kuitíyó ña̱ k.

1Jn 5:3k. xíniyó Ndióxi̱

KUʼVI̱KA-INI

 Jud 21 va̱ʼa k. Ndióxi̱ kunira ndóʼó

KUʼVI̱KA-ININA

 Mt 24:12 na̱ yiví kǒo k. kunitáʼanna

KÚʼVI̱KA-INIÚN

 Ap 2:4 va̱ása k. xíniún Ndióxi̱

KUVIKANA

 Ap 21:4 ta va̱ása k.

KUVINA

 Jn 8:51 nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása k.

Jn 11:25 ni ná k., ndikó tukuvana koona

Jn 11:26 nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása k.

Ro 16:4 chi na̱yóʼo si̱lóʼo k. xa̱ʼíi̱

Ap 14:13 na̱ ndíku̱n tátayó ta ná k. si̱íní koona

KUVINA ÑA̱ YICHI̱ U̱VI̱

 Ap 2:11 va̱ása xa̱a̱kana k.

Ap 20:6 na̱yóʼo va̱ása k.

Ap 20:14 kúni̱ kachiña ña̱ k.

KUʼVI̱NÍ-ININDÓ

 1Te 5:13 k. kunindóna xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna

1Pe 4:8 ndáyáʼvika ña̱ k. kunitáʼanndó

KÚʼVI̱NÍKA-INI

 Mt 10:37 na̱ k. xíni se̱ʼe

KUVIVANDI̱

 2Co 1:9 Nda̱a̱ ki̱xáʼa ndákanixi̱níndi̱ ña̱ k.

KÚXÍKÁ

 Heb 10:39 su̱ví táʼan na̱ k. nu̱ú Ndióxi̱ kúúyó

KUXÍKÁNDÓ

 1Co 6:18 K. nu̱ú ku̱a̱chi kini

KUXINI̱ VA̱ʼANA

 2Ti 3:17 k. keʼéna nda̱a̱ ndáaka chiñu

KUXU

 Jn 21:17 Taxi ña̱ k. ndikachi válí sa̱na̱i̱

KUXUNA

 Mt 24:45 k. mií tiempo ña̱ xíniñúʼunaña

Hch 14:17 ku̱a̱ʼání ña̱ k. ta̱xira ndaʼa̱na

2Te 3:10 na̱ kǒo káchíñu ná va̱ása k.

KUXUNDÓ

 Jn 6:27 Va̱ása kachíñundó xa̱ʼa̱ ña̱ k.

1Co 5:11 kǒo k. xíʼin na̱ yiví kán

1Co 11:20 k. si̱táva̱ʼa ta koʼondó vino

KUYATINNDÓ

 Snt 4:8 K. nu̱ú Ndióxi̱

L

LÁZARO

 Lu 16:20 ta̱ ndáʼvi ta̱ xi̱naní L.

Jn 11:11 Ta̱ migoyó L. ta̱ ni̱ki̱si̱va kúúra

Jn 11:43 L. kita

LECHE

 Heb 5:12 tuku xíniñúʼu koʼondó l.

1Pe 2:2 ña̱ kúni̱nína chichínna l. siʼína

LEKERA

 Jn 19:36 Va̱ása ka̱ʼnu̱na ni iin l.

LEPRA

 Lu 5:12 ki̱ta iin ta̱a ta̱ kúúmií kue̱ʼe̱ l.

LEY

 Mt 22:40 Ti̱xin u̱vi̱ saá ña̱yóʼo ka̱na L.

Ro 7:22 ndixa kúni̱i̱ xínii̱ l. Ndióxi̱

Ro 10:4 ta̱ Cristo sa̱xínura ña̱ káʼa̱n L.

Ro 13:8 na̱ yiví sáxi̱nuna ña̱ káʼa̱n l.

Gál 3:24 L. kúú ña̱ xi̱ndaa miíyó

Gál 6:2 saxínundó ña̱ káʼa̱n l. ta̱ Cristo

Flp 1:7 tu̱ʼun va̱ʼa nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n l.

Snt 2:8 sáxi̱nundó ña̱ káʼa̱n l. ta̱ rey

LIBRE

 1Pe 2:16 Koondó na̱ yiví l.

2Pe 2:19 ña̱ kivi koona na̱ yiví l.

LIBRO

 Ap 20:15 l. nu̱ú va̱xi ki̱vi̱ na̱ kutaku

LIBRONA

 Hch 19:19 nda̱kayana l. ta xa̱ʼminaña

LIDIA

 Hch 16:14 ñá L. ñá ñuu Tiatira xi̱xikóñá ti̱ko̱to̱

LIMPIO

 1Co 6:11 xa̱a̱ ndu̱undó na̱ yiví l.

LIVI

 1Pe 3:3 Ña̱ va̱ʼa l. kuna̱ʼa̱ ná ñaʼá

LLAVE

 Mt 16:19 l. ña̱ Reino ña̱ íyo chí ndiví

Ap 1:18 níʼi̱ l. ña̱ ndatavái̱ na̱ ni̱xi̱ʼi̱

LOBO

 Mt 7:15 chí inina l. ndi̱va̱ʼa kúúna

Lu 10:3 chíndaʼíi̱ ndóʼó ku̱ʼu̱nndó ma̱ʼñú tí l.

Hch 20:29 táki̱ʼva íyo l. tí ndi̱va̱ʼa-ini

LOʼO ÑA̱ʼA

 Lu 16:10 Na̱ yiví na̱ nda̱kú-ini xíʼin l.

LOʼO TIEMPO

 Heb 11:25 ña̱ sakúsi̱í-inira l.

LOʼOVA

 2Co 4:17 l. tiempo kúú ña̱ xóʼvi̱yó

LOT

 Lu 17:32 Ndakaʼánndó xa̱ʼa̱ ñá síʼi ta̱ L.

2Pe 2:7 Ta saátu sa̱kǎkura ta̱ L.

LUCAS

 Col 4:14 Ta̱ L. ta̱ kúú médico

M

MACEDONIA

 Hch 16:9 Naʼa chí M. ta chindeétáʼan xíʼinndi̱

MAESTRONDÓ

 Mt 23:10 iinláva kúú m., ta̱ Cristo

MAGIA

 Hch 19:19 na̱ xi̱keʼé m. xa̱ʼmina librona

MALTA

 Hch 28:1 na̱kunda̱a̱-inindi̱ ña̱ M. naní isla

MARCOS

 Col 4:10 ta̱ M. ñani kúáchi ta̱ Bernabé

MARÍA 1

 Mr 6:3 ta̱ carpintero se̱ʼe ñá M.

MARÍA 2

 Lu 10:39 ñá M. ta xi̱kooñá ña̱ kuniso̱ʼoñá

Lu 10:42 ñá M. nda̱kaxinñá ña̱ ndáyáʼvika

Jn 12:3 ñá M. ki̱ʼinñá aceite tá xáʼa̱n támi

MARÍA 3

 Mt 27:56 xíʼin nákán va̱xi ñá M. Magdalena

Lu 8:2 ñá M. Magdalena

MARÍA 4

 Mt 27:56 ñá M. siʼí ta̱ Santiago

MARÍA 5

 Hch 12:12 veʼe ñá M. siʼí ta̱ Juan

MARTA

 Lu 10:41 M., ndeéní ndíʼi̱-iniún

MAYORDOMO

 Lu 12:42 ta̱ ndixa kúú m. ta̱ nda̱kúní-ini

1Co 4:2 na̱ m. xíniñúʼu sáxi̱nuna chiñuna

MESA

 1Co 10:21 va̱ása kivi kuxundó nu̱ú m. Jehová

MESÍAS

 Jn 1:41 Nda̱ni̱ʼíndi̱ ta̱ M.

Jn 4:25 xíni̱i̱ ña̱ kixaa̱va ta̱ M., ta̱ Cristo

MIGO

 Snt 2:23 Ta̱ Abrahán xi̱kuura m. Jehová

Snt 4:4 tá kúúndó m. na̱ ñuyǐví yóʼo

MIGOI̱

 Jn 15:14 kúúndó m. tá kéʼéndó ña̱ xáʼndai̱

MIGONA

 Jn 15:13 kuvina xa̱ʼa̱ na̱ m.

MIGONDÓ

 Lu 16:9 ña̱ va̱ʼa ndukúndó m.

MIGUEL

 Ap 12:7 ta̱ M. xíʼin na̱ ángel

MI̱ʼÍ

 1Co 4:13 m. kúúndi̱ nu̱ú na̱ yiví

Flp 3:8 nda̱a̱ táki̱ʼva íyo m. saá íyoña nu̱úi̱

MIL

 2Pe 3:8 iin ki̱vi̱ m. ku̱i̱ya̱ kúúña

MILAGRO

 2Te 2:9 taxira ndee̱ ndaʼa̱ra ña̱ keʼéra m.

MILLÓN

 Ap 5:11 Ku̱a̱ʼání m. kúú na̱yóʼo

MINA

 Lu 19:16 iin m. ta̱xiún ndaʼíi̱

MOISÉS

 Hch 7:22 Ta̱ M. sa̱kuaʼara ndiʼi ña̱ ndíchi

2Co 3:7 kǒo níkivi kotona nu̱ú ta̱ M.

MOSTAZA

 Lu 13:19 iin ndikín ña̱ m. ña̱ chi̱ʼi iin ta̱a

N

NA̱ CHÍÑU

 Mr 13:9 ndataxina ndóʼó ndaʼa̱ n.

Hch 4:26 n. iin nda̱kutáʼanna

Ro 13:1 Xíniñúʼu kuniso̱ʼoyó ndiʼi ña̱ káʼa̱n n.

1Co 6:6 ku̱a̱ʼa̱nra xíʼin inkara nu̱ú n.

Tit 3:1 ná kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱n n.

NA̱ CONTRA TA̱ CRISTO

 1Jn 2:18 vitin xa̱a̱ ku̱a̱ʼání kúú n.

NA̱ CRISTO VATÁ

 Mt 24:24 kita n. xíʼin na̱ profeta vatá

NA̱ ÍXANDI̱VA̱ʼA

 Ro 12:14 Ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ n. xíʼinndó

NA̱ ÍXASO̱ʼO

 2Te 3:6 kǒo kutáʼanndó xíʼin n.

NA̱ ÍYO CONTRA NDIÓXI̱

 2Te 2:3 siʼnaka n. koo

NA̱ KÁNDÍXA

 Jn 20:29 Si̱íní íyo n. ni kúma̱ní kunina

NA̱ KÁʼVI XA̱ʼA̱ KI̱MI

 Mt 2:1 n. na̱ ki̱xi chí nu̱ú kána ñu̱ʼu

NA̱ KÉʼÉ ÑA̱ VA̱ÁSA VA̱ʼA

 1Co 15:33 Va̱ása kutáʼanndó xíʼin n.

NÁ KÍSI̱ XÍʼIN KU̱A̱ʼÁ TA̱A

 Lu 15:30 ta̱ sa̱ndíʼi xu̱ʼún xíʼin ná ñaʼá n.

NA̱ KÍSI̱ XÍʼIN NA̱ KǑO NÍTINDAʼA̱ XÍʼINNA

 1Co 6:9 n. va̱ása ki̱ʼvina ti̱xin Reino Ndióxi̱

NA̱ KǑO XÍNI̱RÍ

 Jn 10:5 va̱ása ku̱ʼu̱nrí sa̱tá n.

NA̱ KÚÁA

 Mt 15:14 n. kúúna ta níʼina yichi̱ nu̱ú inkana

NA̱ KÚA̱AN

 1Co 7:36 n. tá su̱ví na̱ válíka kúúna

NA̱ KU̱CHIÑU

 Ap 2:7 n. kaxí ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n

NA̱ KUI̱ʼNÁ

 Mt 6:20 chí ndiví, va̱ása kíʼvi n.

1Co 6:10 n. va̱ása ki̱ʼvina ti̱xin Reino Ndióxi̱

NA̱ KÚMA̱NÍ TINDAʼA̱

 1Co 7:8 N. ta saátu ná ni̱xi̱ʼi̱ yií káʼi̱n xíʼinna

NA̱ KÚÚMIÍ KU̱A̱CHI

 Lu 22:37 nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéna xíʼin iin n.

NA̱ NDA̱KAXIN NDIÓXI̱

 Mt 24:22 xa̱ʼa̱ n. loʼova ki̱vi̱ kooña

Mt 24:31 na̱ ángel sandátakana n.

NA̱ NDÁSAKÁʼNU NDIÓXI̱ XÍʼINYÓ

 1Pe 2:17 kuʼvi̱ní-inindó kunindó n.

NA̱ NDÁʼVI

 Lu 4:18 ña̱ va̱ʼa natúʼi̱n tu̱ʼun va̱ʼa xíʼin n.

Jn 12:8 n. ndiʼiva tiempo koona xíʼinndó

2Co 6:10 nda̱a̱ táki̱ʼva íyo n. íyondi̱ nu̱úna

Gál 2:10 ná chindeétáʼanndi̱ xíʼin n.

NA̱ NDÍCHI

 Lu 10:21 va̱ása nítaxiún kunda̱a̱-ini n.

NA̱ NDÓO CHÍ NDIVÍ

 Ap 19:14 n. na̱ chíndeétáʼan xíʼinra

NÁ NDUYI̱I̱

 Lu 11:2 Yivá, n. ki̱vi̱ún

NA̱ NÍʼI YICHI̱

 Ro 12:8 n. nu̱ú inkana

1Te 5:12 ixato̱ʼóníndó n. nu̱úndó

NA̱ NI̱NU KÚNI

 1Co 1:31 N., ni̱nu ná kunina xa̱ʼa̱ Jehová

NÁ NI̱XI̱ʼI̱ YIÍ

 Snt 1:27 ná kiʼinyó kuenta xíʼin n.

NA̱ NI̱XI̱ʼI̱ YIVÁ

 Snt 1:27 ná kiʼinyó kuenta xíʼin n.

NA̱ TÁʼANNDÓ

 Lu 21:16 n., na̱ migondó ndataxina ndóʼó

NA̱ TÁʼANRA

 Hch 10:24 Ta̱ Cornelio sa̱ndátakara ndiʼi n.

NA̱ TI̱NDAʼA̱

 Heb 13:4 xíniñúʼu ixato̱ʼóna n. xíʼinna

NA̱ VA̱LÍ

 Mt 11:16 táki̱ʼva íyo n. na̱ ndóo nu̱ú ya̱ʼvi

Mt 18:3 xa̱a̱ndó koondó táki̱ʼva íyo n.

Mt 19:14 Taxindó ná kixi n. nu̱úi̱

Lu 10:21 sa̱náʼúnña nu̱ú na̱ íyo táki̱ʼva íyo n.

1Co 14:20 xíniñúʼu koondó táki̱ʼva íyo n.

2Co 12:14 Su̱ví n. kúú na̱ táan va̱ʼa xu̱ʼún

Ef 6:1 n. kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n na̱ yivándó

NA̱ VEʼE

 Ef 2:19 kúúndó n. Ndióxi̱

NÁ XA̱A̱ TI̱NDAʼA̱

 Ef 5:22 N. ná kundiku̱nná ña̱ káʼa̱n yiíná

NA̱ XA̱A̱ XU̱XA

 Heb 5:14 n. viíní sa̱kuaʼana ndakanixi̱nína

NA̱ XÁʼNDACHÍÑU

 2Pe 2:10 kǒo íxato̱ʼóna n. nu̱úna

NA̱ YIVÁNDÓ

 Ef 6:1 kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n n.

Col 3:20 kuniso̱ʼondó ndiʼi ña̱ káʼa̱n n.

NA̱ YIVÁVANA

 2Co 12:14 n. kúú na̱ xíniñúʼu taán va̱ʼa xu̱ʼún

NA̱ YIVÍ

 Mt 21:43 taxira Reinora ndaʼa̱ inka n.

Mt 24:34 n. na̱ ndóo tiempo vitin

Lu 10:27 kuʼvi̱-iniún kuniún inka n.

NA̱ YIVÍ XU̱XA

 Heb 6:1 ná chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ kooyó n.

NAʼA

 Ap 22:17 na̱ xíniso̱ʼo ná ka̱ʼa̱nna N.

NAÁ

 Mt 4:16 na̱ ni̱xi̱yo nu̱ú n. xi̱nina nda̱ye̱ʼe̱

Jn 3:19 chi xi̱kuni̱kana ña̱ n.

1Pe 2:9 ta̱ nda̱tavá ndóʼó nu̱ú ña̱ n.

NAÍN

 Lu 7:11 ni̱xa̱ʼa̱nra chí ñuu ña̱ naní N.

NA̱KUNDA̱A̱-ININA

 Ef 3:5 na̱ profeta n. xa̱ʼa̱ña

NA̱KUVA̱ʼA

 2Co 5:17 na̱ n. xa̱á kúúna

NÁNDÓSÓI̱

 Flp 3:13 n. xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ xi̱keʼíi̱

NÁNDÓSÓ-INIRA

 Heb 6:10 Ndióxi̱ va̱ása n. xa̱ʼa̱ chiñu ke̱ʼéndó

NANDÓSÓNDÓ

 Heb 10:32 Kǒo n. chi tá xa̱a̱ nda̱kiʼinndó luz

NANDUKÚNA

 Hch 17:27 ña̱ va̱ʼa n. Ndióxi̱

NA̱NDUKÚNA

 1Pe 1:10 n. xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

NÁNDUKÚÑÁÑA

 Lu 15:8 kúeení n. nda̱a̱ ná ndani̱ʼíñáña

NANDUKÚNDÓ

 1Te 5:21 Viíní n. xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa

NÁNDUKÚRA

 Jn 4:23 Ndióxi̱ n. na̱ íyo saá

NASAMA

 Ro 12:2 va̱ása taxindó n. ñuyǐví miíndó

Ro 12:2n. Ndióxi̱ ña̱ ndákanixi̱níndó

NA̱SAMA

 Mt 17:2 n. ki̱ʼva ña̱ náʼa̱ ta̱ Jesús nu̱úna

NÁSAMANDI̱

 2Co 4:2 va̱ása n. tu̱ʼun Ndióxi̱

NASAMANDÓ

 2Co 13:11 ña̱ n. ña̱ kéʼéndó

NATÚʼI̱N

 Jn 18:37 ña̱ va̱ʼa n. xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱

NATÚʼÚN

 2Ti 4:2 n. xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱

2Ti 4:5 n. xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa

NÁTÚʼUN

 Hch 21:8 ta̱ Felipe ta̱ n. tu̱ʼun Ndióxi̱

Ro 10:14 tá kǒo na̱ n. xíʼinna

NA̱TÚʼUN

 2Pe 2:5 ta̱ nda̱kúní ni̱xi̱yo ini n. xa̱ʼa̱ Ndióxi̱

NÁTÚʼUN KÚÁCHINA

 Jud 16 Na̱ yiví yóʼo nina n.

