Hechos 5:1-42

  • Ta̱ Ananías xíʼin ñá Safira (1-11)

  • Na̱ apóstol kéʼéna ku̱a̱ʼání milagro (12-16)

  • Táannana veʼeka̱a ta tándi̱ʼi távánana (17-21a)

  • Tuku ku̱a̱ʼa̱nna xíʼinna nu̱ú na̱ Sanedrín (21b-32)

    • Xíniñúʼu kuniso̱ʼondi̱ ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ nu̱úka na̱ yiví (29)

  • Consejo ña̱ táxi ta̱ Gamaliel (33-40)

  • Nátúʼunna xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ veʼe tá veʼe (41, 42)

5  Iin ta̱a ta̱ xi̱naní Ananías xíʼin ñá síʼira ñá Safira ni̱xi̱kóna iin ñuʼú.  Soo miíra ki̱ndoo xíʼin iin táʼví xu̱ʼún ta kǒo níka̱ʼa̱nra xíʼin nda̱a̱ ni iinna, chi iinlá xíʼin ñá síʼira ni̱ka̱ʼa̱nra. Tasaá nda̱kiʼinra inka táʼví xu̱ʼún ta ni̱xa̱ʼa̱nra ta̱xiraña ndaʼa̱ na̱ apóstol.  Soo ta̱ Pedro ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ananías, ¿nda̱chun ta̱xiún ña̱ chi̱ka̱a̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa iniún ña̱ sa̱ndáʼviún ña̱ espíritu santo ta ki̱ndoo se̱ʼún xíʼin iin táʼví xu̱ʼún ña̱ ni̱xi̱kóún ñuʼú?  ¿Á su̱ví ñuʼú miíún níxi̱kuuña tá kúma̱níka xi̱kóúnña? Soo tá ni̱xi̱kóúnña, ¿á su̱ví kivi keʼún nda̱a̱ ndáaka ña̱ kúni̱ miíún xíʼin xu̱ʼún kán? ¿Nda̱chun kúú ña̱ nda̱kanixi̱níún keʼún ña̱yóʼo? Su̱ví na̱ ta̱a kúú na̱ nísandáʼviún; chi Ndióxi̱ kúú ta̱ sa̱ndáʼviún”.  Tá ndi̱ku̱n xi̱niso̱ʼo ta̱ Ananías tu̱ʼun yóʼo, ndu̱vara nu̱ú ñuʼú ta ni̱xi̱ʼi̱ra. Ta ndiʼi na̱ na̱kunda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ndeéní ni̱yi̱ʼvína.  Tasaá nda̱kundita na̱ ta̱a na̱ válíka, ta nda̱sukúndaanara xíʼin iin ti̱ko̱to̱, ta ta̱vánara ta ni̱xa̱ʼa̱nna sa̱ndúxu̱nnara.  Ni̱ya̱ʼa ki̱ʼva u̱ni̱ hora saá ni̱ki̱ʼvi ñá síʼira, ta kǒo xíni̱ñá xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u kán.  Ta̱ Pedro ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinñá: “Ka̱ʼa̱n xíʼi̱n, ¿á ña̱yóʼo kúú ndiʼi xu̱ʼún ña̱ ki̱ʼin u̱vi̱ saándó xa̱ʼa̱ ñuʼú ña̱ ni̱xi̱kóndó?”. Ñákán nda̱kuiinñá yuʼúra: “Ña̱yóʼo kúú ndiʼivaña”.  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Pedro xíʼinñá: “¿Nda̱chun ki̱ndoondó ña̱ sandáʼvindó espíritu santo Jehová?* Na̱ ni̱xa̱ʼa̱n sa̱ndúxu̱n yiíún xa̱a̱ ki̱xaa̱na chí yéʼé, ta saátu tavána yóʼóva”. 10  Ta ndi̱ku̱n ndu̱vañá nu̱ú ta̱ Pedro ta ni̱xi̱ʼi̱ñá. Tá ni̱ki̱ʼvi na̱ ta̱a na̱ válíka, xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱vañá nda̱ni̱ʼína, tasaá ta̱vánañá ta sa̱ndúxu̱nnañá yatin sii̱n yiíñá. 11  Ña̱kán, ndiʼi na̱ congregación xíʼin ndiʼika na̱ na̱kunda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ndeéní ni̱yi̱ʼvína. 12  Ta na̱ apóstol ku̱a̱ʼání milagro xi̱keʼéna ta xi̱keʼétuna ña̱ʼa ña̱ xi̱ndakanda̱-ini* na̱ ñuu xíʼin, ta na̱yóʼo xi̱ndatakana chí nu̱ú naní Yichi̱ ta̱ Salomón. 