Colosenses 1:1-29

  • Chíndeérana (1, 2)

  • Táxira tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ saáchi na̱ ñuu Colosas va̱ʼaní kándíxana Ndióxi̱ (3-8)

  • Káʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱ ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼinna ña̱ va̱ʼaníka ná kandíxana Ndióxi̱ (9-12)

  • Chiñu ña̱ kúúmií ta̱ Cristo ndáyáʼviníña ña̱ va̱ʼa xi̱nu ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ (13-23)

  • Ta̱ Pablo ndeéní káchíñura xa̱ʼa̱ na̱ congregación (24-29)

1  Yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo ta̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ ña̱ koi̱ apóstol ta̱ Cristo Jesús, miíi̱ xíʼin ñaniyó ta̱ Timoteo,  káʼa̱nndi̱ xíʼin ndóʼó na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱.* Ta saátu xíʼin na̱ ñaniyó na̱ nda̱kúní íyo ini kítáʼan xíʼin ta̱ Cristo, na̱ ndóo chí ñuu Colosas: Va̱ʼaní ná koo ini yiváyó Ndióxi̱ xíʼinndó ta va̱ʼaní ná kutáʼanndó xíʼinra.  Ndiʼi yichi̱ táxindi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱, ta̱ kúú yivá tátayó Jesucristo tá káʼa̱nndi̱ xa̱ʼa̱ndó xíʼinra,  saáchi na̱kunda̱a̱-inindi̱ xa̱ʼa̱ndó ña̱ va̱ʼaní kándíxandó ta̱ Cristo Jesús ta saátu ña̱ kúʼvi̱ní-inindó xínindó ndiʼi na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱*  xa̱ʼa̱ ña̱ íyo iin ña̱ ndátundó ndakiʼinndó chí ndiví. Ndóʼó xa̱a̱ na̱kunda̱a̱va-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ ndátundó ndakiʼinndó tá na̱túʼunna xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱, ña̱ kúú tu̱ʼun va̱ʼa.*  Ta tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo kúú ña̱ xa̱a̱ nda̱kiʼinndó. Nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱a̱ʼánína ku̱a̱ʼa̱n kúnda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa ta iníísaá xáxa̱ña ku̱a̱ʼa̱nña, saátu kúu xíʼin ndóʼó nani tá xi̱niso̱ʼondó ña̱ nda̱a̱ ta na̱kunda̱a̱-inindó ña̱ va̱ʼaní íyo ini Ndióxi̱ xíʼinndó.  Ña̱yóʼo kúú ña̱ sa̱náʼa̱ ta̱ Epafras ndóʼó, ñanindi̱ ta̱ kúni̱níndi̱ xínindi̱ ta kítáʼanra káchíñura xíʼinndi̱ nu̱ú ta̱ Cristo, ta chíndeétáʼanra xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ kǒondi̱ íyo xíʼinndó.  Ta na̱túʼuntura xíʼinndi̱ ña̱ kúʼvi̱-inindó xínitáʼanndó xa̱ʼa̱ ña̱ chíndeétáʼan ña̱ espíritu santo xíʼinndó.  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nani tá xi̱niso̱ʼondi̱ ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ndó, kǒo sándakoondi̱ ña̱ ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ndó ta saátu ña̱ ndukúndi̱ nu̱úra ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼinndó ña̱ kunda̱a̱ va̱ʼa inindó xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ra, ta ndíchiní ná koondó ta ná chindeétáʼan espíritu santo xíʼinndó ña̱ kunda̱a̱ va̱ʼa inindó, 10  ña̱ va̱ʼa viíní keʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Jehová* ta sakúsi̱índó-inira, nani ndákundeéndó kéʼéndó ndiʼi ña̱ va̱ʼa, ta sákuaʼakandó ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱ káxi inindó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. 11  Ta saátu káʼa̱nndi̱ xíʼinra ña̱ ná kuniñúʼura ndee̱ra ña̱ ndasandakúra-inindó, ña̱ va̱ʼa kúee koo inindó ta kusi̱í-inindó ya̱ʼandó nu̱ú nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa, 12  nani táxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ yiváyó ta̱ sa̱náʼa̱ ndóʼó ña̱ va̱ʼa ndakiʼinndó herencia xíʼin na̱ nda̱kaxinra,* na̱ ñúʼu nu̱ú íyo luz. 13  Ta̱kán sa̱kǎkura miíyó ña̱ kǒo kaʼndachíñuka ña̱ naá nu̱úyó ta sa̱ndáya̱ʼara miíyó nu̱ú xáʼndachíñu se̱ʼera ta̱ kúʼvi̱ní-inira xínira, 14  chi ta̱yóʼo kúú ta̱ xi̱niñúʼura ña̱ va̱ʼa cha̱ʼvira xa̱ʼa̱yó* ta sakǎkura miíyó tasaá ndoo ku̱a̱chiyó. 