NATÚʼUNNA

 Mt 24:14 n. tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

Ro 10:10 kuniñúʼuna yuʼúna ña̱ n.

NATÚʼUNNDI̱

 Hch 10:42 xa̱ʼndara chiñu ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ n.

2Co 3:6 ta̱ sa̱náʼa̱ ndi̱ʼi̱ ña̱ n.

NATÚʼUNNDÓ

 Hch 1:8 n. xa̱ʼíi̱ chí ñuu Jerusalén

Snt 5:16 n. xíʼin táʼanndó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chindó

NATÚʼUNRA

 Lu 8:1 ku̱a̱ʼa̱nra n. xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

NÁTÚʼUNRA

 Mt 9:35 n. tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

NATÚʼUNYÓ

 Heb 10:23 kǒo sandákooyó ña̱ n.

1Jn 1:9 tá ná n. xíʼinra xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó

NDA̱A̱

 Ef 4:18 va̱ása kúnda̱a̱-inina ña̱ n.

NDAʼA̱

 Mt 6:3 ná kǒo kunda̱a̱-ini n. yítiún

NDAʼA̱ YITU̱N

 Jn 15:4 n. kǒo kívi taxi iinlá miíña ku̱i̱ʼi

NDACHÁʼVIRA

 Mt 20:28 kuvira xa̱ʼa̱ na̱ yiví ña̱ n. xa̱ʼa̱na

NDÁKAʼÁNNA

 1Co 13:5 Va̱ása n. xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé inkana

NDÁKAʼÁNNÍI̱ XA̱ʼA̱NDÓ

 Flp 1:8 Ndióxi̱ kúnda̱a̱va-inira ña̱ n.

NDÁKANDA̱NÍ-ININA

 1Pe 4:4 n. xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása kítáʼankandó

NDA̱KANI

 Jn 1:18 ta̱kán kúú ta̱ n. nu̱úyó

Hch 28:23 n. ndiʼira nu̱úna xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

NDÁKANIXI̱NÍ

 Ro 8:6 Na̱ n. xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ ku̱ñuna kuvina

Ro 14:1 na̱ xa̱a̱ síín n. nu̱ú miíndó

2Co 10:5 ndákasindi̱ ña̱ n. na̱ yiví

NDÁKANIXI̱NÍI̱

 Ro 7:25 xíʼin ña̱ n. ndíku̱i̱n ley Ndióxi̱

NDÁKANIXI̱NÍNA

 Flp 3:19 n. xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú

NDAKANIXI̱NÍNDÓ

 Ro 12:3 va̱ása n. ña̱ ndáyáʼviníkandó

1Co 14:20 n. táki̱ʼva ndákanixi̱ní na̱ xa̱a̱ xu̱xa

Flp 2:5 n. nda̱a̱ táki̱ʼva nda̱kanixi̱ní ta̱ Cristo

Col 3:2 ña̱ íyo chí ndiví n. xa̱ʼa̱

NDÁKANIXI̱NÍNDÓ

 Ef 4:23 ndasaxa̱ándó ña̱ n.

Flp 4:5 ná kunda̱a̱-ini ndiʼina ña̱ va̱ʼaní n.

NDÁKANIXI̱NÍRA

 Ap 17:17 Ndióxi̱ chi̱ka̱a̱-inina ña̱ keʼéna ña̱ n.

NDÁKANIXI̱NÍYÓ

 1Co 2:16 inkáchi n. xíʼin ta̱ Cristo

NDÁKASIÑÁ

 1Co 11:6 tá iin ñá ñaʼá kǒo n. xi̱níñá

NDAKASINDÓ

 1Pe 2:15 n. yuʼú na̱ káʼa̱n sána mií

NDA̱KASIRA

 2Co 4:4 ndióxi̱ ñuyǐví yóʼo n. nu̱úna

NDÁKATARA

 Jn 13:5 ki̱xáʼara n. xa̱ʼa̱ na̱ discípulora

NDAKAVA-INI

 1Te 3:3 ni iinndó kǒo n. ixaa tu̱ndóʼo yóʼo

NDA̱KAVA-INI

 1Te 5:14 sandíkondó-ini na̱ n.

NDAKAVA-ININA

 Ro 9:33 na̱ ná kandíxa va̱ása n.

Col 3:21 ña̱ va̱ʼa ná kǒo n.

NDAKAVANA

 1Co 10:12 kuenta ná koona ña̱ va̱ása n.

NDÁKAVANÍ-INIRA

 Flp 2:26 [Ta̱ Epafrodito] n.

NDAKÁXI-ININDÓ

 Ro 13:11 xa̱a̱ hora ña̱ n. kúúña

NDÁKA̱XIN

 Hch 10:34 va̱ása n. Ndióxi̱ na̱ yiví

NDÁKA̱XINNDÓ

 Snt 2:9 tá ndákundeéndó n. na̱ yiví

NDAKA̱XINRA

 Ro 9:11 Ndióxi̱ nda̱kanixi̱níra ndáa ki̱ʼva n. iinna

NDAKAYA

 Ef 1:10 n. tukura ndiʼi ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví

NDÁKAYA IMPUESTO

 Mt 18:17 ná koona táki̱ʼva íyo na̱ n.

Lu 18:11 va̱ása íyoi̱ táki̱ʼva íyo ta̱ n.

NDA̱KIʼIN

 Lu 12:48 Saáchi na̱ ku̱a̱ʼá ña̱ʼa n.

NDA̱KIʼIN NDÁʼVI

 Ro 8:15 espíritu ña̱ n. ndóʼó

NDAKIʼINNA

 2Co 9:6 na̱ loʼo ña̱ʼa chíʼi, loʼo ña̱ʼa n.

NDA̱KIʼINNA

 Heb 6:4 n. ña̱ va̱xi chí ndiví

NDAKIʼINNDÓ

 Mt 25:34 n. ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

Ro 12:12 Kusi̱í-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ n. chí nu̱únínu

Ro 14:1 Viíní n. na̱ kándíxa Ndióxi̱

Gál 3:29 n. ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira

NDAKIʼIN-TÁʼANNDÓ

 Ro 15:7 viíní n. táki̱ʼva nda̱kiʼin ta̱ Cristo ndóʼó

NDAKIʼINVAYÓ

 Gál 6:7 ña̱ chíʼiyó ña̱kán kúú ña̱ n.

Gál 6:9 tá ná chika̱a̱níyó ndee̱ n. ña̱ va̱ʼa

NDAKIʼINYÓ

 2Co 1:22 ndixava n. ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra taxira

Ef 1:14 ndixava n. ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra taxira

1Pe 1:4 n. iin ña̱ ki̱ndoora taxira ndaʼa̱yó

NDAKINDEE̱NDÓ

 Mt 11:28 chi yi̱ʼi̱ taxi n.

NDAKINDEI̱

 Lu 12:19 ña̱kán n., kuxui̱, koʼi̱

NDAKÚ KOO ININDI̱

 1Te 2:2 Ndióxi̱ ta̱xira ña̱ n.

NDAKÚ KOO ININDÓ

 1Co 16:13 n., ta ndakúní koondó

NDAKÚ

 Ro 12:12 N. koo inindó nu̱ú tu̱ndóʼo

1Co 1:8 n. koondó nda̱a̱ nu̱ú ndíʼi

NDA̱KUCHI

 Hch 2:41 u̱ni̱ mil kúú na̱ n.

NDAKUCHII̱

 Hch 8:36 ¿Ndáaña sási nu̱úi̱ ña̱ n.?

NDAKUCHINA

 Lu 3:3 n. ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱na ña̱ ndíkó-inina

NDÁKUCHINDÓ

 1Pe 3:21 ña̱ n. kúú ña̱ sakǎku ndóʼó

NDA̱KUCHIYÓ

 Ro 6:4 ni̱ndu̱xu̱nyó tá n. xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra

NDAKUIINNDÓ

 Col 4:6 kunda̱a̱-inindó ndáa ki̱ʼva n. yuʼúna

1Pe 3:15 koo tu̱ʼvaníndó ña̱ n.

NDA̱KÚ-INI

 Lu 16:10 Na̱ yiví na̱ n. xíʼin loʼo ña̱ʼa

Ro 9:14 ¿Á va̱ása n. Ndióxi̱?

NDAKUNDEÉKANDÓ

 1Te 4:1 n. keʼéndó ña̱yóʼo

1Te 4:10 ñaniyó n. keʼéndó ña̱yóʼo

NDA̱KUNDIKU̱NNA

 Mt 4:20 sa̱ndákoona ña̱ tíinna ti̱a̱ká ta n.

NDAKÚNÍ

 Snt 5:11 xi̱niso̱ʼondó ña̱ n. ni̱xi̱yo ini ta̱ Job

NDA̱KÚNÍ

 Lu 18:7 n. ná tiinna ku̱a̱chi xíʼinna

2Co 8:21 chíka̱a̱níndi̱ ndee̱ ña̱ n. kéʼéndi̱

Ap 2:10 N. koo iniún nda̱a̱ ná kuviún

NDAKÚNÍ KOONDÓ

 1Co 16:13 ndakú koo inindó, ta n.

1Co 16:13 n. xíʼin ña̱ kándíxandó Ndióxi̱

NDA̱KÚNÍ-INIRA

 1Co 10:13 Soo Ndióxi̱ n.

NDÁKUNINA

 Heb 5:14 n. ña̱ va̱ʼa xíʼin ña̱ va̱ása va̱ʼa

NDAKUTÁʼAN MA̱NÍ

 2Co 5:19 ña̱ va̱ʼa n. na̱ ñuyǐví yóʼo xíʼinra

NDAKUTÁʼAN MA̱NÍYÓ

 1Jn 2:2 ña̱ va̱ʼa n. xíʼin Ndióxi̱

NDAKUTÁʼAN VA̱ʼANA

 Ro 3:25 xa̱a̱na n. xíʼin Ndióxi̱

NDAKUTÁʼAN VIÍÑÁ

 1Co 7:11 va̱ʼaka ná n. xíʼin yiíñá

NDA̱KUTÁʼAN VIÍYÓ

 Ro 5:10 ni̱xa̱a̱yó n. xíʼinra

NDANDIKÓ-INIYÓ

 2Co 7:10 chi chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ n.

NDANIʼI̱RA

 Jn 11:11 ku̱ʼi̱n chí kán ña̱ va̱ʼa n.

NDA̱ÑÚʼU

 Lu 15:24 ta̱ n. kúúra soo nda̱ni̱ʼíyóra

Ef 4:19 n. va̱ʼa ña̱ xínitúni̱na

NDA̱SAI̱ MIÍI̱

 1Co 9:22 N. nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií na̱ yiví

NDASAKÁʼNU

 2Ti 3:12 ndiʼi na̱ kúni̱ n. Ndióxi̱

NDÁSAKÁʼNU

 Gál 6:10 na̱ inkáchi n. Ndióxi̱ xíʼinyó

NDASAKÁʼNÚN

 Mt 4:10 Jehová Ndióxi̱ún n.

1Ti 4:7 n. Ndióxi̱ xíʼin ndinuʼu-iniún

NDASAKÁʼNUNARA

 Jn 4:24 n. táki̱ʼva náʼa̱ ña̱ espíritu santo

NDASAKÁʼNUNDÓ JEHOVÁ

 Ap 19:1 Ta na̱kán xi̱kachina N.

NDASAKÁʼNUYÓ

 1Ti 4:8 n. Ndióxi̱ xíʼin ndinuʼu-iniyó

NDÁSAKÁʼNUYÓ

 1Ti 6:6n. Ndióxi̱ xíʼin ndinuʼu-iniyó

NDASANDAKÚ-INI

 Lu 22:32 tá ná ndikóún, n. na̱ ñaniún

NDASANDAKÚ-INIYÓ

 1Co 10:23 Ndiʼiña kivi keʼéyó, soo su̱ví ndiʼiña n.

NDA̱SANDAKÚNA-INI

 Hch 14:22 n. na̱ discípulo, chi̱ka̱a̱na ndee̱

NDASANDAKÚÑA-ININDÓ

 Col 2:7 ña̱ kándíxandó ta̱ Cristo xíniñúʼu n.

NDASANDAKÚNDÓ-INI

 Col 3:16 Ndakundeéndó n. táʼanndó

NDA̱SATÁÚN

 Ap 5:9 xíʼin ni̱ún n. na̱ yiví

NDASATÉʼÉÑA

 Heb 3:13 ku̱a̱chi n. níma̱ndó

NDASAVIÍI̱

 Jn 14:2 ku̱ʼi̱n n. nu̱ú koondó

NDASAVIÚN KU̱A̱CHI

 Mt 5:24 Siʼnaka n. xíʼin na̱ táʼún

NDÁSAXA̱ÁI̱

 Ap 21:5 N. ndiʼi ña̱ʼa

NDA̱SAYAANAÑA

 Ap 7:14 nda̱katana ti̱ko̱to̱ náni̱na ta n.

NDATAKAYÓ

 Heb 10:25 ná kǒo sandákooyó ña̱ n.

NDATAKU

 Mt 22:23 na̱ káʼa̱n ña̱ kǒo n. na̱ ni̱xi̱ʼi̱

Mt 22:30 Saáchi tá ná n. na̱ ni̱xi̱ʼi̱

Jn 11:24 ndako̱ora tá ná n. na̱ ni̱xi̱ʼi̱

1Co 15:13 Tá va̱ása n. na̱ ni̱xi̱ʼi̱

NDATAKUNA

 Jn 5:29 na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ʼa n.

NDA̱TAKURA

 1Pe 3:18 n. ña̱ koora chí ndiví

NDATAʼVÍ

 Ro 16:17 na̱ kúni̱ n. ndóʼó

NDATAʼVÍI̱

 Mt 10:35 va̱xii̱ ña̱ n. na̱ yiví

NDATAʼVÍRA

 Mt 25:32 n. na̱ yiví táki̱ʼva kéʼé ta̱ pastor

NDATAXINDÓ MIÍNDÓ

 Ro 6:13 n. ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ keʼéndó ña̱ va̱ʼa

Ro 12:1 n. ta saátu ña̱ tákundó ndaʼa̱ Ndióxi̱

NDATIIN KU̱A̱CHI

 Jn 5:22 se̱ʼe Ndióxi̱ kúú ta̱ n.

Ro 14:10 mií ta̱kán kúú ta̱ n. xíʼin ndiʼiyó

1Co 6:2 ndóʼó kúú na̱ n. xíʼin na̱ ñuyǐví

NDÁTIIN KU̱A̱CHI

 Hch 28:4 ñá ndióxi̱ ñá n.

NDATIINNDÓ KU̱A̱CHI

 Lu 6:37 Va̱ása n. xíʼin inkana

NDATIINRA KU̱A̱CHI

 Hch 17:31 n. xíʼin na̱ yiví na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú

Ro 14:12 Ndióxi̱ n.

1Co 11:29 Ndióxi̱ n. xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna

1Pe 4:17 kixáʼara n. xíʼin na̱ ñuura

NDATIÚN KU̱A̱CHI

 Snt 4:12 ndáana kúún ña̱ n. xíʼin na̱ táʼún

NDÁTUNDÓ

 Mt 24:44 se̱ʼe ta̱a kixira hora ña̱ va̱ása n.

NDÁTUYÓ

 Ro 8:24 ki̱xáʼa n. ña̱yóʼo, tá xa̱a̱ xínu ña̱ n.

Ro 8:25 ndákundeéyó n. ni yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo

Heb 6:19 Ña̱ n. íyoña táki̱ʼva íyo iin ka̱a

NDÁʼVI VA̱ʼAKA

 1Co 15:19 miíyó kúú na̱ n. nu̱ú inkana

NDÁʼVINÍ

 Ap 12:12 n. ñuʼú xíʼin mar

NDÁʼVINÍNA

 2Co 8:2 xíʼin ña̱ si̱í-ini ta̱xinaña ni n.

NDÁʼVINÍVAI̱

 Ro 7:24 N., ndáana sakǎku yi̱ʼi̱

1Co 9:16 n. tá ná kǒo natúʼi̱n tu̱ʼun va̱ʼa

NDÁXI̱KÓ

 Mt 13:45 ta̱ xíka n. ña̱ʼa nándukúra perla

NDAXÍNNDÓ

 Mt 18:18 ndiʼi ña̱ʼa ña̱ ná n. nu̱ú ñuʼú yóʼo

NDÁYÁʼVI

 1Co 1:26 su̱ví na̱ níkaku veʼe na̱ yiví na̱ n.

1Co 3:19 ña̱ ndíchi ña̱ va̱ása n. nu̱ú Ndióxi̱

Gál 4:9 ña̱ʼa ña̱ va̱ása n.

2Ti 2:20 xíniñúʼunaña ña̱ keʼéna ña̱ʼa ña̱ n.

NDÁYÁʼVIKA

 Mt 6:26 n. ndóʼó nu̱ú tíkán

Mt 23:23 sándakoondaʼa̱ndó ña̱ n. káʼa̱n Ley

Flp 1:10 kiʼinndó kuenta ndáaña n.

Flp 2:3 ndakanixi̱níndó ña̱ n. inkana

NDÁYÁʼVINDÓ

 Hch 13:46 va̱ása n. ña̱ ni̱ʼíndó ña̱ kutakundó

NDÁYÁʼVINÍ

 Ro 13:5 n. kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nna

1Co 16:18 na̱ʼa̱ndó ña̱ n. na̱ ta̱a táʼan na̱yóʼo

1Pe 1:19 xi̱niñúʼura ni̱i̱ ta̱ Cristo ña̱ n.

