1 Tesalonicenses 2:1-20

  • Chiñu Ndióxi̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Pablo chí Tesalónica (1-12)

  • Na̱ ñuu Tesalónica va̱ʼaní xi̱niso̱ʼona tu̱ʼun Ndióxi̱ (13-16)

  • Ta̱ Pablo kúni̱ra kunira na̱ ñuu Tesalónica (17-20)

2  Ñaniyó, kúnda̱a̱-inindó ña̱ íyo iin xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ni̱xa̱a̱ndi̱ nu̱úndó.  Nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ kúnda̱a̱-inindó, ni̱xo̱ʼvi̱níndi̱ ta i̱xandi̱va̱ʼanína xíʼinndi̱ chí ñuu Filipos, soo Ndióxi̱ ta̱xira ña̱ ndakú koo inindi̱ ña̱ va̱ʼa natúʼunndi̱ xíʼinndó tu̱ʼun va̱ʼa* xa̱ʼa̱ra ni ni̱xi̱yoní tu̱ndóʼo* nu̱úndi̱.  Saáchi ña̱ káʼa̱nndi̱ xíʼinndó* su̱ví ña̱ vatá* kúúña chi ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ ndíka̱a̱-inindi̱ tá káʼa̱nndi̱ xíʼinndó ta va̱ása sándaʼvindi̱ ndóʼó,  xa̱ʼa̱ ña̱ kíndo̱o-ini Ndióxi̱ xíʼin ña̱ kéʼéndi̱ ta nda̱kaxinra ndi̱ʼi̱ ña̱ natúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa, ta va̱ása nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kindo̱o va̱ʼandi̱ nu̱ú na̱ yiví, chi kéʼéndi̱ña ña̱ kindo̱o va̱ʼandi̱ nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ kúnda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ ña̱ ñúʼu níma̱ na̱ yiví.  Ndóʼó, kúnda̱a̱-inindó ña̱ va̱ása níxiniñúʼundi̱ tu̱ʼun livi ña̱ sandáʼvindi̱ ndóʼó, ni ña̱ na̱ʼa̱ndi̱ ña̱ kúúndi̱ na̱ yiví va̱ʼa, ña̱ va̱ʼa ndakiʼinndi̱ iin ña̱ʼa. Ndióxi̱ xíni̱ va̱ʼavara xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo.  Ni va̱ása ndúkúndi̱ ña̱ ka̱ʼa̱n va̱ʼandó xa̱ʼa̱ndi̱ á ña̱ ka̱ʼa̱n va̱ʼa inkana xa̱ʼa̱ndi̱, ni kiviva ndukúndi̱ ña̱ taxindó ña̱ xíniñúʼundi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndi̱ apóstol ta̱ Cristo.  Nu̱úka ña̱yóʼo viíní ke̱ʼéndi̱ xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé iin ñá ñaʼá tá sáchichínñá ña̱ loʼo se̱ʼeñá ta viíní ndáañá na̱ va̱lí se̱ʼéñá.  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱níndi̱ xínindi̱ ndóʼó, su̱ví kuití tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ níxikuni̱ndi̱ natúʼunndi̱ xíʼinndó, chi nda̱a̱ chi̱ka̱a̱-inindi̱ kuvindi̱ xa̱ʼa̱ndó chi ni̱xa̱a̱ndi̱ ni̱kuʼvi̱ní-inindi̱ xi̱nindi̱ ndóʼó.  Ñaniyó, ndákaʼánvandó ña̱ ndeéní chi̱ka̱a̱ndi̱ ndee̱ ta ka̱chíñuníndi̱. Tá na̱túʼunndi̱ tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ xíʼinndó, ñuú xíʼin káʼñu* ndeéní ka̱chíñundi̱ ña̱ va̱ʼa kǒo sandíʼi̱ndi̱-inindó ña̱ ndukúndi̱ ña̱ xíniñúʼundi̱ nu̱úndó. 10  Ndóʼó kúnda̱a̱va-inindó ta saátu Ndióxi̱, ña̱ nda̱kúní ke̱ʼéndi̱ xíʼin ndóʼó na̱ kándíxa Ndióxi̱ ta viíní ke̱ʼéndi̱ xíʼinndó ta kǒo ni iin na̱ kivi chika̱a̱ ku̱a̱chi ndi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ndáa ki̱ʼva ke̱ʼéndi̱ xíʼinndó. 