Juan 15:1-27

  • Ilustración tú uva tú ndixa (1-10)

  • Xíniñúʼu kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ Cristo (11-17)

    • Na̱ ndixa náʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inina xínitáʼanna (13)

  • Na̱ ñuyǐví sa̱a̱-inina kunina na̱ discípulo ta̱ Jesús (18-27)

15  ”Yi̱ʼi̱ kúú yitu̱n tú uva tú ndixa ta yivái̱ kúú ta̱ chíʼi.  Ta̱kán xáʼndara ndiʼi ndaʼa̱nú ña̱ kúúmiíi̱ ña̱ kǒo táxi ku̱i̱ʼi, ta ndiʼi ña̱ táxi ku̱i̱ʼi ndásaviíraña ña̱ va̱ʼa taxi ku̱a̱ʼákaña ku̱i̱ʼi.  Ta ndóʼó xa̱a̱ vií íyondó tíxa̱ʼvi tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó.  Inkáchi kutáʼanndó xíʼi̱n ta yi̱ʼi̱ inkáchi kutáʼi̱n xíʼinndó. Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndaʼa̱ iin yitu̱n tú uva kǒo kívi taxi iinlá miíña ku̱i̱ʼi, chi xíniñúʼu inkáchi kutáʼanña xíʼin yitu̱n tú uva, saátu ndóʼó kǒo kívi keʼéndó ña̱ va̱ʼa tá va̱ása inkáchi kítáʼanndó xíʼi̱n.  Yi̱ʼi̱ kúú yitu̱n tú uva ta ndóʼó kúú ndaʼa̱nú. Na̱ inkáchi kítáʼan xíʼi̱n ta yi̱ʼi̱ inkáchi kítáʼi̱n xíʼinna na̱kán ku̱a̱ʼá ña̱ va̱ʼa kéʼéna. Saáchi tá kǒo kítáʼanndó xíʼi̱n, kǒo kívi keʼéndó ni iin ña̱ʼa.  Chi tá iinna kǒo kítáʼanna xíʼi̱n, íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndaʼa̱ iin yitu̱n ña̱ xáʼndana ta yíchi̱ña. Ta ndákayanaña ta chíka̱a̱naña nu̱ú ñuʼu̱ ta xíxi̱ña.  Ta tá inkáchi ná kutáʼanndó xíʼi̱n ta keʼéndó ña̱ káʼi̱n, ndukúndó nda̱a̱ ndáaka ña̱ kúni̱ndó ta ndakiʼinvandóña.   Ña̱yóʼo kúú ña̱ ndásakáʼnu yivái̱: tá ndiʼi tiempo ná keʼéndó ña̱ va̱ʼa ta na̱ʼa̱ndó ña̱ kúúndó discípuloi̱.  Nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-ini yivái̱ xínira yi̱ʼi̱, saátu yi̱ʼi̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ ndóʼó; ta ndiʼi tiempo keʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ yiví na̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱. 10  Tá kéʼéndó chiñu ña̱ xáʼndai̱, ndiʼi tiempo kuʼvi̱-inii̱ kunii̱ ndóʼó, nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé yi̱ʼi̱ chiñu ña̱ xáʼnda yivái̱ nu̱úi̱ ta ndiʼi tiempo kúʼvi̱-inira xínira yi̱ʼi̱. 11  ”Ni̱ka̱ʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó ña̱ va̱ʼa ná kusi̱í-inindó nda̱a̱ táki̱ʼva kúsi̱í-ini yi̱ʼi̱. 12  Ña̱yóʼo kúú chiñu ña̱ xáʼndai̱: ña̱ kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-ini yi̱ʼi̱ xínii̱ ndóʼó. 13  Na̱ ndátaxi mií ña̱ kuvina xa̱ʼa̱ na̱ migona na̱yóʼo kúú na̱ ndixa náʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inina xíninana. 