NDÁYÁʼVINÍKANDÓ

 Ro 12:3 va̱ása ndakanixi̱níndó ña̱ n.

NDAYE̱ʼE̱NDÓ

 Flp 2:15 n. nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ñuʼu̱

NDA̱ʼYI̱

 Ef 4:31 va̱ása n. nu̱ú táʼanndó

NDEE̱

 Lu 13:24 Chika̱a̱níndó n. ña̱ ki̱ʼvindó

Hch 1:8 ndakiʼinndó n. tá ná kixaa̱ espíritu

Hch 13:15 tu̱ʼun ña̱ chika̱a̱ n. xíʼin na̱ ñuu

Ro 1:12 inkáchi chika̱a̱ ndiʼiyó n.

Ro 12:11 ná taxi ña̱ espíritu santo n. ndaʼa̱ndó

Ro 12:18 chika̱a̱níkandó n. ña̱ vií kutáʼanndó

2Co 4:7 va̱ʼaka ná kuniñúʼundi̱ n. Ndióxi̱

2Co 12:9 ku̱a̱ʼákava n. táxii̱ ndaʼún

Flp 2:13 Ndióxi̱ táxi n. ndaʼa̱ndó

Flp 4:13 íyo ta̱ táxi n. ndaʼíi̱ ña̱ keʼíi̱ña

Tit 1:9 ña̱ va̱ʼa chika̱a̱ra n. xíʼin inkana

Heb 10:25 ná chika̱a̱yó n. xíʼin táʼanyó

2Pe 1:5 chika̱a̱níndó n. ña̱ kandíxandó

Ap 3:8 kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ loʼova n. kúúmiíún

NDEÉNDÓʼO

 Snt 5:14 Tá íyo iin ndóʼó na̱ n.

NDEÉNÍ KÚNI̱NA

 1Te 4:5 n. ku̱su̱nna xíʼin inkana

NDEÉNÍ-ININA

 Mr 3:5 ku̱suchíní-inira saáchi n.

NDEE̱RA

 Mr 5:30 na̱kunda̱a̱-ini ta̱ Jesús ña̱ ke̱e n.

Jn 12:38 ¿ndáana ni̱na̱ʼa̱ Jehová n. nu̱ú?

NDEÚN

 Mr 12:30 Kuʼvi̱-iniún kuniún Jehová xíʼin ndiʼi n.

NDÍCHI

 Mt 11:19 ña̱ kéʼé na̱ yiví náʼa̱ña ña̱ kúúna na̱ n.

Mt 11:25 va̱ása nítaxiún kunda̱a̱-ini na̱ n.

Lu 21:15 yi̱ʼi̱ taxii̱ ña̱ n. ndaʼa̱ndó

Ro 11:33 ku̱a̱ʼání ña̱ n. kúúmií Ndióxi̱

1Co 2:5 ña̱ n. ña̱ kúúmií na̱ yiví

1Co 2:6 ña̱ n. ña̱ kúúmií na̱ xáʼndachíñu ñuyǐví

1Co 3:19 ña̱ n. ñuyǐví va̱ása ndáyáʼviña

Ef 5:15 keʼéndó táki̱ʼva kéʼé na̱ yiví n.

Col 2:3 ña̱ n. táki̱ʼva íyo ña̱ íyo se̱ʼé saá íyoña

Snt 1:5 tá kúma̱ní ña̱ n. nu̱úndó ndukúníndóña

Snt 3:17 Ña̱ n. ña̱ va̱xi chí ndiví

NDÍCHIKA

 Lu 16:8 na̱ ndóo tiempo vitin n. na̱yóʼo

NDÍCHINÍ

 Mt 24:45 esclavo ta̱ nda̱kúní-ini ta̱ n.

Lu 16:8 iin ta̱a va̱ʼa kúúra, n. ni̱xi̱yora

NDÍCHINÍVÍ

 1Co 1:26 su̱ví na̱ n. níxi̱yondó nu̱ú na̱ yiví

NDIʼI TIEMPO

 Lu 18:30 ña̱ kutakuna n.

Jn 3:16 chi kutakuna n.

Jn 10:10 va̱xii̱ ña̱ va̱ʼa kutaku tí ndikachi n.

Jn 17:3 Ña̱ va̱ʼa kutakuna n.

Hch 13:48 na̱ xi̱kuni̱ kutaku n.

Ro 6:23 ña̱ kutakuyó n.

1Ti 6:12 ña̱ kutakún n.

1Pe 1:25 tu̱ʼun Jehová n. íyoña

NDÍʼI̱-ININA

 1Co 13:5 va̱ása n. xa̱ʼa̱ mií kuitína

Flp 2:21 xa̱ʼa̱ chiñu miína n.

NDÍʼI̱NÍ-INII̱

 2Co 11:28 n. xa̱ʼa̱ ndiʼi na̱ congregación

NDÍʼI̱NÍ-ININA

 Mr 4:19 n. xa̱ʼa̱ ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo

Lu 8:14 n. xa̱ʼa̱ ña̱ íyo ñuyǐví, xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱i̱ká

NDÍʼI̱NÍ-ININÁ

 1Ti 5:13 ta n. xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé inkana

NDÍʼI̱NÍ-INIÑÁ

 Lu 10:40 ñá Marta n. xa̱ʼa̱ chiñu

NDÍʼI̱NÍ-ININDÓ

 Lu 12:25 á kutakundó ku̱a̱ʼá tiempo xa̱ʼa̱ ña̱ n.

NDÍʼI̱NÍ-INIRA

 1Pe 5:7 Ndióxi̱ n. xa̱ʼa̱ndó

NDÍʼI̱NÍKA-INIRA

 1Co 7:32 ta̱ kǒo ñá síʼi n. xa̱ʼa̱ chiñu ta̱ Jesús

NDIʼI-XA̱ʼA̱

 Mt 24:14 tasaá n. ñuyǐví

Mt 28:20 íyoi̱ xíʼinndó nda̱a̱ ná n. ñuyǐví

NDI̱ʼI-XA̱ʼA̱

 2Co 11:25 u̱ni̱ yichi̱ n. barco tú ku̱a̱ʼa̱nndi̱ xíʼin

1Ti 1:19 ndo̱ʼona táki̱ʼva ndóʼo barco tú n.

NDIʼI-XA̱ʼA̱ VA̱ʼANA

 Mt 25:46 Na̱yóʼo n., soo na̱ va̱ʼa kutakuna

NDIKAʼA

 1Pe 5:8 táki̱ʼva kéʼé tí n. tí ndúkue̱ʼe̱ní

Ap 5:5 n. ta̱ ki̱xi ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Judá

NDIKACHI

 Mt 9:36 sa̱ndákoonana nda̱a̱ táki̱ʼva íyo n.

Mt 25:33 chindoora tí n. chí ndaʼa̱ kúaʼara

Lu 12:32 Va̱ása yi̱ʼví ndóʼó na̱ iin tiʼvi n.

Jn 1:29 Kotondó, n. sa̱na̱ Ndióxi̱

Jn 21:15 Taxi ña̱ kuxu n. válí sa̱na̱i̱

Jn 21:16 Kundaa n. válí sa̱na̱i̱

NDIKÓ-INI

 Lu 15:7 na̱ 99 na̱ va̱ása xíniñúʼu n.

NDIKÓ-ININA

 Hch 17:30 káʼa̱nra xíʼin ndiʼina ña̱ ná n.

NDÍKÓ-ININA

 Hch 26:20 ná na̱ʼa̱na ña̱ ndixa n.

NDIKÓ-ININDÓ

 Hch 3:19 n. ta ndikóndó nu̱ú Ndióxi̱

NDÍKÓ-ININDÓ

 Lu 3:8 na̱ʼa̱ndó xíʼin ña̱ kéʼéndó tá n.

NDIKÓ-INIÚN

 Ro 2:4 kúni̱ra ña̱ ná n.

NDÍKU̱N

 Ap 14:4 na̱ n. tí ndikachi nu̱ú ku̱a̱ʼa̱nrí

NDÍKU̱NNA SA̱TÁNDI̱

 1Co 4:12n., íxandakú-inindi̱

NDÍKU̱NRÍ

 Jn 10:27 ta yi̱ʼi̱ xíni̱i̱rí ta tíkán n. yi̱ʼi̱

NDINUʼU-ININDÓ

 Ro 12:9 n. kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó

Ef 6:7 xíʼin n. kachíñundó nu̱ú Jehová

1Pe 5:2 xíʼin n. kundaandó na̱ congregación

NDINUʼU-INIRA

 Ro 4:21 n. ka̱ndíxara ña̱ kiviva

NDIÓXI̱

 Mt 27:46 N. miíi̱, sa̱ndákoondaʼún yi̱ʼi̱

Jn 1:18 N. nda̱a̱ ni iin yichi̱ ta̱ʼán kuninara

Jn 5:20 Chi N. kúʼvi̱-inira xínira se̱ʼera

Jn 17:3 kuxini̱ va̱ʼana iinlá yóʼó ta̱ kúú N.

Jn 20:17 ku̱ʼi̱n nu̱ú N. miíi̱ ta̱ kúú N. ndóʼó

1Co 8:4 iinlá kuití kúú N. íyo

2Co 4:4 n. ñuyǐví yóʼo nda̱kasira nu̱úna

Ef 4:6 N. kúú yivá ndiʼiyó

1Jn 4:8 N. kúúra ña̱ kúʼvi̱-ini

NDIÓXI̱ VATÁ

 1Co 6:9 na̱ ndásakáʼnu n.

NDÍSOYÓ

 Heb 12:1 ná sakútaʼayó ndiʼi ña̱ ve̱ení n.

NDÍTO

 Ap 16:15 Si̱íní íyo na̱ n.

NDI̱VA̱ʼA

 Mt 25:41 nu̱ú xíxi̱ ñuʼu̱ nu̱ú ku̱ʼu̱n ta̱ N.

Lu 4:6 Tasaá ta̱ N. ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra

Lu 8:12 ta̱ N. távára tu̱ʼun níma̱na

Jn 8:44 kúúndó se̱ʼe yivándó ta̱ N.

Ef 4:27 Kǒo taxindó chindaʼá ta̱ N. ndóʼó

Ef 6:11 ta̱ N. sandáʼvira ndóʼó

Snt 4:7 kǒo keʼéndó ña̱ kúni̱ ta̱ N.

1Pe 5:8 ta̱ N. sáa̱ní-inira xínira ndóʼó

1Jn 3:8 kéʼéna táki̱ʼva kéʼé ta̱ N.

Ap 12:12 saáchi ta̱ N. ku̱xa̱a̱ra nu̱úndó

Ap 20:10 Ta̱ N. sa̱kánanara nu̱ú ñuʼu̱

NDIVÍ

 Jn 3:13 Ni iin ta̱a ta̱ʼán ku̱ʼu̱n chí n.

2Co 12:2 ni̱xa̱ʼa̱nra n. ña̱ u̱ni̱

2Pe 3:13 iin n. xa̱á xíʼin iin ñuʼú xa̱á

NDIXA

 1Ti 6:19 saá n. va̱ʼaní kutakuna

NDIXAVA

 Jn 7:28 ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱ ña̱ n. kúú ña̱ íyora

NDOO KU̱A̱CHINA

 Mt 26:28 ni̱íi̱ ña̱ ku̱i̱ta̱ ña̱ va̱ʼa n.

NDOO KU̱A̱CHINDÓ

 Hch 3:19 ndikó-inindó ña̱ va̱ʼa ná n.

NDO̱O

 Ro 6:7 na̱ ni̱xi̱ʼi̱ xa̱a̱ n. ku̱a̱china

NDÓʼOYÓ

 Ro 8:18 va̱ʼaníka ña̱ ndakiʼinyó nu̱úka ña̱ n.

NDU̱CHIʼÑA

 Mt 15:31 ta na̱ n. ndu̱va̱ʼavana

NDUCHÚNU̱Ú

 Mt 5:38 Tá iinna sátukue̱ʼe̱na n. iinna

NDUCHÚNU̱ÚYÓ

 Mt 6:22 N. kúú ñuʼu̱ ña̱ túun nu̱úyó

1Co 12:21 N. kǒo kivi ka̱ʼa̱nña xíʼin ndaʼa̱yó

1Co 15:52 chi iin ndakunáyó n.

NDUKÁʼNU

 1Co 10:31 keʼéndóña ña̱ va̱ʼa ná n. Ndióxi̱

Ap 4:11 Jehová, yóʼó kúú ta̱ xíniñúʼu n.

NDU̱KÁʼNU

 2Pe 2:10 ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xa̱ʼa̱ na̱ n.

NDUKÚIKÁ

 1Ti 6:9 Ta na̱ kúni̱ní n.

NDÚKÚIKÁ

 2Co 6:10 ni ku̱a̱ʼánívana n. íxaandi̱

NDUKÚNA

 Lu 12:48 ku̱a̱ʼákaña n. nu̱úna

NDUKÚNDÓ

 Mt 7:7 Ndakundeéndó n. ña̱ va̱ʼa nu̱ú Ndióxi̱

Jn 14:13 nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná n. xa̱ʼa̱ ki̱víi̱

Ef 3:20 kivi keʼéra ku̱a̱ʼáníka ña̱ʼa nu̱úka ña̱ n.

Col 3:1 n. ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví

1Jn 5:14 n. ña̱ kítáʼan xíʼin ña̱ kúni̱ra

NDÚKÚNDÓ

 Mr 11:24 ndiʼi ña̱ n. nu̱ú Ndióxi̱

NDUNDAKÚ-ININA

 1Co 14:31 ndiʼina ná sakúaʼa ta n.

NDU̱NDAKÚ-ININA

 Hch 4:31 n. ta ki̱xáʼana nátúʼunna

NDU̱NDAKÚ-INIRA

 Hch 28:15 Tá xi̱ni ta̱ Pablo na̱yóʼo n.

NDÚNDAKÚKAI̱

 2Co 12:10 tá vitá kúnii̱ saá kúú ña̱ n.

NDÚNDAKÚKA-INIYÓ

 Ro 5:3 saá kúú ña̱ n.

NDUXÚ

 Mt 23:37 nda̱a̱ táki̱ʼva íxaa n.

NEGOCIOVANA

 Mt 22:5 va̱ása níxíínna ku̱ʼu̱nna, ku̱a̱ʼa̱nna n.

NI̱I̱

 Mt 9:20 ñá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n 12 ku̱i̱ya̱ xíta̱ n.

Hch 15:29 kǒo kuniñúʼundó n.

Hch 20:26 va̱ása ndísoi̱ ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ n. na̱ yiví

Hch 20:28 na̱ sa̱tára xíʼin n. se̱ʼera

Ef 1:7 xa̱ʼa̱ n. ta̱yóʼo ndatavára miíyó

1Pe 1:19 xi̱niñúʼura n. ta̱ Cristo ña̱ ndáyáʼviní

1Jn 1:7 n. ta̱ Jesús kúú ña̱ ndákata ku̱a̱chiyó

Ap 18:24 ni̱xi̱ta̱ n. na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱

NÍʼI YICHI̱

 1Co 11:3 na̱ ta̱a kúú na̱ n. nu̱ú ná ñaʼá

Ef 5:23 ta̱ Cristo n. nu̱ú ña̱ congregación

Ef 5:23 ta̱a kúú ta̱ n. nu̱ú ñá síʼira

Heb 13:7 Ndakaʼánndó xa̱ʼa̱ na̱ n. nu̱úndó

Heb 13:17 Kuniso̱ʼondó na̱ n. nu̱úndó

NI̱ÍI̱

 Mt 26:28 n. ña̱ kíndo̱o Ndióxi̱ iin trato xíʼinndó

NI̱I̱RA

 Mt 27:25 Miíndi̱ kundiso ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ n.

NÍKÁ

 Ro 1:14 táki̱ʼva íyo ta̱ n. saá íyoi̱

NÍKA̱ʼA̱N-NDI̱VA̱ʼARA

 1Pe 2:23 Tá ni̱ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana va̱ása n.

NÍKANDÍXANA

 2Te 2:12 kǒo n. ña̱ nda̱a̱

NI̱KA̱TÚNÑA

 Mt 16:19 ña̱ ná katún nu̱ú ñuʼú xa̱a̱ n. chí ndiví

NÍKAʼVI VA̱ʼA

 Hch 4:13 ta̱ Pedro, ta̱ Juan su̱ví na̱ n. kúúna

NI̱KA̱ʼYI̱

 Ro 15:4 ña̱ n. xi̱naʼá ña̱ sanáʼa̱ña miíyó

1Co 4:6 Keʼé kuitíndó ña̱ n. nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱

NÍKITÁʼAN TU̱ʼUNRA

 Lu 23:51 Ta̱yóʼo va̱ása n. xíʼin ndiʼi na̱kán

NI̱KI̱ʼVI SE̱ʼÉ

 Jud 4 xíʼin miíndó n. na̱ yiví

NI̱KO̱SO̱ÑA

 1Co 3:6 Yi̱ʼi̱ chi̱ʼi, ta̱ Apolos kúú ta̱ n.

NI̱KUSI̱Í-ININDÓ

 1Te 1:6 n. tá xi̱niso̱ʼondó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱

NI̱KUʼVI̱NÍ-INI

 Gál 2:20 kándíxai̱ se̱ʼe Ndióxi̱ ta̱ n. xi̱ni yi̱ʼi̱

NI̱KUʼVI̱NÍ-INIRA

 Jn 3:16 Ndióxi̱ n. xi̱nira na̱ ñuyǐví

Jn 13:1 n. xi̱nira na̱ discípulora

NÍMA̱NA

 Mt 15:19 Saáchi n. kána ña̱ va̱ása va̱ʼa

Lu 6:45 ña̱ káʼa̱nna kúú ña̱ ndíka̱a̱ n.

