Colosenses 3:1-25

  • Ki̱ʼva ña̱ ni̱xi̱yondó tá ya̱chi̱ xíʼin ki̱ʼva ña̱ íyondó vitin (1-17)

    • “Sandíʼi-xa̱ʼa̱ndó ndiʼi ña̱ kútóo ku̱ñundó keʼéña” (5)

    • “Na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan va̱ʼaní kítáʼanna” (14)

  • Ña̱ xíniñúʼu keʼé na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo (18-25)

3  Soo tá na̱ nda̱taku* xíʼin ta̱ Cristo kúúndó, ndakundeéndó ndukúndó ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví nu̱ú íyo ta̱ Cristo chí ndaʼa̱ kúaʼa Ndióxi̱.  Nina ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví ndakanixi̱níndó xa̱ʼa̱ ta su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo.  Saáchi ndóʼó ni̱xi̱ʼi̱ndó, ta ña̱ tákundó íyoña ndaʼa̱ ta̱ Cristo nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Ndióxi̱.  Tá ná na̱ʼa̱ ta̱ Cristo ta̱ táxi ña̱ tákuyó* ndee̱ ña̱ kúúmiíra, kunituna ndóʼóva ña̱ ndukáʼnundó xíʼinra.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, sandíʼi-xa̱ʼa̱ndó ndiʼi ña̱ kútóo ku̱ñundó keʼéña tá kúú ña̱ ki̱ʼvindó ku̱a̱chi kini,* ña̱ kutóondó keʼéndó ña̱ yaku̱a̱, ña̱ kuni̱níndó ku̱su̱nndó xíʼin inkana, ña̱ ndakanixi̱níndó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta saátu ña̱ kutóondó kuumiíndó ku̱a̱ʼání ña̱ʼa, chi ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ ndasakáʼnundó inka ndióxi̱ saá íyoña.  Saáchi Ndióxi̱ taxira castigo ndaʼa̱ ndiʼi na̱ kéʼé ña̱yóʼo.  Saá kúú ña̱ xi̱keʼé ndóʼó tá ya̱chi̱.  Soo vitin kǒo kéʼékandó nda̱a̱ ni iin ña̱yóʼo: va̱ása sa̱a̱níndó, kǒo keʼéndó nda̱a̱ ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa, va̱ása ka̱ʼa̱nndó tu̱ʼun ña̱ sáxo̱ʼvi̱-ini inkana ta ni loʼo kǒo ka̱ʼa̱nndó tu̱ʼun kini.  Kǒo ka̱ʼa̱nndó ña̱ vatá* xíʼin táʼanndó. Sandákoondó ki̱ʼva ña̱ ni̱xi̱yondó tá ya̱chi̱ ta saátu ndiʼi ña̱ xi̱keʼéndó. 10  Xíniñúʼu kixáʼandó ndasaxa̱ándó ki̱ʼva ña̱ kéʼéndó, ta nani kúnda̱a̱ káxi inindó xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱, ki̱ʼva ña̱ íyondó ndúxa̱áña ku̱a̱ʼa̱nña ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ña kooña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií ta̱ i̱xava̱ʼaña, 11  ta nu̱ú na̱ ndúxa̱á, inkáchi íyo ndiʼina, ni kúúna na̱ griego á na̱ judío, ni ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱na* á ni va̱ása níta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱na,* ni kúúna na̱ inka ñuu á ni kúúna na̱ escita,* ni kúúna esclavo á ni kúúna na̱ yiví libre, saáchi ta̱ Cristo kúú ndiʼi ña̱ʼa ta miíyó kítáʼanyó xíʼinra. 12  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱ní-ini Ndióxi̱ xínira ndóʼó nda̱kaxinra ndóʼó ta kúúndó na̱ yi̱i̱, kundáʼvi-inindó kunindó inkana, va̱ʼa koo inindó, va̱ása ni̱nu kunindó,* vitá koo inindó ta kúee koo inindó. 13  Kǒo sandákoondó ña̱ kundeé-inindó xíʼin ña̱ kéʼé inkana xíʼinndó ta xíʼin ndiʼi níma̱ndó koo káʼnu-inindó xa̱ʼa̱na, ni íyo iin ña̱ va̱ása va̱ʼa ke̱ʼéna xíʼinndó. Jehová* xíʼin ndiʼi níma̱ra i̱xakáʼnu-inira xa̱ʼa̱ndó, xa̱ʼa̱ ña̱kán saátu xíniñúʼu keʼé miíndó. 