1 Pedro 2:1-25

  • Chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ nandukúndó ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ (1-3)

  • Iin veʼe ña̱ kúva̱ʼa xíʼin yu̱u̱ ña̱ táku (4-10)

  • Koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ndóo tóo nu̱ú ñuʼú yóʼo (11, 12)

  • Kundiku̱nndó ña̱ káʼa̱nna xíʼinndó (13-25)

    • Va̱ʼaní yichi̱ sa̱ndákoo ta̱ Cristo nu̱úyó (21)

2  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, sandákoondó keʼéndó ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa, ña̱ sandáʼvindó, ña̱ ka̱ʼa̱nndó ña̱ vatá,* ña̱ koo ña̱ kúini̱-inindó* ta saátu ña̱ chika̱a̱ndó ku̱a̱chi síkí inkana.  Ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ va̱lí na̱ sa̱kán káku ña̱ kúni̱nína chichínna leche siʼína, saátu xíniñúʼu keʼé ndóʼó ña̱ chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ nandukúndó ña̱ nda̱a̱ ña̱ va̱xi nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo leche* tá va̱ʼaní. Tasaá kúú ña̱ va̱ʼa kuaʼnundó ta ka̱kundó  ta kivi keʼéndó ña̱yóʼo tá xa̱a̱ xíni̱ va̱ʼandó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini tátayó.  Nani kúyatinndó nu̱úra, ta̱kán íyora nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yu̱u̱ ña̱ táku ña̱ kǒo níxiin na̱ yiví kunina, soo Ndióxi̱ nda̱kaxinrara ta ndáyáʼviníra nu̱úra,  ndóʼó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yu̱u̱ ña̱ táku saá íyondó ta espíritu santo kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼinndó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ndó koondó iin veʼe, tasaá xa̱a̱ndó koondó su̱tu̱ na̱ yi̱i̱ na̱ so̱kó ña̱ʼa ndaʼa̱ Ndióxi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva níʼi espíritu santo yichi̱ nu̱úndó, ta ndakiʼinra ña̱ so̱kóndó xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesucristo.  Saáchi nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ káchiña: “Kotondó, chí Sion chindúʼi̱ iin yu̱u̱ ña̱ nda̱kaxii̱n, iin yu̱u̱ mií ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka ta ndiʼi na̱ kándíxa ña̱kán va̱ása ndakava-inina”.*  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, nu̱ú miíndó ndáyáʼviníva ta̱yóʼo chi kándíxandóra. Soo nu̱ú na̱ va̱ása kándíxañaʼá “yu̱u̱ ña̱ ku̱ndasí na̱ íxava̱ʼa veʼe, ña̱yóʼo ni̱xa̱a̱ña ndu̱uña yu̱u̱ ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka”,*  ta saátu ni̱xa̱a̱ña ndu̱uña “iin yu̱u̱ ña̱ sandákava na̱ yiví ta kasiña yichi̱ nu̱úna”. Ndákavana chi kǒo kándíxana ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ ta na̱ yiví na̱ kéʼé táʼan ña̱yóʼo saá kúú ña̱ kundoʼovana.  Soo ndóʼó kúúndó “iin tribu na̱ nda̱kaxinra ña̱ kaʼndachíñundó ta koondó su̱tu̱, kúúndó iin ñuu yi̱i̱, kúúndó ñuu ña̱ nda̱kaxin mií Ndióxi̱ ta iníí xíniñúʼu natúʼunndó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱”* chi ta̱kán kúú ta̱ nda̱tavá ndóʼó nu̱ú ña̱ naá ña̱ koondó nu̱ú íyo luz. 10  Ni̱xi̱yo iin tiempo ña̱ va̱ása níxi̱kuundó iin ñuu soo vitin kúúndó ñuu Ndióxi̱; ni̱xi̱yo iin tiempo ña̱ va̱ása níxikundáʼvi-ini Ndióxi̱ kunira ndóʼó soo vitin kúndáʼviva-inira xínira ndóʼó. 11  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndó na̱ inka ñuu ta ndóo tóondó* nu̱ú ñuʼú yóʼo, káʼi̱n xíʼinndó ña̱ ná kǒo keʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó chi ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kánitáʼan xíʼinndó saá íyoña. 