NÍMA̱NDÓ

 Lu 21:34 n. ná kǒo kundi̱ʼi̱-iniña

Ro 6:17 xíʼin ndiʼi n. kándíxandó

Ef 3:16 ña̱ va̱ʼa ndasandakúra n.

Heb 3:12 ki̱ʼvi ña̱ va̱ása va̱ʼa n.

NÍMA̱ÚN

 Mt 22:37 Kuʼvi̱-iniún kuniún Jehová xíʼin n.

Lu 12:34 kán kundika̱a̱ n.

NÍMA̱YÓ

 Lu 24:32 nda̱a̱ n. ni̱xa̱a̱ tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra

1Jn 3:20 káʼnukava Ndióxi̱ nu̱ú n.

NI̱NA̱ʼA̱

 Ro 5:8 n. Ndióxi̱ ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó

NI̱NA̱ʼA̱NA

 1Ti 3:10 xa̱a̱ n. ña̱ va̱ʼaní káchíñuna

NÍNDAKANIXI̱NÍRA

 Flp 2:6 va̱ása n. ña̱ koora Ndióxi̱

NÍNDICHINA

 1Co 10:12 na̱ ndákanixi̱ní ña̱ tuunní n.

NI̱NDI̱KO

 Ap 3:16 íyoún nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ti̱kui̱í tá n.

NÍNDIKÓ-ININA

 Ap 16:11 ta va̱ása n. xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna

NI̱NDO̱O

 Mt 14:20 Nda̱kayana ña̱ n.

NI̱NU KÚNINDÓ

 Flp 2:3 Kǒo keʼéndóña xa̱ʼa̱ ña̱ n.

NI̱NUNÍ KÚNI

 Snt 4:6 Ndióxi̱ kúndasíra ña̱ kéʼé na̱ n.

NI̱NUNÍ KÚNINA

 1Jn 2:16 n. xíʼin ña̱ʼa ña̱ kúúmiína

NI̱SA̱A̱-ININA

 Jn 15:25 N. xi̱nina yi̱ʼi̱ ni kǒo ña̱ níkeʼíi̱

NI̱SA̱A̱NA

 Hch 15:39 n. nu̱ú táʼanna

NÍSAKÚSUCHÍI̱-ININDÓ

 2Co 7:9 su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ n.

NI̱SA̱ÑÁNDÓ

 Ro 6:18 ni̱xa̱a̱ndó n. ndaʼa̱ ku̱a̱chi

NÍSANDÁʼVINDI̱

 2Co 7:2 nda̱a̱ ni iinna kǒo n.

NI̱XA̱ÑI̱NDOSÓ

 Heb 10:29 castigo ña̱ ndakiʼin na̱ n. se̱ʼe Ndióxi̱

NI̱XA̱ÚN KA̱NDÍXAÚN

 2Ti 3:14 ña̱ chi̱ndeétáʼanna xíʼún n.

NI̱XI̱ʼI̱

 Lu 15:24 ni̱xi̱yora táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ n.

Lu 20:38 su̱ví Ndióxi̱ na̱ n. kúúra

2Co 5:15 kutakuna xa̱ʼa̱ ta̱ n. xa̱ʼa̱na

Ef 2:1 ni̱xi̱yondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ n.

1Te 4:13 ndáaña kundoʼo na̱ n.

1Te 4:16 na̱ xa̱a̱ n. na̱ xi̱ndiku̱n ta̱ Cristo

NI̱XI̱ʼI̱RA

 Heb 2:9 ta̱ Jesús ni̱xo̱ʼvi̱ra ta nda̱a̱ n.

NI̱XI̱ʼI̱YÓ

 Ro 14:8n. ni̱xi̱ʼi̱yó xa̱ʼa̱ Jehová

NÍXI̱KA-ININDI̱

 1Te 1:5 xi̱kuumiíña espíritu santo ta va̱ása n.

NÍXI̱KISII̱

 2Co 11:27 ku̱a̱ʼání ñuú va̱ása n.

NÍXI̱NDATUNDÓ

 Ef 2:12 kǒo ña̱ n. ndakiʼinndó chí nu̱únínu

NÍXININA

 1Co 2:9 Ña̱ kǒo n. ña̱ kǒo níxiniso̱ʼona

NOÉ

 Mt 24:37 nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo tiempo ta̱ N.

NU̱Ú NDÍʼI

 2Ti 4:7 ku̱chiñui̱ xi̱nui̱ ta ni̱xa̱i̱ nda̱a̱ n.

NU̱Ú XÍXÁʼAN TÍ KITÍ

 Lu 2:7 chi̱ndúʼúñára n.

Ñ

ÑA̱ ÍYO SE̱ʼÉ

 Lu 8:17 kǒo ña̱ʼa ñ. ña̱ kǒo ndatu̱vi xa̱ʼa̱

ÑA̱ KAʼAN NU̱Ú

 Ef 5:4 ni kǒo keʼéndó ñ.

ÑA̱ KINI

 Ro 1:27 nda̱kiʼinna castigo xa̱ʼa̱ ñ. ke̱ʼéna

Ef 5:4 ni kǒo keʼéndó si̱ki ñ.

ÑA̱ KININÍ KÁA

 Mt 24:15 kunindó ña̱ʼa ñ.

ÑÁ KÍSI̱ XÍʼIN KU̱A̱ʼÁ TA̱A

 1Co 6:16 nda̱a̱ ndáaka na̱ kísi̱ xíʼin ñ.

Ap 17:1 na̱ʼi̱ nu̱ún ndáaña kundoʼo ñ.

Ap 17:16 sa̱a̱ní-inina kunina ñá ñaʼá ñ.

ÑA̱ KǑO NDEE̱

 1Co 1:27 Ndióxi̱ nda̱kaxinra ña̱ʼa ñ.

ÑA̱ KU̱I̱KÁ

 Lu 12:33 ñ. ña̱ kǒo ndíʼi-xa̱ʼa̱ chí ndiví

ÑA̱ KÚNI̱RA

 Jn 8:29 saáchi ndiʼi yichi̱ kéʼíi̱ ñ.

ÑA̱ KÚU

 1Co 7:31 ña̱ʼa ñ. ñuyǐví yóʼo nása̱maníña

ÑA̱ KÚÚMIÍNDÓ

 Lu 14:33 va̱ása sándakoondó ndiʼi ñ.

Heb 10:34 inkana ki̱ndaa ña̱ʼa ñ.

ÑÁ LOʼO

 Mr 5:42 ñ. yóʼo ki̱xáʼañá xíkañá

ÑA̱ NDA̱A̱

 Jn 4:24 táki̱ʼva íyo ñ. ña̱ sa̱kuaʼana xa̱ʼa̱ra

Jn 8:32 sakúaʼandó ñ. ta sa̱ñándó

Jn 14:6 yi̱ʼi̱ kúú ñ. ta kúúmiíi̱ ña̱ táku

Jn 16:13 espíritu santo ña̱ kúúmií ñ.

Jn 17:17 saáchi tu̱ʼún ñ. kúúña

Jn 18:38 ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: ¿Ndáaña kúú ñ.?

Ef 4:25 ka̱ʼa̱nndó ñ. xíʼin táʼanndó

2Pe 1:12 kúnda̱a̱va-inindó xa̱ʼa̱ ñ.

3Jn 4 se̱ʼi̱ ndákundeéna ndíku̱nna ñ.

ÑA̱ NDÁKASI KÁNDÍKANA

 Ef 6:14 kuniñúʼundó ña̱ nda̱kú ñ.

ÑA̱ NDAKIʼINYÓ

 Gál 6:7 ña̱ chíʼiyó ña̱kán kúú ñ.

ÑA̱ NDA̱KÚ

 1Pe 3:12 Jehová xítora na̱ kéʼé ñ.

ÑA̱ NDÁYÁʼVINÍ

 Mt 13:44 Reino Ndióxi̱ kúú ñ. ña̱ xi̱ndika̱a̱ se̱ʼé

2Co 4:7 ñ. ña̱ kúúmiíndi̱ ndíka̱a̱ña ini ki̱si ñuʼú

ÑA̱ NDÍCHI

 Ro 11:33 ku̱a̱ʼání ñ. kúúmiíra

1Co 2:10 ñ. ña̱ kúúmií Ndióxi̱

ÑA̱ NI̱KA̱ʼA̱N NA̱ PROFETA

 2Pe 1:20 ñ. ña̱ va̱xi nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱

2Pe 1:21 ndiʼi ñ. ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱

ÑA̱ NI̱KA̱ʼA̱N NDIÓXI̱

 2Co 1:20 ndiʼi ñ. koo

2Pe 1:19 kándíxaníndi̱ ña̱ ndiʼi ñ. xi̱nuvaña

ÑA̱ NI̱KA̱ʼYI̱

 1Co 4:6 Keʼé kuitíndó ñ. nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱

ÑÁ NI̱XI̱ʼI̱ YIÍ

 Mr 12:43 ku̱a̱ʼáka chi̱ka̱a̱ ñaʼá ñá ndáʼvi ñ.

Lu 18:3 ñuu kán ni̱xi̱yotu iin ñaʼá ñ.

ÑÁ SÍʼI

 1Co 7:2 va̱ʼaka ná koo ñ. iin iin ta̱a

ÑA̱ SI̱Í-INI

 2Co 9:7 kúʼvi̱-inira xínira na̱ táxiña xíʼin ñ.

ÑÁ SÍʼINA

 Ef 5:28 xíniñúʼu kuʼvi̱-inina kunina ñ.

ÑA̱ TÁSI

 Hch 13:6 ta̱ Bar-Jesús ta̱ xi̱keʼé ñ.

ÑA̱ TÁXI NDIÓXI̱

 Ef 6:11 Kuniñúʼundó ndiʼi ñ. ndaʼa̱ndó

ÑA̱ TÉʼÉ

 Heb 5:14 na̱ xa̱a̱ xu̱xa, ñ. kúú ña̱ xíxina

ÑÁ TINDAʼA̱

 Ap 21:9 na̱ʼi̱ nu̱ún ñ. xíʼin tí ndikachi

ÑA̱ TINDAʼA̱

 Ap 19:7 xa̱a̱ ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ñ. tí ndikachi

ÑA̱ TINDAʼA̱ÑÁ

 1Co 7:39 ni̱sa̱ñávañá ñ. xíʼin nda̱a̱ ndáaka ta̱a

ÑA̱ VA̱ʼA

 Jn 12:13 Jehová ná taxi ñ. ndaʼa̱ ta̱ va̱xi

Ro 5:7 kuvina xa̱ʼa̱ na̱ kéʼé ñ.

Ro 7:19 va̱ása kéʼíi̱ ñ. ña̱ kúni̱i̱ keʼíi̱

ÑA̱ VA̱ʼANÍ KÚÚMIÍNDÓ

 Heb 10:34 ñ. ta ña̱yóʼo ndiʼi tiempo kooña

ÑA̱ VA̱ÁSA TÚVI

 2Co 4:18 nani xíto káxiyó nu̱ú ña̱ʼa ñ. íyo

ÑA̱ VA̱ÁSA VA̱ʼA

 Mt 7:23 Kuxíkándó nu̱úi̱, ndóʼó na̱ kéʼé ñ.

Mt 24:12 kixáʼa koo ku̱a̱ʼání ñ.

Hch 24:15 sandátakura na̱ ke̱ʼé ñ.

Ro 7:19 ñ. ña̱ kǒo kúni̱i̱ keʼíi̱ kúú ña̱ kéʼíi̱

Ro 12:17 kéʼéna ñ. xíʼinndó

1Co 6:9 va̱ása ki̱ʼvi na̱ kéʼé ñ. Reino Ndióxi̱

Ef 4:29 Kǒo ka̱ʼa̱nndó tu̱ʼun ñ.

1Te 5:22 Kǒo keʼéndó nda̱a̱ ni iin ñ.

2Te 2:7 ñ. ña̱ kéʼé ta̱ ta̱a yóʼo

ÑA̱ VATÁ

 Lu 24:11 ñ. kúú ña̱ káʼa̱nná túvina

Jn 8:44 Tá káʼa̱nra ñ.

Col 3:9 Kǒo ka̱ʼa̱nndó ñ.

2Te 2:11 ña̱ va̱ʼa kandíxana ñ.

1Ti 5:13 káʼa̱nná ñ. ta ndíʼi̱ní-ininá

Tit 1:2 Ndióxi̱ ni loʼoví va̱ása káʼa̱nra ñ.

2Pe 2:3 ka̱ʼa̱nna ñ. ña̱ sandáʼvina ndóʼó

ÑA̱ XÁʼNDA NDIÓXI̱

 Mr 12:28 Ndáa chiñu ñ. kúú ña̱ káʼnuka

Mr 12:31 Kǒo inkaka chiñu ña̱ káʼnuka ñ.

ÑA̱ YAKU̱A̱

 Mt 5:8 na̱ kǒo nda̱a̱ ni iin ñ. ñúʼu níma̱

Ro 1:24 Ndióxi̱ ta̱xivara ña̱ ná keʼéna ndiʼi ñ.

Col 3:5 ña̱ kutóondó keʼéndó ñ.

ÑA̱ YI̱I̱ ÑA̱ ÍYO SE̱ʼÉ XA̱ʼA̱

 Ro 16:25 ñ. xa̱a̱ nda̱tuviña

Ef 3:4 kúnda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ñ.

ÑAʼÁ

 Ap 12:1 xi̱nii̱ iin ñ. ta ti̱ko̱to̱ñá ndáye̱ʼe̱ña

ÑANI

 Mt 23:8 ta ñ. kúú ndiʼivandó

Mt 25:40 ña̱ ke̱ʼéndó xíʼin na̱ ñ. válíi̱

ÑANIRA

 Mt 13:55 ñ. ta̱ Santiago, ta̱ José

ÑI̱I̱

 Mt 5:13 Ndóʼó kúú na̱ íyo táki̱ʼva íyo ñ.

Col 4:6 ña̱ʼa ña̱ xíxina tá kíta ñ. xíʼinña

ÑUNÚ

  Mt 13:47 íyoña táki̱ʼva íyo iin ñ.

ÑUNÚNDÓ

 Lu 5:4 chika̱a̱ndó ñ. ña̱ va̱ʼa tiinndó ti̱a̱ká

ÑUʼÚ LIVI

 Lu 23:43 Vitin káʼi̱n xíʼún: koún xíʼi̱n nu̱ú ñ.

ÑU̱ʼU

 Mt 24:29 ñ. kunaá nu̱úña

Hch 2:20 Ñ. kunaá nu̱úña

ÑUU

 Mt 24:7 kanitáʼan iin ñ. xíʼin inka ñ.

Mt 25:32 Ndiʼi na̱ ñ. ndatakana nu̱úra

Lu 4:43 natúʼi̱n xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ inka ñ.

Lu 21:24 tiempo ña̱ ta̱xina ndaʼa̱ inka ñ.

Hch 17:26 ti̱xin ta̱yóʼo kúú ña̱ ki̱xi ndiʼi na̱ ñ.

Ro 15:23 kǒoka ñ. nu̱ú natúʼi̱n tu̱ʼun Ndióxi̱

1Te 2:14 ni̱xo̱ʼvi̱ndó i̱xaa na̱ ñ. miíndó

Heb 11:10 ñ. ña̱ kútu̱ní na̱kuva̱ʼa

1Pe 2:9 kúúndó ñ. ña̱ nda̱kaxin mií Ndióxi̱

ÑUʼU̱

 Mt 5:14 Ndóʼó kúú ñ. ña̱ ñuyǐví yóʼo

Mt 6:22 Nduchúnu̱úyó kúú ñ. ña̱ túun nu̱úyó

Mt 25:1 ná si̱ʼí kúa̱an ná níʼi ñ.

Mt 25:41 Kúáʼanndó nu̱ú xíxi̱ ñ.

Jn 8:12 Yi̱ʼi̱ kúú ñ. ñuyǐví yóʼo

1Co 3:13 Ki̱vi̱ saá ñ. kúú ña̱ na̱ʼa̱

2Co 4:6 Ná ndaye̱ʼe̱ ñ. nu̱ú ña̱ naá

ÑUʼÚ

 Mt 5:5 Ndióxi̱ taxira ñ. ndaʼa̱ na̱ vitá-ini

Mt 13:23 ña̱ ni̱ndu̱ta̱ nu̱ú ñ. va̱ʼa

Mt 13:38 Ñ. nu̱ú chíʼina kúú ña̱ ñuyǐví yóʼo

1Co 3:9 Ndóʼó kúú ñ. nu̱ú chíʼi Ndióxi̱

ÑÚʼU SE̱ʼÉ VA̱ʼA

 Ap 2:23 ta̱ kúnda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ña̱ ñ.

ÑUʼU̱NDÓ

 Mt 5:16 sandáye̱ʼe̱ndó ñ. nu̱ú na̱ yiví

ÑUYǏVÍ

 Lu 9:25 ndákiʼinna ndiʼi ña̱ʼa ñ. yóʼo soo xíʼi̱na

Jn 15:19 na̱ ñ. sáa̱-inina xínina ndóʼó

Jn 17:16 su̱ví kuenta na̱ ñ. kúúna

1Jn 2:15 Va̱ása kuʼvi̱-inindó kunindó ñ.

1Jn 2:17 na̱ ñ. yóʼo ndiʼi-xa̱ʼa̱vana

O

OLIVO

 Ro 11:17o. tú xi̱ndichi chí yuku̱

ORACIÓN

 Ap 8:4 o. ña̱ kéʼé na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱

P

PABLO

 1Co 1:12 Yi̱ʼi̱ discípulo ta̱ P. kúi̱

PALOMA

 Mt 3:16 táki̱ʼva káa iin p. saá káaña.

Mt 10:16 vitání koo inindó táki̱ʼva íyo tí p.

PARAÍSO

  2Co 12:4 ni̱xa̱ʼa̱nra nda̱a̱ p.

PASCUA

 1Co 5:7 ndikachi loʼo tí xáʼnína tá xíyo P.