15  Ta̱yóʼo kúú na̱ʼná Ndióxi̱ ta̱ kǒo kívi kuniyó, ta̱ nu̱ú va̱ʼa na̱kuva̱ʼa nu̱ú ndiʼika ña̱ʼa; 16  saáchi ta̱yóʼo kúú ta̱ xi̱niñúʼu Ndióxi̱ ña̱ ke̱ʼéra ndiʼika ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví ta saátu ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú, ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa kuniyó xíʼin ña̱ʼa ña̱ kǒo kívi kuniyó ta saátu nda̱a̱ ndáaka na̱ chíñu. Ndióxi̱ xi̱niñúʼurara ña̱ ke̱ʼéra ndiʼika ña̱ʼa ta xa̱ʼa̱ miíra na̱kuva̱ʼaña. 17  Ta saátu, ta̱yóʼo kúú ta̱ xa̱a̱ ya̱chi̱ka íyo nu̱ú ndiʼika ña̱ʼa, Ndióxi̱ xi̱niñúʼurara ña̱ ke̱ʼéra ndiʼika ña̱ʼa, 18  ta̱yóʼo kúú ta̱ níʼi yichi̱ nu̱ú ña̱ congregación ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ku̱ñura. Ta̱yóʼo kúú ta̱ nu̱ú,* ta̱ siʼnaka nda̱taku nu̱ú ndiʼika na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ña̱ va̱ʼa koora ta̱ nu̱ú va̱ʼaka; 19  saáchi ña̱ xi̱kuni̱ Ndióxi̱ kúú ña̱ ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra ná kuumiítu ta̱yóʼovaña, 20  ta ta̱yóʼo kúú ta̱ xi̱niñúʼura ña̱ va̱ʼa ndakutáʼan ma̱níra xíʼin ndiʼika ña̱ʼa, ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú ta saátu ña̱ íyo chí ndiví, ta xi̱niñúʼura ni̱i̱ ta̱yóʼo ña̱ ni̱xi̱ta̱ tá xi̱tikaara ndaʼa̱ iin yitu̱n tú sa̱xóʼvi̱-ñaʼá* ña̱ ndakutáʼan ma̱níra xíʼin ndiʼina. 21  Saáchi ni̱xi̱yo iin tiempo ña̱ xíkání ni̱xi̱yondó nu̱ú Ndióxi̱ ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ sáa̱-ini xíni Ndióxi̱ saá ni̱xi̱yondó, chi xi̱ndakanixi̱níndó xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa, 22  soo vitin nda̱kutáʼan ma̱níndó xíʼinra xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱taxi se̱ʼera ña̱ tákura ta ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa koondó na̱ yi̱i̱, na̱ kǒo ni iin ña̱ va̱ása va̱ʼa kúúmií, ta kǒo ku̱a̱chi kuumiíndó ña̱ kunditandó nu̱úra. 23  Ta ña̱yóʼo ndakiʼinndóña tá ná ndakundeéndó kandíxandó Ndióxi̱, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinndó ña̱ tuun va̱ʼa kuitandó ta va̱ása nandósóndó xa̱ʼa̱ ña̱ ndátundó ndakiʼinndó, ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinndó tá na̱kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa, ta ndiʼi na̱ yiví kúnda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo. Yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo kúú ta̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo. 24  Kúsi̱í-inii̱ ña̱ xóʼvi̱i̱ xa̱ʼa̱ndó, ta ndiʼi ña̱ xóʼvi̱i̱ yóʼo, ndakundeékavai̱ xo̱ʼvi̱i̱ña ña̱ va̱ʼa chindeétáʼi̱n xíʼin ku̱ñu ta̱ Cristo, ña̱ kúú congregación. 25  Ni̱xa̱i̱ ku̱i̱ ta̱ káchíñu ti̱xin congregación yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva ta̱xi mií Ndióxi̱ chiñu ndaʼíi̱ ña̱ vií va̱ʼa natúʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼunra ña̱ va̱ʼa chindeétáʼi̱n xíʼin ndóʼó, 26  ña̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱* ku̱a̱ʼání tiempo,* ta ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo tá ya̱chi̱ kǒo níkunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ña. Soo vitin, na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* kúnda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ña, 27  Ndióxi̱ kúú ta̱ nda̱kaxin ña̱ natúʼunra xíʼin ndiʼika na̱ ñuu xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ va̱ʼaní ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱. Ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé yóʼo kúú ña̱ xa̱a̱ndó ndakiʼinndó iin ña̱ va̱ʼaní xíʼin ta̱ Cristo, ta ña̱ ndátundó ndakiʼinndó iin ña̱ liviní kúúña. 28  Ta̱yóʼo kúú ta̱ nátúʼunyó xa̱ʼa̱, nátúʼunyó xíʼin ndiʼi na̱ yiví ta xíniñúʼuyó ña̱ ndíchi ña̱ sánáʼa̱yóna, chi kúni̱yó ña̱ ndiʼi na̱ yiví na̱ kuyatin nu̱ú Ndióxi̱ ná koona na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo, ta ná koona na̱ yiví xu̱xa-ini. 29  Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ káchíñuníi̱ ta chíka̱a̱níi̱ ndee̱ xa̱ʼa̱ ña̱ táxira ndee̱ ndaʼíi̱ ta ña̱yóʼo kúú ña̱ ndásandakúní-inii̱.

Nota

Á “na̱ santo”.
Á “na̱ santo”.
Koto glosario.
Koto glosario.
Á “na̱ santo”.
Koto glosario, rescate.
Ña̱yóʼo sana káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ kúúra ta̱ nu̱ú ta̱ nda̱kiʼin ña̱ kutakura ndiʼi tiempo á ña̱ kúúra ta̱ nu̱ú na̱kuva̱ʼa.
Koto glosario, yitu̱n tú sáxo̱ʼvi̱.
Koto glosario, ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱.
Koto glosario, ñuyǐví.
Á “na̱ santo”.