Efesios 3:1-21

  • Nda̱a̱ na̱ va̱ása kúú judío ñúʼu ti̱xin ña̱ yi̱i̱ ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱ (1-13)

    • Na̱ va̱ása kúú judío ndákiʼinna herencia xíʼin ta̱ Cristo (6)

    • “Ña̱ xi̱kuni̱ Ndióxi̱ koo ndiʼi tiempo” (11)

  • Káʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱ ña̱ ndíchi ná koo na̱ ñuu Éfeso (14-21)

3  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo, ta̱ ndíka̱a̱ veʼeka̱a xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo Jesús, ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ chíndeétáʼi̱n xíʼin ndóʼó na̱ yiví na̱ va̱ása kúú judío...  Sana xa̱a̱ kúnda̱a̱va-inindó ña̱ nda̱kiʼi̱n chiñu ña̱ chindeétáʼi̱n xíʼinndó, ña̱ ndakiʼinndó ña̱ va̱ʼa ña̱ táxi Ndióxi̱ chi va̱ʼaní-inira,  nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ ka̱ʼyíi̱ nu̱úndó, Ndióxi̱ ta̱xira ña̱ na̱kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ iin ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱.*  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, tá ná kaʼvindó ña̱yóʼo kiʼinndó kuenta ña̱ va̱ʼaní kúnda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo.  Ni̱xi̱yo iin tiempo, na̱ ñuyǐví yóʼo va̱ása níxi̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ íyo se̱ʼé yóʼo, soo espíritu santo chi̱ndeétáʼanña xíʼin na̱ apóstol ta saátu na̱ profeta ña̱ na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ña.  Ta ña̱yóʼo kúú ña̱ na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱: Na̱ va̱ása kúú judío soo kítáʼanna xíʼin ta̱ Cristo Jesús, ndakiʼinna herencia ña̱ ndákiʼin ta̱ Cristo ta iin xa̱a̱na nduuna, ta ndakiʼintuna ña̱ʼa ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira ndaʼa̱ndi̱, xa̱ʼa̱ ña̱ na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa.*  Ndióxi̱ xi̱niñúʼura ndee̱ra ña̱ ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼi̱n, ta ta̱xira chiñu ndaʼíi̱ ña̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo.  Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ loʼoka ndáyáʼvi nu̱ú ndiʼika na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱,* ta Ndióxi̱ ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼi̱n ta ta̱xira chiñu ndaʼíi̱ ña̱ ku̱ʼi̱n nu̱ú na̱ va̱ása kúú judío ña̱ natúʼi̱n xíʼinna tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ bendición ña̱ táxi ta̱ Cristo, ta kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo bendición yóʼo.  Ndióxi̱, ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa, nda̱kaxinra yi̱ʼi̱ ña̱ chindeétáʼi̱n xíʼin na̱ yiví, ña̱ va̱ʼa kunina ndáa ki̱ʼva kúú ña̱ kéʼéra ña̱ chíndeétáʼanra xíʼinna ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ ku̱a̱ʼání tiempo ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱. 10  Ndióxi̱ ke̱ʼéra ña̱yóʼo ti̱xin congregación ña̱ va̱ʼa ná kuni na̱ chíñu na̱ íyo chí ndiví* ña̱ xa̱a̱ síín síín kúú ki̱ʼva ña̱ náʼa̱ra ña̱ ndíchi ña̱ kúúmiíra. 11  Ña̱yóʼo kítáʼanña xíʼin ña̱ xi̱kuni̱ Ndióxi̱ koo ndiʼi tiempo tá xi̱niñúʼura tátayó Cristo Jesús ña̱ va̱ʼa chika̱a̱ra iin trato. 12  Xa̱ʼa̱ ta̱yóʼo kǒo xíka-iniyó káʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱* ta va̱ʼa kúyatinyó nu̱úra chi kándíxayó ta̱ Cristo. 13  Xa̱ʼa̱ ña̱kán káʼi̱n xíʼinndó ña̱ ná kǒo ndakava-inindó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ xóʼvi̱i̱ xa̱ʼa̱ndó chi ña̱ va̱ʼa miívandó kúúña. 14  Xa̱ʼa̱ ña̱kán xíkuxítíi̱ nu̱ú yiváyó, 15  chi ta̱yóʼo kúú ta̱ ta̱xi ña̱ táku ndiʼi na̱ íyo chí ndiví ta saátu na̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo. 16  Káʼa̱nníi̱ xíʼin Ndióxi̱ ta̱ káʼnuní ña̱ ná kuniñúʼura espíritu santo ña̱ va̱ʼa ndasandakúra níma̱ndó ta saátu ña̱ ndákanixi̱níndó, 17  ta káʼi̱n xíʼinra ña̱ ná koo ta̱ Cristo níma̱ndó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandóra ta ná kuʼvi̱-inindó kunindó inkana. Ta saátu káʼi̱n xíʼin Ndióxi̱ ña̱ kútu̱ní ná koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yitu̱n tú kúnuní ñúʼu ti̱oʼo.* 18  Ña̱ va̱ʼa ndakutáʼanndó xíʼin ndiʼi na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* ta kunda̱a̱-inindó ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ra, ndáa ki̱ʼva ndíka̱ña, ndáa ki̱ʼva káni̱ña, ndáa ki̱ʼva súkunña, ta ndáa ki̱ʼva kúnuña, 19  ta saátu ña̱ kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱ní-ini ta̱ Cristo xínira miíyó ta ña̱yóʼo káʼnukaña nu̱ú ndiʼika ña̱ xíni̱ na̱ yiví xa̱ʼa̱. Ta saátu ña̱ ná kuumiíndó ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ táxi Ndióxi̱. 20  Ndióxi̱ xíniñúʼura ndee̱ra ña̱ chindeétáʼanra xíʼinyó ta kivi keʼéra ku̱a̱ʼáníka ña̱ʼa nu̱úka ña̱ ndúkúyó nu̱úra á nu̱úka ña̱ ndákanixi̱níyó keʼéra, 21  xa̱ʼa̱ ña̱kán, na̱ congregación xíʼin ta̱ Cristo Jesús ná ndasakáʼnunara ndiʼi tiempo. Saá koo.

Nota

Koto glosario.
Koto glosario.
Á “na̱ santo”.
Xa̱ʼa̱ na̱ ángel káʼa̱n ña̱yóʼo.
Á “nátúʼunyó xíʼin na̱ yiví”.
Inka variante “yoʼo̱”.
Á “na̱ santo”.