PASTOR

 Jn 10:11 iin p. ta̱ va̱ʼaní

Jn 10:14 Yi̱ʼi̱ kúú p. ta̱ va̱ʼaní

Jn 10:16 iinlá nduu p. tíyóʼo

PEDRO

 Mt 14:29 ta̱ P. ki̱xáʼa xíka xáʼara nu̱ú ti̱kui̱í

Lu 22:54 ta̱ P. ndíku̱nra ku̱a̱ʼa̱nra sa̱tána

Jn 18:10 ta̱ Simón P. níʼira iin espada

Hch 12:5 chi̱ka̱a̱na ta̱ P. veʼeka̱a

PERLA

 Mt 7:6 va̱ása chindoondó p. nu̱ú kini̱

Mt 13:45 xíkara nándukúra p. ña̱ ndáyáʼviní

PILATO

 Jn 19:6 Ta̱ P. ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna

POMADA

 Ap 3:18 satáún p. nu̱úi̱ ña̱ chika̱ún nu̱ún

PREMIO

 1Co 9:24 iinláva kúú na̱ ndákiʼin p.

1Co 9:25 Na̱kán kéʼénaña xa̱ʼa̱ iin p.

Col 2:18 kasina nu̱úndó ña̱ ndakiʼinndó p.

PRISCILA

 Hch 18:26 tá xi̱niso̱ʼo ñá P. xíʼin ta̱ Áquila

PROFETA

 Hch 10:43 Ndiʼi na̱ p. káʼa̱nna xa̱ʼa̱ra

PROFETA VATÁ

 Mt 7:15 Kuenta koondó xíʼin na̱ p.

Mt 24:11 Ku̱a̱ʼání na̱ p. kee ta sandáʼvina

Mr 13:22 na̱ p. keʼéna milagro

R

REINO

 Mt 6:33 siʼnaka R. Ndióxi̱ kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱

Mt 24:14 tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ R. Ndióxi̱

Mt 25:34 ndakiʼinndó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ R. Ndióxi̱

Hch 1:6 xa̱a̱ ndasaviún r. ña̱ ñuu Israel

1Co 15:24 ndataxira R. ndaʼa̱ Ndióxi̱ra

Gál 5:21 va̱ása koona ti̱xin R. Ndióxi̱

Ap 11:15 R. Ndióxi̱yó xíʼin Cristora

REINORA

 Mt 21:43 Ndióxi̱ kindaara R. ndaʼa̱ndó

Lu 12:32 kúni̱ra taxira R. ndaʼa̱ndó

RELIGIÓN XA̱Á

 Hch 28:22 káʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ r.

REY

 Mt 21:5 ta̱ r. miíún va̱xira nu̱ún

Mt 27:29 Ná ndukáʼnu ta̱ r. na̱ judío

Lu 1:32 Ndióxi̱ ndasarara r.

Lu 21:12 ku̱ʼu̱nna nu̱ú na̱ chíñu xíʼin na̱ r.

Jn 19:15 Kǒo inka r. nu̱úndi̱, iinlá ta̱ César

Hch 4:26 Na̱ r. na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú yóʼo

Ap 1:6 ta̱xira ña̱ kooyó r. xíʼin su̱tu̱

Ap 11:15 ta ta̱kán koora r. ndiʼi tiempo

Ap 18:3 na̱ r. na̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo

ROLLO

 Ap 20:12 ndítana nu̱ú trono ta ni̱nu̱ná r.

S

SAA

 Mt 6:26 Koto va̱ʼandó ndáa ki̱ʼva íyo tí s.

SAÁ KOO

 1Co 14:16 ka̱ʼa̱nna S. tá káʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱

2Co 1:20 xíniñúʼuyó ki̱vi̱ra ña̱ káʼa̱nyó s.

SAA VÁLÍ

 Mt 10:29 loʼoní cháʼvina xa̱ʼa̱ u̱vi̱ s.

SÁA̱-INI

 Mt 5:44 na̱ s. xíni ndóʼó

Mt 26:21 ndataxindó yi̱ʼi̱ ndaʼa̱ na̱ s. xíni yi̱ʼi̱

Lu 6:27 kuʼvi̱-inindó kunindó na̱ s.

Lu 21:15 ndiʼi na̱ s. xíni ndóʼó

Ro 12:20 taxi ña̱ kuxu na̱ s. xíni yóʼó

1Co 16:9 soo íyoní na̱ s. xíni yi̱ʼi̱

Flp 1:28 va̱ása yi̱ʼvíndó na̱ s. xíni ndóʼó

1Jn 3:15 na̱ s. xíni ñanina iin na̱ xáʼní kúúna

SÁA̱-ININA

 Jn 7:7 Na̱ ñuyǐví s. xínina yi̱ʼi̱

SA̱A̱-ININA

 Mt 24:9 s. kunina ndóʼó

SÁA̱NA

 1Co 13:5 va̱ása kamaní s.

SA̱A̱NDÓ

 Ef 4:26 va̱ása s. iníísaá ki̱vi̱

Col 3:19 va̱ása s. xíʼin ñá síʼindó

SA̱A̱NÍNDÓ

 Ef 4:31 va̱ása s., va̱ása nda̱ʼyi̱ nu̱ú táʼanndó

Col 3:8 va̱ása s.

SÁBADO

 Mt 12:8 xáʼndachíñura nu̱ú ki̱vi̱ s.

Mr 2:27 Ki̱vi̱ s. na̱kuva̱ʼaña

Lu 14:5 tá ná ndakava si̱ndi̱ki̱ ini pozo ki̱vi̱ s.

Col 2:16 xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ s.

Heb 4:9 s. ña̱ kivi ndakindee̱na

SÁCHICHÍNÑÁ

 1Te 2:7 ñá ñaʼá tá s. ña̱ loʼo se̱ʼeñá

SAKǍKU

 Mt 16:25 na̱ kúni̱ s. miína

Hch 4:12 Kǒo ni iinna kivi s. miíyó

SA̱KǍKU

 Ap 7:10 Ta̱ s. miíyó kúú Ndióxi̱yó

SAKǍKÚN

 1Ti 4:16 chi saá kúú ña̱ s. miíún

SAKǍKURA

 Hch 5:31 Nda̱kaxinrara ña̱ s. na̱ yiví

SAKÁKURA KU̱A̱CHI

 Ap 6:4 nda̱kiʼinra chiñu ña̱ s. nu̱ú ñuʼú

SAKǍKURANA

 Lu 19:10 ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a va̱xira ña̱ s.

SÁKA̱KUVARA

 2Pe 2:9 Jehová s. na̱ ndixaní kándíxa

SÁKEEYÓ

 Mt 9:37 Ku̱a̱ʼání kúú ña̱ s.

SA̱KÍTÁʼAN

 Mt 19:6 na̱ s. Ndióxi̱ iinláva ndu̱una

SÁKUAʼANÁ

 2Ti 3:7 ni ndiʼi tiempo s.

SAKÚKAʼI̱N

 1Co 4:14 xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱i̱ s. nu̱úndó

SÁKUSI̱ÍI̱-INI

 1Co 10:33 s. ndiʼina xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kéʼíi̱

SÁKUSI̱Í-INI

 Ro 15:2 ña̱ʼa ña̱ s. na̱ táʼanyó

Ro 15:3 ta̱ Cristo kǒo níkeʼéra ña̱ s. miíra

SÁKUSI̱Í-INII̱

 Lu 3:22 se̱ʼi̱ ta̱ s.

SAKÚSI̱ÍNDÓ-INIRA

 Col 1:10 keʼéndó ña̱ kúni̱ mií Jehová ta s.

SÁKUSI̱ÍRA-INI

 1Co 7:33 ndáa ki̱ʼva s. ñá síʼira

SAKÚSUCHÍNDÓ-INI

 Ef 4:30 kǒo s. espíritu santo Ndióxi̱

SAKÚXÍKÁÑA

 Ro 8:39 kǒo kivi s. miíyó

SALOMÓN

 Mt 6:29 ni ta̱ S. kǒo níxindixira ña̱yóʼo

SAMARIA

 Jn 4:7 iin ñaʼá ñá ñuu S.

SAMARITANO

 Lu 10:33 ta̱ s. ku̱ndáʼvi-inira xi̱nirara

SANÁʼA̱

 1Ti 2:12 Va̱ása táxii̱ ña̱ s. ná ñaʼá

SÁNÁʼA̱

 Mt 7:29 táki̱ʼva s. na̱ xáʼndachíñu sánáʼa̱ra

Ro 2:21 yóʼó na̱ s. inkana

2Co 3:5 chi Ndióxi̱va kúú ta̱ s. ndi̱ʼi̱

SANÁʼA̱NA

 2Ti 2:2 koo tu̱ʼvana s. inkana

SÁNÁʼA̱NA

 Mt 15:9 s. ña̱ ndákanixi̱ní na̱ yiví

SANÁʼA̱NANA

 Ef 4:11 kundaana congregación ta s.

SANÁʼA̱NDÓNA

 Mt 28:20 S. ndiʼi ña̱ʼa ña̱ sa̱náʼi̱ ndóʼó

SANÁʼA̱ÑA

 Ro 15:4 ni̱ka̱ʼyi̱ña ña̱ va̱ʼa s. miíyó

SÁNÁʼA̱RA

 Mt 7:28 nda̱kanda̱ní-inina xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní s.

SÁNÁʼA̱RARA

 Jn 5:20 s. ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kéʼéra

SÁNÁʼI̱

 Jn 7:16 Su̱ví kuenta miíi̱ kúú ña̱ s.

SA̱NÁʼI̱

 Flp 4:9 keʼéndó ndiʼi ña̱ s. ndóʼó

SA̱NÁʼÚNÑA

 Mt 11:25 s. nu̱ú na̱ vitá-ini

SANDÁʼA

 Lu 4:23 Doctor, s. miíún

SÁNDAʼA

 Ap 22:2 yu̱ku̱ ndaʼa̱ yitu̱n kúú ña̱ s. na̱ yiví

SANDÁʼANDÓ

 Lu 10:9 s. na̱ kúúmií kue̱ʼe̱

SA̱NDÁʼARA

 Lu 9:11 s. na̱ kúúmií kue̱ʼe̱

SANDÁKAʼÍI̱N

 2Pe 1:12 ndiʼi tiempo kúni̱i̱ s. ndóʼó

SÁNDAKAVA

 Mt 13:41 ña̱ s. inkana ndaʼa̱ ku̱a̱chi

SÁNDAKAVAÑA-INI

 1Co 8:13 tá ña̱ xíxii̱ s. ñanii̱

SÁNDAKAVAÑA-INIYÓ

 Ro 5:5 ña̱ ndátuyó va̱ása s.

SANDÁKAVANDÓ-INI

 Flp 1:10 kǒo s. inkana

SANDÁKAVARA

 Lu 17:2 s. iin na̱ va̱lí yóʼo ndaʼa̱ ku̱a̱chi

SÁNDAKAVARÍ

 Mt 5:29 tá nduchúnu̱ú kúaʼún s. yóʼó

SANDÁKOI̱

 Heb 13:5 Nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása s. yóʼó

SÁNDAKOO

 Mt 19:9 ndiʼi ta̱ s. ñá síʼi

Mr 10:11 ta̱ s. ñá síʼi, ta tíndaʼa̱ra

Jn 8:29 kǒo s. miíra yi̱ʼi̱

SA̱NDÁKOO

 Mt 19:29 Ta ndiʼi na̱ s. veʼe, ñanina

SANDÁKOONA

 Mt 16:24s. keʼéna ña̱ kúni̱ miína

Hch 26:11 ña̱ ná s. ña̱ kandíxana Ndióxi̱

1Co 7:15 kúni̱na s. na̱ ti̱ndaʼa̱ xíʼinna

SANDÁKOOÑÁ

 1Co 7:10 ñá xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ ná kǒo s. yiíñá

SANDÁKOONDI̱

 2Co 4:1 va̱ása s. keʼéndi̱ña

SANDÁKOONDÓ

 Flp 2:16 kǒo s. tu̱ʼun ña̱ táxi ña̱ kutakundó

1Pe 1:14 s. ña̱ xi̱kuni̱ndó keʼéndó

SA̱NDÁKOORA

 Flp 2:7 s. ndiʼi ña̱ xi̱kuumiíra

1Pe 2:23 s. ndiʼiña ndaʼa̱ ta̱ nda̱kúní

SANDÁKOOYÓ

 2Co 4:16 va̱ása s. keʼéyó chiñu Ndióxi̱

Gál 6:9 Ná kǒo s. keʼéyó ña̱ va̱ʼa

Heb 2:1 ña̱ va̱ʼa ná kǒo s.

SANDÁKUCHI

 Mt 3:13 ku̱a̱ʼa̱nra ña̱ ná s. ta̱ Juan miíra

SANDÁKUCHINDÓNA

 Mt 28:19 sanáʼa̱ndóna ta s.

SÁNDATAKU

 Jn 11:25 Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ s. na̱ yiví

SANDÁTAKUI̱NA

 Jn 6:39 ta s. ki̱vi̱ nu̱ú ndíʼi

SANDÁTAKURA

 Hch 24:15 kándíxai̱ ña̱ s. na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ʼa

SA̱NDÁTAKURARA

 Hch 2:24 sa̱kǎkurara tá ni̱xi̱ʼi̱ra saáchi s.

SANDÁʼVINA

 Mt 24:24 kuni̱na s. na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱

1Co 6:7 taxindó ña̱ s. ndóʼó

SANDÁʼVINDÓ

 Hch 5:9 ki̱ndoondó ña̱ s. espíritu santo

Gál 6:7 Kǒo s. miíndó

SANDÍʼI̱

 Hch 20:24 s. chiñu ña̱ xíniñúʼu keʼíi̱

SA̱NDÍʼI NDIʼIRA

 Lu 15:13 s. herencia ña̱ nda̱kiʼinra

SANDÍʼI-XA̱ʼA̱NDI̱

 2Co 10:4 ña̱ va̱ʼa s. ña̱ʼa ña̱ kútu̱ní

SANDÍʼI-XA̱ʼA̱NDÓ

 Col 3:5 s. ndiʼi ña̱ kútóo ku̱ñundó

SANDÍʼI-XA̱ʼA̱RA

 2Pe 3:7 s. na̱ yiví na̱ kǒo íxato̱ʼó-ñaʼá

SANDÍʼI-XA̱ʼA̱RANA

 2Te 1:9 taxira castigo ndaʼa̱na ña̱ s.

SANDÍʼI-XA̱ʼÚN

 Ro 14:20 va̱ása s. ña̱ xa̱a̱ ke̱ʼé Ndióxi̱

Ap 11:18 s. na̱ sándiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú

SÁNDI̱KO-INIYÓ

 2Co 1:3 Ndióxi̱ kúú ta̱ s.

SANDÍKONA-INI

 Mt 5:4 na̱ ndeéní kúsuchí-ini, s. na̱yóʼo

SÁNDI̱KOÑA-INIYÓ

 Ro 15:4 s. ña̱ va̱ʼa kundatuyó

SANDÍKORA-ININDÓ

 Hch 3:19 tasaá mií Jehová s.

Flp 4:7 Ndióxi̱ va̱ʼaní s.

2Te 1:7 Ndióxi̱ s.

SANDÍKOYÓ-INI

 2Co 1:4 ña̱ va̱ʼa kuchiñuyó s. inkana

SANEDRÍN

 Hch 5:41 ke̱ena nu̱ú na̱ S.

SANTIAGO 1

 Lu 6:16 ta̱ Judas se̱ʼe ta̱ S.

SANTIAGO 2

 Hch 12:2 xa̱ʼníra ta̱ S. ñani ta̱ Juan

SANTIAGO 3

 Mr 15:40 ñá María siʼí ta̱ S. ta̱ loʼoka

SANTIAGO 4

 Mt 13:55 ñanira kúú ta̱ S., ta̱ José

Hch 15:13 ta̱ S. ni̱ka̱ʼa̱nra

1Co 15:7 Tándi̱ʼi, ki̱tara nu̱ú ta̱ S.

Snt 1:1 Yi̱ʼi̱ ta̱ S. káchíñui̱ nu̱ú Ndióxi̱

SA̱ÑÁÑA

 Ro 8:21 ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ s. ndaʼa̱ tu̱ndóʼo

SA̱ÑÁNDÓ

 Jn 8:32 tá ná kunda̱a̱-inindó ña̱ nda̱a̱ s.

SARA

 1Pe 3:6 táki̱ʼva xi̱kandíxa ñá S.

SA̱SÁA̱NA

 Hch 17:5 ndu̱ku̱a̱ʼání na̱ yiví kán ta s. na̱ ñuu

SASÁA̱NDÓ

 Ef 6:4 kǒo s. se̱ʼendó

Col 3:21 kǒo s. se̱ʼendó

SÁSI

 2Te 2:6 kúnda̱a̱-inindó ndáana s. nu̱ú ta̱a

SÁSIÑA

 Mr 4:19 ña̱ kútóonína ku̱a̱ʼá ña̱ʼa s. nu̱úna

SA̱TÁ

 Lu 9:62 na̱ tíin ya̱ta̱ va̱ása xítona chí s.

SAULO

 Hch 7:58 iin ta̱ loʼo ta̱ naní S.

Hch 8:3 ta̱ S. ndeéní kúndi̱va̱ʼara xíʼinna

Hch 9:1 Soo ta̱ S. xi̱ ixandi̱va̱ʼaníra xíʼinna

Hch 9:4 S., S., nda̱chun ndíku̱ún sa̱tái̱

SA̱VI̱ KINI

 Mt 24:38 tiempo saá tá kúma̱níka kixi s.

2Pe 2:5 sa̱kǎkura u̱xa̱ na̱ yiví tá ku̱un s.

SA̱VI̱

 Mt 5:45 sákuuntura s. sa̱tá na̱ va̱ʼa

SÁXI̱NUÑA CHIÑUÑA

 Ef 4:16 tá iin iin táʼví ku̱ñu yóʼo s.

SÁXI̱NU̱NDI̱-INI

 2Co 5:11 ndákundeéndi̱ s. na̱ yiví

SAXÍNURA

 Heb 10:23 s. ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra

SÁXI̱YA̱ YUXA̱N

 Mt 13:33 táki̱ʼva íyo ña̱ s.

