Colosenses 4:1-18

  • Ña̱ xíniñúʼu keʼéna tá íyo na̱ káchíñu nu̱úna (1)

  • “Ndakundeéndó ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱” (2-4)

  • “Kiʼinníndó kuenta ña̱ vií keʼéndó tá kítáʼanndó xíʼin na̱ va̱ása ñúʼu ti̱xin congregación” (5, 6)

  • Ni̱nda̱yírana (7-18)

4  Ndóʼó na̱ íyo na̱ káchíñu nu̱ú, viíní keʼéndó xíʼin na̱ káchíñu nu̱úndó ta inkáchi keʼéndó xíʼinna chi ndakaʼánndó ña̱ íyotu iin ta̱ káchíñundó nu̱ú chí ndiví.  Ndakundeéndó ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱, ta nani kéʼéndóña kunditoní nu̱úndó ta taxiníndó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra.  Ta nani kéʼéndó ña̱yóʼo ka̱ʼa̱ntundó xa̱ʼa̱ ndi̱ʼi̱ xíʼin Ndióxi̱. Ka̱ʼa̱nndó xíʼinra ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼinndi̱ ña̱ natúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ra tasaá va̱ʼa natúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱* ta̱ Cristo, chi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ núʼni cadena ndaʼíi̱.  Ta saátu ka̱ʼa̱nndó xíʼinra ña̱ va̱ʼa kuchiñui̱ káxiní natúʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva xíniñúʼu keʼíi̱ña.  Kiʼinníndó kuenta ña̱ vií keʼéndó tá kítáʼanndó xíʼin na̱ va̱ása ñúʼu ti̱xin congregación ta viíní kuniñúʼundó tiempo ña̱ kúúmiíndó.  Nda̱a̱ táki̱ʼva ndúya̱si̱n iin ña̱ʼa ña̱ xíxina tá kíta ñi̱i̱ xíʼinña saá xíniñúʼu koo tu̱ʼun ña̱ ka̱ʼa̱nndó, viíní ná kooña ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inindó ndáa ki̱ʼva ndakuiinndó yuʼú iin iinna.  Ta̱ Tíquico, ñanii̱ ta̱ kúni̱níi̱ xínii̱, ta̱yóʼo nda̱kúní íyo inira ta inkáchi kítáʼanra káchíñura xíʼi̱n nu̱ú tátayó, ta̱yóʼo kúú ta̱ natúʼun xíʼinndó ndáa ki̱ʼva íyoi̱.  Chíndaʼíi̱ra nu̱úndó ña̱ va̱ʼa ná kunda̱a̱-inindó ndáa ki̱ʼva íyondi̱ ta saátu ña̱ va̱ʼa sandíkora-inindó.  Ta̱yóʼo xa̱a̱ra xíʼin ta̱ Onésimo, ñanii̱ ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱ ta nda̱kúní íyo inira, ta̱ ke̱e chí nu̱ú íyo ndóʼó. Na̱yóʼo kúú na̱ natúʼun xíʼinndó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kúu yóʼo. 10  Ta̱ Aristarco ta̱ ndíka̱a̱ xíʼi̱n veʼeka̱a, chíndeéníra ndóʼó* ta saátu ta̱ Marcos ñani kúáchi* ta̱ Bernabé (ta nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ kúnda̱a̱-inindó, viíní xíniñúʼu ndakiʼinndó ta̱yóʼo tá ná xa̱a̱ra nu̱úndó), 11  ta saátu ta̱ Jesús ta̱ káʼa̱nna Justo xíʼin, ta ndiʼi na̱yóʼo na̱ ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱* kúúna. Na̱yóʼo kuití kúú na̱ kítáʼan káchíñu xíʼi̱n ña̱ natúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ ta sándi̱konína-inii̱. 12  Ta̱ Epafras, ta̱ ke̱e chí nu̱ú íyo ndóʼó ta kúúra esclavo ta̱ Cristo Jesús, chíndeéníra ndóʼó. Ta̱yóʼo káʼa̱nníra xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa ndakúní koo inindó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ yiví na̱ xu̱xa-ini ta ni loʼo kǒo xíka-inina xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ Ndióxi̱. 13  Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ ndákuiin xa̱ʼa̱ra ña̱ chíka̱a̱níra ndee̱ xa̱ʼa̱ndó ta saátu xa̱ʼa̱ na̱ ndóo chí Laodicea xíʼin Hierápolis. 14  Ta̱ Lucas, ta̱ kúni̱níyó xíniyó ta̱ kúú médico, chíndeéníra ndóʼó ta saátu ta̱ Demas. 15  Ka̱ʼa̱nndó xíʼin na̱ hermano na̱ ndóo chí Laodicea ña̱ chíndeéníi̱na ta saátu ñá Ninfa xíʼin na̱ congregación na̱ ndákutáʼan veʼeñá. 16  Tá ná ndiʼi kaʼvindó carta yóʼo, chindaʼándóña ná ku̱ʼu̱nña ndaʼa̱ na̱ ndóo chí Laodicea ña̱ va̱ʼa kaʼvinaña, ta ná taxituna ña̱ chi̱ndaʼíi̱ ndaʼa̱na ña̱ va̱ʼa kaʼvindóña. 17  Ta saátu ka̱ʼa̱nndó ña̱yóʼo xíʼin ta̱ Arquipo: “Kiʼinníún kuenta xíʼin chiñu ña̱ nda̱kiʼún nu̱ú tátayó ña̱ va̱ʼa saxínúnña”. 18  Yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo kúú ta̱ káʼyí ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa chindeíi̱ ndóʼó.* Ndakaʼánndó xa̱ʼíi̱ ña̱ núʼni cadena ndaʼíi̱. Va̱ʼaní ná koo ini Ndióxi̱ xíʼinndó.

Nota

Koto glosario.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼóra xíʼinndó”, “káʼa̱n ndióxi̱ra xíʼinndó”.
Á “primo”.
Koto glosario, circuncisión.
Inka variante “ka̱ʼa̱n to̱ʼíi̱ xíʼinndó”, “ka̱ʼa̱n ndióxi̱i̱ xíʼinndó”.