Hechos 11:1-30

  • Ta̱ Pedro nátúʼunra xíʼin na̱ apóstol xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u (1-18)

  • Ta̱ Bernabé xíʼin ta̱ Saulo ñúʼuna chí ñuu Antioquía ña̱ Siria (19-26)

    • Yichi̱ nu̱ú ña̱ nda̱kunanína cristiano (26)

  • Ta̱ Ágabo káʼa̱nra ña̱ koo so̱ko (27-30)

11  Na̱ apóstol xíʼin na̱ hermano na̱ ndóo chí Judea na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ na̱ yiví na̱ inka ñuu ña̱ ni̱xa̱a̱na ka̱ndíxana tu̱ʼun Ndióxi̱.  Ña̱kán, tá ni̱xa̱ʼa̱n ta̱ Pedro ñuu Jerusalén, na̱ káʼa̱nní xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱* na̱ yiví ki̱xáʼana káʼa̱n kúáchina xíʼinra.  Ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Ni̱ki̱ʼviún veʼe na̱ ta̱a na̱ kǒo níta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱* ta xi̱xiún xíʼinna”.  Tasaá ta̱ Pedro ki̱xáʼara ndákanira nu̱úna. Ta ka̱chira xíʼinna:  “Ñuu Jope ndíka̱i̱ káʼi̱n xíʼin Ndióxi̱ tá xi̱nii̱ iin visión.* Xi̱nii̱ iin ña̱ káa táki̱ʼva káa iin sábana ña̱ lino, ña̱ va̱xinuuña chí ndiví ta tíinna ku̱mí saá ti̱tu̱nña, ta ni̱xa̱a̱ña nda̱a̱ nu̱ú ndíka̱i̱.  Ta xi̱to káxi va̱ʼi̱ ta xi̱nii̱ nu̱ú sábana kán ñúʼu ndiʼi kití tí íyo ku̱mí xa̱ʼa̱ tí íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo, saátu kití yukú xíʼin kití tí ñúu mií nu̱ú ñuʼú xíʼin kití tí ndáchí.  Saátu xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n: ‘Pedro, ndako̱o, kaʼnírí ta kuxurí’.  Soo yi̱ʼi̱ nda̱kuii̱n: ‘Va̱ása táta. Chi va̱ása xíxii̱ kití tí yaku̱a̱’.  Ta tuku ni̱ka̱ʼa̱n iinna xíʼi̱n chí ndiví ta ka̱china: ‘Va̱ása ka̱ʼún ña̱ yaku̱a̱ xíʼin ña̱ʼa ña̱ xa̱a̱ ndu̱u limpio i̱xaa Ndióxi̱’. 10  Ta tuku saá ku̱u yichi̱ u̱ni̱, ta nda̱kiʼin ndiʼinaña ku̱a̱ʼa̱nña chí ndiví. 11  Ta ndi̱ku̱n mií saá, u̱ni̱ na̱ ta̱a na̱ ki̱xi chí Cesarea na̱ chi̱ndaʼána nandukú yi̱ʼi̱ ni̱xa̱a̱na veʼe nu̱ú ndóondi̱. 12  Ña̱ espíritu santo ni̱ka̱ʼa̱nña ña̱ ná kǒo kaka-inii̱ ta ku̱ʼi̱n xíʼinna. Ta ni̱xa̱ʼa̱ntu i̱ñu̱ na̱ hermano yóʼo xíʼi̱n ta ni̱ki̱ʼvindi̱ veʼe ta̱ ta̱a kán. 13  ”Ta̱kán na̱túʼunra xíʼinndi̱ ña̱ xi̱nira iin ángel veʼera ta ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: ‘Chindaʼá sava na̱ ta̱a ná ku̱ʼu̱nna ñuu Jope ta ná kixi iin ta̱a ta̱ naní Simón xíʼinna á ta̱ káʼa̱ntuna Pedro xíʼin, 14  ta ta̱kán ka̱ʼa̱nra xíʼún ndáa ki̱ʼva keʼún ña̱ va̱ʼa ka̱kún ta saátu na̱ veʼún’. 15  Soo tá sa̱kán ki̱xáʼíi̱ káʼi̱n, espíritu santo nu̱uña xi̱ní na̱kán, nda̱a̱ táki̱ʼva nu̱uña xi̱ní miíyó tá ya̱chi̱. 16  Ta ndi̱ku̱n mií saá nda̱kaʼíi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n ta̱ táta Jesús: ‘Ta̱ Juan sa̱ndákuchira na̱ yiví xíʼin ti̱kui̱í, soo ndóʼó ndakuchindó xíʼin espíritu santo’. 