14  Soo nu̱ú ndiʼika ña̱yóʼo, kuʼvi̱ní-inindó kunitáʼanndó, chi ndiʼi na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan va̱ʼaní kítáʼanna. 15  Ta̱ Cristo ná sandíko-inindó, saáchi ka̱nara ndóʼó ña̱ sandíkora-inindó ta xa̱a̱ndó koondó iin ku̱ñu xíʼinra. Ta saátu ndakundeéndó taxindó tíxa̱ʼvi. 16  Ta ndiʼi ña̱ sánáʼa̱ ta̱ Cristo ná kutúña níma̱ndó, saá xa̱a̱ndó koondó na̱ yiví ndíchi. Ndakundeéndó sanáʼa̱ndó inkana, katandó salmo, ndasakáʼnundó Ndióxi̱, katandó yaa nu̱úra ña̱ taxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra tasaá ndasandakúndó-ini táʼanndó.* Xíʼin ndiʼi níma̱ndó katandó yaa nu̱ú Jehová.* 17  Nda̱a̱ ndáaka ña̱ kéʼéndó á káʼa̱nndó, keʼéndóña xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ tátayó Jesús, ta xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ ta̱yóʼo taxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ yiváyó Ndióxi̱. 18  Ndóʼó ná ti̱ndaʼa̱, kundiku̱nndó ña̱ káʼa̱n yiíndó xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva xíniñúʼu keʼé na̱ ndíku̱n tátayó. 19  Ndóʼó na̱ ta̱a na̱ íyo ñá síʼi, ndakundeéndó kuʼvi̱-inindó kunindó ñá síʼindó ta va̱ása sa̱a̱ndó xíʼinñá. 20  Na̱ va̱lí, kuniso̱ʼondó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ yivándó xíʼinndó chi ña̱yóʼo kúú ña̱ kútóo tátayó. 21  Ndóʼó na̱ íyo se̱ʼe,* kǒo sasáa̱ndó se̱ʼendó ña̱ va̱ʼa ná kǒo ndakava-inina. 22  Ndóʼó na̱ esclavo, kuniso̱ʼondó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ káchíñundó nu̱ú, va̱ása keʼéndó ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ xíto kuitína ndóʼó, xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ndó kindo̱o va̱ʼandó nu̱ú na̱ yiví, chi xíʼin ndiʼi níma̱ndó xíniñúʼu kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nna ta ixato̱ʼóníndó* Jehová.* 23  Nda̱a̱ ndáaka ña̱ kéʼéndó, keʼéndóña xíʼin ndiʼi níma̱ndó* nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kéʼéndó xa̱ʼa̱ Jehová* ta su̱ví xa̱ʼa̱ na̱ yiví, 24  saáchi kúnda̱a̱-inindó ña̱ mií Jehová* taxi ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ndó ña̱ ndakiʼinndó herencia. Koondó esclavo ta̱ káchíñundó nu̱ú, ta̱ Cristo. 25  Na̱ kéʼé ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa chaʼvivana xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna, saáchi Ndióxi̱ inkáchi ndatiinra ku̱a̱chi xíʼin ndiʼina.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “nda̱koo”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ta̱ Cristo, ta̱ tákuyó”.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Tiempo xi̱naʼá, tu̱ʼun yóʼo xi̱xiniñúʼunaña ña̱ ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ na̱ yiví na̱ va̱ása ndáyáʼvi nu̱úna, xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼéna xíʼin ki̱ʼva ña̱ xi̱xiyona.
Á “kuta̱a-inindó”.
Koto glosario.
Á “taxindó consejo ndaʼa̱ táʼanndó”.
Koto glosario.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ ta̱a na̱ íyo se̱ʼe.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “yi̱ʼvíndó kunindó”.
Koto glosario.
Á “ña̱ tákundó”. Koto glosario, alma.
Koto glosario.
Koto glosario.