14  Ndóʼó kúúndó migoi̱ tá kéʼéndó ña̱ xáʼndai̱ nu̱úndó. 15  Yi̱ʼi̱ kǒo káʼa̱nkai̱ xíʼinndó ña̱ kúúndó esclavo, saáchi na̱ esclavo kǒo xíni̱na ña̱ kéʼé ta̱ káchíñuna nu̱ú. Káʼi̱n xíʼinndó ña̱ kúúndó migoi̱ saáchi na̱túʼi̱n xíʼinndó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n yivái̱ xíʼi̱n. 16  Ndóʼó kǒo níndaka̱xinndó yi̱ʼi̱, miívai̱ kúú ta̱ nda̱kaxin ndóʼó. Ta ta̱xii̱ chiñu ndaʼa̱ndó ña̱ ná ku̱ʼu̱nndó ta keʼéndó ña̱ va̱ʼa,* ta ña̱yóʼo kooña ndiʼi tiempo. Tasaá yivái̱ taxira ndaʼa̱ndó nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná ndukúndó nu̱úra xa̱ʼa̱ ki̱víi̱. 17  ”Xáʼndai̱ chiñu yóʼo nu̱úndó ña̱ va̱ʼa kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó. 18  Tá na̱ ñuyǐví yóʼo sáa̱-inina xínina ndóʼó, xa̱a̱ kúnda̱a̱va-inindó chi siʼnaka yi̱ʼi̱ ni̱sa̱a̱-inina xi̱nina nu̱úka ndóʼó. 19  Tá ná koondó táki̱ʼva íyo na̱ ñuyǐví yóʼo kuʼvi̱va-inina kunina ndóʼó. Soo yi̱ʼi̱ nda̱kaxin ndóʼó ti̱xin na̱ ñuyǐví yóʼo ta kǒo íyondó táki̱ʼva íyo na̱yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo na̱ ñuyǐví sáa̱-inina xínina ndóʼó. 20  Ndakaʼánndó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó: na̱ kúú esclavo va̱ása káʼnukana nu̱ú na̱ káchíñuna nu̱ú. Chi tá na̱kán i̱xandi̱va̱ʼana xíʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ sáa̱-inina xínina yi̱ʼi̱, saátu keʼéna xíʼin ndóʼó; soo tá na̱kán xi̱niso̱ʼona ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n saátu kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱n ndóʼó. 21  Xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó yi̱ʼi̱ keʼéna ndiʼi ña̱ʼa yóʼo xíʼinndó, chi kǒo xíni̱na ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱. 22  Tá kǒi̱ níkixi ñuyǐví yóʼo ta va̱ása níka̱ʼi̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, va̱ása kuumiína ku̱a̱chi. Soo vitin kǒo kívi ka̱ʼa̱nna ña̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmiína. 23  Na̱ sáa̱-ini xíni yi̱ʼi̱ saátu sáa̱-inina xínina yivái̱. 24  Tá kǒo níxinina milagro ña̱ ke̱ʼíi̱ ña̱ ta̱ʼán keʼé ni iinna, va̱ása kuumiívína ku̱a̱chi; soo vitin xa̱a̱ xi̱nivana yi̱ʼi̱ ta sáa̱-inina xínina yi̱ʼi̱ ta saátu sáa̱-inina xínina yivái̱. 25  Soo ña̱yóʼo ku̱uña ña̱ va̱ʼa ná xi̱nu ña̱ va̱xi nu̱ú Ley na̱kán: ‘Ni̱sa̱a̱-inina xi̱nina yi̱ʼi̱ ni kǒo níkeʼíi̱ ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa’. 26  Tá ná chindaʼíi̱ espíritu santo ña̱ kúúmií ña̱ nda̱a̱ ña̱ kúú kuenta yivái̱, ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinndó ña̱ kunda̱a̱ káxi inindó xa̱ʼíi̱; 27  ta saátu ndóʼó xíniñúʼu natúʼunndó xa̱ʼíi̱ xíʼin inkana ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inina, saáchi ni̱xi̱yondó xíʼi̱n nda̱a̱ tá ki̱xáʼíi̱ sánáʼi̱.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “taxindó ku̱i̱ʼi”.