17  Ña̱kán, tá táʼan ña̱ ndákiʼin miíyó na̱ kándíxa ta̱ táta Jesucristo kúú ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱ na̱kán, ¿ndáa ta̱ kúú yi̱ʼi̱ ña̱ kasii̱ nu̱ú Ndióxi̱?”. 18  Tá xi̱niso̱ʼona ndiʼi ña̱yóʼo, kǒoka inka ña̱ʼa níka̱ʼa̱nna ta nda̱sakáʼnuna Ndióxi̱. Ta ka̱china: “Ña̱kán nda̱a̱ na̱ yiví na̱ inka ñuu táxi Ndióxi̱ ña̱ ndandikó-inina ña̱ va̱ʼa ni̱ʼína ña̱ kutakuna”. 19  Ta na̱ xi̱nu ku̱a̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱xáʼa íxandi̱va̱ʼana xíʼinna tá ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Esteban ni̱xa̱a̱na nda̱a̱ Fenicia, Chipre xíʼin Antioquía. Soo xíʼin na̱ judío kuití kúú ña̱ xi̱natúʼunna tu̱ʼun Ndióxi̱. 20  Soo ni̱xi̱yo sava na̱ ta̱a na̱ ñuu Chipre xíʼin na̱ ñuu Cirene na̱ ni̱xa̱ʼa̱n ñuu Antioquía ta ki̱xáʼana nátúʼunna tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ ta̱ táta Jesús xíʼin na̱ káʼa̱n tu̱ʼun griego. 21  Ta ni̱xi̱yo Jehová* xíʼinna, ta ku̱a̱ʼání na̱ yiví ni̱xa̱a̱ ka̱ndíxa ta nda̱kundiku̱nna ta̱ táta Jesús. 22  Na̱ congregación ña̱ ñuu Jerusalén na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ta chi̱ndaʼána ta̱ Bernabé ku̱a̱ʼa̱nra chí ñuu Antioquía. 23  Tá ni̱xa̱a̱ra, xi̱nira ña̱ ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa nda̱kiʼinna i̱xaa Ndióxi̱, ta ni̱kusi̱íní-inira ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ndiʼina ña̱ ná ndakundeéna kundiku̱nna ta̱ táta Jesús xíʼin ndiʼi níma̱na 24  saáchi ta̱ Bernabé iin ta̱a va̱ʼa xi̱kuura ta xi̱kuumiíra espíritu santo ta xi̱kandíxaníra Ndióxi̱. Ta ku̱a̱ʼánína ki̱xáʼa kándíxa ta̱ táta Jesús. 25  Tasaá nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra chí ñuu Tarso ña̱ nandukú va̱ʼara ta̱ Saulo. 26  Tá nda̱ni̱ʼírara, nda̱kiʼinrara ku̱a̱ʼa̱n xíʼinra chí ñuu Antioquía. Ta iníí ku̱i̱ya̱ nda̱takana xíʼin na̱ congregación ta sa̱náʼa̱na ku̱a̱ʼání na̱ yiví. Chí ñuu Antioquía kúú nu̱ú ta̱xi Ndióxi̱ yichi̱ nu̱ú na̱ discípulo ña̱ ndakunanína cristiano, ta kán kúú yichi̱ nu̱ú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna saá xíʼinna. 27  Ta tiempo saá, sava na̱ profeta ke̱ena ñuu Jerusalén ta ni̱xa̱ʼa̱nna ñuu Antioquía. 28  Iin ta̱ profeta ta̱ naní Ágabo nda̱kundichira ta espíritu santo chi̱ndeétáʼan xíʼinra ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kixi so̱ko nu̱ú ndiʼi na̱ yiví, ta ku̱uña tá tiempo ni̱xi̱yo ta̱ Claudio. 29  Tasaá na̱ discípulo ni̱ka̱ʼa̱n táʼanna ña̱ chindaʼána ña̱ʼa ña̱ kúma̱ní nu̱ú na̱ hermano na̱ ñuu Judea, ta iin iinna ta̱xina ña̱ kúúmiívana. 30  Tasaá ke̱ʼévana. Chi̱ndaʼána ña̱ʼa yóʼo ku̱a̱ʼa̱nña xíʼin ta̱ Bernabé xíʼin ta̱ Saulo ña̱ taxinaña ndaʼa̱ na̱ anciano.

Nota

Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto nota ña̱ va̱xi nu̱ú Hechos 2:17.
Koto glosario.