13  Ña̱ nda̱a̱ kúúña ni iin na̱ yiví kǒo ní ixandakú-inina ña̱ ndakutáʼanna xíʼinna, soo na̱ ñuu va̱ʼaní xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ na̱yóʼo. 14  Ta ndu̱ku̱a̱ʼákava na̱ xi̱kandíxa tátayó, ku̱a̱ʼání xi̱kuu ta̱a xíʼin ñaʼá. 15  Ta na̱ yiví xi̱tavána na̱ xi̱kuumií kue̱ʼe̱ chí calle ña̱ náʼnu ta xi̱chindoonana nu̱ú xi̱to válí, ña̱ va̱ʼa tá ná ya̱ʼa ta̱ Pedro ndaʼa loʼona xíʼin ku̱nda̱tíra.* 16  Ta saátu ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ ndóo yatin nu̱ú ndíka̱a̱ ñuu Jerusalén xi̱xa̱ʼa̱nna xíʼin na̱ kúúmií kue̱ʼe̱ ta saátu na̱ xi̱sandóʼoní na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa, ta ndiʼina xi̱ndaʼana. 17  Soo ta̱ su̱tu̱ káʼnu xíʼin ndiʼika na̱ kítáʼan xíʼinra, na̱yóʼo xi̱kuu na̱ xi̱ndiku̱n ña̱ xi̱sanáʼa̱ na̱ saduceo, ndeéní ki̱xáʼana sáa̱na. 18  Tasaá ti̱inna na̱ apóstol ta ta̱annana veʼeka̱a ña̱ ñuu kán. 19  Soo tá kúúña ñuú, Jehová* chi̱ndaʼára iin ángel ta xu̱nára yéʼé ña̱ veʼeka̱a ta ta̱várana ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: 20  “Kúáʼanndó chí templo ta ndakundeéndó natúʼunndó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ ña̱ kutakuna ndiʼi tiempo”. 21  Tándi̱ʼi xi̱niso̱ʼona ña̱yóʼo, tá xa̱a̱ ni̱tu̱vi ni̱ki̱ʼvina chí templo ta ki̱xáʼana sánáʼa̱na. Tá ki̱xaa̱ ta̱ su̱tu̱ káʼnu xíʼin ndiʼika na̱ kítáʼan xíʼinra, sa̱ndátakana na̱ Sanedrín* ta saátu sa̱ndátakana ndiʼi na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱* na̱ ñuu Israel. Tasaá xa̱ʼndana chiñu ña̱ ná kixi na̱ apóstol na̱ ñúʼu veʼeka̱a nu̱úna. 22  Soo, tá ni̱xa̱ʼa̱n na̱ ndáa ña̱ templo chí veʼeka̱a, kǒona níndani̱ʼína. Tasaá ndi̱kóna ta na̱túʼunna xíʼinna. 23  Ka̱china: “Tá ni̱xa̱a̱ndi̱ ndási kútu̱va veʼeka̱a ta na̱ ndáa kán ndítana yéʼé, soo tá xu̱nándi̱ña kǒo ni iinna ndíka̱a̱”. 24  Tá xi̱niso̱ʼo ta̱ capitán ña̱ templo* xíʼin na̱ náʼnuka nu̱ú na̱ su̱tu̱ ña̱yóʼo, ndeéní nda̱kanda̱-inina saáchi va̱ása xíni̱na ndáaka ña̱ kuu. 25  Soo iinna ki̱xaa̱ ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinna: “Kotondó, ta̱a na̱ ta̱ánndó veʼeka̱a xa̱a̱ chí templo ñúʼuna sánáʼa̱na na̱ yiví”. 26  Tasaá ta̱ capitán xíʼin na̱ ndáa xíʼinra, nda̱kiʼinnana ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna soo kǒo ní ixandi̱va̱ʼana xíʼinna saáchi xi̱yi̱ʼvína ña̱ kuun na̱ ñuu yu̱u̱na. 27  Tasaá nda̱kiʼinnana ta ni̱xa̱a̱na xíʼinna nu̱ú na̱ Sanedrín. Ta ta̱ su̱tu̱ káʼnu ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrana. 28  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Káxiní ni̱xi̱yo chiñu ña̱ xa̱ʼndandi̱ nu̱úndó ña̱ va̱ása sanáʼa̱kandó xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ ta̱ ta̱a kán. Soo xa̱a̱ iníí chí ñuu Jerusalén xíni̱na xa̱ʼa̱ ña̱ sánáʼa̱ndó. Ta ndóʼó kúni̱ndó ná kundisondi̱ ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ ta̱a yóʼo”. 29  Ta̱ Pedro xíʼin na̱ inka apóstol nda̱kuiinna: “Xíniñúʼu kuniso̱ʼondi̱ ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ chi ta̱yóʼo kúú ta̱ xáʼndachíñu nu̱úndi̱ nu̱úka ña̱ kuniso̱ʼondi̱ ña̱ káʼa̱n na̱ yiví. 30  Ndióxi̱ na̱ táʼanndi̱ na̱ xi̱ndoo xi̱naʼá kúú ta̱ sa̱ndátaku ta̱ Jesús, ta̱ ka̱tikaandó ndaʼa̱ yitu̱n, ta̱ xa̱ʼníndó. 