1 Corintios 16:1-24

  • Ndákayana xu̱ʼún ña̱ ku̱ʼu̱n ndaʼa̱ na̱ hermano na̱ ñuu Jerusalén (1-4)

  • Ñuu ña̱ kúni̱ ta̱ Pablo ku̱ʼu̱nra (5-9)

  • Ku̱ʼu̱n ta̱ Timoteo xíʼin ta̱ Apolos nu̱ú na̱ hermano (10-12)

  • Táxira consejo ndaʼa̱na ta chíndeérana (13-24)

16  Ta xa̱ʼa̱ xu̱ʼún ña̱ ndákayandó xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱,* kundiku̱nndó ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin na̱ congregación ña̱ Galacia.  Ki̱vi̱ nu̱ú ña̱ kíxáʼa iin iin semana, iin tá iinndó xíniñúʼu chika̱a̱ síínndó xu̱ʼúnndó, nda̱saaña íyo nu̱ú miívandó ña̱ va̱ʼa kǒo ndakayandóña tá ná xa̱i̱.  Tá ná xa̱i̱, chindaʼíi̱ na̱ ta̱a na̱ káʼa̱nndó xa̱ʼa̱ nu̱ú carta ña̱ ka̱ʼyíndó nu̱ú káʼa̱nndó xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxinndó, ta chindaʼíi̱na ku̱ʼu̱nna ñuu Jerusalén ña̱ ndataxina xu̱ʼún ñuu kán.  Soo tá xítoi̱ ña̱ va̱ʼatu ku̱ʼi̱n, ku̱ʼu̱nna xíʼinvai̱.  Xa̱i̱ kotoi̱ ndóʼó tá xa̱a̱ ná ya̱ʼi̱ chí ñuu Macedonia, saáchi ya̱ʼi̱ chí ñuu Macedonia,  sana koi̱ xíʼinndó loʼo tiempo á kindo̱i̱ xíʼinndó nani yáʼa tiempo ña̱ vi̱xin, ña̱ va̱ʼa ku̱ʼu̱nndó xíʼi̱n iin táʼví loʼo yichi̱ nu̱ú ku̱ʼi̱n.  Saáchi va̱ása kúni̱i̱ ña̱ iin kama kuití ya̱ʼi̱ kotoi̱ ndóʼó, chi kúni̱i̱ koi̱ iin tiempo loʼo xíʼinndó, tá ña̱ kúni̱ Jehová* kúúña.  Soo ni saá kindo̱ovai̱ koi̱ chí ñuu Éfeso nda̱a̱ ná koo ña̱ Vikó ña̱ Pentecostés  saáchi Ndióxi̱ nda̱kunára iin yéʼé káʼnu nu̱úi̱ ña̱ ku̱a̱ʼáka kachíñui̱ nu̱úra, soo íyoní na̱ sáa̱-ini xíni yi̱ʼi̱. 10  Tá ná xa̱a̱ ta̱ Timoteo, chindeétáʼanndó xíʼinra ña̱ va̱ʼa ná kǒo ndi̱ʼi̱ní-inira tá ná koora xíʼinndó, saáchi ta̱ kéʼé chiñu Jehová* kúúra nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yi̱ʼi̱. 11  Ña̱kán nda̱a̱ ni iinna ná kǒo kundasína kuninara. Chindeétáʼanndó xíʼinra ña̱ vií ná ndikó tukura ndakutáʼanra xíʼi̱n, saáchi ndátui̱ra xíʼin na̱ ñaniyó. 12  Ta xa̱ʼa̱ ta̱ ñaniyó Apolos, ni̱ka̱ʼa̱nníi̱ xíʼinra ña̱ ná xa̱a̱ra kotora ndóʼó xíʼin na̱ ñaniyó. Soo ta̱yóʼo kǒo níxiinra xa̱a̱ra vitin, soo tá xa̱a̱ ná kivi xa̱a̱ra, xa̱a̱vara. 13  Kundito va̱ʼa nu̱úndó, ndakúní koondó xíʼin ña̱ kándíxandó Ndióxi̱, ndakú koo inindó, ta ndakúní koondó. 14  Ndiʼi ña̱ kéʼéndó, keʼéndóña xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inindó xínindó inkana. 15  Ñaniyó, kúni̱i̱ ka̱ʼa̱n-ndáʼvii̱ iin ña̱ʼa xíʼinndó. Ndóʼó xíni̱vandó na̱ veʼe ta̱ Estéfanas kúú na̱ siʼna* ni̱xa̱a̱ ka̱ndíxa chí Acaya, ta na̱yóʼo chi̱ndeétáʼannína xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱.* 16  Saátu ndóʼó keʼéndó ña̱ káʼa̱n na̱yóʼo ta saátu keʼéndó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ chíndeétáʼan xíʼinndó ta ndeéní káchíñuna. 17  Kúsi̱í-inii̱ ña̱ ki̱xaa̱ ta̱ Estéfanas, ta̱ Fortunato xíʼin ta̱ Acaico nu̱úi̱, saáchi na̱yóʼo chi̱ndeétáʼannína xíʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kǒondó íyo yóʼo. 18  Na̱yóʼo chi̱ka̱a̱nína ndee̱ xíʼi̱n saátu xíʼin ndóʼó. Ña̱kán na̱ʼa̱ndó ña̱ ndáyáʼviní na̱ ta̱a táʼan na̱yóʼo nu̱úndó. 19  Na̱ congregación ña̱ Asia chíndeéna ndóʼó.* Ta̱ Áquila xíʼin ñá Prisca saátu na̱ congregación na̱ ndátaka veʼena, chíndeéna ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndó discípulo tátayó. 20  Ndiʼi na̱ hermano chíndeéna ndóʼó. Viíní ndakiʼinndó inkana ta numindóna.* 21  Yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo kúú ta̱ káʼyí ña̱yóʼo ña̱ chíndeéi̱ ndóʼó.* 22  Tá iinna kǒo kúni̱na xínina ta̱ tátayó, ná ndakiʼinna chiʼña. Táta miíndi̱ káʼa̱n-ndáʼvindi̱ xíʼún ña̱ ná kixiún. 23  Ta̱ tátayó Jesús ná na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼa-inira xíʼinndó. 24  Kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱ ndiʼi ndóʼó saáchi kúúndó discípulo ta̱ Cristo Jesús.

Nota

Á “na̱ santo”.
Koto glosario.
Koto glosario.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ku̱i̱ʼi ña̱ kána nu̱ú”.
Á “na̱ santo”.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼóna xíʼinndó”, “káʼa̱n ndióxi̱na xíʼinndó”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “xíʼin beso ña̱ yi̱i̱”.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼíi̱ xíʼinndó”, “káʼa̱n ndióxi̱i̱ xíʼinndó”.