12  Ndakundeéndó viíní keʼéndó nu̱ú na̱ yiví, ña̱kán tá ná ka̱ʼa̱nna iin ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ndó miína kuni nu̱úna ña̱ va̱ʼaní íyo ña̱ kéʼéndó ta xa̱ʼa̱ ña̱kán ndasakáʼnuna Ndióxi̱ tá ná kixira ña̱ ndatiinra ku̱a̱chi. 13  Xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nndó tátayó kandíxandó ña̱ káʼa̱n na̱ yiví na̱ kúúmií iin chiñu, tá kúú na̱ rey chi kúúmií na̱yóʼo iin chiñu ña̱ káʼnuka, 14  ta kandíxatundó ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu na̱ chi̱ndaʼára ña̱ taxina castigo ndaʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa ta ka̱ʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa. 15  Saáchi ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ kúúña, xíʼin ña̱ kéʼéndó ná ndakasindó yuʼú na̱ kíʼvi na̱ káʼa̱n sána mií. 16  Koondó na̱ yiví libre soo su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo keʼéndó ña̱ va̱ása va̱ʼa, nu̱úka ña̱yóʼo kachíñundó nu̱ú Ndióxi̱. 17  Ixato̱ʼóndó ndiʼi na̱ yiví, kuʼvi̱ní-inindó kunindó ndiʼi na̱ inkáchi kítáʼan ndásakáʼnu Ndióxi̱ xíʼinyó, ixato̱ʼóndó Ndióxi̱, ixato̱ʼóndó ta̱ kúú rey. 18  Ndóʼó na̱ káchíñu nu̱ú inkana, ixato̱ʼóníndó na̱ káchíñundó nu̱ú, su̱ví nda̱saa na̱ va̱ʼaní kéʼé á na̱ viíní ndákanixi̱ní chi nda̱a̱ na̱ va̱ása kéʼé ña̱yóʼo xíniñúʼu ixato̱ʼóndó. 19  Tá iinna kúndeé-inina* tá íxandi̱va̱ʼa na̱ yiví xíʼinna ta yáʼana nu̱ú tu̱ndóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxana* ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱, kúsi̱íní-ini Ndióxi̱ xíʼin ña̱ kéʼéna. 20  Soo tá kúndeé-inindó tá kánina ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ki̱ʼvindó ku̱a̱chi ¿á ña̱ va̱ʼaví kúú ña̱yóʼo? Soo tá kúndeé-inindó xóʼvi̱ndó xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéndó ña̱ va̱ʼa, ña̱yóʼo ndixa kúú ña̱ kúsi̱íní-ini Ndióxi̱ xíʼin. 21  Saáchi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ nda̱kaxinna ndóʼó chi nda̱a̱ mií ta̱ Cristo ni̱xo̱ʼvi̱ xa̱ʼa̱ndó tasaá va̱ʼaní yichi̱ sa̱ndákoora nu̱úndó ña̱ va̱ʼa keʼéndó ndiʼi ña̱ ke̱ʼéra. 22  Ta̱kán va̱ása níki̱ʼvira ku̱a̱chi ta va̱ása níka̱ʼa̱nra nda̱a̱ ni iin ña̱ vatá. 23  Tá ni̱ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xíʼinra va̱ása níka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼara xíʼinna, tá sa̱xóʼvi̱nara va̱ása níka̱ʼa̱nra ña̱ saá keʼéra xíʼinna, nu̱úka ña̱yóʼo sa̱ndákoora ndiʼiña ndaʼa̱ ta̱ nda̱kúní ndátiin ku̱a̱chi. 24  Miíra nda̱kiʼin ku̱a̱chiyó tá xi̱tikaara ndaʼa̱ yitu̱n ña̱ va̱ʼa nda̱a̱ táki̱ʼva koo na̱ kuvi saá kooyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó, soo kutakuyó ña̱ keʼéyó ña̱ nda̱kú. Ta “xa̱ʼa̱ ña̱ tu̱kue̱ʼe̱ra* ndóʼó ni̱xa̱a̱ndó nda̱ʼandó”. 25  Saáchi ndóʼó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndikachi* tí nda̱ñúʼu saá íyondó, soo vitin ndi̱kóndó nu̱ú ta̱ ndáa ndóʼó, ta̱ kíʼin kuenta xíʼinndó.

Nota

Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Inka variante “ña̱ u̱ní koo inindó” “ña̱ koo i̱ni̱-inindó”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, leche tá kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa nísa̱ka̱ xíʼin.
Á “kukaʼan nu̱úna”.
Koto nota ña̱ va̱xi nu̱ú Mateo 21:42.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa kúúmiíra ta saátu ña̱ kéʼéra ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ xíniñúʼu ndasakáʼnuyóra.
Inka variante “ndóo naʼandó”.
Á “íxandakú-inina”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ña̱ xínitúni̱na”.
Inka variante “nda̱kue̱ʼe̱ra”.
Inka variante “levo”.