31  Ta ndu̱káʼnura i̱xaa Ndióxi̱ ña̱ koora chí ndaʼa̱ kúaʼara. Nda̱kaxinrara ña̱ sakǎkura na̱ yiví ta saátu ña̱ taxira kutakuna.* Ndióxi̱ ke̱ʼéra ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa ná ndikó-ini na̱ ñuu Israel tasaá ndoo ku̱a̱china. 32  Ndi̱ʼi̱ xi̱nindi̱ ña̱yóʼo ta saátu espíritu santo Ndióxi̱ ña̱ táxira ndaʼa̱ na̱ xíniso̱ʼo ña̱ káʼa̱nra kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼinndi̱ ña̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo”. 33  Tá xi̱niso̱ʼona ña̱yóʼo, ndeéní ni̱sa̱a̱na ta xi̱kuni̱na kaʼnína na̱ discípulo. 34  Soo iin ta̱ fariseo ta̱ xi̱naní Gamaliel, ta̱ xi̱kuu maestro ña̱ Ley ta̱ íxato̱ʼóní ndiʼi na̱ ñuu, nda̱kundichira nu̱ú na̱ Sanedrín ta ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ ná tavána na̱ apóstol iin rato loʼo. 35  Tándi̱ʼi saá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ ndóo kán: “Na̱ ta̱a na̱ ñuu Israel, kuenta koondó xíʼin ña̱ kúni̱ndó keʼéndó xíʼin na̱ ta̱a yóʼo. 36  Xa̱a̱ íyo tiempo ni̱xi̱yo ta̱ Teudas ta xi̱ka̱ʼa̱nra ña̱ kúúra iin ta̱ ndáyáʼviní ta ki̱ʼva 400 na̱ ta̱a nda̱kutáʼan xíʼinra. Soo tá xa̱ʼnínara, ndiʼi na̱ xi̱ndiku̱n sa̱tára xi̱nu ndiʼina ku̱a̱ʼa̱nna ta nda̱a̱ ni iinna kǒo níndo̱o. 37  Tá kéʼéna censo, saá ki̱tatu ta̱ Judas ta̱ ki̱xi chí Galilea, ta ku̱a̱ʼání na̱ yiví nda̱kutáʼan xíʼinra. Saátu ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ ta̱a yóʼo, ta ndiʼi na̱ xi̱kitáʼan xíʼinra xi̱nu ndiʼina ku̱a̱ʼa̱nna. 38  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼi̱n xíʼinndó ña̱ kǒo keʼéndó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa xíʼin na̱ ta̱a yóʼo ta sañándóna. Chi tá chiñu na̱ yiví kúú ña̱ kéʼé na̱yóʼo, ndiʼi-xa̱ʼa̱ miívaña. 39  Soo tá chiñu Ndióxi̱ kúúña, ndóʼó kǒo kuchiñundó sandíʼi-xa̱ʼa̱ndóña. Ta nda̱a̱ sana kanitáʼanndó xíʼin mií Ndióxi̱”. 40  Tasaá xi̱niso̱ʼona ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱yóʼo. Ta ka̱nana na̱ apóstol, ta ka̱ninana ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinna ña̱ ná kǒo ka̱ʼa̱nkana xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ ta̱ Jesús, tasaá ta̱xina ku̱a̱ʼa̱nna. 41  Ta na̱yóʼo ke̱ena nu̱ú na̱ Sanedrín ta nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna, ta kúsi̱íkaví-inina ku̱a̱ʼa̱nna saáchi ta̱xi Ndióxi̱ ña̱ kundoʼona ña̱ kaʼan nu̱ú xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ ta̱ Jesús. 42  Ta ndiʼi ki̱vi̱ xi̱xa̱ʼa̱nna ña̱ templo saátu veʼe tá veʼe, ta kǒo nísandákoona ña̱ sanáʼa̱na ni ña̱ natúʼunna tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús, ta̱ kúú Cristo.

Nota

Koto glosario.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-ini”.
Inka variante “ku̱nda̱ʼvi̱ra”, “katíra”.
Koto glosario.
Koto glosario.
Á “anciano”.
Á “ta̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ ndáa templo”.
Koto glosario, Agente Principal.