Gálatas 3:1-29

  • Síínní íyo ña̱ kéʼé na̱ ndíku̱n ña̱ káʼa̱n Ley nu̱úka na̱ kándíxa Ndióxi̱ (1-14)

    • Na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxana Ndióxi̱ (11)

  • Su̱ví Ley kúú ña̱ níxiniñúʼu Ndióxi̱ ña̱ keʼéra iin trato xíʼin ta̱ Abrahán (15-18)

    • Ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Abrahán ki̱xi ta̱ Cristo (16)

  • Ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ íyo Ley ta ama ki̱xáʼaña (19-25)

  • “Kúúndó se̱ʼe Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó ta̱ Cristo Jesús” (26-29)

    • Na̱ se̱ʼe ta̱ Abrahán kúúna kuenta ta̱ Cristo (29)

3  Kíʼviní ndóʼó na̱ ñuu Galacia, saáchi xa̱a̱ na̱kunda̱a̱ káxi inindó ndáa ki̱ʼva kúú ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesucristo ndaʼa̱ iin yitu̱n, ta ¿ndáana ta̱xindó sa̱ndáʼvi ndóʼó vitin?  Iin kuití ña̱ kúni̱i̱ nda̱ka̱tu̱ʼíi̱n ndóʼó: ¿ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ nda̱kiʼinndó espíritu santo? ¿Á xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndó ña̱ káʼa̱n ley kúúña? ¿Á xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxandó ña̱ xi̱niso̱ʼondó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ kúúña?  ¿Á ndixaví kíʼviníndó? Tá xa̱ʼa̱, va̱ʼaní ki̱xáʼandó ndíku̱nndó ña̱ káʼa̱n espíritu santo Ndióxi̱. Soo vitin nda̱kundiku̱nndó ña̱ káʼa̱n na̱ ñuyǐví yóʼo ña̱ va̱ʼa keʼéndó ña̱ kúni̱ miíndó.  ¿Á va̱ása ndáyáʼviví ña̱ ni̱xo̱ʼvi̱ndó? Kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ ndáyáʼvinívaña.  Tá saá, ta̱ táxi espíritu santo ndaʼa̱ndó ta kéʼéra milagro xínindó, ¿ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ kéʼéraña? ¿Á xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéndó ña̱ káʼa̱n ley á xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó ña̱ xi̱niso̱ʼondó?  Ña̱yóʼotu kúú ña̱ ku̱u xíʼin ta̱ Abrahán: “xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxara Jehová,* ni̱xa̱a̱ra ku̱ura iin ta̱a ta̱ nda̱kú-ini”.  Ndóʼó kúnda̱a̱va-inindó, na̱ kándíxaní Ndióxi̱ kúúna se̱ʼe ta̱ Abrahán.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra nu̱ú tu̱ʼunra, ña̱ ndiʼi na̱ yiví xa̱a̱na koona na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxanara. Ta xa̱a̱ ya̱chi̱ka ni̱ka̱ʼa̱nra tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo xíʼin ta̱ Abrahán, tá ka̱chira: “Xa̱ʼa̱ yóʼó, ndiʼi na̱ yiví xa̱a̱na ndakiʼinna bendición”.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, na̱ kándíxaní Ndióxi̱ ndákiʼinna bendición xíʼin ta̱ Abrahán, chi ta̱kán ka̱ndíxaníra Ndióxi̱. 10  Ndiʼi na̱ kúni̱ní keʼé ña̱ káʼa̱n ley, ndaʼa̱ chiʼña ñúʼuna, saáchi xa̱a̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Ndiʼi na̱ kǒo ndíku̱n ña̱ káʼa̱n Ley ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú rollo, ná ndakiʼinna chiʼña”. 11  Ta saátu, ni iinna kǒo kivi xa̱a̱na koona na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií nu̱ú Ndióxi̱, xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱n kuitína ley, saáchi xa̱a̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ “na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxanara”. 12  Na̱ ndíku̱n ña̱ káʼa̱n Ley kiviva saxínuna ña̱ káʼa̱nña, ni kǒo kándíxavína Ndióxi̱, chi mií Ley káchiña “na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱ káʼa̱n Ley kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼénaña”. 13  Ta̱ Cristo nda̱satára* miíyó ta sa̱kǎkura miíyó ña̱ va̱ása ndakiʼinyó chiʼña ña̱ káʼa̱n Ley xa̱ʼa̱, ta miíra nda̱kiʼinña nu̱úyó, saáchi saá káchi ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Ndiʼi na̱ kátikaana ndaʼa̱ yitu̱n, ná ndakiʼinna chiʼña”. 