2 Corintios 9:1-15

  • Sákusi̱íra-inina ña̱ ná chindeétáʼanna xíʼin inkana (1-15)

    • Ndióxi̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱ táxi ña̱ kúúmiína xíʼin ña̱ si̱í-ini (7)

9  Va̱ása xíniñúʼu kaʼyíi̱ nu̱úndó ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼinndó ña̱ xíniñúʼu chindeétáʼanndó xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱,*  saáchi xíni̱vai̱ ña̱ kúni̱níndó chindeétáʼanndó xíʼin inkana ta káʼa̱n va̱ʼaníi̱ xa̱ʼa̱ndó nu̱ú na̱ ndóo chí Macedonia, káʼi̱n xíʼinna ña̱ xa̱a̱ iin ku̱i̱ya̱ví kúú ña̱ íyo tu̱ʼva na̱ ñuu Acaya ña̱ taxina ña̱ kúúmiína. Saáchi xa̱ʼa̱ ña̱ kúsi̱íní-inindó kéʼéndó ña̱yóʼo, saátu kúni̱ na̱yóʼo keʼéna.  Soo chíndaʼíi̱ na̱ hermano ku̱xa̱a̱na nu̱úndó ña̱ va̱ʼa koo tu̱ʼvandó nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ ni̱ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ndó, ta saá kuni inkana ña̱ ndixava kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nndi̱ xa̱ʼa̱ndó.  Saáchi tá ná xa̱a̱ na̱ ndóo chí Macedonia xíʼi̱n, ta ndóʼó va̱ása íyo tu̱ʼvandó, kukaʼanní nu̱úndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n va̱ʼaníndi̱ xa̱ʼa̱ndó ta saátu ndóʼó kukaʼan nu̱úndó.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin na̱ hermano ña̱ ya̱chi̱ka ná xa̱a̱na nu̱úndó ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanna xíʼinndó ña̱ ndakayandó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nndó taxindó. Ta saá kúú ña̱ taxindó ña̱ kána níma̱ndó ta su̱ví xíʼin ña̱ ndúxa taxindó ña̱yóʼo.  Chi ndakaʼánndó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: na̱ loʼo ña̱ʼa chíʼi, loʼo ña̱ʼa ndakiʼinna, ta na̱ ku̱a̱ʼá ña̱ʼa chíʼi, ku̱a̱ʼá ña̱ʼa ndakiʼinna.  Ta iin iinndó keʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva chi̱ka̱a̱-inindó, ta xíʼin ndiʼi níma̱ndó keʼéndóña su̱ví xíʼin ña̱ ndúxa saáchi Ndióxi̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱ táxiña xíʼin ña̱ si̱í-ini.  Ndióxi̱ kiviva na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼa-inira xíʼinndó ña̱ kǒo kuma̱ní ni iin ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼundó ta kuumiíndó ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa keʼéndó nda̱a̱ ndáaka ña̱ va̱ʼa xíʼin inkana.  (Nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Ta̱kán ku̱a̱ʼání ña̱ʼa táxira ndaʼa̱ na̱ ndáʼvi. Ta ña̱ va̱ʼa ña̱ kéʼéra ndiʼi tiempo íyoña”. 10  Ta̱ táxi ku̱a̱ʼá si̱ʼva̱ ndaʼa̱ na̱ chíʼi ta táxitura ña̱ xíxi na̱ yiví, taxitura si̱ʼva̱ ndaʼa̱ ndóʼóva ta ndasaku̱a̱ʼákaraña ña̱ va̱ʼa chiʼindóña ta chindeétáʼanra xíʼinndó ña̱ ndakiʼinndó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndó ña̱ va̱ʼa). 11  Ndióxi̱ ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa táxira ndaʼa̱ndó ña̱ va̱ʼatu saá keʼé miíndó ta taxindó ña̱ kúúmiíndó ndaʼa̱ inkana. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ táxindi̱ ña̱yóʼo ndaʼa̱ na̱ yiví, na̱yóʼo táxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱. 12  Saáchi chiñu ña̱ kéʼéndi̱ nu̱ú ndiʼi na̱ yiví, va̱ása kéʼéndi̱ña ña̱ chindeétáʼan kuitíndi̱ xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* ña̱ koo ndiʼi ña̱ xíniñúʼuna, chi kéʼéndi̱ña ña̱ va̱ʼa ku̱a̱ʼání na̱ yiví ná taxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 13  Tá ná taxindó ña̱ kúúmiíndó ndaʼa̱na, na̱ʼa̱ndó ndáa na̱ yiví kúúndó ta na̱kán ndasakáʼnuna Ndióxi̱ chi kéʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo tu̱ʼun va̱ʼa* ña̱ nátúʼunndó xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo, saáchi va̱ʼaní-inindó xíʼin na̱kán ta saátu xíʼin ndiʼi na̱ yiví. 14  Tá ná ka̱ʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ndó, ka̱ʼa̱nna ña̱ kúni̱nína xínina ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní ni̱xi̱yo ini Ndióxi̱ xíʼinndó. 15  Táxiníyó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xira iin ña̱ va̱ʼaní ndaʼa̱yó.*

Nota

Á “na̱ santo”.
Á “na̱ santo”.
Koto glosario.
Á “iin regalo ña̱ káʼnuní ta nda̱a̱ ni iin tu̱ʼun kǒo níʼi̱yó ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ña”.