Ir al contenido

¿Á cháʼvina na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ testigo Jehová?

¿Á cháʼvina na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ testigo Jehová?

 Ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová, va̱ása kéʼéndi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼe-ñu̱ʼu, chi ndíku̱nndi̱ yichi̱ na̱ xi̱ndasakáʼnu Ndióxi̱ na̱ ni̱xi̱yo tá siglo nu̱ú. Ta ndiʼindi̱ na̱ xa̱a̱ nda̱kuchi viíní kéʼéndi̱ chiñu ña̱ sánáʼa̱ndi̱ na̱ yiví xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n Biblia. Ta ti̱xin iin tá iin congregación ndákutáʼan ki̱ʼva 100 na̱ yiví, ta saátu íyo sava na̱ ta̱a na̱ xa̱a̱ xu̱xa-ini xíʼin tu̱ʼun Ndióxi̱ ta na̱yóʼo káʼa̱nna xíʼina ña̱ kúúna “anciano” (Tito 1:5). Ta nda̱a̱ ni iinna kǒo kíʼinna xu̱ʼún xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna ña̱ chiñu yóʼo.