2 Corintios 8:1-24

  • Ndákayana xu̱ʼún xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Judea (1-15)

  • Chindaʼána ta̱ Tito ña̱ ku̱ʼu̱nra ñuu Corinto (16-24)

8  Ñaniyó, vitin kúni̱ndi̱ ná kunda̱a̱-inindó ndáa ki̱ʼva va̱ʼaní ni̱xi̱yo ini Ndióxi̱ xíʼin na̱ congregación na̱ íyo chí Macedonia.  Tá ni̱ya̱ʼana nu̱ú iin tu̱ndóʼo ña̱ sa̱xóʼvi̱ní-ñaʼá, xíʼin ña̱ si̱í-ini ta̱xina ña̱ xi̱kuumiína ni ndáʼviní ni̱xi̱yona, ta xíʼin ña̱yóʼo ni̱na̱ʼa̱na ña̱ va̱ʼaní-inina.  Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ ndákuiin xa̱ʼa̱na ña̱ ndixa ta̱xina ndiʼi ña̱ kúúmiína ta nda̱a̱ ku̱a̱ʼákavaña ta̱xina,  ta miína kúú na̱ nda̱kaxin keʼé ña̱yóʼo ta nda̱a̱ xi̱xakundáʼvina nu̱úndi̱ ña̱ va̱ʼa taxina ña̱ kúúmiína ña̱ chindeétáʼanna xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱.*  Ta ku̱a̱ʼáka ña̱ ke̱ʼéna nu̱úka ña̱ nda̱kanixi̱níndi̱ keʼéna, saáchi siʼna xíʼin ndiʼi níma̱na ka̱chíñuna nu̱ú ta̱ Jesús saátu chi̱ndeétáʼanna xíʼinndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Ndióxi̱.  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼin ta̱ Tito ña̱ ná sandíʼira ndakayara ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nndó taxindó chi ta̱yóʼo kúú ta̱ ki̱xáʼa ndákayaña chí nu̱ú ndóondó.  Ña̱kán, nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱a̱ʼání kúú ña̱ va̱ʼa kúúmiíndó, va̱ʼaní kándíxandó Ndióxi̱, xíni̱níndó ka̱ʼa̱nndó, xíni̱ndó xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼání ña̱ʼa, si̱íní íyo inindó ta kúʼvi̱ní-inindi̱ xínindi̱ ndóʼó, saátu xíniñúʼu va̱ʼaní koo inindó tá ná taxindó ña̱ kúúmiíndó.  Su̱ví iin chiñu kúú ña̱ xáʼndai̱ nu̱úndó keʼéndó, káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó ña̱ va̱ʼa ná kunda̱a̱-inindó ña̱ xíʼin ña̱ si̱í-ini táxi inkana ña̱ kúúmiína ta saátu ña̱ va̱ʼa kunii̱ á ndixa kúú ña̱ kúʼvi̱-inindó xínindó inkana.  Saáchi ndóʼó kúnda̱a̱ va̱ʼa inindó ña̱ va̱ʼaní ni̱xi̱yo ini tátayó Jesucristo: ni ta̱ ku̱i̱ká xi̱kuura ndu̱ura ta̱ ndáʼvi xa̱ʼa̱ ndóʼó, ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ndó nduundó na̱ ku̱i̱ká xa̱ʼa̱ ña̱ ndu̱ura ta̱ ndáʼvi. 10  Káʼi̱n xíʼinndó ña̱ ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ta ña̱ va̱ʼa miívandó kúúña chi xa̱a̱ íyo iin ku̱i̱ya̱ kúú ña̱ ki̱xáʼandó kéʼéndó ña̱yóʼo, ta saátu ni̱na̱ʼa̱ndó ña̱ ndixa kúú ña̱ kúni̱ndó keʼéndóña. 11  Ña̱kán saxínundó chiñu ña̱ ki̱xáʼandó kéʼéndó, ta taxindó loʼo ña̱ kúúmiíndó ndaʼa̱ inkana, tasaá na̱ʼa̱ndó ña̱ kúni̱ndó chindeétáʼanndó xíʼinna. 12  Saáchi tá iinna kúni̱na chindeétáʼanna xíʼin inkana, ña̱ kéʼé na̱yóʼo iin ña̱ va̱ʼaní kúúña, saáchi táxina ña̱ kúúmiína ta su̱ví ña̱ kǒo kúúmiína. 