Juan 17:1-26

  • Ndáa si̱ín oración yóʼo kúú ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús xíʼin na̱ apóstolra (1-26)

    • Ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kutakuyó ndiʼi tiempo xíniñúʼu kuxini̱ va̱ʼayó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (3)

    • Na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo va̱ása kítáʼanna xíʼin ñuyǐví yóʼo (14-16)

    • “Tu̱ʼún ña̱ nda̱a̱ kúúña” (17)

    • “Na̱túʼi̱n xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ún xíʼinna” (26)

17  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ña̱yóʼo nda̱niʼira nu̱úra chí ndiví ta ka̱chira: “Yivá xa̱a̱ ki̱xaa̱ hora. Ndasakáʼnu se̱ʼún ña̱ va̱ʼa ná ndasakáʼnura yóʼó,  nda̱a̱ táki̱ʼva ta̱xiún ndee̱ ndaʼa̱ra ña̱ kaʼndachíñura nu̱ú ndiʼi na̱ yiví, ta na̱ ta̱xiún ndaʼa̱ra taxira kutakuna ndiʼi tiempo.  Ña̱ va̱ʼa kutakuna ndiʼi tiempo xíniñúʼu kuxini̱ va̱ʼana iinlá yóʼó* ta̱ kúú Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱, ta saátu xíniñúʼu kuxini̱ va̱ʼana ta̱ chi̱ndaʼún, ta̱ Jesucristo.  Xa̱a̱ sa̱ndíʼi̱ chiñu ña̱ xa̱ʼndaún nu̱úi̱ ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nda̱sakáʼnui̱ yóʼó nu̱ú ñuʼú yóʼo.  Ña̱kán, yivá, taxi ná koi̱ yatin xíʼún ta ndukáʼnu tukui̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yoi̱ xíʼún tá kúma̱níka kuva̱ʼa ña̱ ñuyǐví yóʼo.  ”Sa̱náʼi̱ ki̱vi̱ún nu̱ú na̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ñuyǐví yóʼo. Chi kuenta miíún xi̱kuuna ta ta̱xiúnna ndaʼíi̱ ta xi̱niso̱ʼona tu̱ʼún.  Vitin kúnda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ña̱ kuenta miíún kúúña;  saáchi ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ta na̱yóʼo ka̱ndíxavanaña, ta vitin kúnda̱a̱-inina ta kándíxana ña̱ miíún kúú ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱.  Káʼi̱n xa̱ʼa̱ na̱yóʼo; va̱ása káʼi̱n xa̱ʼa̱ na̱ ñuyǐví, chi xa̱ʼa̱ na̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ káʼi̱n, chi kuenta miíún kúúna; 10  ta ndiʼi ña̱ kúúmiíi̱ kuenta miíún kúúña ta ndiʼi ña̱ kúúmiíún kuenta yi̱ʼi̱ kúúña, ta yi̱ʼi̱ ndu̱káʼnui̱ i̱xaa na̱yóʼo. 11  ”Yi̱ʼi̱ kǒokai̱ íyo ñuyǐví yóʼo, soo na̱yóʼo íyona ñuyǐví yóʼo, ta yi̱ʼi̱ ku̱xa̱i̱ nu̱ún. Yivá miíi̱ ta̱ yi̱i̱, kundaa miína xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ún ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱, ña̱ va̱ʼa iin ná nduuna nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíyó chi iin kúúyó.* 12  Tá ni̱xi̱yoi̱ xíʼinna xi̱kiʼi̱n kuenta xíʼinna xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ún ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱; ta xi̱ndai̱ miína ta ni iinna kǒo níndiʼi-xa̱ʼa̱, soo iinva kúú ta̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ná xi̱nu ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼún. 13  Ta vitin ku̱xa̱i̱ nu̱ún, ta káʼi̱n ña̱yóʼo tá íyokai̱ ñuyǐví yóʼo ña̱ va̱ʼa ná kusi̱í-inina nda̱a̱ táki̱ʼva kúsi̱í-ini yi̱ʼi̱. 