14  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Cristo Jesús, ndiʼi na̱ yiví ndakiʼinna bendición ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira ndaʼa̱ ta̱ Abrahán, ña̱kán xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó Ndióxi̱ ndakiʼinyó espíritu ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra taxira. 15  Ñaniyó,* ná ka̱ʼi̱n xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé na̱ yiví: tá ki̱ndoona iin trato, ni na̱ yiví kúú na̱ ke̱ʼé ña̱yóʼo, kǒo ni iinna kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoona á ña̱ nasamanaña. 16  Saáchi xíʼin ta̱ Abrahán xíʼin se̱ʼera kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndakiʼinna chí nu̱únínu. Va̱ása káʼa̱nña “na̱ se̱ʼún” chi su̱ví ku̱a̱ʼání kúú na̱ káʼa̱nña xa̱ʼa̱, chi Ndióxi̱ ka̱chira “ta̱ kúú se̱ʼún”, chi iinlá kuití kúú ta̱ káʼa̱nra xa̱ʼa̱: ta̱ Cristo. 17  Káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó vitin: Ley ña̱ nda̱kiʼinna tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa 430 ku̱i̱ya̱, va̱ása sándiʼi-xa̱ʼa̱víña trato ña̱ xa̱a̱ ki̱ndoo Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrahán, ña̱kán saxínuvara ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra. 18  Su̱ví ley kúú ña̱ níxiniñúʼu Ndióxi̱ ña̱ taxira herencia ndaʼa̱ra chi iin tratova ki̱ndoora xíʼinra. Ña̱kán xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ ta̱xira herencia yóʼo ndaʼa̱ ta̱ Abrahán xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼinra. 19  Tá saá, ¿ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ta̱xira Ley? Ta̱xiraña, ña̱ va̱ʼa nani ndátuna kixaa̱ ta̱ chi̱ka̱a̱ Ndióxi̱ iin trato xa̱ʼa̱, Ley yóʼo na̱ʼa̱ káxiña nu̱úna ña̱ kúúna na̱ yiví ku̱a̱chi. Ndióxi̱ xi̱niñúʼura na̱ ángel ña̱ va̱ʼa taxina Ley ndaʼa̱ ta̱ Moisés, ta ta̱ Moisés ta̱xiña ndaʼa̱ na̱ ñuu. 20  Saáchi tá iinlá kuití kúú na̱ yiví na̱ kíndo̱o iin trato, va̱ása xíniñúʼu koo inka na̱ chindeétáʼan xíʼinna, ta ki̱ʼva saátu íyo ña̱ ke̱ʼé Ndióxi̱, iinlá miíra kúú ta̱ ke̱ʼé trato yóʼo. 21  Tá saá, ¿á va̱ása kítáʼan Ley xíʼin ña̱ ki̱ndoo Ndióxi̱? Kítáʼanvaña, saáchi tá níxi̱yo iin ley ña̱ kivi taxi kutaku na̱ yiví, xa̱ʼa̱ ley yóʼo kúú ña̱ xa̱a̱na koona na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií. 22  Soo tu̱ʼun Ndióxi̱ nda̱taxiña ndiʼi ña̱ʼa ndaʼa̱ ku̱a̱chi, ña̱kán ndiʼi na̱ kándíxa ta̱ Jesucristo ndakiʼinna ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira. 23  Soo tá kúma̱níka kandíxayó ta̱ Cristo, xi̱ñuʼuyó ndaʼa̱ ley ta xi̱ndaaña miíyó, nani ndátuyó kixaa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira. 24  Ley kúú ña̱ xi̱ndaa miíyó ta xi̱niʼiña yichi̱ nu̱úyó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó nda̱a̱ nu̱ú ta̱ Cristo, ña̱ va̱ʼa kivi xa̱a̱yó kooyó na̱ yiví na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayóra. 25  Soo vitin, xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱a̱ kándíxayó ta̱ Cristo, va̱ása íyoka iin ña̱ ndáa miíyó. 26  Saáchi ndiʼivandó kúúndó se̱ʼe Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó ta̱ Cristo Jesús. 27  Saáchi ndiʼi ndóʼó na̱ nda̱kuchi xíʼin ki̱vi̱ ta̱ Cristo, nda̱kundiku̱nndó yichi̱ ta̱ Cristo.* 28  Saáchi kǒo na̱ kúú judío, ni griego, ni na̱ kúú esclavo, ni na̱ íyo libre, ni ta̱a, ni ñaʼá, chi ndiʼi ndóʼó iin ni̱xa̱a̱ndó ku̱undó xa̱ʼa̱ ña̱ kítáʼanndó xíʼin ta̱ Cristo Jesús. 29  Tá kúúndó kuenta ta̱ Cristo kúútundó se̱ʼe ta̱ Abrahán, ta ndakiʼinndó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira.

Nota

Koto glosario.
Inka variante “xe̱enra”.
Sava yichi̱ tá va̱xi tu̱ʼun “ñaniyó” nu̱ú Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱a xíʼin ñaʼá.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “nda̱kundixindó ta̱ Cristo”.