13  Va̱ása kúni̱i̱ ña̱ yo̱ʼvi̱* kooña nu̱ú ndóʼó ta nu̱ú inkana va̱ása yo̱ʼvi̱ kooña. 14  Ña̱ kúni̱i̱ kúúña ki̱ʼvaní ná koo ña̱ chindeétáʼanndó xíʼin inkana: ña̱ kíndo̱o ndaʼa̱ ndóʼó ná ndakutáʼanña xíʼin ña̱ kúma̱ní nu̱ú na̱kán, tá ña̱ kíndo̱o ndaʼa̱ na̱kán ná ndakutáʼanña xíʼin ña̱ kúma̱ní nu̱ú ndóʼó tasaá ki̱ʼvaní koo ndiʼiña. 15  Nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Na̱ yiví na̱ xi̱kuumií ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kǒoña níkindo̱o ndaʼa̱na, ta na̱ yiví na̱ xi̱kuumií loʼoña kǒoña níkuma̱ní nu̱úna”. 16  Táxiníndi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ chi̱ka̱a̱ra-ini ta̱ Tito ña̱ kundi̱ʼi̱-inira xa̱ʼa̱ndó, nda̱a̱ táki̱ʼva ndíʼi̱-ini miíndi̱ xa̱ʼa̱ndó. 17  Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní ke̱ʼéndó xíʼinra, ini miíra ka̱naña vitin ña̱ ku̱ʼu̱n tukura kotora ndóʼó, ta kúsi̱íní-inira xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 18  Ta xíʼin ta̱yóʼo chíndaʼándi̱ ta̱ hermano ta̱ káʼa̱n va̱ʼa ndiʼi na̱ congregación xa̱ʼa̱, xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní nátúʼunra xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa.* 19  Ta su̱ví ña̱yóʼo kuití, chi na̱ congregación nda̱kaxintuna ta̱yóʼo ña̱ kutáʼanra ku̱ʼu̱nra xíʼinndi̱ ña̱ kiʼinndi̱ kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ táxindó ña̱ va̱ʼa ndukáʼnu tátayó, ta na̱ʼa̱ndi̱ ña̱ kúni̱tu ndi̱ʼi̱ chindeétáʼanndi̱ xíʼin inkana. 20  Saá kúú ña̱ va̱ása ka̱ʼa̱nndaa inkana xa̱ʼa̱ndi̱, xa̱ʼa̱ ndáa ki̱ʼva kúú ña̱ kíʼinndi̱ kuenta xíʼin ña̱ táxindó. 21  Saáchi ‘chíka̱a̱níndi̱ ndee̱ ña̱ nda̱kúní koo ndiʼi ña̱ kéʼéndi̱, su̱ví nu̱ú Jehová* kuití chi saátu nu̱ú na̱ yiví’. 22  Ta saátu chíndaʼándi̱ inka ta̱ ñaniyó ku̱xa̱a̱ xíʼin na̱yóʼo, ta xa̱a̱ ku̱a̱ʼání yichi̱ xi̱tondosóndi̱ra ta ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní kéʼéra chiñu. Soo vitin va̱ʼaníka keʼéraña chi ndáaní-inira ndóʼó. 23  Tá íyo iin na̱ xíka-ini xa̱ʼa̱ ta̱ Tito ndakaʼánndó ña̱ inkáchi kítáʼanra káchíñura xíʼinndi̱ ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanndi̱ xíʼinndó. Ta saátu tá íyo iin na̱ xíka-ini xa̱ʼa̱ na̱ hermano na̱ chíndaʼándi̱ ku̱xa̱a̱, ndakaʼánndó ña̱ kúúna apóstol nu̱ú na̱ congregación ta xíʼin ña̱ kéʼéna yóʼo ndúkáʼnu ta̱ Cristo. 24  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, na̱ʼa̱ndó ña̱ kúʼvi̱-inindó xínindóna, ta saátu na̱ʼa̱ndó nu̱ú na̱ congregación nda̱chun kúú ña̱ káʼa̱n va̱ʼaníndi̱ xa̱ʼa̱ndó.

Nota

Á “na̱ santo”.
Inka variante “xuxa”.
Koto glosario.
Koto glosario.