1Co 5:6 loʼo ña̱ s. sáxi̱ya̱ña ndiʼi yuxa̱n

SÁXO̱ʼVI̱-TÁʼANNDÓ

 Gál 5:15 kánitáʼanndó ta s.

SAYÍʼVINA

 2Te 2:2 kǒo taxindó ña̱ s. ndóʼó

SAYÍʼVINDÓNA

 Ef 6:9 viíní keʼéndó xíʼinna, kǒo s.

SAYÍʼVÍYÓNA

 Hch 4:17s. ña̱ va̱ʼa kǒo ka̱ʼa̱nkana

SE̱ʼE

 Ro 8:14 na̱yóʼo kúú s. Ndióxi̱

Ro 8:21 nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ s. Ndióxi̱

Gál 3:29 kúútundó s. ta̱ Abrahán

1Jn 3:2 vitin kúúyó s. Ndióxi̱

SE̱ʼE TA̱A

 Mt 10:23 kixaa̱va ta̱ kúú s.

Lu 21:27 kunina ta̱ kúú s. ña̱ va̱xira

SE̱ʼENA

 1Co 7:14 s. na̱ yaku̱a̱va koona nu̱ú Ndióxi̱

SE̱ʼERA

 Hch 21:9 ku̱mí ná kúa̱an válí s.

SE̱ʼI̱

 Mt 3:17 Ta̱yóʼo kúú s. ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱

2Co 6:18 ta ndóʼó xa̱a̱ndó koondó s.

SELLO

 Ef 1:13 nda̱kiʼinndó s. i̱xaa ña̱ espíritu

Ap 7:3 nda̱a̱ ná chika̱a̱ndi̱ s. te̱ʼé ndiʼina

SELLORA

 2Co 1:22 ta̱xira s. ndaʼa̱yó

SEMANA

 1Co 16:2 Ki̱vi̱ nu̱ú ña̱ kíxáʼa iin iin s.

SEÑAL

 Mt 24:3 ndáa s. na̱ʼa̱ nu̱úndi̱ ña̱ xa̱a̱ íyoún

Lu 21:25 kooní s. nu̱ú ñu̱ʼu, nu̱ú yo̱o̱

SE̱ʼÚN

 Lu 8:49 Xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱va s.

Lu 15:19 Va̱ása xíniñúʼuka koi̱ s.

Gál 3:16 Ndióxi̱ ka̱chira ta̱ kúú s.

SIERVO MINISTERIAL

 1Ti 3:8 na̱ s. xíniñúʼu koona na̱ xu̱xa-ini

SIʼÍI̱

 Lu 8:21 Na̱yóʼo kúú s. xíʼin ñanii̱

SI̱Í-INI

 1Ti 1:11 tu̱ʼun ña̱ va̱ʼaní ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ta̱ s.

SI̱ÍNÍ

 Mt 5:3 S. íyo na̱ kúnda̱a̱-ini ña̱ xíniñúʼuna

SIʼÍYÓ

 Gál 4:26 Jerusalén ña̱ íyo chí ndiví kúú s.

SÍKÍ

 Mt 26:59 xi̱ndukúna na̱ ka̱ʼa̱n ña̱ s.

SIMÓN

 Hch 8:18 ta̱ S. ni̱ka̱ʼa̱nra taxira xu̱ʼún ndaʼa̱na

SION

 Ap 14:1 tí ndikachi níndichirí yuku̱ S.

SI̱TÁVA̱ʼA

 Mt 4:4 Su̱ví s. kuití taxi kutaku na̱ yiví

Mt 26:26 ta̱ Jesús ki̱ʼinra iin s.

Jn 6:35 Yi̱ʼi̱ kúú s. ña̱ táxi ña̱ táku

1Co 10:17 Iinlá s. íyo, ndiʼiyó xíxi s. yóʼo

SIʼÚN

 Jn 19:27 Ñáyóʼo kúú s. vitin

SI̱ʼVA̱

 Lu 8:11 S. yóʼo kúú tu̱ʼun Ndióxi̱

SODOMA

 2Pe 2:6 sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ra S. xíʼin Gomorra

Jud 7 na̱ ñuu S. xíʼin na̱ ñuu Gomorra

SO̱KO

 Mt 24:7 ta koo s. ta ndeéní ta̱an

SO̱KÓYÓ

 Heb 13:15 s. iin ña̱ʼa ndaʼa̱ra

SOLDADO

 2Ti 2:4 na̱ s. va̱ása ndúkúna inka chiñu

SO̱ʼONÍ

 Hch 19:9 s. ni̱xi̱yona ta kǒo níkandíxana

SO̱ʼONÍNA

 2Pe 2:10 kǒo kúkaʼan nu̱úna ta s.

SU̱TU̱

 Hch 6:7 ku̱a̱ʼání na̱ s. ki̱xáʼa kándíxa

Heb 2:17 s. káʼnu ta̱ kúndáʼvi-ini xíni inkana

1Pe 2:9 ña̱ kaʼndachíñundó ta koondó s.

Ap 20:6 xa̱a̱na koona s. Ndióxi̱

T

TA̱ CHÍNDEÉTÁʼAN

 1Ti 2:5 iinláva kúú t. xíʼin na̱ yiví

TA̱ ÍXAVA̱ʼA KI̱SI

 Ro 9:21 T. á kǒo kívi kuniñúʼura ñuʼú

TA̱ KÍSI̱ XÍʼIN INKA TA̱A

 1Co 6:9 ta̱a t.

TA̱ KǑO KÍVI KANDA̱

 Lu 5:24 ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin t.

TA̱ KǑO ÑÁ SÍʼI

 1Co 7:32 t. ndíʼi̱níka-inira xa̱ʼa̱ chiñu ta̱ Jesús

TA̱ KUI̱ʼNÁ

 Mt 24:43 ndáa hora ña̱ ñuú kúú ña̱ ki̱ʼvi iin t.

1Te 5:2 táki̱ʼva kéʼé iin t. tá ñuú

TA̱ KÚʼVI̱NÍ-INII̱ XÍNII̱

 Mt 3:17 Ta̱yóʼo kúú se̱ʼi̱ t.

TA̱ LOʼO

 Lu 9:47 ki̱ʼinra iin t. ta ka̱nindichirara sii̱nra

1Co 13:11 xi̱ndakanixi̱níi̱ táki̱ʼva ndákanixi̱ní iin t.

1Ti 4:12 ná kǒo ka̱ʼa̱nna ña̱ kúún iin t.

TÁ LOʼOVÍI̱

 Mr 10:20 t. xa̱a̱ kéʼíi̱ ndiʼi ña̱yóʼo

TA̱ MITÚʼUN

 Jn 1:18 t. ta̱ íyo táki̱ʼva íyo Ndióxi̱

Jn 3:16 nda̱taxira se̱ʼera t.

TA̱ NDA̱A̱

 Jn 17:3 xíniñúʼu kuxini̱ va̱ʼana Ndióxi̱ t.

TA̱ NDA̱KAXIN NDIÓXI̱

 Heb 12:2 ta̱ Jesús t. chindeétáʼanra xíʼinyó

TA̱ NDÁʼVI

 2Co 8:9 ni ta̱ ku̱i̱ká xi̱kuura ndu̱ura t.

TA̱ NDÍSOCHÍÑU

 Mt 9:38 ka̱ʼa̱nndó xíʼin t. xíʼin ña̱ sákeendó

TA̱ NDI̱VA̱ʼA

 Mt 4:10 Kúáʼan t.

Mt 16:23 Kuxíká nu̱úi̱ t.

Mr 4:15 soo ndi̱ku̱n va̱xi t.

Ro 16:20 ku̱a̱ñi̱ndosóndó t.

1Co 5:5 ndataxindó ta̱ ta̱a yóʼo ndaʼa̱ t.

2Co 2:11 ná kǒo sandáʼvi t. miíyó

2Co 11:14 t. ndásara miíra iin ángel ta̱ va̱ʼa

2Te 2:9 t. taxira ndee̱ ndaʼa̱ra

1Jn 5:19 ñuyǐví ndíka̱a̱ña ndaʼa̱ t.

Ap 12:9 ko̱o̱ tí káʼa̱nna xíʼin ña̱ nanírí t.

Ap 20:2 tí káʼa̱nna xíʼin ña̱ kúúrí t.

TA̱ NU̱Ú

 Col 1:15 t. va̱ʼa na̱kuva̱ʼa nu̱ú ndiʼika ña̱ʼa

TA̱ TÁXI LEY

 Snt 4:12 Iinláva kúú t. ta ndátiinra ku̱a̱chi

TA̱ TÁXI ÑA̱ TÁKU

 Hch 3:15 xa̱ʼníndó t.

TÁ XA̱A̱ NÁ KOO

 Mt 24:37 tiempo t. ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a xíʼinndó

TA̱ XÁʼNÍ

 Jn 8:44 ta̱ Ndi̱va̱ʼa ndu̱ura t.

TA̱ YÁʼANDOSÓ ÑA̱ KÁʼA̱N LEY

 2Te 2:3 ta̱a t. ta̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ kúúra

TAA̱N

 1Co 15:32 kuxuyó ta koʼoyó, chi t. kuvivayó

TA̱AN

 Lu 21:11 Ta ndeéní t.

TA̱CHÍ

 Mt 7:25 ndeéní ka̱ni t. sa̱tá veʼe kán

1Co 9:26 nda̱a̱ táki̱ʼva íxaa iin ta̱ káni t.

Ef 2:2 ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú t.

Ap 7:1 sásina t. ña̱ va̱xi ku̱mí saá ti̱tu̱n ñuʼú

TA̱CHÍ NDI̱VA̱ʼA

 Mt 8:28 u̱vi̱ ta̱a na̱ kúúmií t. ke̱ena

Hch 16:16 ñá xi̱kachíñu ndáʼvi xi̱kuumiíñá t.

1Co 10:20 ndaʼa̱ na̱ t. táxinaña

1Co 10:21 kuxundó nu̱ú mesa na̱ t.

Gál 5:20 nátúʼunna xíʼin na̱ t.

Ef 6:12 kánitáʼanyó xíʼin na̱ t.

Snt 2:19 nda̱a̱ na̱ t. kándíxana ña̱ íyo Ndióxi̱

TÁKU

 Lu 20:38 chi Ndióxi̱ na̱ t. kúúra

1Te 4:15 miíyó na̱ t. tá ná kixaa̱ tátayó

Heb 4:12 tu̱ʼun Ndióxi̱ ña̱ t. kúúña

TÁKUI̱

 Hch 20:24 va̱ása ndáyáʼvi ña̱ t. nu̱úi̱

TÁKÚN

 Mt 22:37 Kuʼvi̱-iniún kuniún Jehová xíʼin ndiʼi ña̱ t.

TÁKUNA

 Jn 11:25 yi̱ʼi̱ kúú ta̱ táxi ña̱ t.

TALENTO

 Mt 25:15 ta̱xira u̱ʼu̱n t. ndaʼa̱ iinra

TA̱ʼNDA̱ NU̱Ú YI̱I̱NA

 1Co 7:19 ña̱ t. va̱ása ndáyáʼviña

TÁÑU

 Mt 7:13 Ki̱ʼvindó chí yéʼé t.

TÁRTARO

 2Pe 2:4 chi̱ka̱a̱rana ini ña̱ T.

TÁTA

 Mt 7:22 T., t., xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ miíún ni̱xi̱kandi̱

1Co 8:5 ku̱a̱ʼání ndióxi̱ ta ku̱a̱ʼání t.

TÁTA TA̱ KÁʼNU

 Hch 4:24 T. yóʼó kúú ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví

TÁTAI̱

 Mt 22:44 Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin t.

TAVÁNDÓ

 1Co 5:13 T. ta̱a ta̱ kéʼé ña̱ kini

TAVÁNDÓ KI̱ʼVA

 Lu 14:28 t. á kita xu̱ʼúnndó

TAʼVÍ-TÁʼANNDÓ

 1Co 1:10 kutáʼan tu̱ʼunndó ta kǒo t.

TAXA

 Mt 24:27 íyo t. ña̱ ndáye̱ʼe̱ chí nu̱ú kíta ñu̱ʼu

Lu 10:18 ndákava iin t. ña̱ kée chí ndiví

TAXI

 Mt 16:26 Ndáaña kivi t. iin na̱ yiví

Lu 16:11 ndáana t. ña̱ ndixa ndáyáʼvi ndaʼa̱ndó

TÁXI

 Ro 6:23 ña̱ t. Ndióxi̱ ndaʼa̱yó

TAXI TÓONDÓ

 Lu 6:35 ta t. ña̱ʼa ndaʼa̱ inkana

TÁXI̱N KOO ININDÓ

 Jn 14:27 Taxikai̱ ña̱ t. táki̱ʼva íyondó xíʼi̱n

TÁXINA

 1Ti 5:8 tá va̱ása t. ña̱ xíniñúʼu na̱ veʼena

TÁXIÑA

 Snt 1:17 Ndiʼi ña̱ va̱ʼa, Ndióxi̱ kúú ta̱ t.

TAXINDÓ

 Mt 22:21 t. ndaʼa̱ ta̱ César ña̱ kúú kuentara

Ro 12:13 T. ña̱ʼa ndaʼa̱ na̱ ñuu Ndióxi̱

TAXIRA

 1Co 7:3t. ña̱ xíniñúʼu ñá síʼira

TÁXIRA

 1Co 7:7 Ndióxi̱ xa̱a̱ síín ña̱ t. ndaʼa̱ iin iinna

TA̱XIRA

 Ro 12:6 xa̱a̱ síín chiñu t. ndaʼa̱ iin iinyó

TÁXIYÓ

 Hch 20:35 Kúsi̱íka-iniyó tá t. ña̱ʼa

TAYI̱

 Mt 25:31 kundúʼura nu̱ú t. nu̱ú kaʼndachíñura

TEMPLO

 Mt 21:12 ni̱ki̱ʼvira t. ta ta̱vára ndiʼi na̱ íxi̱kó

Jn 2:19 Sandúvandó t. yóʼo

Hch 17:24 va̱ása íyora t. ña̱ íxava̱ʼa na̱ yiví

1Co 3:16 kúúndó t. Ndióxi̱

TESTIGO

 Mt 18:16 xíniñúʼu koo u̱vi̱ á u̱ni̱ na̱ t.

Ap 1:5 ta̱ Jesucristo, t. ta̱ nda̱kúní-ini

TESTIGOI̱

 Ap 11:3 u̱vi̱ na̱ t. ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ kuu

TI̱A̱KÁ

 Mt 4:19 nda̱a̱ táki̱ʼva nándukúndó t.

Lu 5:10 nandukún na̱ yiví táki̱ʼva nándukún t.

Jn 21:11 chútúña xíʼin t. náʼnu

TIEMPO

 Lu 21:24 t. ña̱ ta̱xina ndaʼa̱ na̱ inka ñuu

Jn 7:8 ta̱ʼán kixaa̱ t. ña̱ ku̱ʼi̱n

1Co 7:29 si̱lóʼo t. kíndo̱o ñaniyó

Ef 5:16 viíní kuniñúʼundó t. ña̱ kúúmiíndó

1Te 5:1 ka̱ʼa̱n tukundi̱ xíʼinndó xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ á t.

TIEMPO SÁVÍ

 Mt 24:32 xíni̱vandó ña̱ xa̱a̱ yatin va̱xi t.

TIINKANDÓ

 2Co 6:17 kǒo t. ña̱ yaku̱a̱

TIINNDÓ KU̱A̱CHI

 Lu 22:30 koondó nu̱ú tayi̱ nu̱ú t.

TÍINNDÓ KU̱A̱CHI

 Mt 7:2 táki̱ʼva t. xíʼin inkana

TÍINRA KU̱A̱CHI

 Jn 19:13 ta̱ Pilato xi̱kundúʼura nu̱ú t.

TI̱INRARA

 Mt 8:3 ta̱ Jesús t. ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra

TI̱KUI̱Í

 Jn 4:10 taxira t. tá táxi ña̱ kutakuna ndaʼún

Ap 7:17 ku̱ʼu̱nna nu̱ú kána ku̱a̱ʼání t.

Ap 17:1 ña̱ kundoʼo ñá íyo nu̱ú ku̱a̱ʼání t.

Ap 21:4 ndaya̱kúnra t. nu̱úna

TIMOTEO

 Hch 16:1 kán ni̱xi̱yo iin ta̱ discípulo ta̱ xi̱naní T.

1Co 4:17 ta̱ T. se̱ʼi̱ ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱

1Ti 1:2 se̱ʼe miíi̱ T. inkáchi íyo ña̱ kándíxayó

TI̱NA

 2Pe 2:22t. ndi̱kó tukurí xa̱xírí

TÍNDAʼA̱

 1Co 7:38 soo va̱ʼaníka kéʼé na̱ va̱ása t.

TINDAʼA̱NA

 Mt 22:30 ndataku na̱ ni̱xi̱ʼi̱, na̱ ta̱a va̱ása t.

1Co 7:9 va̱ʼaka ná t.

1Co 7:36 va̱ʼaka ná t. su̱ví ku̱a̱chiví kúúña

TÍNDAʼA̱NA

 Mt 19:12 kǒo t. xa̱ʼa̱ ña̱ saá íyona

TIʼVI NDIKACHI

 Lu 12:32 Va̱ása yi̱ʼví ndóʼó na̱ iin t.

TÍXA̱ʼVI

 Jn 11:41 Yivá, táxii̱ t. ndaʼún chi xi̱niso̱ʼún yi̱ʼi̱

Hch 28:15 Tá xi̱nirana, ta̱xira t. ndaʼa̱ Ndióxi̱

1Co 1:4 Ndiʼi yichi̱ táxii̱ t. ndaʼa̱ Ndióxi̱

Ef 5:20 táxindó t. ndaʼa̱ yiváyó Ndióxi̱

Col 3:15 saátu ndakundeéndó taxindó t.

1Ti 1:12 Táxii̱ t. ndaʼa̱ ta̱ Cristo Jesús

TI̱XÚʼU

 Mt 25:32 ta̱ pastor ndátaʼvíra tí t.