11  Saáchi ndóʼó kúnda̱a̱ va̱ʼava inindó chi nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé iin ta̱a xíʼin se̱ʼera saá ke̱ʼéndi̱ xíʼinndó, xi̱taxindi̱ consejo ndaʼa̱ndó, xi̱sandíkondi̱-inindó, ta xi̱ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼin iin tá iinndó ndáa ki̱ʼva keʼéndó 12  ña̱ va̱ʼa ndakundeéndó keʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Ndióxi̱, chi ta̱yóʼo kúú ta̱ ka̱na ndóʼó ña̱ ki̱ʼvindó ti̱xin Reinora ta ndukáʼnundó ixaara. 13  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ndiʼi tiempo táxindi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ndó, saáchi tá na̱kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ ña̱ na̱túʼunndi̱ xíʼinndó, va̱ása níndakanixi̱níndó ña̱ kúúña tu̱ʼun na̱ yiví, chi ka̱ndíxandó ña̱ ndixa tu̱ʼun Ndióxi̱ kúúña ta ña̱yóʼo kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼin ndóʼó na̱ kándíxa Ndióxi̱. 14  Ñaniyó, ndóʼó kéʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ congregación Ndióxi̱ na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Cristo Jesús na̱ íyo chí Judea saáchi ndóʼó ni̱xo̱ʼvi̱ndó i̱xaa na̱ ñuu miíndó, nda̱a̱ táki̱ʼva xóʼvi̱ na̱kán íxaa na̱ judío, 15  chi na̱yóʼo nda̱a̱ xa̱ʼnína ta̱ táta Jesús xíʼin na̱ profeta, ta i̱xandi̱va̱ʼana xíʼinndi̱. Ta saátu va̱ása kéʼéna ña̱ kúni̱ Ndióxi̱, chi ña̱ kéʼé na̱yóʼo su̱ví ña̱ chíndeétáʼan xíʼin na̱ yiví kúúña 16  chi ndiʼi tiempo kíʼvina ku̱a̱chi ta va̱ása táxina ña̱ natúʼunndi̱ xíʼin na̱ yiví na̱ va̱ása kúú judío ña̱ va̱ʼa xa̱a̱na ka̱kuna. Soo vitin xa̱a̱ ki̱xaa̱ tu̱ndóʼo nu̱úna, chi sáa̱ Ndióxi̱ xíʼinna. 17  Ñaniyó, tá sa̱ndákoondi̱ ndóʼó loʼo tiempo (ni kǒovandi̱ níxi̱yo xíʼinndó soo ñúʼuva-inindi̱ xa̱ʼa̱ndó), xi̱kuni̱níndi̱ kuni tukundi̱ ndóʼó ta xa̱ʼa̱ ña̱kán chi̱ka̱a̱níndi̱ ndee̱ ña̱ va̱ʼa keʼéndi̱ ña̱yóʼo. 18  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xi̱kuni̱níndi̱ xa̱a̱ndi̱ kotondi̱ ndóʼó. Yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo, su̱ví iin yichi̱ kuití níxi̱kuni̱i̱ xa̱i̱ chi u̱vi̱ví yichi̱ xi̱kuni̱i̱ xa̱i̱, soo ta̱ Ndi̱va̱ʼa sa̱sira nu̱úndi̱. 19  Saáchi, ¿ndáaña ndátundi̱?, ¿ndáaña sakúsi̱í-inindi̱?, ¿á ndáaña koo corona ña̱ sakúsi̱í-inindi̱, ña̱ kunúu xi̱níndi̱ kuitandi̱ nu̱ú tátayó Jesús tá xa̱a̱ íyora yóʼo?* ¿Á su̱ví ndóʼó kúúna? 20  Saá íyoña, ndóʼó kúú na̱ sákusi̱í-inindi̱ ta va̱ʼaní kúnindi̱ xa̱ʼa̱ndó.*

Nota

Koto glosario.
Á sana “ni ni̱xi̱yoní ku̱a̱chi”.
Á “consejo ña̱ táxindi̱ ndaʼa̱ndó”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Inka variante “ndiví ñuú”.
Tu̱ʼun griego, parousía. Koto glosario, tá xa̱a̱ íyora.
Inka variante “kútíayú-inindi̱ xa̱ʼa̱ndó”.