Hebreos 2:1-18

  • “Va̱ʼaníka ná kuniso̱ʼoyó” (1-4)

  • Ta̱ Jesús kúú ta̱ kíʼin kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ʼa (5-9)

  • Ta̱ Jesús xíʼin na̱ ñanira (10-18)

    • Ta̱ níʼi yichi̱ nu̱úyó ña̱ va̱ʼa sakǎkura miíyó (10)

    • Iin su̱tu̱ káʼnu ta̱ kúndáʼvi-ini xíni miíyó (17)

2  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, va̱ʼaníka ná kuniso̱ʼoyó vitin nu̱úka ña̱ xi̱keʼéyó tá ya̱chi̱ ña̱ va̱ʼa ná kǒo sandákooyó ña̱ kandíxayó Ndióxi̱.  Saáchi tá tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n na̱ ángel ña̱ ndixava xi̱kuuña ta ndiʼi na̱ ni̱ya̱ʼandosó ña̱ káʼa̱n ley ta kǒo níxiniso̱ʼona, nda̱kiʼinvana castigo,  ¿ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa ka̱kuyó nu̱ú castigo tá kǒo kíʼinyó kuenta xíʼin tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa sakǎkura miíyó? Saáchi tátayó kúú ta̱ siʼnaka ni̱ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ta na̱ xi̱niso̱ʼoña ni̱ka̱ʼa̱nna ña̱ ndixa kúúvaña.  Ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ ndixa kúú ña̱yóʼo, xi̱niñúʼura milagro ta saátu ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ña̱ ndákanda̱-inina* xíʼin ta ta̱xira espíritu santo ndaʼa̱ na̱ káchíñu nu̱úra ta ke̱ʼéra ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ miíra.  Saáchi su̱ví na̱ ángel kúú na̱ níndaka̱xinra ña̱ kiʼinna kuenta xíʼin ñuʼú ña̱ koo chí nu̱únínu ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱.  Soo iin yichi̱ iin ta̱a ni̱ka̱ʼa̱nra: “¿Á ta̱ ndáyáʼviní kúú ta̱ ta̱a ña̱ va̱ʼa ndakaʼún xa̱ʼa̱ra? ¿Á ndáyáʼviní ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a ña̱ va̱ʼa kundaúnra?  Yóʼó nda̱saúnra iin ta̱ loʼoka ndáyáʼvi nu̱ú na̱ ángel; ndu̱káʼnura i̱xaún ta ta̱xiún ña̱ to̱ʼó ndaʼa̱ra, ta ta̱xiún ña̱ kiʼinra kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼún xíʼin ndaʼa̱ miíún.  Ndiʼi ña̱ʼa chi̱ndúʼúnña ti̱xin xa̱ʼa̱ra”. Ndióxi̱ kǒo nítaxira ña̱ kindo̱o mií nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa, chi ta̱xira ña̱ ná kiʼin ta̱kán kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ʼa, soo ni ta̱ʼán kotovíyó ña̱ xa̱a̱ kíʼinra kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ʼa,  vitin xa̱a̱ xítoyó ta̱ Jesús ta̱ nda̱sana iin ta̱ loʼoka ndáyáʼvi nu̱ú na̱ ángel ta ndu̱káʼnura ta nda̱kiʼinra ña̱ to̱ʼó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xo̱ʼvi̱ra ta nda̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱ra, ta xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ ta̱xira ta̱yóʼo ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱ ndiʼiyó. 10  Ndiʼi ña̱ʼa íyoña ña̱ va̱ʼa ná ndukáʼnu Ndióxi̱, ta ndiʼiña íyoña xa̱ʼa̱ ta̱kán ña̱ va̱ʼa ndukáʼnu ku̱a̱ʼání na̱ se̱ʼera. Ndióxi̱ ta̱xira ña̱ ná xo̱ʼvi̱ ta̱ níʼi yichi̱ nu̱úna* ña̱ va̱ʼa ná koo tu̱ʼvara ña̱ sakǎkurana. 11  Saáchi ta̱ Jesús xíʼin na̱ ndásayi̱i̱ra, iin kúú yivá ndiʼina, xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása kúkaʼan nu̱úra ña̱ ka̱ʼa̱nra xíʼinna ña̱ kúúna ñanira 12  tá káchira: “Ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ún xíʼin na̱ ñanii̱; ta katai̱ yaa ña̱ ndasakáʼnui̱ yóʼó ti̱xin congregación”. 13  Ta saátu káchira: “Kundaaní-inii̱ Ndióxi̱”. Ta káʼa̱nkara: “Kotondó, yi̱ʼi̱ xíʼin na̱ va̱lí na̱ ta̱xi Jehová* ndaʼíi̱”. 14  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúmií na̱ “va̱lí” yóʼo ku̱ñu saátu ta̱ Jesús ni̱xa̱a̱ra ku̱ura ta̱ kúúmií ku̱ñu tasaá xíʼin ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ta̱ Ndi̱va̱ʼa, chi ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúú ta̱ kúúmií ndee̱ ña̱ kaʼníra na̱ yiví. 15  Ta saátu, ta̱ Jesús va̱ʼa sakǎkura ndiʼi na̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo yíʼvi kuvi, na̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo esclavo nu̱ú ña̱yóʼo. 16  Saáchi va̱ása níkixira ña̱ chindeétáʼanra xíʼin na̱ ángel chi ki̱xira ña̱ chindeétáʼanra xíʼin na̱ se̱ʼe ta̱ Abrahán. 17  Xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱niñúʼu xa̱a̱ra koora nda̱a̱ táki̱ʼva íyo “na̱ ñanira”, ña̱ va̱ʼa koora iin su̱tu̱ káʼnu ta̱ kúndáʼvi-ini xíni inkana ta nda̱kúní íyo inira kéʼéra chiñu Ndióxi̱, chi saá kúú ña̱ kivi so̱kóra miíra ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa ndoo ku̱a̱chi na̱ yiví* ta xa̱a̱na ndakutáʼan viína xíʼin Ndióxi̱. 18  Xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xo̱ʼvi̱níra tá ni̱ya̱ʼara nu̱ú tu̱ndóʼo, kúnda̱a̱va-inira ndáa ki̱ʼva chindeétáʼanra xíʼin na̱ yáʼa nu̱ú tu̱ndóʼo.

Nota

Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”, “ndákaʼnda-inina”.
Koto glosario, Agente Principal.
Koto glosario.
Koto glosario, ki̱vi̱ ña̱ ndóo ku̱a̱china.