TO̱ʼÓ

 1Pe 3:15 ta xíʼin ña̱ t. keʼéndóña

TO̱ʼÓNÍ

 2Ti 2:24 t. xíniñúʼu koona xíʼin ndiʼina

TORO

 1Co 9:9 ¿Á xa̱ʼa̱ tí t. kúú ña̱ ndíʼi̱-ini Ndióxi̱?

TORRE

 Lu 13:4 Na̱ 18 ni̱xi̱ʼi̱ tá nda̱kava t. sa̱tána

TRATO

 Lu 22:20 copa yóʼo ndákiʼinña nu̱ú iin t. xa̱á

Lu 22:29 Kéʼíi̱ iin t. xíʼinndó

TRIGO

 Mt 13:25 chi̱ʼira ku̱ʼu̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa tañu t.

TÚ UVA

 Mt 20:1 ndukúra na̱ kachíñu nu̱ú chi̱ʼina t.

Mt 21:28 Se̱ʼe miíi̱, kúáʼan kachíñún nu̱ú íyo t.

Lu 20:9 Iin ta̱a chi̱ʼira t. nu̱ú ñuʼúra

Jn 15:1 Yi̱ʼi̱ kúú yitu̱n t. tú ndixa

TU̱KUE̱ʼE̱

 Ap 13:3 ndeéní t. iin xi̱ní tíyóʼo

TU̱NDÓʼO

 Mt 24:8 ña̱ sa̱kán kixáʼava kúú t.

Mt 24:21 kixaa̱ t. ña̱ káʼnu

Mr 10:30 ni kixiva t. nu̱úna

Lu 8:13 tá va̱xi iin t. nu̱úna kúxíkávana

Lu 22:28 ndóʼó kúú na̱ íyo xíʼi̱n tá yáʼi̱ nu̱ú t.

Hch 14:22 ya̱ʼayó nu̱ú ku̱a̱ʼání t. xa̱ʼa̱ Reino

Ro 5:3 kusi̱í-iniyó tá yáʼayó nu̱ú t.

Ro 12:12 Ndakú koo inindó tá yáʼandó nu̱ú t.

1Co 7:28 na̱ ná tindaʼa̱, koo t. nu̱úna

1Co 10:13 t. va̱xi nu̱úndó, ndiʼivana yáʼa nu̱úña

2Co 11:26 si̱lóʼo ndoʼi̱ t. tá xi̱yaʼi̱ yu̱ta

Snt 1:2 kusi̱íní-inindó tá ná ya̱ʼandó nu̱ú t.

Snt 1:12 Si̱íní íyo na̱ kúndeé-ini yáʼa nu̱ú t.

1Pe 5:9 yáʼana nu̱ú t. ña̱ yáʼa miíndó nu̱ú

Ap 7:14 Na̱yóʼo kúú na̱ ni̱ka̱ku nu̱ú t. káʼnu

Ap 18:4 ta kǒo kúni̱ndó ndakiʼinndó t.

TUNI̱

 Ap 13:17 kǒo xi̱kóna tá kǒo t. yóʼo kúúmiína

TUTU YI̱I̱

 2Ti 3:16 ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú t. tu̱ʼun Ndióxi̱ kúúña

TU̱ʼÚN

 Jn 17:17 saáchi t. ña̱ nda̱a̱ kúúña

TU̱ʼUN KINI

 Col 3:8 kǒo ka̱ʼa̱nndó t.

TU̱ʼUN

 Lu 8:12 ta̱ Ndi̱va̱ʼa távára t. níma̱na

Jn 1:1 Tá xa̱ʼa̱, ta̱ kúú t. xa̱a̱ íyora

Hch 2:4 ki̱xáʼana káʼa̱nna xa̱a̱ síín síín t.

1Co 13:8 ña̱ káʼa̱nna ku̱a̱ʼá nu̱ú t. ndiʼi-xa̱ʼa̱ña

1Co 14:22 káʼa̱nna inka t. ña̱ va̱ʼa

Ef 4:31 va̱ása ka̱ʼa̱nndó t. ña̱ sáxo̱ʼvi̱-ini inkana

Flp 2:16 kǒo sandákoondó t. ña̱ táxi kutakundó

Ap 7:9 káʼa̱nna ndiʼi nu̱ú t.

TU̱ʼUN ÑA̱ NDÍCHI

 Col 2:8 sandáʼvina ndóʼó xíʼin t.

TU̱ʼUN NDIÓXI̱

 Mt 22:29 ndáaña káʼa̱n t.

Mr 7:13 náʼa̱ndó ña̱ kǒo ndáyáʼvi t. nu̱úndó

Lu 24:32 xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n t.

Hch 17:2 kunda̱a̱ va̱ʼa inina xa̱ʼa̱ t.

Hch 17:11 ndiʼi ki̱vi̱ xi̱kaʼvikavína t.

Hch 18:5 ta̱ Pablo nátúʼun ni̱ʼira xa̱ʼa̱ t.

Ro 15:4 t. chíndeétáʼanña xíʼinyó

1Te 2:13 ka̱ndíxandó ña̱ ndixa t. kúúña

2Ti 2:15 ta̱ xíni̱ní kuniñúʼu t.

2Ti 3:16 ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tutu yi̱i̱ t. kúúña

Heb 4:12 t. ña̱ táku kúúña ta kúúmiíníña ndee̱

TU̱ʼUN VA̱ʼA

 Mt 24:14 natúʼunna t. xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

Lu 4:43 natúʼi̱n t. xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱

Ro 1:16 Kǒo kúkaʼan nu̱úi̱ ña̱ ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ t.

1Co 9:16 ndáʼvinívai̱ tá ná kǒo natúʼi̱n t.

1Co 9:23 Ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kéʼíi̱ xa̱ʼa̱ t.

TU̱ʼUNRA

 Jn 5:28 na̱ ñúʼu ti̱xin ya̱vi̱ kuniso̱ʼona t.

TU̱VI

 Ro 13:12 Xa̱a̱ ku̱yatin t.

U

U̱VI̱

 Lu 10:1 chi̱ndaʼára u. tá u̱vi̱na ña̱ ku̱ʼu̱nna

V

VA̱ʼA KOO INI

 Mt 9:13 Ña̱ kúni̱i̱ kúú ña̱ v. na̱ yiví

VA̱ʼA KOO ININDÓ

 Ro 12:13 Ta ndiʼi yichi̱ v.

VA̱ʼA-INIRA

 Jn 1:17 ta̱ Jesucristo na̱ʼa̱ra ña̱ v.

1Co 15:10 xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ v. xíʼi̱n

VA̱ʼANÍ

 Mt 25:21 V. íyo ña̱ ke̱ʼún, ta̱a va̱ʼa kúún

VA̱ʼANÍ ÍYO INII̱

 2Co 12:9 Xa̱a̱ naniva ña̱ v. xíʼún

VA̱ʼANÍ KÉʼÉNDÓ

 1Pe 3:16 kukaʼan nu̱úna xa̱ʼa̱ ña̱ v.

VA̱ʼANÍ KÍTÁʼANNA

 Col 3:14 na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan v.

VA̱ʼANÍ KOO ININDÓ

 Heb 13:2 Kǒo nandósóndó ña̱ v.

1Pe 4:9 V. xíʼin táʼanndó

VA̱ʼANÍ KOO INIRA

 Tit 1:7, 8 ña̱ xíniñúʼu keʼéra kúú ña̱ v.

VA̱ʼANÍ NDÓO NDIʼIYÓ

 1Te 5:3 Vitin v. ta kǒoka ña̱ sándi̱ʼi̱-iniyó

VA̱ʼANÍ NI̱XI̱YONA

 Hch 9:31 na̱ congregación v.

VA̱ʼANÍ-INIRA

 2Co 6:1 xa̱a̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ v. xíʼinndó

Snt 1:5 ta̱kán v. ta ku̱a̱ʼáña táxira ndaʼa̱na

VA̱ÁSA KAMANÍ-ININA

 1Co 13:4 na̱ kúʼvi̱-ini xíni inkana v.

VA̱ÁSA KÁNDÍXA

 1Co 6:6 nu̱ú na̱ chíñu na̱ v. Ndióxi̱

1Co 7:12 iin ta̱ ñaniyó íyo ñá síʼira ñá v. tátayó

2Co 6:14 Va̱ása kutáʼanndó xíʼin na̱ v. Ndióxi̱

1Te 5:14 chindeétáʼanndó xíʼin na̱ v.

VA̱ÁSA KÁXI

 1Co 14:8v. tívina trompeta

VA̱ÁSA KIVI KUVI

 1Co 15:53 nasa̱maña ta nduuña iin ña̱ v.

VA̱ÁSA NDÁYÁʼVI

 1Co 1:28 Ndióxi̱ nda̱kaxinra ña̱ v.

VA̱ÁSA NDÁYÁʼVIKAÑA

 Flp 3:7 v. nu̱úi̱ vitin

VA̱ÁSA NDÁYÁʼVINA

 Gál 6:3 mií ña̱ nda̱a̱ v.

VA̱ÁSA NDÁYÁʼVIVÍ

 Mt 15:9 Ni v. ña̱ ndásakáʼnuna yi̱ʼi̱

VA̱ÁSA NÍCHAʼVINDÓ

 Mt 10:8 v. xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

VA̱ÁSA NÍXI̱KUNDA̱A̱-INII̱

 1Ti 1:13 ke̱ʼíi̱ ndiʼi ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ v.

VA̱ÁSA SÁA̱NA

 1Co 13:4 Na̱ kúʼvi̱-ini xíni inkana v.

VA̱ÁSA TÁXINA

 1Te 2:16 v. ña̱ natúʼunndi̱ xíʼin na̱ yiví

VA̱ÁSA TA̱ʼYI̱KANA

 1Co 15:42 na̱ ndataku v.

VA̱ÁSA VA̱ʼA

 Mt 18:15 Tá iin na̱ ñaniún kéʼéna iin ña̱ v.

Tit 2:8 ni iin ña̱ v. kivi ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱yó

VA̱ÁSA YI̱ʼVÍI̱

 Ef 6:20 ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼíi̱ xíʼin Ndióxi̱ ña̱ v.

VA̱ÁSA YÍʼVINA

 Flp 1:14 nátúʼunna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ ta v.

VATÁ

 Ef 4:25 sa̱ndákoondó ndiʼi ña̱ v.

VA̱XI XÁʼÁRA

 Jn 6:19 xi̱nina ta̱ Jesús ña̱ v. nu̱ú tá mar

VEʼE

 Lu 2:49 xíniñúʼu kundika̱i̱ v. yivái̱

Jn 2:16 Chi su̱ví nu̱ú ya̱ʼvi kúú v. yivái̱

Jn 14:2 V. yivái̱ íyo ku̱a̱ʼá nu̱ú kundoondó

Hch 5:42 xi̱xa̱ʼa̱nna ña̱ templo saátu v.v.

Hch 7:48 Ndióxi̱ ta̱ káʼnu va̱ása íyora v.

Hch 20:20 ña̱ ku̱ʼi̱n v.v.

2Co 5:1 íyo iin v. ña̱yóʼo ndiʼi tiempo kooña

Heb 3:4 ndiʼi v. íyo iin na̱ íxava̱ʼaña

Ap 21:3 V. Ndióxi̱ xa̱a̱ íyoña xíʼin na̱ yiví

VEʼE VÁLÍ

 Hch 18:3 chiñuna xi̱kuu ña̱ xi̱keʼéna v.

VEʼEKA̱A

 Mt 25:36 Tá xi̱ndika̱i̱ v. ki̱xindó xi̱tondó yi̱ʼi̱

Hch 5:18 ta̱annana v. ña̱ ñuu kán

Hch 5:19 iin ángel xu̱nára yéʼé ña̱ v.

Hch 12:5 chi̱ka̱a̱na ta̱ Pedro v.

Hch 16:26 v. kán ki̱xáʼaña kánda̱ña

Heb 13:3 Kǒo nandósóndó xa̱ʼa̱ na̱ ñúʼu v.

Ap 2:10 taánkara sava ndóʼó v.

VE̱ENÍ

 Lu 11:46 v. ña̱ʼa ña̱ chínúundó sa̱tá na̱ yiví

VENTANA

 Hch 20:9 chí v. íyo iin ta̱ loʼo ta̱ naní Eutico

VIÍ KUTÁʼANNDÓ

 Ro 12:18 v. xíʼin ndiʼi na̱ yiví

VIÍKAVÍ KÁʼA̱NNA

 Ro 16:18 v. xíʼin na̱ yiví ña̱ sándaʼvinana

VIÍNÍ

 1Co 4:2 na̱ mayordomo xíniñúʼu v. sáxi̱nuna

VIÍNÍ KEʼÉNDI̱

 Heb 13:18 kúni̱ndi̱ ña̱ v. ndiʼi ña̱ʼa

VIÍNÍ KEʼÉNDÓ

 Ef 4:1 v. nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ ta̱ ka̱na ndóʼó

Col 1:10 v. nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Jehová

1Pe 2:12 Ndakundeéndó v. nu̱ú na̱ yiví

VIÍNÍ KEʼÉNDÓÑA

 1Co 14:40 ndiʼi ña̱ kéʼéndó v.

VIÍNÍ KÍTÁʼANÑA

 Ef 4:16 chi ña̱yóʼo v.

VIÍNÍ KUTÁʼANNDÓ

 Ef 4:3 espíritu santo chíndeétáʼan xíʼinndó ña̱ v.

1Te 4:11 Chika̱a̱ndó ndee̱ ña̱ v. xíʼin inkana

VIÍNÍ NÁ KEʼÉYÓ

 Ro 13:13 V. táki̱ʼva kéʼé na̱ xíka káʼñu

VIÍNÍ NDAKIʼINYÓ

 3Jn 8 ña̱kán xíniñúʼu v. na̱ hermano

VIÍNÍ NDÁKUIINNDI̱

 1Co 4:13 v. yuʼúna

VIÍNÍ SANÁʼÚNNA

 2Ti 4:2 kúee koo iniún xíʼinna ta v.

VIKÓ

 Ro 13:13 kǒo keʼéyó v. nu̱ú kininí kéʼéna

Gál 5:21 kéʼéna v. nu̱ú kininí kéʼéna

VI̱KÓ

 Mt 24:30 kunina se̱ʼe ta̱a ña̱ va̱xira chí nu̱ú v.

Heb 12:1 iin v. káʼnuní ña̱ sáʼvi miíyó

VIKÓ ÑA̱ TÍNDAʼA̱

 Mt 22:2 rey ta̱ ke̱ʼé iin v. se̱ʼera

VIKÓ ÑA̱ TÍNDAʼA̱NA

 Jn 2:1 ni̱xi̱yo iin v. chí ñuu Caná

VI̱KÓ NÚU

 Snt 4:14 nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin v. saá íyondó

VINO

 Jn 2:9 ti̱kui̱í tá ndu̱u v.

Flp 2:17 táki̱ʼva íyo v. tá sákaana sa̱tá ña̱ʼa

1Ti 5:23 loʼo v. koʼún xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱ ti̱xiún

VITÁ KÚNI

 1Te 5:14 chindeétáʼanndó xíʼin na̱ v.

VITÁ KÚNII̱

 2Co 12:10v. saá kúú ña̱ ndúndakúkai̱

VITÁ-INI

 Mt 18:4 na̱ v. táki̱ʼva íyo ta̱ loʼo yóʼo

Snt 4:6 náʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼin na̱ v.

VITÁ-ININDÓ

 1Pe 3:4 ña̱ kúee íyo inindó xíʼin ña̱ v.

VITÁNÍ KOO ININDÓ

 Snt 4:10 V. ta kandíxandó ña̱ káʼa̱n Jehová

1Pe 5:6 v. nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ íyoní ndee̱

X

XA̱Á

 Jn 13:34 Xáʼndai̱ iin chiñu x. nu̱úndó

Hch 17:21 kuniso̱ʼona xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ x.

Ap 21:1 iin ndiví x. xíʼin iin ñuʼú x.

XA̱ʼA̱

 Jn 13:5 ndákatara x. na̱ discípulora

XÁKU

 Lu 6:21 Si̱íní íyo ndóʼó na̱ x. tiempo vitin

XA̱KUI̱

 Hch 20:19 nda̱a̱ x. ta ndo̱ʼoní-inii̱

Hch 20:31 nda̱a̱ x. tá ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó

XÁKUNDÁʼVII̱

 Flm 9 x. nu̱ún ña̱ ná keʼún ña̱yóʼo

XÁKUNDÁʼVINDI̱

 2Co 5:20 x. nu̱úndó: Ndakutáʼan ma̱níndó

XA̱KUNDÁʼVIRA

 Heb 5:7 ta̱ Cristo x. nu̱ú Ndióxi̱

XA̱KUNÍRA

 Mt 26:75 Tasaá ki̱ta ta̱ Pedro ta x.

XÁKURA

 Heb 5:7 ta̱ Cristo x. ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱

XA̱ʼNDA̱

 Mt 5:39 tá kánina x. nu̱úndó

Jn 19:3 saátu xi̱kanina x. nu̱úra

XÁʼNDACHÍÑU

 Jn 12:31 ta̱ x. ñuyǐví yóʼo tavárara

Jn 14:30 ta̱ x. ñuyǐví yóʼo

Col 1:13 sa̱ndáya̱ʼara miíyó nu̱ú x. se̱ʼera

XÁʼNDACHÍÑUI̱

 Jn 18:36 Su̱ví ñuyǐví yóʼo kúú nu̱ú x.

1Co 9:27 X. nu̱ú ku̱ñui̱

XA̱ʼNDANDI̱

 Hch 5:28 Káxiní ni̱xi̱yo chiñu ña̱ x. nu̱úndó

XE̱ʼE̱ LOʼO

 Mt 7:3 xítoún x. nduchúnu̱ú ñaniún

XÍʼI̱

 Ro 5:12 ki̱xáʼa x. ndiʼi na̱ yiví

XÍʼI̱ YI̱ʼÍ

 Mt 4:24 na̱ x. xíʼin na̱ va̱ása kívi kanda̱

XÍʼIN NDIʼI NÍMA̱NA

 Ef 6:6 x. kéʼéna ña̱ kúni̱ Ndióxi̱.