14  Na̱túʼi̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ tu̱ʼún, soo na̱ ñuyǐví yóʼo sáa̱-inina xíninana saáchi su̱ví kuenta na̱ ñuyǐví kúúna, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yi̱ʼi̱ su̱ví kuenta na̱ ñuyǐví kúi̱. 15  ”Kǒo káʼi̱n xíʼún ña̱ ná taváúnna ñuyǐví yóʼo, chi ña̱ káʼi̱n xíʼún kúú ña̱ ná kundaúnna nu̱ú ta̱ Ndi̱va̱ʼa. 16  Na̱yóʼo su̱ví kuenta na̱ ñuyǐví kúúna, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yi̱ʼi̱ su̱ví kuenta na̱ ñuyǐví kúi̱. 17  Kuniñúʼu tu̱ʼún ña̱ va̱ʼa ndasayi̱únna; saáchi tu̱ʼún ña̱ nda̱a̱ kúúña. 18  Nda̱a̱ táki̱ʼva chi̱ndaʼún yi̱ʼi̱ ñuyǐví yóʼo, saátu yi̱ʼi̱ chi̱ndaʼíi̱na ñuyǐví yóʼo. 19  Ta xa̱ʼa̱ na̱yóʼo kúú ña̱ va̱ása sándakoi̱ ña̱ kúi̱ ta̱ yi̱i̱, ña̱ va̱ʼa ná nduyi̱i̱tu na̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱. 20  ”Va̱ása káʼi̱n xíʼún xa̱ʼa̱ iinlá na̱yóʼo, chi káʼa̱ntui̱ xíʼún xa̱ʼa̱ na̱ kandíxa yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ tu̱ʼun ña̱ natúʼun na̱yóʼo xíʼinna, 21  ña̱ va̱ʼa ndiʼi na̱yóʼo iin ná nduuna. Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíún yivá, inkáchi kítáʼún xíʼi̱n ta yi̱ʼi̱ inkáchi kítáʼi̱n xíʼún, ta saátu na̱yóʼo inkáchi ná kutáʼanna xíʼinyó; ña̱kán va̱ʼa ná kunda̱a̱-ini na̱ ñuyǐví ña̱ miíún kúú ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱. 22  Ndu̱káʼnuna i̱xai̱ nda̱a̱ táki̱ʼva i̱xaa miíún xíʼi̱n, ña̱kán iin ná koona táki̱ʼva íyo miíyó chi iin kúúyó: 23  ta inkáchi kutáʼi̱n xíʼinna ta yóʼó inkáchi kutáʼún xíʼi̱n ña̱ va̱ʼa inkáchi ná kutáʼanna. Ña̱kán va̱ʼa ná kunda̱a̱-ini na̱ ñuyǐví ña̱ miíún kúú ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱ ta ni̱kuʼvi̱-iniún xi̱niún na̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱kuʼvi̱-iniún xi̱niún yi̱ʼi̱. 24  Yivá, kúni̱i̱ ña̱ inkáchi ná koo na̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ xíʼi̱n, ña̱ va̱ʼa ná kunina ña̱ ndu̱káʼnui̱ i̱xaún, saáchi ni̱kuʼvi̱-iniún xi̱niún yi̱ʼi̱ tá kúma̱níka kuva̱ʼa ñuyǐví yóʼo. 25  Yivá ndiʼi yichi̱ kéʼún ña̱ nda̱kú, mií ña̱ nda̱a̱ na̱ ñuyǐví kúma̱níva xa̱a̱na kunda̱a̱-inina xa̱ʼún, soo yi̱ʼi̱ xíni̱vai̱ yóʼó ta na̱yóʼo xa̱a̱ na̱kunda̱a̱-inina ña̱ miíún kúú ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱. 26  Na̱túʼi̱n xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ún xíʼinna ta natúʼunkavai̱ xa̱ʼa̱ña, ña̱ va̱ʼa ná kuʼvi̱-inina kunina inka na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱kuʼvi̱-iniún xi̱niún yi̱ʼi̱ ta va̱ʼa inkáchi kutáʼi̱n xíʼinna”.

Nota

Á “sakúaʼa va̱ʼana xa̱ʼa̱ iinlá yóʼó”. Ña̱ tu̱ʼun griego káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ xíniñúʼu keʼé ni̱ʼina iin ña̱ʼa.
Á “inkáchi kítáʼanyó”.