XÍʼIN NDIʼI NÍMA̱NDÓ

 Col 3:23 ndiʼi ña̱ kéʼéndó, keʼéndóña x.

XI̱ÍNA

 1Ti 5:4 ná kundaana na̱ yivána xíʼin na̱ x.

XÍʼINÍ

 1Co 5:11 kǒo kutáʼanndó xíʼin na̱ x.

1Co 6:10 na̱ x. va̱ása ki̱ʼvina Reino Ndióxi̱

XÍʼI̱YÓ

 Ro 6:23 cháʼviyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi ña̱ x.

1Co 15:26 ña̱ x. ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ kúúña

XÍKÁ

 Hch 17:27 va̱ása x. íyora nu̱ú iin iinyó

XÍKA NDÍKA̱NA

 2Co 3:17 na̱ kúúmií espíritu santo Jehová x.

XÍKA TÓO

 Heb 11:13 ni̱na̱ʼa̱na nu̱ú ndiʼina ña̱ kúúna na̱ x.

XÍKA-INI

 Jud 22 kundáʼvi-inindó kunindó na̱ x.

XÍKA-INII̱

 Ro 8:38 ni loʼo va̱ása x.

Ro 15:14 va̱ása x. ña̱ va̱ʼaní-inindó

XÍKA-ININA

 Col 4:12 ni loʼo kǒo x. xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ Ndióxi̱

XÍKA-ININDI̱

 2Te 3:4 kǒo x. xa̱ʼa̱ndó ña̱ xíniso̱ʼovandó

XÍKA-ININDÓ

 Mt 21:21 kándíxandó Ndióxi̱ ta kǒo x.

XÍKA-INIYÓ

 2Co 5:6 va̱ása x. ta kúnda̱a̱-iniyó

XÍKAKA-ININA

 Ro 14:1 ndakiʼinndó na̱ kándíxa Ndióxi̱ soo x.

XÍKANÍ-INI

 Snt 1:8 Saáchi na̱ x. kúúna

XÍKANÍ-ININA

 1Ti 1:4 kíxáʼana x. xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

XI̱KAʼVIKAVÍNA

 Hch 17:11 ndiʼi ki̱vi̱ x. tu̱ʼun Ndióxi̱

XI̱KEʼÉVARA

 Lu 2:51 x. ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra

XI̱KIʼI̱N KUENTA

 Jn 17:12 x. xíʼinna xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ún

XÍKÓNIʼI

 1Co 12:30 su̱ví ndiʼina x. inka nu̱ú tu̱ʼun

XI̱NDAʼANA

 Hch 5:16 ta ndiʼina x.

XI̱NDAKANIRA

 Hch 17:3 x. nu̱úna ta xi̱sanáʼa̱rana

XI̱NDATUNA

 Lu 3:15 Na̱ ñuu kán x.

XÍNI̱

 Gál 4:9 mií Ndióxi̱ kúú ta̱ x. ndóʼó

XI̱NI

 Jn 14:9 Na̱ xa̱a̱ x. yi̱ʼi̱ xa̱a̱ xi̱nituna yivái̱

XÍNI̱ VA̱ʼAVAYÓ

 2Co 2:11 saáchi x. xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéra

XI̱NIINDÓ

 Ef 5:18 va̱ása x. xíʼin vino

XÍNI̱NÍNA

 1Co 8:1 na̱ ndákanixi̱ní ña̱ x.

XÍNIÑÚʼU

 1Co 7:31 na̱ x. ña̱ ñuyǐví yóʼo

1Jn 3:16 miíyó x. kuviyó xa̱ʼa̱ na̱ ñaniyó

XÍNIÑÚʼUNDÓ

 Mt 6:32 xíni̱vara ña̱ x. ndiʼi ña̱yóʼo

XÍNISO̱ʼO

 Lu 10:16 Na̱ x. ña̱ káʼa̱nndó

XÍNITÚNI̱NA

 Ro 2:15 ña̱ x. náʼa̱ña á ña̱ va̱ʼa kéʼéna

1Co 8:12 sándiʼi-xa̱ʼa̱ndó ña̱ x.

1Ti 4:2 ña̱ x. íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo

XÍNITÚNI̱NDÓ

 Ro 13:5 xa̱ʼa̱ ña̱ viíní íyo ña̱ x.

1Pe 3:16 viíní ná koo ña̱ x.

1Pe 3:21 viíní ná koo ña̱ x.

XÍNITÚNI̱YÓ

 Heb 9:14 ndáya̱kúnña ña̱ x. nu̱ú ña̱ va̱ása va̱ʼa

XI̱NÍÚN

 Mt 22:37 Kuʼvi̱-iniún kuniún Jehová xíʼin ndiʼi x.

XÍNI̱VANA

 2Co 6:9 va̱ása xíni̱na ndi̱ʼi̱ ni x. ndi̱ʼi̱

XI̱NUI̱

 2Ti 4:7 ku̱chiñui̱ x. ta ni̱xa̱i̱ nda̱a̱ nu̱ú ndíʼi

XI̱NUÑA

 Mt 5:17 va̱xii̱ ña̱ va̱ʼa ná x.

XI̱SANÁʼA̱RANA

 Hch 17:3 Ta xi̱ndakanira nu̱úna ta x.

XI̱SANDÍKONDI̱-ININDÓ

 1Te 2:11 xi̱taxindi̱ consejo ndaʼa̱ndó ta x.

XI̱TANA

 Mt 26:30 Tándi̱ʼi x. yaa nu̱ú Ndióxi̱

XI̱TINDAʼA̱NA

 Mt 24:38 tá kúma̱níka kixi sa̱vi̱ kini x.

XÍTO

 Jn 7:24 kǒo tiinndó ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱ x. kuitíndó

2Co 10:7 ña̱ x. kuitíndó kúú ña̱ káʼa̱nndó xa̱ʼa̱

Col 3:22 va̱ása keʼéndóña xa̱ʼa̱ ña̱ x. kuitína

XÍTONDE̱ʼÉ

 1Co 4:9 ni̱xa̱a̱ndi̱ kúúndi̱ ña̱ x. na̱ yiví

XÍXII̱

 Lu 18:12 Va̱ása x. u̱vi̱ yichi̱ iin semana

Jn 4:34 Ña̱ x. kúú ña̱ keʼíi̱ ña̱ kúni̱ Ndióxi̱

1Co 8:13 tá ña̱ x. sándakavaña-ini ñanii̱

XÓʼVI̱

 1Co 12:26 Tá iin ña̱yóʼo x., ndiʼiña x. xíʼinña

XO̱ʼVI̱

 Heb 2:10 Ndióxi̱ ta̱xira x. ta̱ níʼi yichi̱ nu̱úna

XÓʼVI̱ÑA

 Ro 8:22 x. nda̱a̱ tiempo vitin

XO̱ʼVI̱NDÓ

 Flp 1:29 x. xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo

XÓʼVI̱NÍ

 Ro 9:2 ndeéní kúsuchí-inii̱ ta x. níma̱i̱

XO̱ʼVI̱VANDÓ

 1Pe 3:14 ni ná x. xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndó ña̱ nda̱kú

XÓʼVI̱YÓ

 2Co 4:17 loʼova tiempo kúú ña̱ x.

XO̱ʼVI̱YÓ

 Ro 8:17 tá kándíxayó ña̱ x. xíʼin ta̱ Cristo

XU̱ʼÚN

 1Co 9:18 kǒo x. kiʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa

1Ti 6:10 kútóonína kuumiína x.

Heb 13:5 Kǒo kutóoníndó kuumiíndó x.

XU̱ʼÚNNDÓ

 Lu 14:28 tavándó ki̱ʼva á kita x.

XU̱XA

 1Co 14:20 táki̱ʼva ndákanixi̱ní na̱ yiví na̱ x.

XU̱XA-INI

 Ef 4:13 ña̱ va̱ʼa kooyó na̱ yiví na̱ x.

XÚXAKA-INIÚN

 1Ti 4:15 ndiʼina ná kuni ña̱ ku̱a̱ʼa̱n x.

XÚXÁN

 Ro 12:11 kachíñundó, va̱ása koondó na̱ x.

XU̱XÁN

 Mt 25:26 Ta̱ ndi̱va̱ʼa-ini, ta̱ x.

Y

YAA

 Hch 16:25 ta̱ Pablo xíʼin ta̱ Silas xítana y.

Col 3:16 katandó y. nu̱úra, taxindó tíxa̱ʼvi

YÁA̱NA

 Snt 3:8 ni iinna kǒo kívi ndasamásona y.

YA̱TA̱

 Lu 9:62 Nda̱a̱ ni iin na̱ tíin y.

YA̱ʼVI

 Hch 17:17 Tasaá ke̱ʼéra ndiʼi ki̱vi̱ chí nu̱ú y.

YA̱VI̱

 Mt 15:14 u̱vi̱ saá na̱yóʼo ko̱yo ini iin y.

Jn 5:28 na̱ ñúʼu ti̱xin y. kuniso̱ʼona tu̱ʼunra

Hch 2:31 ta̱ Cristo va̱ása ndo̱ora Y.

Ap 1:18 ndatavái̱ na̱ ni̱xi̱ʼi̱ na̱ ñúʼu ti̱xin Y.

Ap 11:7 kití yukú tí kíta ini y.

Ap 17:8 xa̱a̱ ku̱nu̱mí kitarí ini y.

Ap 20:3 sa̱kánararí ini y.

Ap 20:13 Y. nu̱ú xi̱ñuʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱

YÉʼÉ

 Mt 7:13 Saáchi y. ndíka̱ xíʼin yichi̱ ndíka̱

Jn 20:19 chi̱ka̱a̱na llave y. veʼe

1Co 16:9 nda̱kunára iin y. káʼnu

Ap 3:20 ná ndakunána y. ki̱ʼvii̱ veʼena

YICHI̱

 Mt 7:14 yéʼé ña̱ táñu xíʼin y. ña̱ táñu

Mt 13:4 sava si̱ʼva̱ ni̱ko̱yoña y.

Jn 13:15 Yi̱ʼi̱ sa̱ndákoi̱ y. nu̱úndó

Jn 14:6 Yi̱ʼi̱ kúú y., yi̱ʼi̱ kúú ña̱ nda̱a̱

Hch 9:2 ña̱ va̱ʼa tiinra na̱ ndíku̱n Y. Ndióxi̱

1Co 10:6 sa̱ndákooña iin y. nu̱úyó

Gál 6:1 tá iinna va̱ása ku̱a̱ʼa̱nna y. nda̱kú

1Ti 4:12 chinúu y. nu̱úna xíʼin ña̱ káʼún

1Pe 2:21 ta̱ Cristo va̱ʼaní y. sa̱ndákoora

1Pe 5:3 chinúundó y. nu̱ú na̱ ndikachi

YÍCHI̱ TI̱KUI̱Í

 Jn 7:37 Tá iinna y., ná kixina nu̱úi̱

YIÍ

 1Co 7:2 ná si̱ʼí va̱ʼaka ná koo y. iin iinná

YI̱I̱

 1Pe 1:15 na̱ʼa̱ndó ña̱ kúúndó na̱ y.

Ap 4:8 Jehová Ndióxi̱ iin ta̱ y. kúú ta̱yóʼo

YIÍNDÓ

 Col 3:18 kundiku̱nndó ña̱ káʼa̱n y. xíʼinndó

YIKU̱N

 1Co 15:23 Soo y. koo ña̱ ndatakuna

YITA

 Lu 12:27 Kotondó ndáa ki̱ʼva xáʼnu y.

1Co 3:12 ixava̱ʼanaña xíʼin y.

YITU̱N

 Mr 15:25 ka̱tikaanara ndaʼa̱ y.

Lu 23:21 Katikaara ndaʼa̱ y.

Gál 3:13 na̱ kátikaana ndaʼa̱ y.

Ap 2:7 ña̱ íyo ndaʼa̱ y. tú táxi ña̱ kutakuna

Ap 12:5 iin y. tú ka̱a

Ap 22:14 ki̱ʼvina nu̱ú íyo y. tú táxi ña̱ kutakuna

YITU̱N TÚ SÁXO̱ʼVI̱

 Mt 10:38 kundisona y. miína

Lu 9:23 ná kundisona y. miína

YIVÁ

 Mt 23:9 va̱ása ka̱ʼa̱nndó y. xíʼin ni iinna

YIVÁI̱

 Lu 2:49 xíniñúʼu kundika̱i̱ veʼe y.

Jn 10:30 Yi̱ʼi̱ xíʼin y. iin kúúndi̱

Jn 14:6 Nda̱a̱ ni iinna kǒo kivi xa̱a̱ nu̱ú y.

Jn 14:28 saáchi káʼnukava y. nu̱ú yi̱ʼi̱

Jn 14:28 kusi̱í-inindó ña̱ ku̱ʼi̱n nu̱ú y.

YIVÁNA

 Lu 18:29 nda̱a̱ ndáaka na̱ sándakoo y.

YIVÁNDI̱

 Mt 6:9 Y. ta̱ íyo chí ndiví, ná nduyi̱i̱ ki̱vi̱ún

YIVÁRA

 Lu 15:20 y. xínura ta nu̱mirara

YIVÁÚN

 Jn 14:9 Na̱ʼa̱ y. nu̱úndi̱

YI̱ʼVÍNA

 Lu 21:26 kuvi tóona xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní y.

1Jn 4:18 na̱ kúʼvi̱-ini xíni Ndióxi̱ va̱ása y.

YI̱ʼVÍNDÓ

 Lu 12:4 va̱ása y. nu̱ú na̱ kivi kaʼní miíndó

Flp 1:28 va̱ása y. kunindó na̱ sáa̱ xíni ndóʼó

YI̱ʼVÍÚN

 Ap 2:10 Va̱ása y. nu̱ú ña̱ saxóʼvi̱ yóʼó

YIXÍ

 Mt 10:30 kúnda̱a̱-inira nda̱saa kúú y. xi̱níndó

Lu 21:18 nda̱a̱ ni iin y. xi̱níndó kǒo ndañúʼu

1Co 11:14 va̱ása va̱ʼa koo náni̱ y. xi̱ní iin ta̱a

YO̱O̱

 Lu 21:25 kooní señal nu̱ú ñu̱ʼu, nu̱ú y.

YO̱ʼVI̱NÍ

 Mt 19:26 Nu̱ú na̱ yiví y. ña̱yóʼo

1Co 2:1 ta kuniñúʼi̱ tu̱ʼun ña̱ y.

2Co 1:8 kǒoka ndee̱ndi̱ saáchi y. ni̱xi̱yoña

2Ti 3:1 ki̱vi̱ nu̱ú ndíʼi, koo tiempo ña̱ y.

1Pe 4:18 y. ka̱ku na̱ yiví na̱ nda̱kú-ini

YUKU̱ ÑA̱ OLIVO

 Lu 22:39 ku̱a̱ʼa̱nra chí y.

Hch 1:12 ni̱xa̱ʼa̱nna y.

YU̱KUII

 Mt 8:20y., íyo kavá nu̱ú íyorí

YU̱KU̱NÚ

 Mt 24:32 kána ndaʼa̱nú ta kána y.

YU̱TA

 Ap 12:16 nda̱kunáña yuʼúña ta ko̱kóña y.

Ap 22:1 iin y. tá táxi ña̱ kutakuna

YU̱TI

 Ap 20:8 nda̱a̱ táki̱ʼva íyo y. yuʼú tá mar

YU̱U̱

 Mt 7:24 ta̱ i̱xava̱ʼa veʼera sa̱tá y.

Mt 21:42 Y. ña̱ ku̱ndasí na̱ íxava̱ʼa veʼe

Lu 19:40 tá ná kǒo ka̱ʼa̱nna y. kana kóʼó

Ef 2:20 ta̱ Jesús kúú y. ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka

YUʼÚNA

 Ro 10:10 xíniñúʼu kuniñúʼuna y. ña̱ natúʼunna

Snt 1:26 va̱ása kíʼinna kuenta xíʼin y.

YUʼÚYÓ

 Heb 13:15 xíniñúʼuyó y. ña̱ ka̱ʼa̱nyó

Snt 3:10 Xíʼin y. ndásakáʼnuyó Ndióxi̱

Z

ZACARÍAS 1

 Lu 11:51 ni̱i̱ ta̱ Z. ta̱ xa̱ʼnína

ZACARÍAS 3

 Lu 1:5 iin su̱tu̱ ta̱ xi̱naní Z.

ZAQUEO

 Lu 19:2 ta̱ Z. ta̱ xi̱ndakaya impuesto

ZEUS

 Hch 14:12 ki̱xáʼana káʼa̱nna Z. xíʼin ta̱ Bernabé

0-9

12

 Mr 3:14 12 na̱ ta̱a ña̱ kunanína apóstol

24

 Ap 4:4 24 trono xíʼin 24 na̱ anciano

70

 Lu 10:1 nda̱kaxinra 70 na̱ discípulo

77

 Mt 18:22 Su̱ví 7 yichi̱, nda̱a̱ 77 yichi̱

100

 Mt 13:8 táxiña ku̱a̱ʼáka si̱ʼva̱: yáʼaka 100

Mt 18:12 kúúmiíra 100 ndikachi

Mr 10:30 yáʼaka 100 yichi̱ ndakiʼinnaña

500

 1Co 15:6 ki̱tara nu̱ú 500 na̱ ñaniyó

666

 Ap 13:18 número tíyóʼo kúú 666

1,000

 Ap 20:2 ka̱túnna ta̱ Ndi̱va̱ʼa 1,000 ku̱i̱ya̱

Ap 20:4 xa̱ʼndachíñuna xíʼin ta̱ Cristo 1,000 ku̱i̱ya̱

4,000

 Mr 8:20 u̱xa̱ si̱táva̱ʼa xi̱xi 4,000 ta̱a

5,000

 Mt 14:21 Ki̱ʼva 5,000 na̱ ta̱a kúú na̱ xi̱xi

144,000

 Ap 7:4 144,000 kúú na̱ ndakiʼin sello

Ap 14:3 144,000kúú na̱ nda̱satá Ndióxi̱ nu̱ú ñuʼú